ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev

VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV
POGODBENIM DOBAVITELJEM 0072-5/2017-DI/1
OBMOČNIM ENOTAM
19. junij 2017

OKROŽNICA MTP št. 2/2017: Prilagoditev medicinskih pripomočkov


Nova funkcija v sistemu On-line posredovanje podatkov in kontrole

Pravila OZZ določajo pravico do prilagoditve medicinskega pripomočka (v nadaljevanju MP) in sicer pred iztekom trajnostne dobe v vrednosti 50 % novega MP, ki ga je zavarovana oseba prejela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in doplačil do polne vrednosti (celotna vrednost OZZ). Pravico do prilagoditve MP po izteku trajnostne dobe Pravila OZZ določajo, ne določajo pa deleža vrednosti prilagoditve. Glede na smiselno uporabo določil Pravil OZZ tudi za prilagoditve po izteku trajnostne dobe velja 50 % delež. Prilagoditev (predelava) je s strani proizvajalca predviden poseg v medicinski pripomoček. Zavarovana oseba je upravičena do prilagoditve, če je pri njej tekom uporabe MP prišlo do anatomskih in funkcionalnih sprememb, zaradi katerih je postal MP funkcionalno neustrezen.

Naročilnico za prilagoditev izda zdravnik pooblaščen za predpis posamezne vrste MP. Dobavitelj izda predračun za prilagoditev, območna enota Zavoda odloči o upravičenosti (ne imenovani zdravnik). V primeru prilagoditve MP, pri kateri je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, individualna izdelava in aplikacija MP v skladu s Pravili OZZ, pooblaščeni zdravnik za predpis MP na naročilnici določi, ali bo ustreznost prilagoditve, ki jo je izvedel dobavitelj, ocenil s kontrolo pri zavarovani osebi, še preden bo prilagojeni MP prevzela od dobavitelja. Ustreznost prilagoditve pooblaščeni zdravnik potrdi s podpisom, žigom in datumom potrditve.

V Prilogi 1 je seznam vrst MP za katere je v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja predvidena možnost prilagoditve MP . MP 0538 Počivalnik serijsko izdelan, ki je predmet izposoje in se zagotavlja po pogodbeni ceni, je uvrščen v Prilogi 1, ker ni predmet dnevnega najema.

Z dopolnjenim Navodilom za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih medicinskih pripomočkih v On-line sistem, verzija 12 (v nadaljevanju Navodilo, Verzija 12), Zavod v sistemu On-line uvaja zapis prilagoditev MP tako pri izvajalcih zdravstvenih storitev, kot tudi pri dobaviteljih in sicer:

1. Pri zdravniku ob izdaji naročilnice v sistem On-line se:

  · pri upravičenosti do prilagoditve posreduje šifro vrste naročilnice glede na vrsto MP (enako kot za predpis novega MP), izbere se šifro vrste podatka Šifra 7 – Prilagoditev, vnese ustrezno šifro vrste MP in navede datum prejema MP za katerega se predlaga prilagoditev ter navede vse druge relevantne podatke za zapis v sistem On-line (enako kot to velja za servis).

2. Pri branju podatkov o odprtih naročilnicah in pri branju prejetih MP bo sistem On-line zdravniku in dobavitelju prikazoval podatke o prilagoditvah MP s šifro vrste podatka Šifra 7 – Prilagoditev in vračal podatek o vrednosti prilagoditve.

3. Pri dobavitelju ob zapisu podatkov o prilagoditvi v sistem On-line Navodilo, Verzija 12 se:
· nabor podatkov o opravljenem vzdrževanju in popravilu združuje skupaj s prilagoditvijo MP. Zapisu podatkov o opravljenem vzdrževanju MP iz točke 3.3. in popravilu MP iz točke 3.4. dodajamo še funkcijo prilagoditve MP, tako da se te točke združujejo v novo točko 3.3.
· podatek o opravljeni prilagoditvi MP se navaja s šifro vrste podatka Šifra 7 – Prilagoditev.
· Navodilo, Verzija 12 v točki 5.2.2. Izhodni podatki branja seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP dopolni v Šifrant opozoril oz. napak ugotovljenih ob pridobivanju podatkov z novo šifro 18 Pogodba dobavitelja je iztekla.

4. Kontrole, ki jih bo izvajal sistem On-line
Natančno so kontrole popisane v Tehničnem navodilu za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja. Povzemamo dopolnitve:

  Sistem On-line bo pri zdravniku izvajal kontrole:
  · Kontrola NMTZ087 preverja, ali je MP lahko predmet prilagoditve v skladu s seznamom,
  · Kontrola NMTZ088 preverja, ali zavarovana oseba ima MP za katerega se izdaja naročilnica za prilagoditev,
  · Kontrola NMTZ089 preverja, ali se prilagoditev predlaga za zadnji prejem istovrstnega MP,
  · Kontrola NMTE090 preverja ali je od prejema MP preteklo 180 dni, če ni izteklo 180 dni je treba ponovno preveriti ali gre za anatomske in funkcionalne spremembe pri zavarovani osebi ali za reklamacijo,
  · Kontrola NMTZ091 preverja, da prilagoditev MP predpisuje zdravnik na sekundarni ravni, ki je pooblaščen tudi za predpis vrste MP za katero predlaga prilagoditev,
  · Kontrola NMTZ092 preverja da prilagoditev MP predpisuje zdravnik, ki je s sklepom upravnega odbora Zavoda pooblaščen za predpis vrste MP za katero predlaga prilagoditev,
  · Obstoječi kontroli NMTZ004 na šifro vrste naročilnice in NMTZ039 na šifro posredovanega podatka pri prilagoditvi MP zahtevata, da se predpisuje šifro vrste naročilnice 1 – NAR1 (naročilnica za MP, predpis enega MP na naročilnico) in šifro posredovanega podatka 7-prilagoditev MP.
  5. Sistem On-line bo pri zapisu prilagoditev pri dobavitelju izvajal kontrole, ki jih izvaja za vzdrževanja in popravila in naslednje nove kontrole:
   · Kontrola NMTZ224 bo preverjala pravilnost obračunane vrednosti prilagoditev MP,
   · Kontrola NMTZ225 bo preverjala, da je vrednost prilagoditve posredovana,
   · Kontrola NMTZ226 bo preverjala, da se vrednost prilagoditve ne razlikuje glede na odobreno po predračunu ZZZS.

  6. Drugo
  V zvezi s prilagoditvijo MP, kot novo funkcijo v sistemu On-line, se:
   · spremeni in dopolnjuje Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih MP v sistem On-line zdravstvenega zavarovanja, objavljeno je na spletni strani Zavoda: http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/navodila_mp?OpenView&count=1000 ;
   · v novi verziji Tehničnega navodila za uporabo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja objavijo spremenjene in dopolnjene kontrole, istočasno pa bo v celoti opuščena tudi struktura podatkov za zapis in branje MTP/KZZ. Tehnično navodilo bo skupaj z objavo testnega okolja za programske hiše objavljeno na spletni strani Zavoda: http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/2D0677D06D32F618C1257C92002763DF?OpenDocument ;
   · dopolnjuje šifrant 15.40 z opredelitvijo vrst MP, ki so predmet prilagoditev in deleži prilagoditev v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Šifrant se objavlja na spletni strani Zavoda: https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/sifranti/ ;
   · dopolnjuje šifrant vrst zdravstvenih dejavnosti in sicer tako, da se Prilagoditve MP obračunava na šifri » 702 656 - Prilagoditve MP«, Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov in Tehnično navodilo za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov. Dopolnitve omogočajo, da se Prilagoditev MP zapisanih v sistem On-line obračunavajo na enak način kot velja za vzdrževanja in popravila.

  Z dnem uvedbe funkcije prilagoditev MP v sistemu On-line bo:
  Dopolnjene programske rešitve bodo na razpolago v testnem okolju od 21. 8. 2017 in v produkcijskem okolju od 1. 10. 2017 dalje. Obvezna uporaba dopolnjenih funkcij v sistemu On-line je za vse naročilnice za prilagoditev MP, ki bodo izdane od vključno 1. 10. 2017 dalje.


  Lepo pozdravljeni.

  Svetovalka področja I
  Alenka Franko Hren, univ. dipl. upr. org.
  Področje za odločanje o pravicah
  in za medicinske pripomočke
  Vodja-direktorica področja I
  Nina Pirnat, dr. med., spec.


  Priloge:
   · Priloga 1, je seznam vrst MP, za katere se v OZZ zagotavlja prilagoditve MP


  Prilagoditev Priloga junij 2017 AFH.xlsx  Podpisana Okrožnica:

  - Okrožnica MP št.2-2017.PDF  Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
  Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
   
  ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane