ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  3. alinea drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11 in 40/12 - ZUJF) ter 4. točka 13. člena, 51. člena, 52. člena, 53. člena in 54. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02-popr.)
Na podlagi 3. alinee drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11 in 40/12 - ZUJF) ter 4. točke 13. člena, 51. člena, 52. člena, 53. člena in 54. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02-popr.), je Skupščina Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije na 4. izredni seji, dne 21. 2. 2013 sprejela naslednji

s k l e p:


1. Skupščina Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije (v nadaljevanju Zavod) določi finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2013 (v nadaljevanju finančni načrt), ki velja za koledarsko leto 2013, ki se začne s 1. januarjem 2013 in konča z 31. decembrom 2013.
  S finančnim načrtom se določajo prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki Zavoda za leto 2013 za financiranje programov zdravstvenih dejavnosti in uresničevanje ostalih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.


2. Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah v evrih izkazujejo po finančnem načrtu v letu 2013 naslednje vrednosti:


  Natančnejši pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v Prilogi 1 (po ekonomski klasifikaciji) in v Prilogi 2 (po interni namenski klasifikaciji), ki sta sestavni del finančnega načrta.

3. Upravni odbor Zavoda predloži Skupščini Zavoda v sprejem rebalans finančnega načrta, ki mora temeljiti na uravnoteženosti finančnega poslovanja Zavoda do konca leta 2013 brez zadolževanja, zlasti v primeru, da bo med koledarskim letom prišlo do takšnih pogojev poslovanja:
  - ki ne bodo zagotavljali realizacijo načrtovanih prihodkov Zavoda, ali
  - ki bodo naložili Zavodu obveznosti, ki jih finančni načrt ne vključuje, ali
  - da učinki predvidenih ukrepov za uravnoteženje finančnega poslovanja Zavoda, vključeni v načrtovane odhodke Zavoda po finančnem načrtu ne bodo realizirani v načrtovani višini, ali
  - da bodo med letom spremenjeni elementi za oblikovanje cen programov oziroma storitev iz 66. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ali povečani programi zdravstvenih storitev in programov glede na predvidene v finančnem načrtu in bodo povečali odhodke Zavoda nad načrtovane za leto 2013.
4. Z dnem, ko Skupščina Zavoda sprejme ta sklep, preneha veljati sklep Skupščine Zavoda štev. 9000-5/2012-DI/12 z dne 11. 12. 2012 o Finančnem načrtu ZZZS za leto 2013.

5. Sprejet finančni načrt se pošlje v soglasje Vladi Republike Slovenije.Prilogi:
- Priloga 1 – Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji
- Priloga 2 - Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po interni namenski klasifikacijiŠtevilka: 9000-1/2013-DI/3

Datum: 21.2.2013 Vladimir TKALEC
Predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje SlovenijePrilogi:
- Priloga 1 – Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji FN ZZZS 2013-ekonomska klasifikacija.pdf

- Priloga 2 - Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po interni namenski klasifikaciji FN ZZZS 2013-interna klasifikacija.pdf

Sklep FN ZZZS 2013.TIFDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane