ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
    Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
    Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja Uradni list RS, št. Ur.l. RS št. 30/03- prečiščeno besedilo, 35/03-popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06-popr., 64/07 in 33/08
Pravica do zadržanosti od dela zaradi nege otroka


Izbrani osebni zdravnik otroka ugotavlja upravičenost do začasne zadržanosti od dela zaradi nege otroka za obdobje, za katero je ugotavljanje začasne zadržanosti zaradi nege v njegovi pristojnosti, o utemeljenosti morebitne nadaljnje potrebe po negi pa na predlog izbranega osebnega zdravnika odloča imenovani zdravnik oziroma zdravstvena komisija Zavoda. Na podlagi ugotovljene upravičenosti do nege osebni zdravnik izstavi Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, s katerim zavarovanec uveljavlja pravico do nadomestila plače

Pri ugotavljanju upravičenosti do začasne zadržanosti od dela zaradi nege je potrebno poleg zdravstvenega stanja otroka in posledično – potrebe po negi ugotavljati tudi, ali zavarovanec, ki uveljavlja pravico do nege, izpolnjuje predpisane pogoje. Zato mora osebni zdravnik upoštevati določbo 5. odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/03 - prečiščeno besedilo, 35/03 - popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 - popr., 64/07 in 33/08, v nadaljevanju: Pravila OZZ), v kateri je določeno, da ima zavarovanec pravico do nadomestila plače za nego ožjega družinskega člana, če nege ne more zagotoviti zakonec, ki je nezaposlen, upokojen ali lahko zagotavlja nego brez zadržanosti od dela.

Podatke o teh okoliščinah mora osebnemu zdravniku posredovati zavarovanec, ki uveljavlja pravico do nege.

V praksi pa lahko nastopijo primeri, zaradi katerih zakonec, ki je nezaposlen (ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne dejavnosti, ni kmet ipd.) ali upokojen, ne more zagotoviti nege otroka. Razloge mora dokazati zavarovanec, ki uveljavlja pravico do nege, in sicer z ustrezno dokumentacijo (npr.pogodbo o opravljanju dela, zdravniškim potrdilom …) ali na podlagi izjave v primerih, ko z dokumentacijo ne razpolaga. Vzorec izjave je priloga tega dopisa.

Osebni zdravnik mora zavarovancu pojasniti pogoje za uveljavljanje pravice do nege, ugotovljena dejstva pa zapisati v zdravstveni karton otroka. Če je osebni zdravnik dejansko stanje ugotavljal na podlagi podpisane izjave, slednjo vloži v zdravstveni karton.

V primerih, ko eden od staršev dela s krajšim delovnim časom (dela s krajšim delovnim po predpisih o starševskem varstvu, o delovnih razmerjih ali po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju), peti odstavek 138. člena Pravil izrecno ne določa, da mora biti zadržan od dela tisti od staršev, ki dela krajši delovni čas od polnega. Je pa skladno z navedeno določbo lahko eden od staršev začasno zadržan od dela s pravico do nadomestila plače le za tisti delovni čas, za katerega drug starš ne more zagotoviti nege brez zadržanosti od dela. Glede dokazovanja okoliščin veljajo enaka pravila, kot so zapisana v prvo opisanem primeru pri čemer mora izbrani osebni zdravnik upoštevati tudi dejansko odsotnost starša od doma (torej čas, ko dela in čas, ki je potreben za pot na delo in iz dela domov).

V času, ko je zavarovana oseba na porodniškem ali starševskem dopustu, praviloma lahko neguje tudi drugega otroka, ki zaradi zdravstvenega stanja potrebuje nego. Vendar pa tudi v tovrstnih primerih lahko pride do situacije, da npr. mati, ki je na porodniškem dopustu, zaradi objektivnih razlogov ne more zagotoviti nege otroku.

To pomeni, da je tudi v teh primerih potrebno ugotavljati vse okoliščine konkretnega primera, pri čemer je potrebno izhajati iz dejstva, da mora imeti otrok v času bolezni oziroma poškodbe dejansko zagotovljeno ustrezno nego. Tako je npr. v situaciji, ko je mati odsotna z dela zaradi koriščenja porodniškega oziroma starševskega dopusta, nego pa potrebuje drug otrok, potrebno ugotavljati, ali bi moral biti drugi otrok ločen od novorojenčka in ali mati lahko zagotavlja nego otroku, tudi zaradi okoliščin na njeni strani (npr. bolezen mame v času, ko otrok potrebuje nego).

Prav tako ni mogoče istočasno (za isto časovno obdobje) uveljavljati pravice do nege in pravice do spremstva za istega otroka s strani obeh staršev.

Prosimo, da z navedenim seznanite izvajalce na vašem območju in jim hkrati posredujete vzorec izjave. Prav tako je zaradi nemotenega uveljavljanja pravice do začasne zadržanosti od dela zaradi nege potrebno izvajalce opozoriti, da so dolžni pravočasno izstavljati Predloge IZ (235. člen Pravil OZZ).

180-167/2010-DI/2
Ljubljana, 06.07.2010

========================================================================================================================================================
Nega -138 čl.tif Priloga (Nega 138 čl POZZ).docxDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane