13. december 2014
Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja


Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja podrobneje urejajo vrste in obseg pravic, obveznosti zavezancev in zavarovanih oseb, pogoje in postopke za uresničevanje pravic, standarde zdravstvenih storitev in medicinskih pripomočkov, varstvo pravic zavarovanih oseb in nadzor uresničevanja pravic in obveznosti. V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 85/2014 z dne 28.11. 2014, so bile objavljene Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bodo začele veljati 13. decembra 2014. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja prinašajo novosti pri naslednjih pravicah:

· do zdraviliškega zdravljenja;
· do zdravil in živil na recept;
· do medicinskih pripomočkov.

PRAVICA DO ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA
Spremembe in dopolnitve Pravil se nanašajo na jasnejšo ureditev pravice do zdraviliškega zdravljenja. Po uveljavitvi zadnjih Sprememb in dopolnitev Pravil (Uradni list RS, št. 25/14), ki so začele veljati 26. aprila 2014, so se namreč s strani strokovne javnosti in zavarovanih oseb pojavila določena vprašanja, ki so se nanašala predvsem na 45. člen Pravil. Ta določa zdravstvena stanja (indikacije), pri katerih je zavarovana oseba upravičena do zdraviliškega zdravljenja, ob izpolnjevanju drugih predpisanih pogojev. Zato so bili izvedeni sestanki predstavnikov ZZZS s predstavniki strokovnih združenj pri Slovenskem zdravniškem društvu in pristojnih razširjenih strokovnih kolegijev. Na podlagi usklajenih stališč je bila pripravljena ustrezna razlaga posameznih zdravstvenih stanj. Meseca julija so bili z njo seznanjeni izvajalci, ki podajajo predloge za zdraviliško zdravljenje, in zdravniki ZZZS, ki o njih odločajo. Istočasno je bilo ugotovljeno, da je treba v Pravilih bolj natančno opisati posamezna zdravstvena stanja zaradi večje jasnosti in da je treba kot indikacijo dodati posamezna zdravstvena stanja.

Spremembe in dopolnitve ureditve pravice do zdraviliškega zdravljenja so podane s ciljem:
· da se tudi pri zdravstvenih stanjih iz prve in tretje alineje 4. točke prvega odstavka 45. člena Pravil omogoči izvajanje zdraviliškega zdravljenja na oba načina, torej tudi kot zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja;
· da se bolj natančno opiše posamezna zdravstvena stanja ter da se pri zavarovanih osebah do dopolnjenega 18. leta starosti doda sicer redka, vendar težka zdravstvena stanja, pri katerih po mnenju pediatrične stroke zdraviliško zdravljenje bistveno pripomore k povrnitvi funkcionalnih sposobnosti, ter da se bolj natančno opredelijo pogoji in merila za ugotavljanje posameznih zdravstvenih stanj;
· da se pri poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu določi tudi možnost izvajanja zdraviliškega zdravljenja neposredno po odpustu iz bolnišnice, s pogojem, da pristojni zdravnik pravočasno poda predlog za zdraviliško zdravljenje;
· da se nomotehnično uskladi besedilo Pravil;
· da se uredi uporaba določb veljavnih Pravil v že začetih postopkih odločanja o pravici do zdraviliškega zdravljenja.

PRAVICA DO ZDRAVIL IN ŽIVIL NA RECEPT
Sprememba ureditve pravice do zdravil in živil na recept se nanaša na olajšanje dela pooblaščenim zdravnikom glede predpisovanja receptov, saj se odpravlja zahteva po lastnoročnem pripisu opozorila o nedopustnosti zamenjave predpisanega zdravila. S tem se omogoča tudi računalniški oziroma elektronski pripis tega opozorila.

PRAVICA DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Spremembe in dopolnitve ureditve pravice do medicinskih pripomočkov so podane s ciljem:
· da se, smiselno enako kot pri vozičku na elektromotorni pogon, kot pravica do medicinskega pripomočka določi tudi pravica do akumulatorjev za električni skuter, ki je že pravica, ter da se besedilo Pravil slovnično (množina namesto ednine) uskladi z dejanskim številom akumulatorjev (najmanj dva) za voziček na elektromotorni pogon in električni skuter;
· da se pravilno poimenuje medicinski pripomoček – dihalni balon, to je brez navedbe blagovne znamke "ambu", ki se zato črta iz besedila Pravil;
· da se pravilneje določi, da nego na domu izvajajo osebe, ki skrbijo za zavarovano osebo, in niso nujno njeni svojci;
· da se zaradi jasnosti ureditve, upoštevaje prakso, izrecno določi, da akumulator kot del vozička na elektromotorni pogon ali električnega skuterja lahko predpiše osebni zdravnik;
· da se zaradi obsoletnosti črta nikoli uveljavljena določba o posebni strokovni komisiji za dopolnjevanje in usklajevanje določb pravil o vrstah, standardnih materialih in rokih trajanja medicinskih pripomočkov.

Besedilo Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.