ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  3. alinea drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 – Skl. US, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11 in 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13) ter 4. točka 13. člena, 51. člena, 52. člena, 53. člena in 54. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02-popr.)
  3. alinea drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 – Skl. US, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11 in 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13) ter 4. točka 13. člena, 51. člena, 52. člena, 53. člena in 54. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02-popr.)Na podlagi 3. alinee drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 – Skl. US, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11 in 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13) ter 4. točke 13. člena, 51. člena, 52. člena, 53. člena in 54. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02-popr.), je Skupščina Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije na 5. seji, dne 17.11.2014 sprejela naslednji

s k l e p:

1. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) določi rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2014, tako, da se druga točka izreka sklepa Skupščine Zavoda, številka 9000-8/2013-DI/5 z dne 19. 12. 2014 (v nadaljevanju Sklep), spremeni tako, da se glasi:

» 2. Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah v evrih izkazujejo po tem rebalansu finančnega načrta v letu 2014 naslednje vrednosti:
  Natančnejši pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v Prilogi 1 (po ekonomski klasifikaciji) in v Prilogi 2 (po interni namenski klasifikaciji), ki sta sestavni del tega rebalansa finančnega načrta.«.

2. Ostale določbe Sklepa ostanejo nespremenjene.

3. Sprejet rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2014 se pošlje v soglasje Vladi Republike Slovenije.


Prilogi:
- Priloga 1 – Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji
- Priloga 2 - Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po interni namenski klasifikaciji
Številka: 9000-5/2014-DI/15
Datum: 17.11.2014
               Jože Smole
             Predsednik Skupščine
           Zavoda za zdravstveno zavarovanje SlovenijePriloga 1: RFN ZZZS 2014 ekon.pdfRFN ZZZS 2014 ekon.pdf


Priloga 2: RFN ZZZS 2014 inter.pdfDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane