ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  1) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št. - Ur.l. RS, št. 72/06 - ZZVZZ-UPB3, 114/06 - ZUTPG, 91/07,71/08,76/08
  2) Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja;,
  Ur.l. RS, št. 30/03 - prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06 (90/06 - popr.), 64/07, 33/08, 7/09  OBMOČNIM ENOTAM
  Oddelkom nadzornih zdravnikov
  Oddelkom za OZZ

  Zdravstvena komisija v Ljubljani in v Mariboru 22.04.2010


  Spoštovani !

  Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk je v peticiji, ki ji je bila naslovljena na ZZZS in na javne medije izpostavilo vprašanje neustreznosti navodil za ravnanje v času začasne zadržanosti od dela v primeru bolnikov z rakom. Podobne pritožbe oziroma opozorila je Zavod prejel tudi s strani posameznih zavarovancev. Očitki se kot rečeno nanašajo na neustreznost danih navodil iz odločb imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije Zavoda, češ da le-ta niso prilagojena specifikam zdravstvenega stanja posameznega zavarovanca.

  V zvezi z navedenim navajamo naslednja dejstva:

  Imenovani zdravniki in zdravstvena komisija ZZZS so pri odločanju o začasni zadržanosti od dela v skladu z določili 233. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja dolžni v izdani odločbi med drugim opredeliti tudi navodila o ravnanju zavarovanca v času odobrene začasne zadržanosti od dela. Pri podajanju navodil je potrebno upoštevati predvsem zdravstveno stanje zavarovanca in navodila o zdravljenju, ki jih zavarovancu da njegov izbrani osebni zdravnik in drugi lečeči zdravniki ter veljavno medicinsko doktrino.

  To pomeni, da morajo imenovani zdravniki in zdravstvena komisija ZZZS zavarovancu dati ustrezna navodila o ravnanju v času bolniškega staleža, in sicer glede na značaj njegove bolezni, odrejeno terapijo in priporočila lečečih zdravnikov za zdravljenje. Če gre npr. za bolnika, kateremu je zdravnik specialist v izvidu naložil, da »naj bo čim bolj aktiven, tako v smislu rekreacije, kot v smislu vzdrževanja medsebojnih kontaktov, da se ne zapira doma, da se ukvarja z določenimi aktivnostmi…«, mu imenovani zdravniki in zdravstvena komisija ne morejo in tudi ne smejo dati navodil, da »naj bo doma in je možen odhod od doma le na pregled pri zdravniku«. Takšna navodila bi bila v nasprotju z navodili o zdravljenju, ki so jih v okviru svojih pristojnosti dali lečeči zdravniki, saj imenovani zdravniki in zdravstvena komisija ne morejo prevzeti nalog osebnega zdravnika in drugih lečečih zdravnikov glede načinov zdravljenja.

  Zato je potrebno, da imenovani zdravniki in zdravstvena komisija pri podaji navodil o ravnanju v času »bolniškega staleža« v izdanih odločbah upoštevajo navodila za ravnanje oziroma za zdravljenje, ki so bila zavarovancu dana s stani njegovega izbranega osebnega zdravnika in drugih lečečih zdravnikov. V primerih, ko odsotnost z doma ne vpliva negativno na potek zdravljenja ali pa je celo glede na zavarovančevo zdravstveno stanje in priporočila lečečih zdravnikov potrebna in utemeljena, pa je potrebno v izogib napačnemu razumevanju navodil, navedena dejstva v odločbi tudi jasno navesti. V odločbi je potrebno navesti tudi to, da je pristojnost odobritve odhoda izven kraja bivanja zavarovanca na strani njegovega izbranega osebnega zdravnika.

  Predlagamo, da v primerih, ko zdravstveno stanje zavarovanca ne narekuje strogega mirovanja uporabljate naslednje besedilo navodila o ravnanju:

  » V času začasne zadržanosti z dela je zavarovancu-ki dovoljena odsotnost z doma in gibanje v skladu z navodili o ravnanju, ki jih na podlagi priporočil lečečih zdravnikov, zavarovancu da njegovo izbrani osebni zdravnik. Za potovanje izven kraja bivanja je potrebna odobritev izbranega osebnega zdravnika. Navodila izbranega osebnega zdravnika morajo biti razvidna iz zdravstvenega kartona zavarovanca.«


  Pri tem je pomembno, da izbrani osebni zdravnik v zdravstvenem kartonu zavarovanca zapiše navodila glede zavarovančevega ravnanja v času odobrene začasne zadržanosti od dela, predvsem morebitna priporočila in omejitve glede telesne aktivnosti zavarovanca, v primeru, da so zavarovancu odobreni odhodi izven kraja prebivanja pa je potrebno zapisati tudi navedeno dejstvo, in sicer kot del rehabilitacije. Izbrane osebne zdravnike je potrebno opozoriti, da je njihova dolžnost in tudi odgovornost, da dana navodila prilagodijo zavarovančevemu trenutnemu zdravstvenemu stanju in potrebam njegovega zdravljenja, saj je namen le-teh zagotoviti zavarovancu čim hitrejše okrevanje in njegovo vrnitev na delovno mesto. Pri morebitni dovolitvi odhoda zavarovanca izven kraja bivanja je potrebno kritično presoditi, ali bi lahko morebitno potovanje negativno vplivalo na njegovo zdravstveno stanje in ali bi lahko povzročilo celo poslabšanje le-tega.

  Prosimo, da o navedenem obvestite izvajalce na svojem področju, saj je tudi od njihovega ravnanja odvisno nemoteno in učinkovito uveljavljanje pravic zavarovancev.


  S spoštovanjem,  Vodja - direktorica področja I
  Uršula Jerše Jan


  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Ravnanje v času BS - navodilo v odločbi.tifDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane