1. februar 2015
Novosti v zavarovanju za dijake in študente, ki opravljajo začasna in občasna dela


Z novelo Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 95/2014; v nadaljevanju ZUJF-C) se za dijake in študente, ki opravljajo začasna in občasna dela, in so zavarovani po 6. točki 17. člena ZZVZZ, spreminja osnova, stopnja in zavezanec za plačilo prispevkov. Zaradi spremembe zavezanca za plačilo prispevka, se posledično spreminja tudi zavezanec za prijavo v zavarovanje.

Določbe novele ZUJF-C se začnejo uporabljati 1. februarja 2015.

1. Zavezanec za prijavo v zavarovanje
  Zavezanec za prijavo v zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen je delodajalec, ki posreduje začasna in občasna dela dijakom in študentom (v nadaljevanju organizacija).

  Prijavo v zavarovanje vloži na predpisanem obrazcu M12.

  2. Prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

  Zavezanec za plačilo prispevka je organizacija.

  Osnova za plačilo prispevka je vsako posamezno plačilo za opravljeno začasno in občasno delo, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Osnova za plačilo prispevkov je enaka osnovi, ki je določena za osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo - 5. točka 17. člena ZZVZZ.

  Stopnja prispevka znaša 0,53% od plačila.

  3. Prispevek zavarovanca po 55. a členu ZZVZZ

  Organizacija je zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca po 55. a členu ZZVZZ, in sicer v višini 6,36% od plačila, ki ga zavarovana oseba prejme.

  Tabela 1: Prispevne stopnje in osnove za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen za zavarovane osebe iz 6. točke 17. člena ZZVZZ

  Vrsta prispevkaStopnja in osnova
  Prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
   0, 53% od dohodka
  Prispevek po 55. a členu ZZVZZ
   6,36% od dohodka


  4. Nadzor nad obračunom in plačilom prispevkov
  Glede obračunavanja prispevkov, rokov za plačilo, izterjave prispevkov, vračila preveč plačanih prispevkov, zamudnih obresti, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva, zastaranja in kaznovanja, se smiselno uporabljajo določbe posebnega zakona, ki ureja plačevanje prispevkov. Pristojnost glede nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov ima Finančna uprava RS (FURS).