Pravica do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku


V Uradnem listu RS št. 175/20 z dne 27. 11. 2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUOPDVE), ki je začel veljati 28. 11. 2020.

S tem zakonom se zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19 začasno dopolnjujejo določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku. Predvidena veljavnost ukrepa je od vključno 28. 11. 2020 do vključno 31. 12. 2021, če ukrep ne bo podaljšan.

  1. Vsebina pravice
Pravico do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku sestavljajo tri upravičenja, in sicer:
- pravica do kritja stroškov nastanitve in prehrane za čas sobivanja;
- pravica do upravičene zadržanosti od dela za čas sobivanja (bolniški stalež zaradi sobivanja);
- pravica do nadomestila za čas sobivanja v višini 80 % od osnove po ZZVZZ od 1. delovnega dne v breme ZZZS.
  2. Upravičenci
Zakon kot upravičence navaja starše. Poleg staršev imajo enaka upravičenja tudi druge osebe, katerih položaj je enak staršem (tj. zakonec ali zunajzakonski partner starša kot tudi partner starša iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, kadar dejansko neguje in varuje otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, rejnik (poklicni rejnik ima zgolj pravico do kritja stroškov sobivanja, ne pa tudi do začasne zadržanosti od dela in nadomestila), skrbnik, kadar otroka dejansko neguje in varuje). Pravico lahko uveljavlja zgolj eden od upravičencev (eden od staršev in ne oba istočasno). Druge osebe (tudi, če so v sorodstvenem razmerju – npr. dedki, babice, tete, strici ipd.) nimajo pravice do sobivanja, razen če so z odločbo pristojnega organa opredeljeni kot skrbniki in dejansko negujejo in varujejo otroka.

  3. Starost otroka, do katere je mogoče uveljavljati pravico
Pravico do sobivanja (vsa tri upravičenja) je mogoče uveljavljati do vključno 14. leta otrokove starosti (do vključno dneva pred 15. rojstnim dnem).

Do 18. leta otrokove starosti se pravica do sobivanja zagotavlja le, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo (do vključno dneva pred 19. rojstnim dnem). Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z avtističnimi motnjami.
  4. Sobivanje v zdravstvenem zavodu
Sobivanje pomeni nastanitev (prenočevanje) in prehrano pri izvajalcu, pri katerem je otrok hospitaliziran. Vsa tri upravičenja iz naslova sobivanja (kritje stroškov nastanitve in prehrane, upravičena zadržanost od dela, izplačilo nadomestila) je mogoče uveljavljati le, če gre za sobivanje v zdravstvenem zavodu, tj. v bolnišnici, ne pa tudi, če je otrok nameščen v zdravilišče, saj zdravilišče ni zdravstveni zavod.
  5. Sobivanje v tujini
Interventni zakon izrecno izključuje povračilo stroškov v primeru sobivanja staršev ob bolnem otroku v zdravstvenem zavodu, ki je v tujini.


  6. Podrobnejša navodila glede posameznih upravičenj
    • Kritje stroškov nastanitve in prehrane
Za čas sobivanja je upravičenec upravičen do plačila stroškov prehrane in nastanitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS krije stroške nastanitve in prehrane neposredno izvajalcu (bolnišnici), in sicer v višini celotne cene, določene s pogodbo med ZZZS in izvajalcem. Nastanitev je dolžan zagotoviti izvajalec v okviru svojih prostorskih zmožnostih. Če izvajalec zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti ne more zagotoviti nastanitve staršu, prednost pri nastanitvi starša presoja glede na zdravstveno stanje in starost otroka, krajevno oddaljenost od prijavljenega prebivališča otroka ali starša in obstoj posebnih potreb otroka.
    • Uveljavljanje upravičene zadržanosti od dela
Zavarovanec je upravičen do zadržanosti od dela zaradi sobivanja zgolj za tiste dni, ko prenoči v bolnišnici ob hospitaliziranem otroku ter za zadnji dan hospitalizacije otroka. Upravičeno zadržanost od dela za čas morebitnega začasnega odpusta ureja upravičenec pri pediatru (na podlagi potrdila o začasnem odpustu), ki mu za ta čas odobri nego, če je ta potrebna.

Zavarovanec upravičeno zadržanost od dela in s tem tudi ustrezno izplačilo nadomestila uveljavlja na podlagi potrdila o sobivanju, ki ga izda bolnišnica ob koncu vsakega koledarskega meseca oziroma ob zaključku sobivanja, tako da zavarovanec lahko pravočasno uveljavlja upravičeno zadržanost od dela in izplačilo nadomestila. Vzorec potrdila se nahaja spodaj v prilogi.

Bolniški list se v primeru sobivanja ne izdaja, temveč se izplačilo nadomestila opravi zgolj na podlagi potrdila o sobivanju, ki ga izda bolnišnica (ni se treba predhodno zglasiti pri pediatru za izdajo elektronskega bolniškega lista ali pošiljati predloga imenovanemu zdravniku za odobritev).

Delavci v delovnem razmerju potrdilo o sobivanju ob koncu hospitalizacije oz. ob koncu meseca predložijo neposredno delodajalcu, samostojni zavezanci pa k vlogi za izplačilo nadomestila, ki jo za vsak mesec posredujejo na ZZZS.

Ureditev pravice do sobivanja v skladu z interventnim zakonom ZIUOPDVE ne posega v ureditev pravice do usposabljanja staršev za poznejšo rehabilitacijo na domu, ki jo podrobneje urejata 2 in 3. odstavek 40. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, po katerem ima eden od staršev pravico do bivanja v bolnišnici v času trajanja usposabljanja ter za navedeni čas tudi pravico do začasne zadržanosti od dela in s tem do nadomestila. Pri otrocih s težjo okvaro oziroma poškodbo možganov ali hrbtenjače je dolžina usposabljanja odvisna od programa, vendar traja lahko v posameznem primeru največ 30 dni, pri otrocih s kroničnimi boleznimi ali okvarami pa je trajanje v posameznem primeru omejeno na največ 14 dni. Izvajalec, pri katerem se izvaja usposabljanje, pošlje obvestilo osebnemu zdravniku zavarovanca, ki dokumentacijo posreduje v odločanje imenovanemu zdravniku. Na podlagi odločbe imenovanega zdravnika oziroma zdravstvene komisije izda osebni zdravnik zavarovanca bolniški list razlogom 10 - usposabljanje za rehabilitacijo otroka.
    • Nadomestilo plače in uveljavljanje refundacije oz. izplačila nadomestila
Upravičenec je za čas sobivanja upravičen do nadomestila v višini 80 % od osnove po ZZVZZ od 1. delovnega dne v breme ZZZS.

Delavcem v delovnem razmerju nadomestilo plače izplača delodajalec na podlagi izdanega potrdila o sobivanju. Znesek izplačanega nadomestila plače delodajalec refundira, tako da pri ZZZS vloži zahtevek za refundacijo, h kateremu priloži potrdilo bolnišnice (enako kot pri darovanju krvi). Pri obračunu nadomestila in pripravi zahtevka za refundacijo se uporablja nov razlog ''14-sobivanje''. Obračun nadomestila za ta razlog je lahko na zahtevku, na katerem so obračuni tudi za druge razloge zadržanosti. Z novim razlogom zadržanosti in možnostjo pripenjanja skeniranega potrdila o sobivanju bo dopolnjen tudi portal SPOT, zato delodajalce in računovodske servise prosimo, da zahtevke za refundacijo oddajajo elektronsko.

Samostojni zavezanci uveljavljajo izplačilo nadomestila neposredno od ZZZS z vložitvijo posebnega zahtevka, h kateremu priložijo potrdilo o sobivanju, ki ga izda bolnišnica. Vloga za izplačilo nadomestila bo dostopna na spletnih straneh ZZZS. Podatke o osnovi in limitu za namen obračuna nadomestila ZZZS pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije (FURS). Samostojni zavezanci pa morajo sami na FURS posredovati fotokopijo potrdila o sobivanju kot dokazilo o zadržanosti od dela, za katerega zavezancu ni treba obračunati in plačati prispevkov za socialno varnost.


Priloga: potrdilo o sobivanju
Potrdilo o sobivanju.docxPotrdilo o sobivanju.docx

Tabela: Vrste zadržanosti od dela zaradi otroka
Vrste zadržanosti od dela zaradi otroka.docxVrste zadržanosti od dela zaradi otroka.docx