Sporočila za javnost ZZZS


Lekarne so dolžne tudi po 27. juniju 2016 nemoteno izdajati zdravila na recept


Ljubljana, 24. junij 2016 – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) obvešča zavarovane osebe, da so lekarne dolžne tudi po 27. juniju 2016 nemoteno izdajati zdravila na recept. S strani Lekarniške zbornice Slovenije napovedane* morebitne posamične motnje pri izdaji zdravil zaradi uvedbe avtomatske (elektronske) zavrnitvene kontrole nad obračunano ceno zdravila, ki jo bo ZZZS uvedel dne 27.6.2016, so povsem neupravičene, nezakonite in tudi neetične. Morebitne kršitve pravice do izdaje zdravil lahko zavarovane osebe prijavijo pri pristojni območni enoti ZZZS.

ZZZS je natanko pred 2 letoma (dne 18. 6. 2013) obvestil vse lekarne o uvedbi novih elektronskih kontrol o izdanih zdravil, med drugim tudi o zavrnitveni kontroli nad obračunano ceno zdravila, ki pa je ostala evidenčna. To kontrolo je ZZZS uvedel že 1. 12. 2013. Z 27. 6. 2016 pa ta kontrola postaja avtomatska zavrnitvena kontrola, kar pomeni, da bo ZZZS v okviru elektronskega poslovanja lekarni avtomatsko zavrnil obračun zdravila, katerega obračunana cena bo višja kot cena za obračun v Centralni bazi zdravil (www.cbz.si) na datum nabave zdravila. Iz navedenega izhaja, da ZZZS ne uvaja »sistema novih tehnologij«, kot to napačno navaja lekarniška zbornica, temveč, da zgolj spreminja dosedanjo evidenčno kontrolo v avtomatsko zavrnitveno kontrolo, ter da so imele lekarne in ostali deležniki v lekarniški verigi več kot 2 leti časa za ustrezne prilagoditve svojega poslovanja.

Navedena novost glede obračuna zdravil, o kateri so bile lekarne pravočasno obveščene dne 8. 6. 2016 tudi s ciljem optimiziranja njihovih zalog zdravil, zato ne sme vplivati na izdajo zdravil na recept v lekarnah, saj so lekarne skladno z veljavno zakonodajo in pogodbo z ZZZS dolžne izdajati zdravila in jih obračunati po nabavni ceni, ki ne sme biti višja kot cena za obračun v Centralni bazi zdravil. Neizdaja zdravila iz razloga, ker bo ZZZS avtomatsko zavrnil lekarnam obračun zdravil po višjih cenah, kot so določene oz. dogovorjene, pa bi pomenilo kršenje pogodbe z ZZZS, z vidika zavarovanih oseb pa kršenje njihovih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

ZZZS zato poudarja, da mora poslovna tveganja, ki bodo morebiti nastala zaradi neustreznega načrtovanja zalog zdravil v lekarnah, nositi lekarna sama in jih ni dopustno prenašati na zavarovane osebe. ZZZS ocenjuje, da je poslovno nekorektno in do pacientov tudi etično sporno, če bi želeli posamezni deležniki v lekarniški verigi (lekarne, veledrogeristi, proizvajalci zdravil in njihovi zastopniki) v prehodnem obdobju morebitno manjšo poslovno škodo iz naslova neustreznega načrtovanja zalog zdravil z višjo nabavno ceno prenesti na zavarovane osebe. Še posebej glede na dejstvo, da so javne lekarne v letu 2015 poslovale s kumulativnim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 11,8 milijonov evrov.

V primeru, da bodo zavarovane osebe po 27. juniju 2016 v lekarnah pri izdaji zdravil na recept deležne neustrezne obravnave, kot je neizdaja zdravila na recept oziroma neupravičeno zaračunavanje doplačil, jim ZZZS svetuje, da se s pritožbo zoper konkretno lekarno in morebitnimi računi obrnejo na najbližjo območno enoto ZZZS, ki jim bo v upravičenih primerih povrnila stroške, proti lekarni pa izvedla ustrezne postopke, ki lahko vključujejo tudi pogodbeno dogovorjene kazni.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO

ZAVAROVANJE SLOVENIJE
* Opomba: Sporočilo za medije Lekarniške zbornice Slovenije št. 1139/2016 z dne 23.6.2016.