december 2012
Sklep o načinu zaključevanja poslovnega leta 2012 - obvestilo vsem dobaviteljem ZZZS!


Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) se je na redni seji dne 22. 11. 2012 med drugim seznanil s projekcijo finančnega poslovanja ZZZS v letu 2012 in sprejel sklep o načinu zaključevanja poslovnega leta 2012 upoštevajoč prepoved medletnega zadolževanja.

Temeljna zahteva za načrtovanje finančnega poslovanja ZZZS v letu 2012 je bila, da mora ZZZS finančno poslovanje v letu 2012 zaključiti brez zadolževanja. Ker je imel ZZZS po zaključku leta 2011 še 20,351 milijonov evrov sredstev na računu, ki so bila ustvarjena s presežki prihodkov nad odhodki v preteklih letih, je bil s finančnim načrtom načrtovan primanjkljaj prihodkov nad odhodki v tej višini, ki še vedno omogoča poslovanje ZZZS brez zadolževanja. Kljub pozitivnim načrtovanim učinkom ukrepov po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF; v letu 2012 so njegovi učinki uveljavljeni od 31. 5. 2012 dalje) in Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2012 (zmanjšanje cen zdravstvenih storitev za 3 % od 1. 5. 2012) na finančno poslovanje ZZZS, je s finančnim načrtom predviden tudi zamik plačila tretjega dela mesečne decembrske akontacije izvajalcem zdravstvenih storitev v januar 2013 v znesku 29,913 milijonov evrov – s ciljem, da bo ZZZS lahko posloval brez zadolževanja. Vendar pa realna ocena prihodkov in odhodkov izkazuje, da bo ZZZS leto 2012 zaključil s primanjkljajem prihodkov nad odhodki v višini 93,7 milijonov evrov, od katerega bi znašal nepokriti primanjkljaj 73,3 milijonov evrov. Prihodki so ocenjeni na 2.314,5 milijonov evrov in so za 18,6 milijonov evrov manjši od načrtovanih predvsem zaradi manjšega števila zaposlenih in nižje rasti povprečne bruto plače. V tej oceni je upoštevano tudi zmanjšanje med letom že pripoznanih prihodkov od plačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, zaradi v mesecu novembru 2012 razkrite napake v evidencah Davčne uprave RS o dnevnih vplačilih prispevkov na poseben davčni podračun ZZZS v znesku 37,6 milijonov evrov v razdobju januar – avgust 2012. Vračilo teh preplačanih prispevkov s strani DURS je bilo izvršeno 15. 11. 2012. Odhodki so ocenjeni na 2.378,2 milijonov evrov in naj bi bili za 1 % ali za 24,8 milijonov evrov večji od načrtovanih s finančnim načrtom, in sicer predvsem zaradi večjih odhodkov za nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela v glavnem zaradi večjih odhodkov za brezposelne (za 9 milijonov evrov; Zavod RS za zaposlovanje je zaradi ukinitve pravice do nadomestila za brezposelne po ZUJF, v letu 2012 dostavil zahtevke, ki se nanašajo tudi na pretekla leta in redno predlaga zahtevke za leto 2012), ter zaradi manjših učinkov ZUJF glede na načrtovane zaradi povečanja obravnavanih oseb in zdravstvenih stanj, katerih stroški se 100 % krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (za 8,3 milijonov evrov).

ZZZS konec leta 2012 ne sme izkazovati večjega primanjkljaja od 20,35 milijonov evrov, kolikor ima prostih sredstev na računih po stanju 31. 12. 2012 in kolikor je bil tudi načrtovan. To posledično pomeni, da odhodki ZZZS v letu 2012 ne smejo preseči 2.334,8 milijonov evrov To je tudi manj od načrtovanih celotnih odhodkov za leto 2012 po Finančnem načrtu ZZZS za leto 2012 (2.353,4 milijonov evrov), zato rebalans finančnega načrta ni potreben., glede na ocenjeno realizacijo prihodkov (2.314,5 milijonov evrov). Glede na popravljeno realno oceno odhodkov za leto 2012 je potrebno zmanjšati odhodke v letu 2012 za 43,4 milijonov evrov - poleg že s finančnim načrtom 2012 predvidenega zmanjšanja zaradi načrtovanega prenosa plačila tretjega dela mesečne akontacije za december 2012 v višini 29,9 milijonov evrov – da primanjkljaj ne bi presegel načrtovanega in ZZZS leto 2012 ne bi zaključil z zadolžitvijo. Za ta znesek je torej povečano zadržanje plačil obveznosti v letu 2012. Prenos teh plačil se porazdeli po vseh namenih porabe in po vseh dobaviteljih ZZZS, da ne bi bremenili le izvajalcev zdravstvenih storitev, ki so na akontacijah. Prenos plačil dela obveznosti ZZZS (in s tem odhodkov) za leto 2012 v leto 2013, v skupni višini 73,3 milijonov evrov, bo ZZZS izvedel na naslednji način:
  1. za zdravstvene storitve v višini 54,2 milijonov evrov, in sicer:
    o drugi del decembrskih akontacij v višini 19,8 milijonov evrov,
    o tretji del decembrskih akontacij v višini 29,6 milijonov evrov,
    o vsi računi zdravstvenih storitev, ki zapadejo v plačilo od vključno 15. 12. 2012 do vključno 31. 12. 2012 v višini 4,8 milijonov evrov (od tega računi zdravstvenih domov, bolnišnic in zasebnikov 1,8 milijonov evrov, računi zdravilišč 0,4 milijonov evrov, računi domov za starejše občane in socialnih zavodov 2,6 milijonov evrov),
  2. za zdravila, medicinske pripomočke ter preskrbo s krvjo in cepivi, ki zapadejo v plačilo od vključno 15. 12. 2012 do vključno 31. 12. 2012 v višini 11,1 milijonov evrov,
  3. za povračila nadomestil plače med začasno zadržanostjo od dela pravnim osebam, ki zapadejo v plačilo dne 19. in 27. decembra 2012 v višini 8 milijonov evrov,
  4. za dejavnost službe ZZZS, ki zapadejo v plačilo od vključno 14. 12. 2012 do vključno 31. 12. 2012 v višini 0,05 milijonov evrov.

Če bo realizacija prihodkov večja od predvidene, se za to povečanje prihodkov že v letu 2012 poravnajo obveznosti iz prejšnjega odstavka po naslednjem vrstnem redu:
- obveznosti iz prve alineje 1. točke prejšnjega odstavka;
- obveznosti iz tretje alineje 1. točke prejšnjega odstavka in iz 2. točke prejšnjega odstavka po vrstnem redu zapadlosti;
- obveznosti iz 3. točke prejšnjega odstavka;
- obveznosti iz 4. točke prejšnjega odstavka;
- obveznosti iz druge alineje 1. točke prejšnjega odstavka;
pod pogojem, da ZZZS zaradi tega ne bo izkazoval večjega primanjkljaja od načrtovanega v višini 20,35 milijonov evrov, da se ne bo zadolžil in ne bo presegel obsega načrtovanih odhodkov po Finančnem načrtu ZZZS za leto 2012.

Ob tem pa bo ZZZS nekatere obveznosti do konca leta tekoče poravnaval. Gre za obveznosti, za katere bi zamuda pri plačilu lahko pomenila poslabšanje položaja zavarovancev ali pa gre za izpolnjevanje finančnih pogojev poslovanja ZZZS v letu 2012. Te obveznosti so:
  1. nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela fizičnim osebam,
  2. denarna povračila (pogrebnine, posmrtnine, dnevnice, potni stroški, ostalo),
  3. avansi za nujno zdravljenje zavarovancev v tujini,
  4. prenakazila prispevkov na zahtevo Davčne uprave RS (vračila preveč plačanih prispevkov med letom),
  5. vračanje likvidnostnih posojil in plačilo obresti.

Konec leta 2012 bo ZZZS tako izkazoval primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 20,35 milijonov evrov, ki bo pokrit s sredstvi na računih ter ne bo izkazoval zadolžitve. Višina odhodkov pa tudi ne bo presegla načrtovane s Finančnim načrtom za leto 2012. Prenos plačil navedenih obveznosti ZZZS iz leta 2012 v leto 2013 vpliva na manj izkazane odhodke ZZZS v letu 2012 in hkrati vpliva na ocenjene odhodke ZZZS v letu 2013 (jih povečuje, ki pa jih bo potrebno z ustreznimi ukrepi zmanjšati).

Prenos plačila obveznosti v leto 2013 bo ZZZS poravnal v januarju 2013, in sicer:
  • 2. januarja 2013 – zadržane obveznosti po računih, ki bodo v plačilo zapadle od 15. do vključno 31. 12. v višini 16,4 milijonov evrov (računi zdravstvenih storitev, zdravil, medicinsko tehničnih pripomočkov, preskrbe s krvjo in cepivi ter službe),
  • 3. januarja 2013 – zadržana povračila nadomestil plače med začasno zadržanostjo od dela pravnim osebam, ki bodo v plačilo zapadle dne 19. in 27. 12. 2012 v višini 8,3 milijonov,
  • 4. januarja 2013 – zadržane obveznosti iz naslova drugega in tretjega dela decembrskih akontacij izvajalcem zdravstvenih storitev v višini 49,5 milijonov evrov, za kar se bo ZZZS moral likvidnostno zadolžiti.