ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  70. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 13., 51. in 54. člen Statuta Zavoda Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 20-872/2004, 87-4452/2001
Na podlagi 70. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 99/01, 60/02, 126/03, 20/04), 13., 51. in 54. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), je Skupščina Zavoda na 16. seji dne 21.9.2005 sprejela

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
ZA LETO 2005
I.

Skupščina Zavoda ugotavlja, da je rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2005 pripravljen na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47300-2/2005/2 z dne 12.05.2005. V 4. točki tega sklepa je določeno, da mora Zavod dopolniti finančni načrt za leto 2005 na osnovi pripravljenega finančno ovrednotenega programa za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu v višini prvotno načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki Zavoda v višini 5.531 milijonov tolarjev.

Uresničitev sklepa Vlade pomeni spremembo v obsegu prvotno načrtovanih odhodkih, kar pomeni, da so 54. členu statuta Zavoda nastali pogoji za rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2005.
II.

Druga točka finančnega načrta Zavoda za leto 2005 št. 0201-1IZR/1-2005, ki ga je sprejela Skupščina Zavoda na 1. izredni seji dne 12.05.2005, se spremeni in glasi:
»Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz finančnih terjatev in naložb ter izkaz financiranja, izraženi v tekočih cenah, izkazujejo po tem rebalansu finančnega načrta Zavoda v letu 2005 naslednje vrednosti:

           v tisoč SIT
           LETO 2005
           A. Izkaz prihodkov in odhodkov:
           Prihodki
           427.355.481
           Odhodki
           427.355.481
           Presežek
           0
           B. Izkaz finančnih terjatev in naložb:
           Prejeta vračila danih posojil
           7.216
           Dana posojila
           0
           Prejeta minus dana posojila
           7.216
           C. Izkaz financiranja:
           Zadolževanje
           0
           Odplačila dolga
           0
           Neto zadolževanje
           0
           POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
           7.216

Natančnejši pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del tega rebalansa finančnega načrta.«
III.

Ostale določbe finančnega načrta Zavoda za leto 2005 ostajajo nespremenjene.Številka:
Datum: 21.09.2005
               Predsednica Skupščine Zavoda
Ana Mokorel

Obrazložitev rebalansa finančnega načrta Zavoda za leto 2005

rebFN05.doc

Priloga 1: Rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2005 po ekonomski klasifikaciji

fn2005-4prebalans.xls

Priloga 2: Rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2005 po interni klasifikaciji

FN2005-4-INTERNOpza rebalans.xlsDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane