Odlog prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenim osebam od 29.3.2020 dalje


29. 3. 2020 - 29. 3. 2020 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list št. 36/2020, v nadaljevanju: ZIUPPP). Vse določbe tega zakona v zvezi z odlogom in obročnim plačilom prispevkov, veljajo tudi za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Samozaposleni, ki nimajo drugih zaposlenih in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, se neposredno na podlagi tega zakona odloži plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020. V tem obdobju lahko samozaposlena oseba odložene prispevke plača v enkratnem znesku ali obročno, vendar najkasneje do 31. marca 2022.

Do odloga plačila prispevkov ni upravičena samozaposlena oseba, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonodajo, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira finančni organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 28. februar 2020 znaša 50 eurov ali več in teh obveznosti, ni poravnal do 6. aprila 2020. Stanje zapadlih obveznosti samozaposlena oseba lahko preveri prek spletnega portala eDavki.

Zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, bo do odloga upravičen avtomatično , kar pomeni, da mu ni potrebno vlagati vloge. O odlogu plačila prispevkov bo odločala Finančna uprava Republike Slovenije.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bo vse morebitne vloge, prejete od datum veljavnosti zakona, odstopil v reševanje Finančni upravi Republike Slovenije.