ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 01.04.2005
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Splošni dogovor za pogodbeno leto 2005

  Splošni dogovor za pogodbeno leto 2005

Na podlagi 62. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor 2005) je arbitraža, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije, na sejah dne 23.11.2005 in 7.12.2005 določila besedilo

Aneksa št. 3
k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2005

1. člen

V prvem odstavku 3. člena se v točki 1.3. dodata nova predzadnji in zadnji stavek:
»Skupne osnove za izvajanje tega programa določijo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije in Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Objavijo jih partnerji Splošnega dogovora v svojih glasilih.«

V prvem odstavku 3. člena se doda nova 5.2. točka, ki glasi:
»5.2. Za programe RTG, UZ in CT Zavod z izvajalci poleg planskega števila točk dogovori tudi plansko število preiskav, in sicer ločeno za omenjene preiskave. S 1.4.2005 se za bolnišnice ločeno spremlja realizacija in obračun za programe RTG, UZ in CT, za ostale izvajalce pa s 1.1.2006.«
2. člen

V tretji alinei desetega odstavka 8. člena se spremeni povprečni kvalifikacijski količnik za zavode za zdravstveno varstvo tako, da glasi:
» zavodi za zdravstveno varstvo 4,110«

3. člen

V prvem odstavku 26. člena se povečajo sredstva za nabavo cepiv Inštitutu za varovanje zdravja, in sicer se znesek 917.072 tisoč tolarjev poveča na 947.072 tisoč tolarjev.

V drugem odstavku 26. člena se povečajo sredstva osnovne zdravstvene dejavnosti, in sicer se znesek 87.196.549 tisoč tolarjev poveča na 87.226.549 tisoč tolarjev. Ustrezno se popravijo seštevki v prvem in drugem odstavku.


V petem odstavku 26. člena se dodata novi 43. in 44. točka:

v tolarjih (tekoče cene 2005)
letni znesek od 1.4.2005
43. Onkološki inštitut - zdravilo Erbitux
( 2-3 bolniki)
20.000.000
44. IVZ - nabava cepiv30.000.00022.500.000

V osmem odstavku 26. člena se v prvem stavku črta besedilo »na dan 31.12.2004 ter«.

V devetem odstavku 26. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»V enkratni dodatni program se lahko obračunajo tudi bolniki mimo lastnega seznama čakajočih na dan 1.7.2005, če je redni program izvajalca za storitve opredeljene v enkratnem dodatnem programu že realiziran.«
4. člen

Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki glasi:
»Partnerji soglašajo, da Zavod, po sprejemu aneksa št. 3 k Dogovoru 2005, objavi dodatni razpis programov zdravstvenih storitev. Razpis se bo nanašal na nove izvajalce. Pogodbe sklenjene med Zavodom in izvajalci, na podlagi tega razpisa, se uporabljajo od 1.3.2006.«
5. člen

Sporna vprašanja na Aneks št. 3 k Dogovoru 2005, ki v okviru arbitraže niso bila sprejeta, se posredujejo v odločanje Vladi RS v okviru Aneksa št. 4 k Dogovoru 2005.
6. člen

Ta aneks velja od podpisa vseh partnerjev oziroma odločitve arbitraže, uporablja pa se od 1.4.2005.


Številka: 5102-1/2005-A3
Datum: 07.12.2005


           Ministrstvo za zdravje
           Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
         Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
         Zdravniška zbornica Slovenije
         Lekarniška zbornica Slovenije
         Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč
         Skupnost socialnih zavodov Slovenije
         Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane