ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 01.04.2006
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne

  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05, Uradni list RS, št.
  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05,


  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05, , Uradni list RS, št. Uradni list RS, št.

  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05, , Uradni list RS, št.
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Druge</span>]Druge

  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05,


  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05, , Uradni list RS, št.
  Na podlagi 62. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor 2006) in Aneksa št. 1 k Dogovoru 2006 je Vlada Republike Slovenije na 105. redni seji dne 18.01.2007 določila besedilo:

  ANEKS ŠT. 2
  K SPLOŠNEMU DOGOVORU ZA POGODBENO LETO 2006

  1. člen

  (1) Točka 6.1. prvega odstavka 3. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2006 se dopolni tako, da se na koncu doda naslednji stavek:
   »Če izvajalec pri posamezni specialistično ambulantni dejavnosti ne doseže letnega planiranega števila točk, Zavod za obračun upošteva indeks doseganja plana obiskov.«
  2. člen

  (1) Četrti odstavek 17. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2006 se dopolni tako, da se na koncu drugega stavka črta pika in doda besedilo:
   »in je določena na podlagi ustrezne knjigovodske listine dobavitelja na dan prejema zdravila v lekarni. Zdravila, vključena na seznam Medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, bo Zavod lekarnam plačal po nabavni ceni še največ 14 dni po vsakokratni uveljavitvi novega seznama.«
  3. člen

  (1) Za šestim odstavkom 25. člena Dogovora 2006 se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

  »Program Izvajalec Povečanje programa
  Dodatna sredstva na letni ravni
  Dodatna sredstva 1.4. - 31.12.2006
  Splošna ambulanta (zagotavljanje dežurne službe v Bohinju) Osnovno zdravstvo
  Gorenjske
  0,33 tima
  32.839,16 EUR
  7.869.576,00 SIT
  0 EUR
  0 SIT
  Splošna ambulanta Aleksandra
  Kosevski Kolar
  0,6 tima
  59.110,49 EUR
  14.165.238,00 SIT
  0 EUR
  0 SIT
  Splošna ambulanta Zdravstveni dom
  Ivančna Gorica
  0,58 tima
  57.140,14 EUR
  13.693.063,00 SIT
  0 EUR
  0 SIT

  Sedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.«
  4. člen

  (1) V 40. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
   »(1) Pravilno in pravočasno izstavljene račune in zahtevke za plačilo, ki se vsebinsko in količinsko ujemajo s pogodbo in sklepi o obračunu, bo Zavod poravnal najpozneje v 15 dneh po prejemu popolne dokumentacije. Dokumentacija je popolna, kadar so poslane tudi obvezne elektronske (RIP SPP, RIP AOR) in papirne priloge. Če te obveze ne izpolni, je dolžan izvajalcu plačati zamudne obresti skladno z obrestno mero za sredstva Zavoda pri Banki Slovenije. Lekarnam bo Zavod poravnal zahtevke za plačilo 30. dan od prejema popolne dokumentacije (zdravila in lekarniške storitve).
   (2) V roku iz prejšnjega odstavka od prejema popolne dokumentacije bo Zavod izvajalcu zavrnil račune, zahtevke za plačilo in poročila, ki ne bodo sestavljena v skladu z opredelitvami iz 39. člena Dogovora 2006, ali ne bodo v skladu s pogodbo.«
  5. člen

  (1) V 43. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
   »(7) Število napotitev na tisoč korigiranih zavarovanih oseb se izračuna kot razmerje med številom napotitev v posamezni dejavnosti pomnoženih s tisoč ter korigiranimi zavarovanimi osebami v isti dejavnosti (povprečje štirih stanj med letom). Opredeljene zavarovane osebe se razporedijo v okviru nosilca-zdravnika po dejavnostih, ki jih le-ta opravlja na podlagi starostne strukture (od 0-5 let otroški dispanzer, od 6-18 let šolski dispanzer, od 19 let dalje splošna ambulanta).«
  6. člen

  (1) Doda se nov 56. člen, ki se glasi:

  »(1) V primeru, da izvajalec Zavodu do roka ne pošlje podatkov, ki bi jih v skladu s Splošnim dogovorom ali področnimi dogovori moral poslati (računi; poročila; zahtevki za plačilo; podatki, potrebni za sklenitev pogodbe (npr. planirana čakalna doba, ordinacijski časi, ločeno zaračunljiv material, drage laboratorijske presikave, seznam šoferjev, vozil ipd.); obrazložitev več kot 10% preseganja plana ločeno zaračunljivega materiala; poročilo o čakalnih dobah in številu čakajočih v skladu z navodili Zavoda; dobropis oz. storno poročila v skladu z ugotovitvami nadzora, v kolikor izvajalec ni zahteval sodnega varstva), mu Zavod lahko ustavi izplačilo akontacije vse dokler izvajalec ne pošlje omenjenih podatkov.
  Če izvajalec terciarne dejavnosti ne odda letnega poročila o realizaciji terciarnega programa v predpisanem roku, mu bo Zavod začasno znižal akontacijo za terciarni del programa.«
   Ostali členi se preštevilčijo.
  7. člen

  (1) Ta aneks velja od podpisa vseh partnerjev, uporablja pa se od 01.04.2006 dalje.


  Številka: 5102-1/2006-A2
  Datum: 18.01.2007
            Ministrstvo za zdravje
            Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
          Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
          Zdravniška zbornica Slovenije
          Lekarniška zbornica Slovenije
          Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč
          Skupnost socialnih zavodov Slovenije
          Skupnosti organizacij za usposabljanje SlovenijeDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane