ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih MP v on-line verzija 5
VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV
POGODBENIM DOBAVITELJEM 0072-29/2008-DI/10
OBMOČNIM ENOTAM
19. september 2012

OKROŽNICA MTP št. 37:

On-line zajem, posredovanje in kontrole podatkov o medicinskih pripomočkih


  1. Servisiranje in funkcionalna ustreznost-dopolnitev v sistemu on-line
S priloženim dopolnjenim Navodilom za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih medicinskih pripomočkih v on-line sistem, verzija 5, v nadaljevanju: Navodilo, Zavod v sistemu on-line uvaja zapis podatkov o predpisu in zagotavljanju servisiranja medicinskih pripomočkov ter predpisu in izdaji funkcionalno ustreznega pripomočka.

V Navodilu so zajete naslednje novosti:
  pri zdravniku sta pri predpisovanju pripomočkov v sistemu on-line uvedeni funkciji
    o zapisovanja servisiranja in
    o funkcionalne ustreznosti pripomočkov,
  pri dobavitelju so uvedene funkcije
    o zapisovanja popravil,
    o vzdrževanj in
    o funkcionalne ustreznosti medicinskih pripomočkov,
  v celotnem navodilu je besedna zveza »medicinsko tehnični pripomočki« ali »MTP« nadomeščena z »medicinski pripomočki« ali »MP« v ustreznem številu in sklonu.
Od uvedbe te dopolnitve dalje, izvajalci zdravstvenih storitev (zdravniki) pošiljajo v on-line v okviru funkcije »servis« podatke iz naročilnic v primeru upravičenosti zavarovane osebe do popravil in/ali vzdrževanja. V primeru, ko zdravnik ugotovi, da je za zavarovano osebo glede na bolezensko stanje, funkcionalno ustrezen medicinski pripomoček, ki ga ni mogoče zagotoviti v okviru veljavnega cenovnega standarda, podatek o predpisu funkcionalno ustreznega pripomočka pošlje v sistem on-line v okviru funkcije »izdaja funkcionalno ustreznega pripomočka«. Dobavitelji v on-line pošljejo zapis popravila in/ali vzdrževanja ločeno, ter zapis funkcionalne ustreznosti pripomočkov, ki je potreben zaradi popolnosti obračunskih dokumentov in avtomatizmov pri plačevanju zahtevkov (izdatki).
  2. Kontrole, ki jih bo izvajal sistem on-line
Natančno so kontrole popisane v Tehničnem navodilu za uporabo sistema on-line zdravstvenega zavarovanja. Povzemamo dopolnitve:

  Sistem on-line bo pri zdravniku izvajal kontrolo:
  na funkcionalno ustreznost in preverjal, da pripomoček ni predmet izposoje,
  ali zavarovana oseba ima pripomoček, za katerega se predpisuje servis;
  ali se servis predpisuje za zadnji prejem istovrstnega pripomočka;
  za pripomočke, prejete do vključno 28.2.2010, se servisiranje predpisuje za vse pripomočke, ki se predmet servisiranja;
  za pripomočke, prejete od vključno 1.3.2012, se servisiranje predpisuje samo za tiste, ki so predmet izdaje in servisiranja, in ne za pripomočke, ki so predmet izposoje;
  na podatek o datumu izteka izposoje, ki je obvezen za vse pripomočke, ki so predmet izposoje, ne glede, ali naročilnico v sistem on-line zapiše zdravnik ali dobavitelj. Zdravnik na podlagi ocene zdravstvenega stanja zavarovane osebe oceni, do kdaj bo izposoja upravičena;
  na podatek datum izteka izposoje, ki ne sme biti kasnejši od datuma izteka trajnostne dobe pripomočka;
  ali je zdravnik pooblaščen za predpisovanje pripomočka po sklepu upravnega odbora Zavoda (proteze udov, nekatere epiteze, ortoz, ortopedski čevlji po mavčnem odlitku, nekateri vozički, ipd);
  na medsebojno izključevanje pravice do pripomočkov glede na Pravila OZZ;
  na stornacijo zapisa izdane odprte naročilnice: če ni bilo še izdaje medicinskega pripomočka, je možna največ 30 dni od datuma predpisa pripomočka,
  na tip zavarovane osebe 18 in 19: dovoljen je način doplačila 1 ali 3;

  Sistem on-line bo pri dobavitelju izvajal kontrolo:
  če naročilnica za servis ni bila zapisana v on-line, se pri dobavitelju izvedejo tudi kontrole, ki jih sicer izvajamo pri zdravniku,
  na posredovanje podatka o vrednosti vzdrževanja oz. popravil;
  kontrola na vrednost pri izposoji pripomočka električni skuter in posebna hodulja, je vrednost lahko enaka ali manjša od cenovnega standarda. Dnevni najem ni določen in se ne obračunava. Lahko se obračuna enkratni pavšalni znesek ob vsaki izposoji novi zavarovani osebi;
  na stornacijo zapisa že izdanega pripomočka, ki je možna največ 45 dni od datuma izdaje;
  na tip zavarovane osebe 18 in 19: dovoljen je način doplačila 1 ali 3.
  3. Drugo
Dopolnjene programske rešitve, navedene v prvi in drugi točki, bodo na razpolago v testnem okolju s 01.10.2012 in v produkcijskem okolju od 26.10.2012 dalje. Obvezna uporaba dopolnjenih funkcij v on-line sistemu je za vse naročilnice, ki bodo izdane od vključno 20.11.2012 dalje.

Navodilo je priloga te okrožnice. Čistopis Navodila in verzija 5 Navodila, iz katere so razvidne spremembe in dopolnitve, so objavljene na spletni strani:
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/vrstagradiva/CB72F8AA7A6FB4A3C12574E20027D16C?OpenDocument . Nova verzija tehničnih navodil (Tehnično navodilo za uporabo sistema on-line zdravstvenega zavarovanja) bo objavljena na spletni strani Zavoda s 01.10.2012. On-line tehnična navodila Zavod objavlja na spletni strani: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/41DDC3753090B828C1257878002A9120 .
  4. Podaljšanje izposoje
V primeru, ko je predvideni čas izposoje iztekel, pri zavarovani osebi pa pooblaščeni zdravnik ugotavlja zdravstveno stanje, ki opravičuje nadaljnjo izposojo, se nadaljnjo izposojo na podlagi nove naročilnice pooblaščenega zdravnika lahko zaračuna od vključno naslednjega dne po izteku izposoje. Zdravnik lahko izda novo naročilnico najpozneje v 30 dneh po izteku datuma izposoje, pri čemer pa mora biti datum nove naročilnice prvi naslednji dan po izteku izposoje. Na primer, če je datum izteka izposoje 05.10.12, zdravnik lahko izda novo naročilnico v 30 dneh šteto od 05.10.12 dalje, vendar mora biti datum naročilnice 06.10.12.

V primeru nadaljnje izposoje je treba v sistemu on-line evidentirati vračilo in zatem izposojo na podlagi nove naročilnice. V primeru upravičenosti do nadaljnje izposoje se pavšal ne obračuna.

Dobavitelj lahko največ 45 dni pred iztekom časa izposoje pisno obvesti zavarovano osebo o izteku datuma izposoje.

Besedilo te točke nadomešča besedilo v Okrožnici št. MTP št. 35 in sicer četrti in peti odstavek v poglavju II. Dobaviteljem MTP, ki zagotavljajo izposojo. Ta dopolnitev se uporablja z dnem izdaje tega Navodila.

  Izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov prosimo za dosledno izvajanje tega Navodila v zvezi z zapisom podatkov v sistem on line, saj lahko Zavod v skladu z določili splošnega dogovora za ne-posredovanje podatkov zapisa v on-line izvajalcem zdravstvenih storitev izreče pogodbeno kazen, pri dobaviteljih pa od 01.01.2013 dalje, Zavod ne bo prevzel stroškov za izdajo, izposojo, popravila, in vzdrževanja medicinskih pripomočkov, v kolikor ne bodo podatki posredovani v sitem on line v skladu z Navodilom.


  Lepo pozdravljeni.
   Pripravila: Vodja - direktorica področja I
   Drago Perkič Uršula Jerše Jan
   Alenka Franko

   Priloga 1x.

   Okrožnica MP 37:

   Dopis.tif - Dopis.tif

   Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih MP v on-line verzija 5
   Dopis.tif - Dopis.tif

   Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih MP v on-line verzija 5 s sledi spremembam


   Navodilo za zajem in posr.podatkov o izdanih MP v OnLine_V5 - SS.doc   Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
   Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
    
   ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane