ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti:
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
    Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
    Splošni dogovor za pogodbeno leto 2001
    Splošni dogovor za pogodbeno leto 2001
Na podlagi določil 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 56/99 in 99/2001) je arbitraža, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na seji 20.5.2002 ter Vlada R Slovenije na seji dne 11.7.2002, odločila o spornih vprašanjih in s tem določila besedilo:

ANEKS ŠT. 2 K
SPLOŠNEMU DOGOVORU ZA POGODBENO LETO 2001

1. člen

V 8. členu Dogovora se za četrtim doda novi peti odstavek, ki glasi:

Za izvajanje programa nenujnih reševalnih prevozov izvajalec in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) v pogodbi opredelita zmogljivosti z navedbo:

- seznama vozil, ki vključuje tip vozila, največje število oseb, ki jih je možno z vozilom prepeljati hkrati (podatek iz prometnega dovoljenja, pri specialnih vozilih pa iz homologacije)
ter registrsko številko vozila;
- poimenski seznam šoferjev vključno z verodostojnimi podpisi šoferjev.

Sedanji peti, šesti in sedmi odstavek 8. člena se ustrezno preštevilčijo.


2. člen

V 16. členu se v desetem odstavku (2. člen Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2001, prvi odstavek) besedilo drugega stavka spremeni tako, da glasi:

Podrobnejša merila za vkalkuliranje povečanih materialnih sredstev za osnovno zdravstveno dejavnost in za specialistično ambulantno dejavnost po dejavnostih oz. strokah, opredelijo partnerji v Področnem dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2001, za bolnišnice pa se povečanje materialnih stroškov vkalkulira v višini, ki je določena v Prilogi št.1 tega aneksa.

3. člen

V 40. členu se za 19. dodata nova 20. in 21. točka, ki glasita:

20. vodili knjigo prevozov za nenujne reševalne prevoze, v kateri so vsi podatki pomembni za opredelitev prevoza, kot npr. naročnik, datum, ura prevoza, relacija, zavarovana oseba, voznik, itd., po kronološkem zaporedju;

21. za vsako vozilo iz seznama, ki je priloga pogodbe, vodili evidenco v “knjižici motornega vozila” (Tiskovina DZS, d.d. - Obr. 4,22) za vse rubrike;

Sedanja 20. točka postane 22. točka.


4. člen

Od 1.4.2001 do 31.12.2001 se standard za dializo IV iz Priloge I k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost in k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2001 nadomesti s standardom iz Priloge št. I A, ki je priloga tega aneksa.
Od 1.1.2002 dalje pa se standarda za dializo IV in dializo V iz Priloge I k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost in k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2001 nadomestita s Prilogo št. I B, ki je priloga tega aneksa.
Od 1.1.2003 dalje pa se standard za dializo IV in dializo V iz iz Priloge I k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost in k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2001 nadomestita s Prilogo št. I C, ki je priloga tega aneksa.
5. člen

Doda se nov 56. a člen, ki glasi:

Bolnišnica Sežana bo v letu 2001 delno prerazporedila program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja na program pulmologije tako, da znaša program pulmologije v Bolnišnici Sežana v letu 2001 776 oz. 742 primerov z upoštevanjem priloge 4 k Področnem dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2001 (povečan za 170 primerov). Za vrednost povečanega programa pulmologije se zmanjša obseg in vrednost programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja.

S 1.1.2002 pa bo Bolnišnica Sežana načrtovala program pulmologije v obsegu 606 primerov, korigiranega v skladu z določili Področnega dogovora za bolnišnice za pogodbeno leto 2001, program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja pa v skladu s 25. členom Področnega dogovora za bolnišnice za pogodbeno leto 2001.

Popravek plana primerov zaradi prehoda na obračun po odpuščenih primerih, opredeljen v Prilogi št. 4 Področnega dogovora za bolnišnice za pogodbeno leto 2001, se pri CZBO Šentvid pri Stični spremeni iz 18,67 % na 7,38 %.

6. člen

Priloga 2 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2001 se nadomesti s Prilogo 2A tega aneksa.

7. člen

Aneks velja od dneva podpisa vseh partnerjev, oz. odločitve arbitraže ali sklepa Vlade RS, uporablja pa se od 1.4. 2001, razen prvega odstavka 5. člena, ki se uporablja od 1.1. 2001 dalje in 3. člena, ki se uporablja od 1.5. 2002 dalje.
Številka: 5102/2001-02


Datum: 11.7.2002 - Ministrstvo za zdravje
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
- Zdravniška zbornica Slovenije
- Lekarniška zbornica Slovenije
- Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije
- Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije


Priloga 1 - Odstotek povečanja materialnih stroškov zaradi spremembe Pravilnika o davku na dodano vrednost

osnovna zdravstvena dejavnost
(po strokah iz šifranta 2)
odstotek povečanja materialnih stroškov
- 101 001 splošne ambulante
2,31
- 101 004 dispanzer za ženske
1,73
- 101 005 fizioterapija, delovna terapija
0,28
zobozdravstvena dejavnost
(po strokah iz šifranta 2)
- 102 008 in 102 009 zobozdravstvena dejavnost za odrasle
3,77
- 101 010 in 102 011 zobozdravstvena dejavnost za mladino
2,50
- 102 012 ortodontija
2,21
- 102 013 pedontologija
0,84
- 102 014 stomatološko protetična dejavnost
3,80
- 102 017 specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne votline
0,77
specialistično ambulantna dejavnost
(po strokah iz šifranta 2)
odstotek povečanja materialnih stroškov
- 201 025 internistika in 201 027 infektologija
3,99
- 201 026 pulmologija
1,14
- 201 028 nevrologija
3,49
- 201 029 pediatrija
4,35
- 201 030 ginekologija in porodništvo
4,45
- 201 031 kirurgija, travmatologija, urologija
4,39
- 201 032 ortopedija
1,82
- 201 033 otorinolaringologija
3,43
- 201 034 okulistika
1,56
- 201 035 dermatologija
2,55
- 201 036 onkologija
0,05
- 201 037 psihiatrija
1,55
- 201 046 fiziatrija
1,13
- 201 038 rehabilitacija
2,50
- 201 052 diabetologija, endokrinologija
5,76
- 201 090 mamografija
3,37
specialistično bolnišnična dejavnost
(po strokah iz šifranta 2)
- 202 025 internistika, 202 026 pulmologija,
202 027 infektologija, 202 028 nevrologija
2,67
- 202 029 pediatrija
1,84
- 202 030 ginekologija in porodništvo
2,25
- 202 031 kirurgija, travmatologija, urologija, 202 032 ortopedija, operacije na odprtem srcu
2,77
- 202 033 otorinolaringologija, 202 045 maksilofacialna kirurgija
2,59
- 202 034 okulistika, operacije sive mrene
2,01
- 202 035 dermatologija
0,66
- 202 036 onkologija
2,58
- 202 037 psihiatrija
1,06
- 202 038 rehabilitacija
2,69
- 202 050 invalidna mladina
1,49

Odstotki povečanja vkalkuliranih materialnih stroškov v bolnišnični dejavnosti se uporabijo tudi za izračun povečanja vkalkuliranih materialnih stroškov v dnevni in enodnevni bolnišnici.

Priloga 1A


20142 DIALIZA IV (CAPD)*
ŠTEV. IZ URKV KOLIČ.EEDŠT. DIALIZ
ZDRAVNIK SPECIALIST
0,04
11,751
0,51
1.000
OSTALI KADER IZ UR
0,24
4,577
1,10
SKUPAJ
0,28
5,753
1,61
1.000
FINANČNI NAČRTSKUPAJ
PROGRAM
BRUTO OD
901.516
OBVEZNOSTI
201.489
SKUPNA PORABA
54.287
MAT STROŠKI
21.074.395
AMORTIZACIJA
1.026.834
LZM
SKUPAJ-SIT
23.258.521
CENA
23.258,52
* Opombe: - Cene dializ I,II,III,IV in V vključujejo stroške eritropoetina.
- V primeru, da dializa traja več kot 8 ur, izvajalec po izteku 8 ur obračuna novo dializo
- Za leto 2001 izvajalec obračuna Zavodu dializo IV tako, da deli vrednost izdanega materiala s ceno dialize IV.
- Upoštevajo se cene december 2000.

Priloga 1B
20142 DIALIZA IV (CAPD)*
ŠTEV. IZ URKV KOLIČ.EEDŠT. PROCEDUR
ZDRAVNIK SPECIALIST
0,16
11,751
1,88
OSTALI KADER IZ UR
0,89
4,577
4,07
SKUPAJ
1,05
5,670
5,95
156
FINANČNI NAČRTSKUPAJ
PROGRAM
BRUTO OD
3.331.912
OBVEZNOSTI
762.341
SKUPNA PORABA
203.577
MAT STROŠKI
1.103.658
AMORTIZACIJA
LZM
SKUPAJ-SIT
5.401.488
CENA NA DAN
14.798,60
20143 DIALIZA V (APD)*
ŠTEV. IZ URKV KOLIČ.EEDŠT. PROCEDUR
ZDRAVNIK SPECIALIST
0,33
11,751
3,82
OSTALI KADER IZ UR
1,08
4,577
4,92
SKUPAJ
1,40
6,242
8,74
156
FINANČNI NAČRTSKUPAJ
PROGRAM
BRUTO OD
4.890.722
OBVEZNOSTI
1.118.997
SKUPNA PORABA
271.436
MAT STROŠKI
723.779
AMORTIZACIJA
LZM
SKUPAJ-SIT
7.004.934
CENA NA DAN
19.191,60
* Opombe: - Cene dializ I,II,III,IV in V vključujejo stroške eritropoetina.
- V primeru, da dializa traja več kot 8 ur, izvajalec po izteku 8 ur obračuna novo dializo. - Upoštevajo se cene december 2000Priloga 1C

20142 DIALIZA IV (CAPD)*
ŠTEV. IZ URKV KOLIČ.EEDŠT. PROCEDUR
ZDRAVNIK SPECIALIST
0,16
11,751
1,88
OSTALI KADER IZ UR
0,89
4,577
4,07
SKUPAJ
1,05
5,670
5,95
156
FINANČNI NAČRTSKUPAJ
PROGRAM
BRUTO OD
3.331.912
OBVEZNOSTI
762.341
SKUPNA PORABA
203.577
MAT STROŠKI
833.583
AMORTIZACIJA
LZM
SKUPAJ-SIT
5.131.413
CENA NA DAN
14.058,67
20143 DIALIZA V (APD)*
ŠTEV. IZ URKV KOLIČ.EEDŠT. PROCEDUR
ZDRAVNIK SPECIALIST
0,33
11,751
3,82
OSTALI KADER IZ UR
1,08
4,577
4,92
SKUPAJ
1,40
6,242
8,74
156
FINANČNI NAČRTSKUPAJ
PROGRAM
BRUTO OD
4.890.722
OBVEZNOSTI
1.118.997
SKUPNA PORABA
271.436
MAT STROŠKI
373.533
AMORTIZACIJA
LZM
SKUPAJ-SIT
6.654.688
CENA NA DAN
18.232,02
* Opombe: - Cene dializ I,II,III,IV in V vključujejo stroške eritropoetina.
- V primeru, da dializa traja več kot 8 ur, izvajalec po izteku 8 ur obračuna novo dializo.
- Upoštevajo se cene december 2000.

Priloga 2A - Zneski za prestrukturiranje programov bolnišnične dejavnosti po posameznih izvajalcih (spremembe obsega planov zaradi razlik v preskrbljenosti)

Bolnišnica
Št. primerov
SIT
Brežice
-83
-25.105.581
Celje
-413
-73.697.340
Izola
147
29.588.357
Jesenice
3
-16.620.759
Golnik
260
75.274.890
Maribor
-1.518
-223.852.388
Ptuj
-418
-64.179.159
Murska Sobota
-937
-160.985.066
Novo mesto
-696
-179.569.385
"Dr. Franca Derganca"
20
15.119.706
Slovenj Gradec
-229
-3714942
Topolšica
-123
-37.167.227
Trbovlje
-242
-58.132.785
Klinični center Ljubljana
3.295
708.780.929
Sežana
8
2.824.967
Kranj
2
327.807
Postojna
68
11.107.979
SKUPAJ
-856
0Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane