ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti:
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Splošni dogovor za pogodbeno leto 2002
Na podlagi določil 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 56/99, 99/2001 in 60/2002) je arbitraža, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: partnerji), z dne 29.10.2002 in Vlada Republike Slovenije na seji dne 4.12.2002 odločila o spornih vprašanjih in s tem določila besedilo:

ANEKS ŠT. 1 K
SPLOŠNEMU DOGOVORU ZA POGODBENO LETO 2002

1. člen

V 6. členu Dogovora 2002 se za šestim odstavkom doda novi sedmi odstavek, ki glasi:

(7) Za izvajanje programa nenujnih reševalnih prevozov izvajalec in Zavod v pogodbi opredelita zmogljivosti z navedbo:

1. seznama vozil, ki vključuje tip vozila, največje število oseb, ki jih je možno z vozilom prepeljati hkrati (podatek iz prometnega dovoljenja, pri specialnih vozilih pa iz homologacije)
ter registrsko številko vozila;
2. poimenski seznam šoferjev vključno z verodostojnimi podpisi šoferjev.

Sedanji sedmi in osmi odstavek se ustrezno preštevilčita.

2. člen

V 7.členu Dogovora 2002 se četrti do deseti odstavek spremenijo tako, da glasijo:
  (4) Povprečni kvalifikacijski količnik za bolnišnično dejavnost po skupinah bolnišnic so:

  I. skupinaII. skupinaIII. skupina
  1. kirurgija
  3,016
  3,016
  3,164
  2. internistika
  3,095
  3,095
  3,227
  3. pediatrija
  3,005
  3,005
  3,152
  4. ORL, maksilofacialna kirurgija
  3,095
  3,243
  5. okulistika
  3,053
  3,197
  6. ginekologija
  2,954
  2,954
  3,100
  7. dermatologija
  2,940
  3,069
  8. doječe matere
  2,109
  2,109
  2,109
  9. dnevna bolnišnica
  2,936
  2,936
  2,936
  (5) Za bolnišnično dejavnost psihiatrije izvajalci načrtujejo kvalifikacijski količnik v višini 2,975, razen Psihiatrične klinike Ljubljana, ki načrtuje kvalifikacijski količnik v bolnišnični dejavnosti v višini 3,240. Za dejavnost dnevne oskrbe načrtujejo izvajalci naslednje kvalifikacijske količnike:
  - Psihiatrična bolnišnica Begunje
  3,304
  - Psihiatrična bolnišnica Idrija
  2,994
  - Psihiatrična klinika Ljubljana
  2,524
Za dejavnost oskrbe v tuji družini načrtuje Psihiatrična klinika Ljubljana kvalifikacijski količnik v višini 1,942

  (6) Za program dnevne in enodnevne bolnice izvajalci načrtujejo kvalifikacijski količnik v skladu s planirano kadrovsko strukturo in standardiziranimi kvalifikacijskimi količniki iz drugega odstavka tega člena.
  (7) Bolnišnice, ki niso razporejene v nobeno od treh skupin, ne morejo preseči naslednjih kvalifikacijskih količnikov:

  povprečni KV količnik bolnišnice
  - CZBO Šentvid
  2,728
  - Bolnišnica Valdoltra
  3,051
  - Bolnišnica Sežana
  2,786
  - Inštitut RS za rehabilitacijo
  3,122
  - Onkološki inštitut Ljubljana
  3,554

  (8) Za specialistično ambulantne dejavnost zgoraj navedene bolnišnice načrtujejo kvalifikacijske količnike v skladu s standardi za delo ambulant. V primeru, da za njihovo dejavnost standard za delo ambulant ni določen, izračunajo kvalifikacijski količnik za specialistično ambulantno dejavnost tako, da upoštevajo planirano kadrovsko strukturo in standardizirane kvalifikacijske količnike iz drugega odstavka tega člena.
  (9) Za program zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih izvajalci načrtujejo naslednje kvalifikacijske količnike:

  - nega I
  2,348
  - nega II
  2,446
  - nega III
  2,631
  Za dejavnost zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih tipa D, E, F, G in H izvajalci načrtujejo kvalifikacijske količnike tako, da upoštevajo dejansko kadrovsko strukturo in kvalifikacijske količnike iz drugega odstavka tega člena;
  (10) Izvajalci lekarniške dejavnosti in zdraviliškega zdravljenja načrtujejo za vrednotenje programov naslednje kvalifikacijske količnike:
  - lekarniška dejavnost
  3,788
  - dejavnost zdraviliškega zdravljenja (točke)
  3,031

3. člen

V 14. členu Dogovora 2002 se sedmi odstavek spremeni tako, da glasi:

(7) Materialni stroški se valorizirajo vsakih šest mesecev vnaprej, skladno s povprečno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin, ki je veljala v zadnjih znanih šestih mesecih, s poračunom morebitne razlike v oceni v naslednjem obdobju.

Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
(8) V letu 2002 se od 1.7.2002 dalje materialni stroški valorizirajo na podlagi povprečne stopnje rasti življenjskih potrebščin v obdobju december 2001 - maj 2002.

4. člen

V 16. členu Dogovora 2002 se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da glasi:

2. standardna kovina za izdelavo fiksnih zobnoprotetičnih nadomestkov v zobozdravstvu v količini 2g kovine po členu in po standardni ceni, ki jo določi Zavod.

5. člen

V 22. členu Dogovora 2002 se:

- v prvem odstavku v 3. alinei 3. točke se doda nov zadnji stavek, ki glasi:
Cena za km za prevoze bolnikov na in iz dialize bo določena za trimesečje, in sicer na podlagi povprečne cene bencina zadnjega trimesečja;

- četrti odstavek se spremeni tako, da glasi:
Cene iz 1. do 10. točke, razen tretje alinee tretje točke prvega odstavka in cene za nemedicinski oskrbni dan v zdravilišču, se določijo za šest mesecev vnaprej s poračunom morebitine razlike v oceni v naslednjem šestmesečnem obdobju.

6. člen

1. odstavek 23. člena Dogovora 2002 se spremeni tako, da glasi:

Cene, oblikovane po Dogovoru 2002 in določene s pogodbo med izvajalci in Zavodom, se uporabljajo tudi za izračun doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev po konvencijah, za begunce, zapornike in za ostale osebe, za katere se stroški zdravljenja krijejo iz državnega proračuna ter za obračun storitev med izvajalci, ki imajo sklenjeno pogodbo z Zavodom. Zdravljenje pripornikov in zapornikov v psihiatričnih bolnišnicah se državnemu proračunu zaračuna na podlagi bolnišnično oskrbnih dni. Kemične in biokemične laboratorijske storitve si bodo izvajalci med seboj obračunavali po evidenčni ceni točke za laboratorijske storitve, ki je določena v standardih za delo ambulant, ostale laboratorijske storitve pa po povprečni ceni točke za specialistično ambulantno dejavnost internistike, ki je dogovorjena v pogodbi z Zavodom, razen če se naročnik in izvajalec laboratorijskih storitev ne dogovorita drugače. Storitve zobozdravstvenega rentgena si bodo izvajalci med seboj obračunavali po evidenčni ceni točke, razen če se naročnik in izvajalec teh storitev ne dogovorita drugače.

7. člen

V 25. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2002 se doda deveti odstavek, ki se glasi:
Preostanek sredstev iz prejšnjega odstavka se razdeli:
v mio SIT
(v tekočih cenah 2002)
1. program nujne medicinske pomoči206
3. koordinatorji za preventivo7,7
5. enota za zdravljenje odvisnosti od drog20
6. centri za zdravljenje odvisnosti od drog50
7. program zdravljenja kardiovaskularnih obolenj350
9. program operacij sive mrene (500 operacij)90
11. program operacij na odprtem srcu200
12. program ortopedskih operacij170
13. program zdravljenja perifernih arterijskih bolezni90
19. program zdravljenja z baklofensko črpalko20
20. program motenj hranjenja19,7
29. povečanje kadra v lekarniški dejavnosti10
30. povečanje kadra v bolnišnični dejavnosti za 0.5%147,5
33. povečanje kvalifikacijskega količnika zaradi spremembe višješolskega študija v visokošolski študij197,5
34. povečanje dodatka zaradi sevanja za radiološke inženirje za 0,9 količnika122,5
38. program preprečevanja raka materničnega vratu10,8
41. koordinatorji za ginekologijo15,5
42. hranjenje po nazogastrični sondi in sistemi za inhaliranje pri Centru D. Boštjančič16
SKUPAJ1.743,20

Sredstva, namenjena programom pri 7., 11., 12. in 13. točki, se med izvajalce razporedijo glede na preseženo realizacijo programa v letu 2002 in kriterije, ki jih Ministrstvo za zdravje pripravi do 15. januarja 2003. Za nujne širitve programov oziroma uvajanje novih terapij pri zdravljenju pri 2., 4., 8., 14., 15., 17., 18., 23., 24., 36., 37. in 39. točki četrtega odstavka 25. člena v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2002 se bodo sredstva za izvajanje programov od 1.1.2003 do 31.3.2003 opredelila v okviru Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2002 ali v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2003.

8. člen

V 39. členu Dogovora 2002 se 1. stavek 3. odstavka spremeni tako, da glasi:

Zavod bo izvajalcem, ki izstavljajo poročilo o opravljenem delu, nakazal prvi obrok avansa do 10. v mesecu, oziroma po prejemu poročil o opravljenem delu za pretekli mesec. Drugi obrok avansa bo Zavod nakazal izvajalcem do 16. v mesecu, največ v višini 20 odstodkov mesečnega avansa. Preostala sredstva do višine mesečnega avansa bo Zavod izvajalcem nakazal do konca meseca.

9. člen

V 41. členu Dogovora 2002 se prvi stavek spremeni tako, da glasi:

V skladu z določili Dogovora 2002 se obračun obveznosti med izvajalci in Zavodom izvaja za prvi in drugi kvartal v letu ter za drugo polletje (končni letni obračun).

10. člen

V 46. členu Dogovora 2002 se doda nov zadnji odstavek, ki glasi:

Če škoda, ki je s kršitvijo nastala ne presega 3.000 SIT, Zavod od izvajalca ne zahteva povračila škode in ne zaračuna pogodbene kazni.

11. člen

57. člen Dogovora 2002 se spremeni tako, da glasi:

Pogodbe sklenjene med Zavodom in izvajalci za pogodbeno leto 2002 se uporabljajo od 1.4.2002 dalje, razen z novimi izvajalci, ki se uporabljajo od 1.10.2002.

12. člen

Aneks velja od dneva podpisa vseh partnerjev, oz. odločitve arbitraže ali sklepa Vlade RS, uporablja pa se od 1.4. 2002, razen 2. in 7. člena, ki se uporabljata od 1.1.2002 dalje, 8. člena in 1. alinee 5. člena, ki se uporabljata od 1.1.2003 dalje ter drugega stavka 6. člena, ki se uporablja od 4.12.2002 dalje.


Številka: 5102/2002-01
Datum: 4.12.2002 - Ministrstvo za zdravje
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
- Zdravniška zbornica Slovenije
- Lekarniška zbornica Slovenije
- Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije
- Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije

PRILOGA 1


  OSNOVNI KVALIFIKACIJSKI KOLIČNIKI OD 1.1. 2002 DALJE *


  (1) Standardizirani kvalifikacijski količniki planiranih delavcev za zdravstvene domove, zasebne izvajalce in specialistično ambulantno dejavnost v bolnišnicah, so:

  - splošni zdravniki in specialisti
  5,800
  - specialisti klinične psihologije
  5,326
  - zobozdravniki za mladino
  4,900
  - zobozdravniki za odrasle, biologi
  4,700
  - kader z visoko izobrazbo (logopedi, psihologi, ortopedagogi...)
  4,550
  - diplomirane medicinske sestre *
  3,400
  - zdravstveni delavci z višješolsko in visokošolsko izobrazbo
  3,270
  - zdravstveni delavci s srednješolsko izobrazbo
  2,710
  - upravno tehnični delavci
  2,420
  - reševalec
  2,620
  * Opomba: Navedeni kvalifikacijski količnik velja za višje in diplomirane medicinske sestre.

  (2) Za dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje, dežurne službe v osnovni in zobozdravstveni dejavnosti, zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje, razvojnih ambulant, nujne medicinske pomoči, centrov za zdravljenje odvisnosti in nujnih reševalnih prevozov izvajalci načrtujejo kvalifikacijske količnike v skladu z drugim odstavkom tega člena.

  (3) Povprečni kvalifikacijski količnik za bolnišnično dejavnost po skupinah bolnišnic so:

  I. skupina
  II. skupina
  III. skupina
  1. kirurgija
  3,021
  3,021
  3,169
  2. internistika
  3,101
  3,101
  3,232
  3. pediatrija
  3,010
  3,010
  3,158
  4. ORL, maksilofacialna kirurgija
  3,104
  3,248
  5. okulistika
  3,062
  3,202
  6. ginekologija
  2,959
  2,959
  3,106
  7. dermatologija
  2,958
  3,073
  8. doječe matere
  2,109
  2,109
  2,109
  9. dnevna bolnišnica
  2,942
  2,942
  2,942
  (4) Za bolnišnično dejavnost psihiatrije izvajalci načrtujejo kvalifikacijski količnik v višini 2,981, razen Psihiatrične klinike Ljubljana, ki načrtuje kvalifikacijski količnik v bolnišnični dejavnosti v višini 3,245. Za dejavnost dnevne oskrbe načrtujejo izvajalci naslednje kvalifikacijske količnike:

  - Psihiatrična bolnišnica Begunje
  3,311
  - Psihiatrična bolnišnica Idrija
  3,000
  - Psihiatrična klinika Ljubljana
  2,529
Za dejavnost oskrbe v tuji družini načrtuje Psihiatrična klinika Ljubljana kvalifikacijski količnik v višini 1,946.

  (5) Za program dnevne in enodnevne bolnice izvajalci načrtujejo kvalifikacijski količnik v skladu s planirano kadrovsko strukturo in standardiziranimi kvalifikacijskimi količniki iz drugega odstavka tega člena.

  (6) Bolnišnice, ki niso razporejene v nobeno od treh skupin, ne morejo preseči naslednjih kvalifikacijskih količnikov:

  povprečni KV količnik bolnišnice
  - CZBO Šentvid
  2,737
  - Bolnišnica Valdoltra
  3,054
  - Bolnišnica Sežana
  2,789
  - Inštitut RS za rehabilitacijo
  3,132
  - Onkološki inštitut Ljubljana
  3,567

  (7) Za specialistično ambulantne dejavnost zgoraj navedene bolnišnice načrtujejo kvalifikacijske količnike v skladu s standardi za delo ambulant. V primeru, da za njihovo dejavnost standard za delo ambulant ni določen, izračunajo kvalifikacijski količnik za specialistično ambulantno dejavnost tako, da upoštevajo planirano kadrovsko strukturo in standardizirane kvalifikacijske količnike iz drugega odstavka tega člena.

  (8) Za program zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih izvajalci načrtujejo naslednje kvalifikacijske količnike:

  - nega I
  2,350
  - nega II
  2,448
  - nega III
  2,638

  Za dejavnost zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih tipa D, E, F, G in H izvajalci načrtujejo kvalifikacijske količnike tako, da upoštevajo dejansko kadrovsko strukturo in kvalifikacijske količnike iz drugega odstavka tega člena;

  (9) Izvajalci lekarniške dejavnosti in zdraviliškega zdravljenja načrtujejo za vrednotenje programov naslednje kvalifikacijske količnike:

  - lekarniška dejavnost
  3,790
  - dejavnost zdraviliškega zdravljenja (točke)
  3,033DODATKI V KOLIČNIKU OD 1.1. 2002 DALJE *

  1) Zdravstveni domovi, zasebni izvajalci, specialistična ambulantna dejavnost bolnišnicah:
  - zdravniki in zobozdravniki specialisti
  4,880
  - zobozdravniki
  4,564
  - diplomirane medicinske sestre
  1,550
  - fizioterapevti
  1,327
  - inženirji radiologije
  2,276
  - psihologi, logopedi, defektologi
  1,895
  - biokemiki, biologi, specialisti klinične psihologije, specialisti klinične logopedije
  2,390
  - zdravstveni tehniki
  1,225
  - zobni tehniki
  1,145
  - upravno tehnični delavci
  0,890
  - reševalna služba (brez upravno tehničnega kadra)
  1,240
  - Inštitut za varovanje zdravja - na del. iz ur
  1,566
  - lekarne - na delavca iz ur
  1,549
  - zdravilišča (točke) - na delavca iz ur
  1,287
  - socialnovarstveni zavodi - na delavca iz ur
  1,080
  - zavodi za usposabljanje gibalno oviranih oseb - na delavca iz ur (Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik in Zavod za usposabljanje invalidnih otrok “Janka Premrla Vojka” Vipava)
  1,609
  - centri za korekcijo sluha in govora
  1,760

  2) Oddelki v bolnišnicah - dodatki na zdravnika:
  - kirurgija
  6,883
  - internistika
  6,397
  - pediatrija
  6,537
  - ORL, maksilofacialna kirurgija
  6,978
  - okulistika
  6,547
  - ginekologija in porodništvo
  6,144
  - dermatovenerologija
  5,838

  3) Oddelki v bolnišnicah - dodatki na ostale delavce iz ur:
  - kirurgija
  1,104
  - internistika
  1,110
  - pediatrija
  1,125
  - ORL, maksilofacialna kirurgija
  1,129
  - okulistika
  1,137
  - ginekologija in porodništvo
  1,115
  - dermatovenerologija
  1,109

  4) Dodatki na delavca iz ur v specialistično ambulantni in bolnišnični dejavnosti:
  - Inštitut RS za rehabilitacijo
  1,897
  - Onkološki inštitut Ljubljana
  2,011
  - Bolnišnica F. Derganca - rehabilitacija invalidne mladine
  1,480
  - Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični
  1,308
  5) Dodatki na delavca iz ur v bolnišnični dejavnosti:
  - Bolnišnica Valdoltra
  1,521
  - Bolnišnica Sežana
  1,519

  6) Psihiatrija - na delavca iz ur:
  - bolnišnična dejavnost
  1,492
  - dnevna oskrba
  1,492
  - oskrba v tuji družini
  1,492
  - specialistična ambulantna dejavnost v Psihiatrični kliniki Ljubljana
  1,492

  7) Nemedicinski oskrbni dan - na delavca iz ur
  - nemedicinski oskrbni dan
  0,613

  Dodatki so izraženi v vrednosti količnika z 1. tarifni razred na zdravnika ali delavca iz ur.

  V vrednost programov za transplantacije, magnetno resonanco in dialize se ti dodatki ne vračunajo.

  Izračun sredstev za dežurno službo v zdravstvenih domovih bo temeljil na kvalifikacijskih količnikih:

  osnovni kval. količnik
  dodatki v količnikih
  efektivaneefektivaefektivaneefektiva
  zdravnik5,8004,7004,8804,243
  zdravstveni tehnik2,7102,4661,2251,183

  Izračun sredstev za dežurno službo v lekarnah bo temeljil na kvalifikacijskih količnikih:

  osnovni kval. količnik
  dodatki v količnikih
  efektivaneefektivaefektivaneefektiva
  farmacevt4,8103,8501,9981,675* Opomba: V Prilogi št. 1 navedeni osnovni kvalifikacijski količniki in dodatki v količniku, ki veljajo od 1.1. 2002 dalje, pomenijo uskladitev 7. in 12. člena Dogovora 2002 s 25. členom Dogovora 2002 in 7. členom Aneksa št. 1 k Dogovoru 2002. S tem v Prilogi št. 1 navedeni osnovni kvalifikacijski količniki in dodatki v količniku nadomestijo količnike iz 7. in 12. člena Dogovora 2002 in 2. člena Aneksa št. 1 k Dogovoru 2002.Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane