Opravljanje zdravstvene dejavnosti pod posebnimi pogoji zaradi COVID-19


14. 11. 2020 - Začela je veljati nova "Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19" (povezava na objavo v Uradnem listu št. 164(/2020 , na spremembo v Uradnem listu št. 168/2020 , na spremembo v Uradnem listu št. 171/2020 ter na spremembo v Uradnem listu RS št. 173/2020), s katero je Minister za zdravje določil začasne ukrepe na področju organizacije zdravstvene dejavnosti, razen pri izvajalcih lekarniške dejavnosti. Odredba med drugim določa, da izvajalci zdravstvene dejavnosti prekinejo izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja, zdravstveno vzgojnih centrih ter preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante). Ne glede na to se lahko izvajajo naslednje zdravstvene storitve:
– presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,
– preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev,
– preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti,
– preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa,
– cepljenje in
- druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.

Skladno s to uredbo morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotoviti zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prejšnjega odstavka sproti prilagajajo število operativnih posegov in specialističnih pregledov ter po potrebi prekinejo izvajanje operativnih posegov in specialističnih pregledov, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev. Koncesionarji se za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, in zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, vključujejo v delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju katerega koncesionar opravlja koncesijsko dejavnost.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na svojem območju z organizacijskimi ukrepi zagotovijo zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, vključno z vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. To velja tudi za koncesionarje, ki se vključijo v delo zdravstvenega doma, v okviru dejavnosti in na območju katerega opravljajo koncesijsko dejavnost.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti paciente, katerih zdravstvena storitev ne bo izvedena, o neizvedbi zdravstvene storitve obvestijo. Pacienta prenaročijo na prvi prosti (dodatni) okvirni termin. Pacienta se prenaroči na prvi prosti (dodatni) termin. O terminu zdravstvene storitve se paciente obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam (tj. od prenaročitve).

Izvajanje in tolmačenje odredbe je v pristojnosti Ministrstva za zdravje.

Več navodil in informacij o tem najdete na spletni strani Ministrstva za zdravje.

25. 10. 2020 - Začela je veljati nova "Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov" (povezava na objavo v Uradnem listu), s katero je Minister za zdravje določil začasne ukrepe na področju organizacije zdravstvene dejavnosti. Odredba med drugim določa, da s 25. oktobrom 2020 izvajalci zdravstvene dejavnosti prekinejo izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja, zdravstveno vzgojnih centrih in preventivnimi storitvami v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante). V času razglašene epidemije COVID-19 se lahko izvajajo naslednje zdravstvene storitve:
– presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,
– preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev,
– preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti,
– preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa,
– cepljenje in druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.

Skladno s to uredbo morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotoviti zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19, izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo psihiatrično bolnišnično zdravstveno dejavnost pa dnevno zagotoviti zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe nege pacientov, obolelih za COVID-19, ki so sprejeti v zdravstveno obravnavo pri njih.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prejšnjega odstavka prilagajajo število specialističnih pregledov, prekinejo izvajanje operativnih posegov, razen operativnih posegov s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev. Koncesionarji se za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, in zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, vključujejo v delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju katerega koncesionar opravlja koncesijsko dejavnost.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na svojem območju z organizacijskimi ukrepi zagotovijo zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, vključno z vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki sami ne morejo organizirati obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, in vstopnih točk za brise za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, se lahko povežejo med seboj ali z drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, v okviru katerega se vključujejo v delo navedenih točk, to veljaja tudi za koncesionarje, ki se vključujejo v delo zdravstvenega doma, na območju katerega opravljajo koncesijsko dejavnost.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti paciente, katerih zdravstvena storitev ne bo izvedena, o neizvedbi zdravstvene storitve obvestijo nemudoma. Pacienta prenaročijo na prvi prosti (dodatni) okvirni termin. O okvirnem terminu zdravstvene storitve paciente obvestijo v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam (tj. od prenaročitve).

15. 10. 2020 - Začela je veljati nova "Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov" (povezava na objavo v Uradnem listu), s katero je minister za zdravje določil začasne ukrepe na področju organizacije zdravstvene dejavnosti. Odredba med drugim določa, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, razen:
1. preventivnih pregledov otrok in mladostnikov,
2. preventivnih storitev pri nosečnicah,
3. preventivnih pregledov delavcev,
4. nujnih pregledov operativnih gasilcev,
5. presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,
6. drugih preventivnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.
Za namen zagotavljanja zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19 izvajalci zdravstvene dejavnosti prilagajajo oziroma postopoma zmanjšujejo število specialističnih pregledov, operativnih posegov in drugih zdravstvenih storitev, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnave nosečnic, porodnic in novorojencev.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti paciente, katerih zdravstvena storitev na podlagi te odredbe ni oziroma ne bo izvedena, o neizvedbi zdravstvene storitve obvestijo nemudoma. Pacienta se prenaroči na prvi prosti (dodatni) okvirni termin. O okvirnem terminu zdravstvene storitve se paciente obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam (tj. od prenaročitve).

Začela je veljati tudi "Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z naleljivo boleznijo COVID-19" (povezava na objavo v Uradnem listu), s katero se določa začasna ureditev posameznih prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status obravnavanih pacientov, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19.

7. 7. 2020 - Začela je veljati nova "Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19" (povezava na objavo v Uradnem listu), s katero je minister za zdravje določil posebne pogoje za izvajanje zdravstvene obravnave z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Odredba določa, da se zdravstvena obravnava zagotovi le pacientom, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal. Osebe, ki imajo prisotne znake okužbe dihal oziroma druge znake nalezljive bolezni COVID-19 oziroma imajo pozitivno epidemiološko anamnezo ali potrjeno nalezljivo bolezen COVID-19, se naroči oziroma sprejme v ambulanti COVID-19 oziroma v skladu s priporočili in navodili za izvajalce zdravstvene dejavnosti, objavljenimi na spletni strani Ministrstva za zdravje.

9. 5. 2020 - Začela je veljati nova "Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19" (povezava na objavo v Uradnem listu), s katero je minister za zdravje določil pod kakšnimi pogoji se z 9. majem 2020 ponovno uvaja izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev. Istočasno je 9. maja 2020 prenehal veljati vladni "Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19" (povezava na objavo v Uradnem listu), s katerim je bilo prekinjeno izvajanje nekaterih zdravstvenih storitev.

Odredba določa, da je zdravstvena obravnava na vseh treh ravneh – primarni, sekundarni in terciarni – zagotovljena le osebam, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in ne kažejo kliničnih znakov okužbe dihal. Vse ostale osebe se obravnava v skladu s priporočili in navodili za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki veljajo v času epidemije COVID-19. Izvajalci zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti morajo pri izvajanju storitev upoštevati priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, in mnenja razširjenih strokovnih kolegijev za posamezna zdravstvena in zobozdravstvena področja.

11. 4. 2020 - Začel je veljati nov dopolnjen Odlok Vlade RS o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list št. 49/2020), s katerim je bil dosedanjemu Odloku dodan nov tretji odstavek 2. člena, s katerim je določeno, da izvajalci zdravstvene dejavnosti izvedejo tudi "zdravstvene storitve za paciente, pri katerih bi opustitev ali preložitev izvedbe zdravstvene storitve vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta. Zdravstvena obravnava se na ta način zagotovi le pacientom, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe zgornjih dihal. Podrobnejša navodila za sprejem in obravnavo teh pacientov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti določi minister, pristojen za zdravje, in jih objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.«. Z dopolnitvijo odloka se ponovno uvaja izvajanje elektivne (nenujne) ambulantne specialistične dejavnosti (ambulantna specialistka, ambulantna diagnostika), rehabilitacije in drugih nenujnih oblik zdravljenja. Vendar le za paciente, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal in pri katerih bi opustitev ali preložitev zdravstvene storitve vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja. Podrobnejša navodila za sprejem in obravnavo teh pacientov je pripravila strokovna svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje. V navodilih so opredeljeni preventivni in drugi ukrepi, ki pri obravnavi pacientov zagotavljajo pogoje za njihovo varno obravnavo in učinkovito preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Poleg tega pa tudi, kako preveriti negativno epidemiološko anamnezo in morebitno prisotnost znakov za okužbo dihal pri teh pacientih. Nenujne zdravstvene storitve lahko izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo zagotovljene pogoje za izvedbo primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave – to vključuje zagotavljanje vseh organizacijskih, kadrovskih in tehničnih pogojev.

1. 4. 2020 - Ministrstvo za zdravje je javnim zdravstvenim zavodom in koncesionarjem na sekundarnem nivoju posredovalo navodila za ambuantno specialistično obravnavo elektivnih (nenujnih) bolnikov v času epidemije (»neobhodni elektivni posegi«) na sekundarnem nivoju.

1. 4. 2020 - Začel je veljati nov Odlok Vlade RS o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list št. 240/2020), ki med drugim določa:

- prekinitev izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev; izvajajo se lahko le naslednje preventivne zdravstvene storitve, če so pri njihovem izvajanju upoštevana vsa priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje: preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta; nujni predhodni preventivni pregledi delavcev pred zaposlitvijo in nujni pregledi operativnih gasilcev;

- odpoved vseh specialističnih pregledov in operativnih posegov, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti "nujno" in "zelo hitro", onkoloških storitev in obravnave nosečnic; to velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja; v to skupino "drugih nenujnih oblik zdravljenja" sodijo tudi nenujni reševalni prevozi, kar pomeni, da se izvajajo le nujni reševalni prevozi, prevozi na dializo in z dialize ter prevozi onkoloških bolnikov;

- prekinitev izvajanja načrtovanih porodov na domu;

- prekinitev izvajanja vseh zobozdravstvenih storitev, razen nujnih zobozdravstvenih storitev in storitev, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja; nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper, Zobozdravstvenem domu Nova Gorica, Zdravstvenem domu Murska Sobota in Zdravstvenem domu Slovenj Gradec; v navedenih ambulantah se v nujnih primerih izvaja obravnava tudi na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti; na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva delujeta Stomatološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana;

- prerazporeditev zaposlenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, znotraj izvajalca zdravstvene dejavnosti ali k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe;

- vključitev koncesionarjev v izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, na podlagi sklenjene pogodbe o vključevanju v sistem izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva iz 44.f člena Zakona o zdravstveni dejavnosti oziroma neprekinjene nujne zdravniške pomoči iz 45.b člena Zakona o zdravniški službi; če koncesionar nima sklenjene takšne pogodbe, jo nemudoma sklene; glede plačila koncesionarja se uporablja določba drugega odstavka 45.b člena Zakona o zdravniški službi;

- izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo na svojem območju organizirati izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše.