ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
Na podlagi 3. alineje drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) ter 4. točke 13. člena in 54. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02-popr.), je Skupščina Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije na 4. redni seji 17. 9. 2018 sprejela

s k l e p:

1. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Skupščina ZZZS) določi Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2018, s katerim se druga točka sklepa Skupščine ZZZS o določitvi Finančnega načrta ZZZS za leto 2018, številka 9000-1/2018-DI/3 z dne, 12. 1. 2018, spremeni tako, da se glasi:
  » 2. Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah v evrih izkazujejo po tem rebalansu finančnega načrta v letu 2018 naslednje vrednosti:

  Natančnejši pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v Prilogi 1 (po ekonomski klasifikaciji) in v Prilogi 2 (po interni namenski klasifikaciji), ki sta sestavni del tega sklepa.«.

  2. Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2018 se pošlje v soglasje Vladi Republike Slovenije.  Številka: 9000-5/2018-DI/13
  Ljubljana, 17. 9. 2018
                Lučka Bӧhm
                predsednica Skupščine
            Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije


  Prilogi:
  - Priloga 1 – Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji
  - Priloga 2 - Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po interni namenski klasifikaciji
  Priloga 1: RFN ZZZS 2018 ekonomska klas.pdfRFN ZZZS 2018 ekonomska klas.pdf

  Priloga 2: RFN ZZZS 2018 interna klas.pdf
  Sklep Skupščine: RFN ZZZS 2018 sklep.pdfRFN ZZZS 2018 sklep.pdf
  Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
  Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
   
  ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane