ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 01.01.2006
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Splošni dogovor za pogodbeno leto 2005

  Na podlagi 62. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor 2005) je arbitraža, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na seji dne 24.02.2006 ter na korespondenčni seji dne 09.03.2006 in Vlada Republike Slovenije na seji dne 25.05.2006, določila besedilo:


  Aneksa št. 6
  k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2005


  1. člen

  Besedilo 19. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2005 se spremeni tako, da se glasi:

  ''Sredstva za zakonske obveznosti izvajalcev se vračunajo v vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini 21,62%.''

  2. člen

  V 26. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2005 se doda nov sedemnajsti odstavek, ki se glasi:

  ''(17) Po sprejemu poslovnega poročila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2005 se celotni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2005, ki se zmanjša za vrednost enkratnega dodatnega programa iz leta 2005, ki v letu 2005 še ni bil plačan, in za sredstva, ki se zagotavljajo za odpravo nesorazmerij plač v javnem sektorju po zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, nameni za enkratne širitve programov v letu 2006. Celotni presežek prihodkov nad odhodki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2005 se ne zmanjša za sredstva namenjena za plačilo dela na podlagi epidemije gripe v letu 2005. Razporeditev enkratnega dodatnega programa po programih oziroma izvajalcih pripravi Ministrstvo za zdravje na podlagi obsega in vrednosti programov v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2005, upoštevajoč redne širitve programov v pogodbenem letu 2006 in podatke anket na dan 1.7.2005, 31.12.2005 in 1.4.2006.''

  3. člen

  Ta aneks velja od podpisa vseh partnerjev oziroma odločitve arbitraže ali sklepa Vlade Republike Slovenije, uporablja pa se od 01.01.2006.

  Številka: 5102-1/2005-A6
  Datum: 25.05.2006


            Ministrstvo za zdravje

            Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

          Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

          Zdravniška zbornica Slovenije

          Lekarniška zbornica Slovenije

          Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč

          Skupnost socialnih zavodov Slovenije

          Skupnosti organizacij za usposabljanje SlovenijeDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane