Sporočila za javnost ZZZS


Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oblikoval predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2017Ljubljana, 17. oktober 2016 – Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji seji med drugim oblikoval predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2017, s katerim so predvidena tudi dodatna sredstva za zdravstvene storitve, predvsem za skrajšanje nedopustno dolgih čakalnih dob v višini 10,8 milijonov evrov.

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji seji med drugim oblikoval predlog finančnega načrta ZZZS za leto 2017, s katerim načrtuje uravnoteženo finančno poslovanje, tako da bodo odhodki enaki prihodkom (brez zadolževanja) in bodo znašali 2.607,96 milijonov evrov.

Finančni načrt ZZZS za leto 2017 temelji na oceni realizacije poslovanja ZZZS v letu 2016 skladno s katero bodo v letu 2016 prihodki znašali 2.526,34 milijonov evrov, odhodki pa 2.547,22 milijonov evrov. Odhodki bodo po oceni realizacije poslovanja za 53,64 milijonov evrov višji od načrtovanih, predvsem zaradi večje porabe sredstev za nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela (bolniški stalež) in za zdravila. Večja ocenjena realizacija prihodkov v višini 32,76 milijonov evrov bo delno pokrila večje odhodke. Za preostalo povečanje odhodkov v višini 20,88 milijonov evrov pa se bo zagotovilo pokritje iz sredstev na računih ZZZS, zbranih iz presežkov preteklih let.

Prihodki v letu 2017 so načrtovani v višini 2.607,96 milijonov evrov, kar je nominalno za 3,2%, realno pa za 1,8 % več, kot so ocenjeni prihodki ZZZS v letu 2016. Delež celotnih prihodkov ZZZS v primerjavi s predvidenim bruto domačim proizvodom v letu 2017 je ocenjen na 6,30 %, kar pomeni zmanjšanje za 0,02 odstotne točke glede na delež za leto 2016 (6,32 %). 97,8% vseh prihodkov predstavljajo prihodki od vplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Odhodki v letu 2017 so načrtovani v višini 2.607,96 milijonov evrov in so v primerjavi z ocenjenimi odhodki za leto 2016 nominalno večji za 2,4 % oz. realno za 1 %.

Odhodki za zdravstvene storitve so načrtovani v znesku 1.798,80 milijonov evrov. V primerjavi z ocenjenimi odhodki za leto 2016 so načrtovani z 0,8 % nominalno rastjo, realno so manjši za 0,6 %. Takšna načrtovana rast je posledica v letu 2017 odprave začasnega povečanja cen zdravstvenih storitev za 3,6 %, ki je veljala od 1. 6. do 31. 12. 2016. V teh odhodkih so med drugimi vključena tudi povečanja:
· sredstev predvsem za skrajševanje čakalnih dob v skupni višini 10,79 milijonov evrov; ta sredstva bodo podrobneje opredeljena in razdeljena s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017;
· sredstev za program DORA (državni program presejanja za raka dojk) za 1,51 milijona evrov.

Odhodki za zdravila in delo lekarn so v letu 2017 načrtovani v znesku 312,03 milijonov evrov. ZZZS na listo zdravil vse pogosteje razvršča nova draga zdravila, namenjena zdravljenju bolezni, ki so v celoti krita iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (npr. onkologija, multipla skleroza, hepatitis C). Zato je pričakovana rast odhodkov na tem področju ter na drugi strani ukrepi ZZZS za obvladovanje odhodkov za zdravila.

Odhodki za medicinske pripomočke so načrtovani v znesku 74,74 milijonov evrov in izkazujejo 8,5 % realno rast. Rast odhodkov za medicinske pripomočke je predvsem posledica povečanja števila zavarovanih oseb, ki so upravičene do teh pripomočkov v breme sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in potrebnosti medicinskih pripomočkov pri zdravljenju in medicinski rehabilitaciji posameznih vrst obolenj, pa tudi načrtovane širitve pravic do medicinskih pripomočkov v okviru sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Sredstva za nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela (bolniškim staležem) za leto 2017 so načrtovana v višini 311,51 milijonov evrov, z 9,7 % nominalno rastjo zaradi povečevanja števila dni odsotnosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja na osnovi povečevanja števila zaposlenih v letu 2016 (2,3 %) in 2017 (1,7 %), večje obolevnosti (3,3 %) in rasti povprečne plače za preteklo leto (1,9 %). Na povečanje ocenjenih sredstev za nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela vpliva tudi vključitev dodatnih sredstev v ocenjeni višini 0,5 milijona evrov za izplačilo nadomestila plače za čas krvodajalstva, recidiv in za 121. dan tudi samostojnim podjetnikom.

Predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2017 je Upravni odbor ZZZS posredoval v obravnavo in sprejem Skupščini ZZZS na sejo, ki bo predvidoma v začetku meseca novembra letos.


ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE