Spremenjeno poslovanje pogodbenih dobaviteljev medicinskih pripomočkov


Zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se od 23. 3. 2020 pa do preklica, zagotavljanje medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju: MP) v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, s strani pogodbenih dobaviteljev (lekarne in specializirane prodajalne) spreminja tako, da:
  1. Specializirane prodajalne lahko, ne glede na določila Dogovora o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki za obdobje 2009 – 2011, ki se še uporablja, na vseh izdajnih mestih skrajšajo odpiralni čas tako, da 5 delovnih dni v tednu delajo najmanj 4 ure na dan in od tega najmanj dve uri v tednu v popoldanskem času (po 15. uri).

  2. Specializirane prodajalne, ki kljub skrajšanju odpiralnega časa ne morejo zagotoviti običajnega poslovanja na izdajnih mestih, lahko uvedejo poslovanje s svetovanjem po telefonu, zagotoviti pa morajo izdajo/izposojo MP, če zavarovana oseba to zahteva na podlagi izdane naročilnice.

  3. Specializirane prodajalne zavarovanim osebam zagotovijo tudi popravila in vzdrževanja, če je to potrebno za nadaljnjo uporabo MP.

  4. Lekarne zagotavljajo MP v skladu z dostopnostjo lekarniških enot in njihovim delovnim časom, tako kot to velja za izdajo zdravil.

  5. Lekarne in specializirane prodajalne o vseh spremembah iz prejšnjih točk obvestijo zavarovane osebe z obvestilom na vstopu izdajnih mest, kjer se spreminja delovni čas ali poslovanje izdajnih mest ter na svojih spletnih straneh. To velja za izdajna mesta, ki so navedena v pogodbi z ZZZS.

  6. Zaradi navedenih sprememb na izdajnih mestih, se ne sklepajo aneksi k pogodbam z dobavitelji.

  7. Lekarna ali specializirana prodajalna lahko ne glede na Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu kadar gre za drugi, tretji ali četrti prejem MP na obnovljivo naročilnico, izda MP brez prisotnosti upravičene osebe in kartice zdravstvenega zavarovanja. Na zahtevo zavarovane osebe ali svojcev (npr. pisno sporočilo ali zaznamek o razgovoru po telefonu z navedbo časa klica, osebe in telefonske številke klicatelja) se v informacijskem sistemu on-line prebere podatke o urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja in odprtih naročilnicah z razlogom "10 KZZ ne deluje".

  8. Lekarna ali specializirana prodajalna lahko na zahtevo zavarovane osebe, brez kartice zdravstvenega zavarovanja in prisotnosti zavarovane osebe izda MP tudi v primerih izdaje običajne naročilnice, če pri izdaji MP prisotnost zavarovane osebe ni potrebna zaradi pomerjanja ali nastavitev in prilagoditev MP.

  9. MP lahko dobavitelj na podlagi dogovora z zavarovano osebo pošlje tudi po pošti.

  10. Veljavnost naročilnic za medicinske pripomočke, ki so izdane od 1. 3. 2020 dalje se podaljša, tako da so jih zavarovane osebe dolžne predložiti dobaviteljem najkasneje v 30 dneh od prenehanja veljavnosti tega sklepa (in ne v 30 dneh od izdaje naročilnice).

  11. Dobavitelj lahko izda zavarovani osebi MP, če mu zavarovana oseba ali skrbnik posreduje/omogoči vpogled v skenirano naročilnico ali sliko naročilnice ali on line številko, ki jo je kot SMS sporočilo posredoval zdravnik, ki je naročilnico izdal.

  12. Ne glede na nastale razmere, ima zavarovana oseba na podlagi izdane naročilnice še vedno pravico do proste izbire dobavitelja izmed tistih, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS.Sklep o odpiralnih časih specializiranih prodajaln medicinskih pripomočkov in izdaji medicinskih pripomočkov na obnovljivo naročilnico je objavljen na spletni strani.