ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Področni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti:
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
    Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
    Splošni dogovor za pogodbeno leto 2003
Na podlagi določil 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 56/99, 99/2001 in 60/2002) je arbitraža, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: partnerji), z dne 2. 12. 2003 in Vlada Republike Slovenije na seji dne 24. 12. 2003 odločila o spornih vprašanjih in s tem določila besedilo:
Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2003
1. člen
V 14. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2003, kakor je bil spremenjen in dopolnjen z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2003, se prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
Za sofinanciranje stroškov specializacij v osnovnem zdravstvu se za specializante, ki so prejeli odločbo za specializacijo do 1. 8. 2003, v letu 2003 planira 331.721.400 tolarjev (v cenah december 2002).

Dodata se nova sedmi in deseti odstavek, ki se glasita:


(7) Za sofinaciranje sprememb računalniških programov v vseh lekarnah zaradi začetka izvajanja Pravilnika o razvrščanju predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini oziroma določb, ki se nanašajo na sistem medsebojno zamenljivih zdravil, so vse lekarne upravičene do enkratne povrnitve stroškov v skupni višini za vse lekarne največ 15 milijonov tolarjev. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvede plačilo lekarnam na podlagi računov in ostale dokumentacije iz katere je razvidno, da je posamezna lekarna upravičena do povrnitve stroškov. Račune in ostalo dokumentacijo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije predloži Lekarniška zbornica Slovenije.


(10) Od 1. 1. 2004 se materialni stroški valorizirajo v skladu s povprečno letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin, opredeljene v osnovnih makroekonomskih izhodiščih za pripravo državnega proračuna in globalnih bilanc javnega financiranja Ministrstva za finance (UMAR), pri čemer se poračuna razlika med dejansko in ocenjeno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v drugem polletju 2003. Od 1. 1. 2005 valorizacija materialnih stroškov temelji izključno na povprečni letni rasti cen življenjskih potrebščin, opredeljene v osnovnih makroekonomskih izhodiščih za pripravo državnega proračuna in globalnih bilanc javnega financiranja Ministrstva za finance (UMAR).
1.a člen

Za 18. členom se doda nov 18a. člen, ki se glasi:
18a. člen

Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se od 1. 1. 2004 vračunajo v vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini 117.300 SIT letno na planiranega delavca. Navedeni znesek se uskladi glede na določbe 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in poveča za minimalni zajamčeni donos za čas zamika v skladu s 6. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

2. člen

V drugem odstavku 43. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2003 se v zadnjem stavku na koncu črta besedilo
‘in ne bo imel čakalnih dob’.
Zadnji stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
Ta sredstva se razporedijo izvajalcem, ki so program preventive realizirali v celoti, po strukturi preseganja dogovorjenega programa preventive.
V četrtem odstavku se pika spremeni v vejico in doda naslednje besedilo:
zmanjšanje plačila pa se ugotovi v višini 4% nerealiziranega programa preventive.
Zadnji stavek petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
Ta sredstva se razporedijo izvajalcem, ki bodo napotili na sekundarno raven manj kot 2 standardni deviaciji glede na državno povprečje, in sicer po strukturi nedoseganja državnega povprečja (povprečnega števila napotitev na korigirano opredeljeno zavarovano osebo).
3. člen

Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2003 velja od 1.4. 2003.Številka: 5102/2003-02
Datum: 24. 12. 2003


Ministrstvo za zdravje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Zdravniška zbornica Slovenije
Lekarniška zbornica Slovenije
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Skupnost organizacij za usposabljanje


Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane