Financiranje programov izvajalcem zdravstvene dejavnosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo epidemije COVID-19

Na podlagi Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14073), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 107/20, dne 31. 7. 2020, objavljamo izračun 80% razlike med planirano vrednostjo programa za obdobje marec do maj 2020 na podlagi pogodbe za pogodbeno leto 2019 in realizirano vrednostjo v enakem obdobju.

Skladno s Pravilnikom je izračun narejen na podlagi sledečih izhodišč:

  1. Osnova za izračun je razlika med polno vrednostjo mesečno dogovorjenega pogodbenega programa za obdobje marec‒maj 2020 na podlagi pogodbe za leto 2019 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) v cenah iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, in realizirano vrednostjo programa v istem obdobju leta 2020, pri čemer se povračilo sredstev nanaša na obdobje marec - maj 2020. Tako izračunana osnova se pomnoži s faktorjem 0,8.
   Izračun vsebuje sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje in doplačila. Obračun se izvede za vsak mesec in za vsak pogodbeno dogovorjen program posamezno. Če realizacija posameznega programa za posamezen mesec v letu 2020 presega pogodbeno dogovorjeno vrednost posameznega programa za posamezen mesec, se ga pri izračunu ne upošteva.
  2. Planirana vrednost programa se določi na naslednji način:
   - izhodišče je program, dogovorjen na podlagi pogodbe, sklenjene med ZZZS in izvajalcem zdravstvene dejavnosti za pogodbeno leto 2019, za obdobje marec‒maj 2020;
   - vrednost programa se prevrednoti s cenami, veljavnimi na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020;
   - za vse dejavnosti, ki so plačane po realizaciji (vključno s prvimi pregledi v specialistični ambulantni dejavnosti, MR, CT in podobno), se upošteva mesečna planirana vrednost, ki je določena s planom za storitve;
   - kjer je v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 mogoče plačilo preseganja plana za storitve (delno plačilo preseganja plana za storitve ali plačilo po realizaciji), se planirana vrednost določi brez možnega plačila preseganja programa.
  3. Realizirana vrednost programa se določi na naslednji način:
   - na podlagi poročane realizacije po obračunskih enotah (npr. točke, uteži pri akutni bolnišnični obravnavi);
   - pri programih, plačanih v pavšalih, se upošteva vrednost pavšala za dni, ko se je program izvajal;
   - upošteva se realizacija, knjižena v evidencah ZZZS v mesecih marec, april in maj 2020.
  4. Pri ugotavljanju razlike se upošteva naslednje:
   - razlika med planirano in realizirano vrednostjo programa se ugotavlja po posameznih programih in posameznih mesecih;
   - če realizacija posameznega programa za posamezen mesec v obdobju marec – maj 2020 presega pogodbeno dogovorjen plan za storitve, se ga pri izračunu povračila ne upošteva;
   - ugotovljena vrednost razlike se pomnoži s faktorjem 0,8.

  5. Na področju rehabilitacije, vključno z medicinskimi pripomočki, za katere je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, se izvede povračilo sredstev v višini 80 % razlike med realizirano vrednostjo programa v obdobju marec‒maj 2019 in realizirano vrednostjo programa v obdobju marec‒maj 2020.

  Izvajalci bodo navedeno vrednost prejeli preko objave cenika na portalu. Zahtevek, pripravljen skladno z okrožnico ZAE9/20: Dopolnitev šifrantov za obračun zdravstvenih dejavnosti, z dne 1. 7. 2020, posredujejo Zavodu najkasneje do 15.9.2020.

  Povračilo izvajalcem zaradi izpada opravljanja dejavnosti.xlsx

  Objavljamo popravke izračunov povračil iz Proračuna RS zaradi izpada opravljanja dejavnosti. V tabeli so izračuni samo za izvajalce, pri katerih so bile ugotovljene spremembe. Izvajalci bodo navedeno vrednost prejeli preko objave cenika na portalu dne 31. 8. 2020. Zahtevek, pripravljen skladno z okrožnico ZAE9/20: Dopolnitev šifrantov za obračun zdravstvenih dejavnosti, z dne 1. 7. 2020, posredujejo Zavodu najkasneje do 15. 9. 2020.

  Popravki povračila sredstev covid.xlsx