Tiskana gradiva ZZZS


Založniška dejavnost predstavlja način obveščanja vseh aktivnih udeležencev in celotne javnosti z različnih področij uveljavljanja pravil in pravic iz zdravstvenega zavarovanja. V ta namen Zavod izdaja strokovno zbirko "Priročniki za izvajanje zdravstvenega zavarovanja" v obliki, ki omogoča dopolnjevanje z novostmi in spremembami. Do sedaj so v zbirki izšli štirje priročniki z izvedbenimi navodili in pojasnili sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji:

1.) Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja s pojasnili in navodili (Priročnik št. 1)
2.) Tehnični pripomočki v obveznem zdravstvenem zavarovanju (Priročnik št. 2)
3.) Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Priročnik št. 3)
4.) Priporočila za ocenjevanje začasne delanezmožnosti (Priročnik št. 4)

Publikacija »Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja« predstavlja temeljno predstavitveno publikacijo ZZZS za zavarovane osebe in zagotavlja hiter in enostaven dostop do razumljivih informacij o sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z izdajo si ZZZS prizadeva zmanjšati obseg nesporazumov in težav zavarovanih oseb pri uresničevanju njihovih pravic ter izboljšati kakovosti izvajanja ter delovanja javne zdravstvene službe. Publikacija opisuje vse ključne pravice in obveznosti zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in bo kot taka postala del redne zbirke tiskovin za informiranje zavarovanih oseb.

Z namenom boljšega informiranja zavarovanih oseb o njihovih pravicah in obveznostih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, izdaja ZZZS serijo tematskih zloženk, knjižic, brošur in plakatov, ki so zavarovanim osebam v tiskani obliki dostopne v vseh izpostavah in območnih enotah ZZZS ter v elektronski obliki preko spletne strani.

Knjižica Moj otrok ima vročino - kaj jo povzroča in kako ukrepati, knjižica "Kako do zdravnika", je prosto dostopna v vseh enotah ZZZS, elektronsko pa je sproti dopolnjevan seznam izvajalcev s podatki o izvajalcih v javni zdravstveni mreži (javni zavodi in zasebniki s koncesijami), ki na osnovi Dogovora in pogodb z Zavodom opravljajo v Sloveniji zdravstvene storitve iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, urejen je po regijah.

Za sprotno obveščanje izvajalcev v javnih zdravstvenih zavodih in zasebnikov izdaja Zavod glasilo Občasnik - akti & navodila v modri barvi. Vzorčni izvod Občasnika dobijo vsi izvajalci brezplačno, dodatne izvode pa se lahko pisno naroči.

Kot pripomoček pri predpisovanju zdravil je zdravnikom namenjen Recept: bilten o zdravilih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tiskan izvod biltena prejmejo vsi zdravniki (ki predpisujejo zdravila) brezplačno.
  Za sistematično zbiranje in prenos strokovnega znanja s področja zdravstvenega zavarovanja, je bila zasnovana strokovna zbirka "Knjižnica ZZZS". V njej izhajajo izbrana strokovna dela, ki obravnavajo zahtevna interdisciplinarna vprašanja izvajanja zdravstvenega zavarovanja v sistemu zdravstvenega varstva. Izvirna domača avtorska dela ali izbrani prevodi so v zbirki uvrščeni v naslednje tematske sklope: ekonomika in finance, upravljanje in organizacija, pravno področje, informatika, razvoj.

  Publikacija "Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju" prikazuje osnovne kazalce poslovanja ZZZS. Namenjena je rednemu obdobnemu spremljanju osnovnih pokazateljev poslovanja ZZZS zlasti na treh ključnih področjih: izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, zdravstvena analitika in ekonomika, finance in računovodstvo. Namenjena je strokovni in širši javnosti in dostopna le v elektronski obliki preko spletnih strani.

  Intenzivnejši mednarodni aktivnosti ob članstvu v Evropski uniji, je namenjena angleško slovenska predstavitvena publikacija sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in poslovanja Zavoda Compulsory Health Insurance in Slovenia: today for tomorrow= Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji: danes za jutri.

  Vlaganje v zdravo delovno mesto in zdravje delavca, se izkazuje za dobro naložbo pri zniževanju zdravstvenega absentizma, kar prikazuje zbornik primerov iz prakse 14 slovenskih podjetij "Zdravstveni absentizem v Sloveniji".

  Spomladi vsako leto izide Poslovno poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za preteklo poslovno leto, ki izčrpno predstavlja dejavnost Zavoda po posameznih področjih in zato ni zgolj letno poročilo in dokument časa, temveč tudi pomemben poslovni in edukativni priročnik slovenskega modela zdravstvenega zavarovanja.
  Zavod pa je izdal tudi svojo predstavitveno publikacijo v slovenskem in angleškem jeziku.