ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitevDOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
0072-16/2013-DI/2 Datum: 15. oktober 2013


ZADEVA: Okrožnica MP št. 6/2013

Kontrole v sistemu On-line pri izdaji medicinskih pripomočkov


S to Okrožnico MP št. 6/2013 v sistemu On-line dopolnjujemo nekatere že obstoječe in uvajamo nekatere nove kontrole, pri izdaji medicinskih pripomočkov.

1. Uvede se nove evidenčne kontrole s 12.11.2013 in nato zavrnitvene kontrole z 2.12.2013 glede na predpis pripomočka:
· Dopolnitev evidenčne kontrole in sprememba v zavrnitveno na odločbo imenovanega zdravnika: kontrola NMTE119 preverja ali je posamezni MP na seznamu zahtevnejših MP. Dopolnjena kontrola zahteva odločbo imenovanega zdravnika za zahtevnejše MP in pripomočke pred iztekom trajnostne dobe predhodno prejetega MP. Dopolnjena kontrola ne vrača zavrnitvene napake na odločbo imenovanega zdravnika za pripomočke:

o za izboljšanje vida, ki so namenjeni osebam z dioptrijo 10 in več,
o za dodatke k vozičkom,
o za katere je pooblaščeni zdravnik ob predpisu dolžan opredeliti količino in obdobje,

o za predloge, hlačne predloge (plenice) in podloge za enkratno uporabo

o ter za 1247 Senzor za kontinuirano merjenje glukoze.

Če za zahtevnejši MP ali pripomoček pred iztekom trajnostne dobe pooblaščeni zdravnik ne bo pridobil pozitivne odločbe imenovanega zdravnika, razen za zgoraj navedene, bo sistem on-line vračal najprej evidenčno NMT119 in nato zavrnitveno kontrolo NMTZ119 na izdajo pri dobavitelju.

· Uvede se nova evidenčna in nato zavrnitvena kontrola na vrsto naročilnice: posamezna vrsta MP se predpisuje na ustrezno vrsto naročilnice Nar. 1, Nar. 2 ali Nar. 3. V primeru, da se posamezna vrsta MP ne predpiše na ustrezno vrsto naročilnice, bo sistem on-line vračal najprej evidenčno NMTE187 in nato zavrnitveno kontrolo NMTZ187.

· Uvede se nova evidenčna in nato zavrnitvena kontrola na obdobje: za medicinske pripomočke za katere je podatek o obdobju obvezen, bo sistem on-line preverjal vsebino podatka. Če navedeno obdobje ne bo v rangu med 5 in 90 dni, bo sistem on-line vračal najprej evidenčno NMTE188in nato zavrnitveno kontrolo NMTZ188.

· Uvede se nova evidenčna in nato zavrnitvena kontrola na pogodbo: sistem On-line na datum izdaje/popravila in vzdrževanja preverja, ali je v prilogi pogodbe z dobavitelj določen pripomoček, ki se izdaja, popravlja ali vzdržuje. Izdaja medicinskega pripomočka, popravilo ali vzdrževanje se lahko zagotovi v breme Zavoda samo na podlagi pogodbe, sicer sistem vrne najprej evidenčno NMTE189 in nato zavrnitveno kontrolo NMTZ189.

· Uvede se nova evidenčna in nato zavrnitvena kontrola na vrednost: sistem On-line preverja vrednost enote izdanega medicinskega pripomočka glede na pogodbeno ceno, cenovni standard oz. dnevni najem glede na pogodbo. Če posredovana vrednost ni skladna pogodbeno določeni, sistem vrne najprej evidenčno NMTE190 in nato zavrnitveno kontrolo NMTZ190.

· Uvede se nova evidenčna in nato zavrnitvena kontrola na odobreno vrednost popravila: sistem On-line preverja posredovano vrednost popravila glede na odobreno s strani območne enote Zavoda po predračunu. Če posredovana vrednost popravila ni skladna odobreni s strani območne enote Zavoda, sistem vrne najprej evidenčno NMTE191 in nato zavrnitveno kontrolo NMTZ191.

· Uvede se nova evidenčna in nato zavrnitvena kontrola na odobreno vrednost vzdrževanja: sistem On-line preverja posredovano vrednost vzdrževanja glede na odobreno s strani območne enote Zavoda po predračunu. Če posredovana vrednost vzdrževanja ni skladna odobreni s strani območne enote Zavoda, sistem vrne najprej evidenčno NMTE192 in nato zavrnitveno kontrolo NMTZ192.

· Uvede se nova evidenčna in nato zavrnitvena kontrola na odobreno vrednost funkcionalo ustreznega pripomočka: sistem On-line preverja posredovano vrednost funkcionalno ustreznega pripomočka glede na odobreno s strani območne enote Zavoda po predračunu. Če posredovana vrednost funkcionalno ustreznega pripomočka ni skladna odobreni s strani območne enote Zavoda, sistem vrne najprej evidenčno NMTE193 in nato zavrnitveno kontrolo NMTZ193.


2. Uvede se dopolnitev evidenčne in zavrnitvene kontrole pri izdaji z dnem 12.11.2013:

· Dopolnjen je opis zavrnitvene kontrole na količino izdanih plenic NMTZ137: zavrnitvena kontrola NMTZ137 zahteva izdajo enake količine MP, kot jo je predpisal zdravnik. Pri plenicah, predlogah in hlačnih predlogah je v primeru, ko to zahteva pakiranje, izdana količina lahko do 10% manjša od predpisane. Obračuna se dejansko izdana količina. Dopolnjen je opis kontrole za plenice.

· Spremeni se vsebina evidenčne kontrole NMTE164 na izdano količino: evidenčna kontrola NMTE164 se spremeni po vsebini tako, da se izdaja različne količine od predpisane, dopušča samo za pripomoček 1247. Po spremembi vsebine kontrole NMTE164 mora biti izdana količina enaka predpisani tudi pri pripomočkih za zdravljenje sladkorne bolezni (1232, 1240, 1236 in 1241). Kontrola NMTE164 bo razlike med predpisano in izdano količino dovolila le še pri pripomočku 1247, kjer se dovoli več zaporednih izdaj predpisane količine zaradi kratkega roka uporabe MP. V primeru razlike med predpisano iz izdano količino za 1232, 1240, 1236 in 1241 bo sistem on-line vračal napako NMTZ137.

Uvedba evidenčnih in zavrnitvenih kontrol

Skladno navedenemu je dopolnjeno Tehnično navodilo za uporabo sistema on-line zdravstvenega zavarovanja. Dopolnitve bodo v testnem okolju na razpolago od 28.10.2013.

Kontrole na odobreno vrednost popravila, vzdrževanja in funkcionalno ustreznost se bodo izvajale, za naročilnice izdane od vključno 15.11.2013 dalje. Zato naročilnic izdanih od vključno 15.11.2013 dalje in na njihovi podlagi potrjenih predračunov, Zavodu ni treba več pošiljati kot priloge obračunskim dokumentom. Še naprej pa je treba pošiljati priloge za obračun popravil in vzdrževanj za pripomočke: 0606 Koncentrator kisika, 0607 Aparat za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh (CPAP) in 0609 Aparat za umetno predihavanje pljuč-ventilator, če je zavarovana oseba pripomoček prejela pred 1.3.2010. Ustrezno je dopolnjeno tudi Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov.

Nove evidenčne kontrole, spremembe vsebine evidenčnih kontrol in spremembe vsebine zavrnitvenih kontrol bodo uvedene 12.11.2013. Spremembe iz evidenčnih v zavrnitvene bodo v informacijskem sistemu Zavoda uveljavljene 2.12.2013. Dopolnitve kontrol, ki jih bo sistem On-line izvajal pri predpisovanju medicinskih pripomočkov, so razvidne iz dopolnjenega Tehničnega navodila za uporabo on-line zdravstvenega zavarovanja in Okrožnice MP št. 5/2013, ki je v prilogi.


Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah
Alenka Franko Hren in za medicinske pripomočke
Vodja-direktorica področja I
Uršula Jerše Jan

po pooblastilu Vodja oddelka I
Drago Perkič

Priloga:
Okrožnica MP št. 5/2013.
Okrožnica št. 5.TIFOkrožnica št. 5.TIF

V vednost:
Zavarovalnice za PZZ.

Podpisana okrožnica:
okrožnica št. 6.TIFokrožnica št. 6.TIF
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane