ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti:
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Splošni dogovor za pogodbeno leto 2001
Na podlagi določil 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 56/99 in 99/2001) je arbitraža, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na seji 9. 10. 2001 ter Vlada R Slovenije na seji dne 6. 12. 2001, odločila o spornih vprašanjih in s tem določila besedilo:
ANEKS ŠT. 1 K SPLOŠNEMU DOGOVORU ZA POGODBENO LETO 2001

1. člen

Besedilo 14. člena se spremeni tako, da glasi:
Dodatki, ki izhajajo iz aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter za zdravstveno nego (Ur. l. RS, št. 19/96, 22/96, 39/98, 46/98, 73/98, 63/99, 97/2000, 101/2000, 102/2000, 62/2001) se vračunajo v cene zdravstvenih storitev v naslednji višini:

Zdravstveni domovi, zasebni izvajalci, specialistična ambulantna dejavnost:
  zdravniki in zobozdravniki specialisti
4,880
  zobozdravniki
4,564
  višje in visoke medicinske sestre
1,510
  fizioterapevti
1,327
  inženirji radiologije
1,376
  psihologi, logopedi, defektologi
1,895
  biokemiki, biologi, specialisti klinične psihologije
2,390
  zdravstveni tehniki
1,225
  zobni tehniki
1,145
  upravno tehnični delavci
0,890
  reševalna služba (brez upravno tehničnega kadra)
1,240
  Inštitut za varovanje zdravja - na del. iz ur
1,553
  lekarne - na delavca iz ur
1,549
  zdravilišča (točke) - na delavca iz ur
1,286
  socialnovarstveni zavodi - na delavca iz ur
1,077
  zavodi za usposabljanje gibalno oviranih oseb - na delavca iz ur (Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik in Zavod za usposabljanje invalidnih otrok “Janka Premrla Vojka” Vipava)
1,607
  centri za korekcijo sluha in govora
1,759

Oddelki v bolnišnicah - dodatki na zdravnika:
  kirurgija
6,883
  internistika
6,397
  pediatrija
6,537
  ORL, maksilofacialna kirurgija
6,978
  okulistika
6,547
  ginekologija in porodništvo
6,144
  dermatovenerologija
5,838

Oddelki v bolnišnicah - dodatki na ostale delavce iz ur:
  kirurgija
1,069
  internistika
1,076
  pediatrija
1,092
  ORL, maksilofacialna kirurgija
1,095
  okulistika
1,107
  ginekologija in porodništvo
1,081
  dermatovenerologija
1,075

Dodatki na delavca iz ur v specialistično ambulantni in bolnišnični dejavnosti:
  Inštitut RS za rehabilitacijo
1,890
  Onkološki inštitut
1,942
  Bolnišnica F. Derganca - invalidne mladine
1,473
  Center za zdravljenje Šentvid pri Stični
1,305

Dodatki na delavca iz ur v bolnišnični dejavnosti:
  Bolnišnica Valdoltra
1,518
  Bolnišnica Sežana
1,514

Psihiatrija - na delavca iz ur:
  bolnišnični oskrbni dan
1,487
  dnevna oskrba
1,487
  oskrba v tuji družini
1,487
  specialistična ambulantna dejavnost v Psihiatrični kliniki Ljubljana
1,487

Nemedicinski oskrbni dan - na delavca iz ur
  nemedicinski oskrbni dan
0,613

Dodatki so izraženi v vrednosti količnika z 1. tarifni razred na zdravnika ali delavca iz ur.

V vrednost programov za transplantacije, magnetno resonanco in dialize se ti dodatki ne vračunajo.

Izračun sredstev za dežurno službo v zdravstvenih domovih bo temeljil na kvalifikacijskih količnikih:

osnovni kval. količnik
dodatki v količnikih
  efektiva
  neefektiva
   efektiva
  neefektiva
  zdravnik
  5,800
  4,700
   4,880
  4,243
  zdravstveni tehnik
  2,710
  2,466
   1,225
  1,183

Izračun sredstev za dežurno službo v lekarnah bo temeljil na kvalifikacijskih količnikih:

osnovni kval. količnik
dodatki v količnikih
  efektiva
  neefektiva
   efektiva
  neefektiva
  farmacevt
  4,810
  3,850
   1,998
  1,675


2. člen
Pred zadnjim odstavkom 16. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
Zaradi spremembe Pravilnika o davku na dodano vrednost se povečajo vkalkulirana sredstva za materialne stroške za 2,5 % od 1. 4. 2001 dalje, razen v lekarniški dejavnosti, dejavnosti socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje ter zdraviliški zdravstveni dejavnosti. Podrobnejša merila za vkalkuliranje povečanih materialnih sredstev po dejavnostih oziroma strokah opredelijo partnerji v Področnih dogovorih.

Za zadnjim stavkom 16. člena se doda nov zadnji stavek, ki glasi:
Od 1.1.2002 dalje pa se materialni stroški valorizirajo v skladu s povprečno letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin, opredeljene v osnovnih makroekonomskih izhodiščih za pripravo državnega proračuna in globalnih bilanc javnega financiranja Ministrstva za finance.

3. člen
V 27. členu se v prvem odstavku poveča okvirna vrednost celotnega dogovorjenega programa za 42.886.762 tolarjev v cenah december 2000 in znaša 230.113.463 tisoč tolarjev, oziroma za 44.559.343 tolarjev v tekočih cenah in znaša 239.761.844 tisoč tolarjev.

Spremeni se 2. točka, tako da glasi:
v tisoč SIT
cene
tekoče (povp.)
december 2000
cene 2001
  2. bolnišnice - skupaj
133.764.861
139.251.061
  od tega:
  - sekundarna raven
112.535.408
117.150.911
  - terciarna raven
21.229.453
22.100.150

Spremeni se 2. točka v drugem odstavku, tako da glasi:

v tisoč SIT
cene
tekoče (povp.)
december 2000
cene 2001
  2. specialistična ambulantna dej.in boln. sekund. in terc. dej.
141.828.047
147.647.474
V četrtem odstavku se spremenijo četrta, deseta, petnajsta in šestnajsta alinea ter zadnja vrstica, tako da glasijo:

v mio SIT
(v tekočih cenah 2001)
  - podaljšano bolnišnično zdravljenje (približno 1.070 primerov)
314
  - programe z dolgimi čakalnimi dobami (približno 1.870 primerov)
562
  - drage laboratorijske preiskve
250
  - vzpostavitev programa farmacevtske skrbi z določitvijo izbrane lekarne
18
  Skupaj
4.381

Dodajo se tri nove alineje, ki glasijo:

  - program zdravljenja spastičnosti z baklofensko črpalko
8,6
  - dodatni program bolnišničnega zdravljenja (120 primerov)
36
  - financiranje programov zdravstvene vzgoje v skladu z navodili za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva odrasle populacije na primarni ravni
12
  Skupaj
4.437,6

Doda se nov zadnji odstavek 27. člena, ki glasi:
Sredstva za program zdravljenja spastičnosti z baklofensko črpalko se bodo prenesla iz postavke finančnega načrta Zavoda ‘zdravljenje v tujini’.

4. člen
Spremeni se 2. odstavek 58. člena Dogovora 2001, tako da glasi:
Določila drugega in tretjega odstavka 45. člena bodo partnerji uveljavili s 1.1.2002.

5. člen
Za prvim stavkom 61. člena se doda nov stavek, ki glasi:
Za nove zasebnike in nove izvajalce velja in se uporablja Dogovor 2001 od 1.12.2001 dalje, razen za nove socialne zavode, za katere Dogovor 2001 velja in se uporablja od 1.11.2001 dalje.

6. člen
Aneks je sestavljen v 8 (osmih) enakih izvodih tako, da vsak partner prejme po 1 (en) izvod.

7. člen
1. člen aneksa se uporablja od 1. 8. 2001 dalje, 2. člen drugi odstavek in 4. člen od 1.1.2002, 2. člen prvi odstavek, 3. in 5. člen od 1.4.2001 dalje.

Številka: 5102/2001-01
Datum: 6. 12. 2001

Ministrstvo za zdravje
Zdravniška zbornica Slovenije
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Lekarniška zbornica Slovenije
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije
Zavod za zdravstveno zavarovanje SlovenijeDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane