ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitevNa podlagi 3. alineje drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) ter 4. točke 13. člena in 54. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02-popr.), je Skupščina Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije na 5. redni seji 18. 12. 2018 sprejela naslednji

S k l e p:


1. Skupščina Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) določi Finančni načrt ZZZS za leto 2019 (v nadaljevanju finančni načrt), ki velja za koledarsko leto 2019, ki se začne s 1. januarjem 2019 in konča z 31. decembrom 2019.
  S finančnim načrtom se določajo prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki ZZZS za leto 2019 za financiranje programov in storitev zdravstvene dejavnosti, za uresničevanje ostalih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter za delo službe ZZZS.

2. Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah v evrih izkazujejo po finančnem načrtu v letu 2019 naslednje vrednosti:

  Natančnejši pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v Prilogi 1 (po ekonomski klasifikaciji) in v Prilogi 2 (po interni namenski klasifikaciji), ki sta sestavna dela finančnega načrta.

3. V skladu s 60. členom Statuta ZZZS se 25 % presežka prihodkov nad odhodki nameni za oblikovanje rezervnega sklada ZZZS.
4. Finančni načrt se po sprejemu Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2018 do 2020 v Državnem zboru Republike Slovenije pošlje v soglasje Vladi Republike Slovenije.

Prilogi:
- Priloga 1 – Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji
- Priloga 2 - Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po interni namenski klasifikacijiŠtevilka: 9000-6/2018-DI/14
Ljubljana, 18. 12. 2018
           Lučka Bӧhm
             predsednica Skupščine
           Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Priloga 1 Finančni načrt ZZZS za leto 2019.pdfPriloga 1 Finančni načrt ZZZS za leto 2019.pdf

Priloga 2 Finančni načrt ZZZS za leto 2019.pdfPriloga 2 Finančni načrt ZZZS za leto 2019.pdfDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane