19. september 2017


Obveščanje izvajalcev o novostih (okrožnice ZZZS)


Nekateri zasebniki s koncesijo opozarjajo, da prejemajo veliko število obvestil in okrožnic ZZZS o spremembah, kar jim otežuje preglednost nad novostmi, povzroča dodatno delo in zahteva tekom leta večkratno prilagajanje programske opreme in postopkov dela. Problematiko smo obravnavali tudi na delovnem sestanku z Zdravniško zbornico Slovenije, zato je ZZZS na tej podlagi pripravil tudi naslednje pojasnilo.

ZZZS zagotavlja izvajalcem zdravstvenih storitev 2 različna sistema obveščanja o spremembah v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer je izbira prvega načina obveščanja povsem prostovoljna, ko uporabnik spleta izpolni na spletni strani ZZZS (https://www.zzzs.si/zzzs/INFO/prijava.nsf/prijava) spletni obrazec, na podlagi katerega je uporabnik vključen v sistem avtomatskega elektronskega obveščanja o vseh novostih v elektronskem založništvu ZZZS preko e-pošte. V tem sistemu uporabnik prejme prav vse dokumente ZZZS, tudi take, ki niso namenjeni izvajalcem zdravstvenih storitev, temveč tudi zavarovanim osebam in drugim strankam ZZZS. V kolikor je takšen sistem obveščanja zaradi številnih novosti in s tem številnih e-pošt moteč, je smiselno, da se uporabnik odjavi iz tega sistema. Navodilo za avtomatsko odjavo je objavljeno na koncu vsake e-pošte.

Po takšni odjavi bo izvajalec zdravstvenih storitev prejel preko e-pošte s strani območne enote ZZZS, s katero je sklenil pogodbo, le še obvestila o spremembah v beleženju in obračunavanju, ki se neposredno nanašajo na njegovo poslovanje. Gre za okrožnice, kjer je že uvodoma nedvoumno in podrobneje navedeno kateremu izvajalcu je dokument namenjen (opredeljena je vrsta ali podvrsta zdravstvene dejavnosti npr. »Izvajalcem specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti onkologije in ginekologije«). Večina okrožnic je posledica sprememb evidentiranja in fakturiranja ter postopkov pri izvajalcih na podlagi sprememb Splošnega dogovora, o čemer pa je ZZZS dolžan seznaniti izvajalce najmanj 45 dni pred njihovo uveljavitvijo. Partnerji v zdravstvu so v Splošnem dogovoru v preteklosti tudi že dogovorili, da se programska oprema izvajalcev na podlagi okrožnic ZZZS spreminja oziroma dopolnjuje največ štirikrat letno, in sicer z datumom uveljavitve 1.1., 1.4., 1.7. in 1.10.

Ne glede na to, da se izvajalec odjavi od obveščanja o vseh spremembah v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa je kljub temu dolžan spremljati in upoštevati tudi druge spremembe, ki se nanašajo na njegovo poslovanje (npr. sprememba Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, sprememba zakonodaje…).

Strinjamo se, da je številnih sprememb tekom leta res veliko in da bi bilo smiselno Splošni dogovor sprejeti na Vladi RS pravočasno in brez naknadnih dopolnitev z aneksi, saj bi bili tako pogoji poslovanja bolj predvidljivi in stabilni tako za izvajalce kot za ZZZS.