ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 01.04.2006
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne

  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05 Uradni list RS, št.
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05

  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05, Uradni list RS, št.
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05,

  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05, Uradni list RS, št.
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05,

  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05, , Uradni list RS, št.
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05, Uradni list RS, št.
  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05, , Uradni list RS, št.
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05,
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Druge</span>]Druge

  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05

  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05,

  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05, , Uradni list RS, št.
  Uradni list RS, št 20/2004 - uradno prečiščeno besedilo - ZZVZZ - UPB1,62/05,76/05,


Na podlagi 62. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor 2006) so partnerji, sestavljeni iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije, na seji dne 21.06.2006 ter na arbitražah dne 25.9.2006 in 27.9.2006 določili besedilo:


ANEKS ŠT. 1
K SPLOŠNEMU DOGOVORU ZA POGODBENO LETO 2006

1. člen

(1) Točka 14.1. prvega odstavka 3. člena se spremeni tako, da glasi:
»14.1. Program izvajanja zdravstvenih storitev, ki se nanašajo na zagotavljanje neprekinjene preskrbe s cepivi in imunoglobulini v Republiki Sloveniji (načrtovanje potreb za izvajanje letnega programa cepljenja, vrednotenje podatkov v povezavi z epidemiološkimi razmerami in sledenjem imunosti/občutljivosti, zagotovitev sistema sledenja serije, zagotovitev hitrega odpoklica serije, zbiranje podatkov o uporabi cepiv, zagotovitev stalnih evidenc o zalogah in razdeljenih cepivih, vodenje podatkov o nepravilnem transportu in shranjevanju, uporabi in ostalih podatkov za varno uporabo cepiv, vključevanje v mednarodni sistem na področju varnega cepljenja, povezave s SZO in sprotno uvajanje novosti v program obveznih in neobveznih cepljenj, vodenje registra neželenih škodljivih učinkov po cepljenju in koordinacija nacionalne strokovne skupine za vrednotenje teh podatkov, vključitev v mednarodno izmenjavo podatkov, ki zadevajo podatke o farmakovigilanci), bo ostal na ravni plana za leto 2005 in se ovrednoti z mesečnim pavšalom za leto 2006.«

(2) Točka 14.3. se briše.

Ostale točke se preštevilčijo.
2. člen

(1) V prvem odstavku 12. člena se spremenita 11. in 12. alineja tako, da glasita:

» - v specialistični bolnišnični dejavnosti brez psihiatrije - 24,32
- v specialistični bolnišnični dejavnosti –psihiatrija - 21,14«
3. člen

(1) V prvem odstavku 13. člena se s 1.1.2007 v 10. točki črta naslednji stavek:
»V vrednost programov za transplantacije, MR in dialize se ti dodatki ne vračunajo.«

(2) V prvem odstavku 13. člena se v 10. točki doda:
»V vrednost programov za transplantacije, MR in dialize se od 1.1.2007 vračunajo tudi dodatki, ki izhajajo iz aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS, ob sočasnem znižanju števila kadra, in sicer na način, da spremembe ne vplivajo na višino cene.«

(3) V prvem odstavku 13. člena se spremenijo kvalifikacijski količniki (neefektiva) za izračun sredstev za dežurno službo v zdravstvenih domovih, tako da kvalifikacijski količniki znašajo:

Osnovni kvalifikacijski količnik
Dodatki v količnikih
Efektiva
Neefektiva
Efektiva
Neefektiva
Zdravnik
5,904
5,904
4,952
4,952
Zdrav. tehnik
2,722
2,722
1,225
1,225

V prvem odstavku 13. člena se spremenijo kvalifikacijski količniki (neefektiva) za izračun sredstev za dežurno službo v lekarnah, tako da kvalifikacijski količniki znašajo:

Osnovni kvalifikacijski količnik
Dodatki v količnikih
Efektiva
Neefektiva
Efektiva
Neefektiva
Farmacevt
4,826
4,826
2,000
2,000

(4) V drugem odstavku 13. člena se v tabeli spremeni besedilo pri SB Izola in OBV Valdoltra tako, da glasi:

SB Izola
54,70
- v dejavnosti akutne bolnišnične obravnave
OBV Valdoltra
29,70
- v dejavnosti akutne bolnišnične obravnave
4. člen

(1) Drugi stavek tretjega odstavka 15. člena se spremeni tako, da glasi:
»Ta sredstva se vračunajo v materialne stroške na tim za splošne, otroške in šolske zdravnike ter za otroško in mladinsko zobozdravstvo na primarni ravni, ortodontijo, pedontologijo in zobozdravstvo za študente.«

(2) Doda se nov 7. odstavek 15. člena, ki glasi:
»(7) Bolnišnice s psihiatričnimi oddelki se zavezujejo, da bodo atipični dolgodelujoči antipsihotik (Risperdal Consta) za vzdrževalno zdravljenje bolnikov s shizofrenijo zagotavljale v okviru pogodbeno dogovorjenih sredstev za izvajanje programa.«

Ostali odstavki se preštevilčijo.
5. člen

(1) V prvem odstavku 17. člena se spremeni sedma točka tako, da glasi:
»7. meritev nuhalne svetline in dvojni presejalni test ( laboratorijske preiskave PAPP-A in beta HCG opravljene skupaj z meritvijo nuhalne svetline ) do 14. tedna nosečnosti pri izbranem ginekologu.»

V prvem odstavku 17. člena se 8. točka spremeni tako, da glasi:
»8. četverni presejalni test ( AFP,hCG,uE3,Inhibin A in BIP ) v primeru, ko je prvi obisk nosečnice pri izbranem ginekologu po 14. tednu nosečnosti.«

V prvem odstavku 17. člena se črta 15. točka in opomba 1.

(2) V drugem odstavku 17. člena se 8. točka dopolni tako, da glasi:
»8. TSH, FT3 in FT4 (velja za izvajalce splošnih ambulant, otroških in šolskih dispanzerjev),«

6. člen

(1) Spremeni se drugi stavek drugega odstavka 23. člena, tako da glasi:

»Pri določanju cen za dejavnosti, ki so standardizirane, je dopustno 0,1% odstopanje vrednosti programa na letni ravni posameznega standarda glede na vrednost programa, ki je dogovorjena s standardom, oziroma 2,5 % odstopanje pri ceni storitve pod 1 euro, od 1 do 2 eura 1 %, pri ceni storitve nad 2 eura pa 0,5 % odstopanje.«

(2) V šestem odstavku 23. člena se doda nov stavek, ki glasi:

»Določba velja do 31.12.2006.«

7. člen

(1) V šestem odstavku 25. člena se popravijo zneski dodatnih sredstev za program nenujnih reševalnih prevozov in bolnišnične programe z dolgimi čakalnimi dobami, tako da glasijo:

tekoče cene 2006
Zdravstveni program
Dodatna sredstva
na letni ravni
Dodatna sredstva
1.4.-31.12.2006
Program nenujnih reševalnih prevozov
952.665.678
952.665.678
Sredstva za bolnišnične programe z dolgimi čakalnimi dobami
3.353.780.219
2.503.358.636

V šestem odstavku 25. člena se črta naslednja postavka:

tekoče cene 2006
Zdravstveni program
Dodatna sredstva
na letni ravni
Dodatna sredstva
1.4.-31.12.2006
Žilni stent prekrit z zdravilom - imunosupresivom in Perkutana transluminalna balonska angioplastika (PTCA) z uporabo žilne opornice (stenta) prekrite z imunosupresivnim zdravilom (KC Ljubljana, Splošna bolnišnica Maribor): 875 posegov; na podlagi opredelitev sprememb vrednotenja kardiovaskularnega programa se sredstva namenijo za povečanje obsega programa, kar opredelijo partnerji v Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2006
262.000.000
196.500.000

(2) Doda se nov osmi odstavek 25. člena, ki se glasi:

»(8) Sredstva za informatizacijo iz petega odstavka 25. člena v višini 8.000.000 SIT se namenijo za vzpostavitev teleradiološkega portala postopoma prvim šestim bolnišnicam (Izola, Valdoltra, Golnik, OI, Jesenice in KC) po vrstnem redu, ki ga pripravi Ministrstvo za zdravje. Ob tem ministrstvo opredeli tudi višino sredstev za posameznega izvajalca.
Preostala sredstva za informatizacijo iz petega odstavka 25. člena pa se prvenstveno namenijo za infrastrukturo nosilcem (zdravnikom) dejavnosti na primarni ravni (splošna ambulanta, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za žene, zobozdravstvo brez dežurne službe in vzgoje) ter sekundarni ravni (specialistična ambulantna dejavnost). Na en tim se vkalkulira 131.255 SIT.
Izvajalci so Zavodu do 15.4.2007 dolžni predložiti dokazila o namensko porabljenih sredstvih za strojno opremo, pri čemer se upošteva le račune izdane po 1.6.2005. V primeru, da izvajalec dokaže, da že ima ustrezno strojno opremo, lahko predloži dokazila za nakup programske opreme. Poročilo o porabi sredstev izvajalec predloži Ministrstvu za zdravje po elektronski pošti v skladu z navodili Ministrstva za zdravje. Če se kasneje izkaže, da informacijska opremljenost izvajalca ni skladna s podano izjavo, se mu sredstva skupaj z obrestmi odštejejo pri prvem naslednjem obračunu.«

(3) Doda se nov deveti odstavek 25. člena, ki se glasi:

»(9) Izvajalcem se z namenom skrajšanja čakalnih dob namenijo enkratna sredstva za naslednje programe:

- programi, kjer se čakalne dobe stalno spremljajo:


VRSTA PROGRAMAIZVAJALEC
CENA
Število primerov
Vrednost v SIT
angiografijaSplošna bolnišnica Celje
191.377
40
7.655.080
Splošna bolnišnica Maribor
191.377
12
2.296.524
Splošna bolnišnica Nova Gorica
191.377
10
1.913.770
Splošna bolnišnica Novo mesto
191.377
5
956.885
SKUPAJ angiografija
67
12.822.259
artroskopija kolena in gležnjaKirurški center Toš
163.533
10
1.635.330
Klinični center Ljubljana
163.533
50
8.176.650
Prettner Mladen
163.533
25
4.088.325
Splošna bolnišnica Celje
163.533
25
4.088.325
Splošna bolnišnica Jesenice
163.533
50
8.176.650
Splošna bolnišnica Maribor
163.533
150
24.529.950
Splošna bolnišnica Nova Gorica
163.533
5
817.665
Splošna bolnišnica Novo mesto
163.533
70
11.447.310
Splošna bolnišnica Ptuj
163.533
5
817.665
SKUPAJ artroskopija kolena in gležnja
390
63.777.870
CTRadiomed d.o.o.
54.708
96
5.251.968
Splošna bolnišnica Novo mesto
54.708
224
12.254.592
Splošna bolnišnica Ptuj
54.708
14
765.912
Terme Maribor
54.708
16
875.328
SKUPAJ CT
350
19.147.800
endoproteza artroplastika kolkaKlinični center Ljubljana
900.000
20
18.000.000
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
900.000
28
25.200.000
Splošna bolnišnica Celje
900.000
12
10.800.000
Splošna bolnišnica Jesenice
900.000
60
54.000.000
Splošna bolnišnica Maribor
900.000
80
72.000.000
Splošna bolnišnica Nova Gorica
900.000
5
4.500.000
Splošna bolnišnica Novo mesto
900.000
40
36.000.000
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
900.000
32
28.800.000
SKUPAJ endoproteza artroplastika kolka
277
249.300.000
endoproteza kolena in gležnjaKlinični center Ljubljana
950.000
40
38.000.000
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
950.000
20
19.000.000
Splošna bolnišnica Celje
950.000
16
15.200.000
Splošna bolnišnica Maribor
950.000
40
38.000.000
Splošna bolnišnica Nova Gorica
950.000
5
4.750.000
Splošna bolnišnica Novo mesto
950.000
36
34.200.000
SKUPAJ endoproteza kolena in gležnja
157
149.150.000
koronarografijaKlinični center Ljubljana
385.000
456
175.560.000
Medicinski center Medicor d.d.
385.000
91
35.035.000
Splošna bolnišnica Celje
385.000
40
15.400.000
Splošna bolnišnica Maribor
385.000
180
69.300.000
SKUPAJ koronarografija
767
295.295.000
mamografija Barsos
5.959
23
137.057
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
5.959
300
1.787.700
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
5.959
393
2.341.887
Vanja Jelinčič
5.959
427
2.544.493
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
5.959
100
595.900
SKUPAJ mamografija
1.243
7.407.037
operacija golšeMarko Bitenc
462.880
25
11.572.000
operacija sive mreneBoštjan Meh d.o.o.
140.000
250
35.000.000
Morela okulisti d.o.o.
140.000
53
7.420.000
Očesni kir. c. Dr. Pfeifer
140.000
170
23.800.000
Oftalmo d.o.o.
140.000
200
28.000.000
Pušnik Novljani d.o.o.
140.000
70
9.800.000
Splošna bolnišnica Izola
140.000
150
21.000.000
Splošna bolnišnica Maribor
140.000
200
28.000.000
Splošna bolnišnica Murska Sobota
140.000
150
21.000.000
Splošna bolnišnica Nova Gorica
140.000
50
7.000.000
Splošna bolnišnica Novo mesto
140.000
114
15.960.000
Splošna bolnišnica Ptuj
140.000
190
26.600.000
Studio d.o.o.
140.000
45
6.300.000
Vidim d.o.o.
140.000
250
35.000.000
SKUPAJ operacija sive mrene
1.892
264.880.000
operacije hrbtenice in kolkov v ortop.Klinični center Ljubljana
1.035.244
10
10.352.440
Splošna bolnišnica Nova Gorica
1.035.244
5
5.176.220
SKUPAJ operacije hrbtenice in kolkov v ortop.
15
15.528.660
operacije kilKlinični center Ljubljana
232.826
100
23.282.600
Splošna bolnišnica Maribor
232.826
50
11.641.300
Splošna bolnišnica Murska Sobota
232.826
16
3.725.216
Splošna bolnišnica Nova Gorica
232.826
40
9.313.040
SKUPAJ operacije kil
206
47.962.156
operacije na ožiljuAvelana d.o.o.
217.239
100
21.723.900
Medicinski center Medicor d.d.
382.755
17
6.506.835
Splošna bolnišnica Maribor
382.755
6
2.296.530
Splošna bolnišnica Murska Sobota
382.755
20
7.655.100
Splošna bolnišnica Nova Gorica
382.755
10
3.827.550
Splošna bolnišnica Novo mesto
217.239
200
43.447.800
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
217.239
4
868.956
Splošna bolnišnica Trbovlje
217.239
30
6.517.170
SKUPAJ operacije na ožilju
387
92.843.841
operacije nosu in grla v ORLKlinični center Ljubljana
205.109
60
12.306.540
Splošna bolnišnica Maribor
205.109
79
16.203.611
Splošna bolnišnica Murska Sobota
205.109
50
10.255.450
Splošna bolnišnica Nova Gorica
205.109
12
2.461.308
Splošna bolnišnica Novo mesto
205.109
52
10.665.668
SKUPAJ operacije nosu in grla v ORL
253
51.892.577
operacije žolčnih kamnovKlinični center Ljubljana
357.554
120
42.906.480
Splošna bolnišnica Maribor
357.554
50
17.877.700
Splošna bolnišnica Murska Sobota
357.554
30
10.726.620
Splošna bolnišnica Nova Gorica
357.554
10
3.575.540
Splošna bolnišnica Ptuj
357.554
4
1.430.216
SKUPAJ operacije žolčnih kamnov
214
76.516.556
ortopedske operacije rameOrtopedska bolnišnica Valdoltra
442.000
20
8.840.000
Splošna bolnišnica Jesenice
442.000
50
22.100.000
Splošna bolnišnica Maribor
442.000
100
44.200.000
Splošna bolnišnica Novo mesto
442.000
50
22.100.000
SKUPAJ ortopedske operacije rame
220
97.240.000
rekonstrukcija križne vezi na kolenuOrtopedska bolnišnica Valdoltra
372.903
15
5.593.545
Splošna bolnišnica Celje
372.903
10
3.729.030
Splošna bolnišnica Novo mesto
372.903
30
11.187.090
SKUPAJ rekonstrukcija križne vezi na kolenu
55
20.509.665
rekonstrukcija rot. mašete ramenskega sklepaKlinični center Ljubljana
450.000
32
14.400.000
Splošna bolnišnica Celje
450.000
10
4.500.000
SKUPAJ rekonstrukcija rot. mašete ramenskega sklepa
42
18.900.000
SKUPAJ PROGRAM
6.560
1.494.745.421


- dodatno sporočeni programi za bolnišnično dejavnost:

VRSTA PROGRAMAIZVAJALEC
CENA
Število primerov
Vrednost v SIT
akutna pulmologijaBolnišnica Sežana
415.760
26
10.809.760
artroskopija rameSplošna bolnišnica Celje
290.000
17
4.930.000
balonske kifoplastikeSplošna bolnišnica Celje
2.431.007
13
31.603.091
benigne hiperplazije prostateSplošna bolnišnica Maribor
320.686
26
8.337.836
benigni in podkožni tumorjiKlinični center Ljubljana
181.032
43
7.784.376
ekstrakcije osteosintetskega materialaKlinični center Ljubljana
160.343
133
21.325.619
Splošna bolnišnica Celje
160.343
86
13.789.498
Splošna bolnišnica Maribor
160.343
172
27.578.996
SKUPAJ ekstrakcije osteosintetskega materiala
391
62.694.113
ekstrakcije v splošni anestezijiKlinični center Ljubljana
131.895
9
1.187.055
elektivne operacije rokeKlinični center Ljubljana
206.894
52
10.758.488
embol. anevrizem - ( coiling)Klinični center Ljubljana
5.570.000
15
83.550.000
endoskopski posegi čezmerne debelostiKlinični center Ljubljana
1.487.577
9
13.388.193
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
1.487.577
53
78.841.581
SKUPAJ endoskopski posegi čezmerne debelosti
62
92.229.774
ESWLDiagnostični center Bled
104.130
26
2.707.380
internistična oskrba diabetičnega stopala z mavčenjemSplošna bolnišnica Izola
232.756
18
4.189.608
IVF in ICSISplošna bolnišnica Maribor
175.860
43
7.561.980
karotidni stentiKlinični center Ljubljana
972.403
8
7.779.224
krvavitve iz prebavilIatros - dr. Košorok d.o.o.
32.000
107
3.424.000
obsežna kontraktura DupuytrenKlinični center Ljubljana
206.894
34
7.034.396
obsežni epiteleomi kožeKlinični center Ljubljana
181.032
52
9.413.664
obsežni in globoki lipomKlinični center Ljubljana
181.032
22
3.982.704
odstranitev manjših kožnih tvorbEstetika Fabjan d.o.o.
120.000
103
12.360.000
odstranitev večjih kožnih tvorbEstetika Fabjan d.o.o.
180.000
103
18.540.000
operacija radikalne prostatektomijeKlinični center Ljubljana
481.029
9
4.329.261
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
481.029
22
10.582.638
SKUPAJ operacija radikalne prostatektomije
31
14.911.899
operacije fimozeSplošna bolnišnica Maribor
116.378
34
3.956.852
operacije nestabilnih poškodbKlinični center Ljubljana
625.855
43
26.911.765
operacije ušesSplošna bolnišnica Maribor
191.377
86
16.458.422
operacije velikih slinavkSplošna bolnišnica Maribor
193.963
17
3.297.371
pacienti z endokrinološko patologijoKlinični center Ljubljana
193.963
39
7.564.557
pacienti z gastroenterološko patologijoKlinični center Ljubljana
305.169
50
15.258.450
pacienti z nevrološko patologijoKlinični center Ljubljana
328.445
58
19.049.810
pacienti z pulmološko patologijoKlinični center Ljubljana
206.894
39
8.068.866
poklicna rehabilitacijaInštitut za rehabilitacijo
367.768
34
12.504.112
posegi na komolcuPrettner Mladen
367.111
4
1.468.444
posegi na stegneniciPrettner Mladen
704.456
4
2.817.824
posegi na stopaluPrettner Mladen
267.892
4
1.071.568
profit plastikaKlinični center Ljubljana
333.617
43
14.345.531
proktologijaKirurški sanatorij Rožna dolina
226.290
74
16.745.460
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
226.290
17
3.846.930
SKUPAJ proktologija
91
20.592.390
PTASplošna bolnišnica Celje
520.000
112
58.240.000
Splošna bolnišnica Jesenice
520.000
69
35.880.000
Splošna bolnišnica Maribor
520.000
43
22.360.000
Splošna bolnišnica Novo mesto
520.000
112
58.240.000
SKUPAJ PTA
336
174.720.000
retinirani testisiSplošna bolnišnica Maribor
160.343
17
2.725.831
shize - korekcije prirojenih anomalijKlinični center Ljubljana
623.269
17
10.595.573
TVTBolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
235.000
9
2.115.000
Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
235.000
17
3.995.000
Splošna bolnišnica Celje
235.000
22
5.170.000
Splošna bolnišnica Maribor
235.000
34
7.990.000
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
235.000
17
3.995.000
Splošna bolnišnica Trbovlje
235.000
17
3.995.000
SKUPAJ TVT
116
27.260.000
zahtevni sindrom karpalnega kanalaEstetika Fabjan d.o.o.
116.582
129
15.039.078
Kirurški sanatorij Rožna dolina
116.582
63
7.344.666
Klinični center Ljubljana
116.582
43
5.013.026
Prettner Mladen
116.582
9
1.049.238
Splošna bolnišnica Novo mesto
116.582
26
3.031.132
SKUPAJ zahtevni sindrom karpalnega kanala
270
31.477.140
SKUPAJ PROGRAM
2.503
805.933.854


- dodatno sporočeni programi za specialistično ambulantno dejavnost:

VRSTA PROGRAMAIZVAJALEC
CENA
Število primerov
Vrednost v SIT
ambulanta ORLIgor Grošelj
5.673
172
975.756
Splošna bolnišnica Izola
5.673
182
1.032.486
SKUPAJ ambulanta ORL
354
2.008.242
ambulanta za internistikoDušan Božič
4.862
362
1.760.044
Tomaž Camlek
4.862
34
165.308
SKUPAJ ambulanta za internistiko
396
1.925.352
ambulanta za kardiologijoSplošna bolnišnica Celje
10.792
344
3.712.448
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
10.792
103
1.111.576
Splošna bolnišnica Trbovlje
10.792
52
561.184
Srce in ožilje (Gulič)
10.792
172
1.856.224
SKUPAJ ambulanta za kardiologijo
671
7.241.432
ambulanta za nevrologijoMetod Glavnik
8.354
344
2.873.776
Splošna bolnišnica Brežice
8.354
129
1.077.666
SKUPAJ ambulanta za nevrologijo
473
3.951.442
ambulanta za ortopedijoSplošna bolnišnica Slovenj Gradec
4.005
188
752.940
ambulanta za urologijoDiagnostični center Bled
6.537
232
1.516.584
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
6.537
275
1.797.675
SKUPAJ ambulanta za urologijo
507
3.314.259
ambulanta za zdravljenje bolezni dojkSplošna bolnišnica Slovenj Gradec
3.084
516
1.591.344
Vanja Jelinčič
3.084
327
1.008.468
SKUPAJ ambulanta za zdravljenje bolezni dojk
843
2.599.812
ambulantna za pulmologijoAlveola
9.261
62
574.182
Tomaž Camlek
9.261
21
194.481
Velog d.o.o.
9.261
274
2.537.514
SKUPAJ ambulantna za pulmologijo
357
3.306.177
ambulantne operacije na rokiKlinični center Ljubljana
102.658
275
28.230.950
ambulantni pregledi - interna klinika KO za revmatologijoKlinični center Ljubljana
26.203
1.721
45.095.363
atheromaKlinični center Ljubljana
29.331
207
6.071.517
cikloergometrijaBarsos
14.893
9
134.037
Endomed d.o.o.
14.893
138
2.055.234
Medicinski center Heliks
14.893
22
327.646
Splošna bolnišnica Brežice
14.893
127
1.891.411
Splošna bolnišnica Novo mesto
14.893
91
1.355.263
SKUPAJ cikloergometrija
387
5.763.591
diabetološka ambulantaBreda Kokalj Limbek
6.029
172
1.036.988
Medicinski center Heliks
6.029
86
518.494
Šubic-Diabetologija d.o.o.
6.029
62
373.798
Tomaž Camlek
6.029
38
229.102
SKUPAJ diabetološka ambulanta
358
2.158.382
dupleks venSplošna bolnišnica Trbovlje
3.845
103
396.035
ekstrakcija modrostnikov in navadne ekstrakcijeKlinični center Ljubljana
30.967
86
2.663.162
EMGAzur
25.563
96
2.454.048
Klinični center Ljubljana
25.563
551
14.085.213
Splošna bolnišnica Brežice
25.563
103
2.632.989
Splošna bolnišnica Maribor
25.563
258
6.595.254
Splošna bolnišnica Novo mesto
25.563
486
12.423.618
Zavod Revita
25.563
258
6.595.254
SKUPAJ EMG
1.752
44.786.376
endoskopski ultrazvok - diagnostika za natančno zamejitev rakaste bolezniDiagnostični center Bled
117.878
30
3.536.340
enostavna kontraktura DupuytrenKlinični center Ljubljana
28.059
52
1.459.068
enostavni sindrom karpalnega kanalaKlinični center Ljubljana
23.143
258
5.970.894
fizioterapijaSplošna bolnišnica Novo mesto
24.450
83
2.029.350
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
24.450
130
3.178.500
Zdravstveni dom Domžale
24.450
155
3.789.750
SKUPAJ fizioterapija
368
8.997.600
gastroskopijaEndomed d.o.o.
21.482
198
4.253.436
Košutić Darko
21.482
86
1.847.452
Splošna bolnišnica Novo mesto
21.482
151
3.243.782
SKUPAJ gastroskopija
435
9.344.670
HOLTERBarsos
11.167
1
11.167
Splošna bolnišnica Brežice
11.167
69
770.523
SKUPAJ HOLTER
70
781.690
HOLTER + RRBarsos
10.215
18
183.870
Splošna bolnišnica Novo mesto
10.215
64
653.760
SKUPAJ HOLTER + RR
82
837.630
klinična psihologijaIgor Levstik
7.540
9
67.860
Jasna Krump
7.540
21
158.340
SKUPAJ klinična psihologija
30
226.200
kolonoskopijaArchimed d.o.o.
37.044
81
3.000.564
Diagnostika d.o.o.
37.044
134
4.963.896
Endomed d.o.o.
37.044
67
2.481.948
Gastromedica d.o.o.
37.044
81
3.000.564
Iatros - dr. Košorok d.o.o.
37.044
34
1.259.496
Košutić Darko
37.044
86
3.185.784
Medicinski center Heliks
37.044
29
1.074.276
Splošna bolnišnica Novo mesto
37.044
78
2.889.432
SKUPAJ kolonoskopija
590
21.855.960
nevropsihološki preglediKlinični center Ljubljana
117.480
15
1.762.200
okulistična ambulanta Ludvik Kiraly
3.736
356
1.330.016
Splošna bolnišnica Brežice
3.736
551
2.058.536
Splošna bolnišnica Izola
3.736
34
127.024
SKUPAJ okulistična ambulanta
941
3.515.576
oralna in maksilofacialna kirurgijaJožef Žgank d.o.o.
36.725
92
3.378.700
oralno kirurški ambulantni posegiKlinični center Ljubljana
36.725
17
624.325
Splošna bolnišnica Celje
36.725
258
9.475.050
SKUPAJ oralno kirurški ambulantni posegi
275
10.099.375
ortodontska ambulantaJužina-Dowhyj Špelca
255.897
43
11.003.571
proktološka ambulantaSplošna bolnišnica Slovenj Gradec
7.327
138
1.011.126
psihiatrijaJ. Kociper
7.540
56
422.240
Zasebna psihiatrična ambulanta dr. Istvan Hagymas
7.540
611
4.606.940
SKUPAJ psihiatrija
667
5.029.180
revmatološka ambulantaSplošna bolnišnica Slovenj Gradec
3.556
52
184.912
scintigrafija srcaSplošna bolnišnica Izola
67.939
48
3.261.072
Splošna bolnišnica Maribor
67.939
172
11.685.508
SKUPAJ scintigrafija srca
220
14.946.580
spec.amb.pregledi pediatrijeKlinični center Ljubljana
6.634
516
3.423.144
tireologijaBojan Pustovrh
9.166
194
1.778.204
urea dihalni testAbakus Medico d.o.o.
13.340
516
6.883.440
ustne in zobne bolezniKlinični center Ljubljana
46.500
77
3.580.500
UZ abdomnaMedik
8.564
17
145.588
Sanabilis d.o.o.
8.564
620
5.309.680
Splošna bolnišnica Brežice
8.564
213
1.824.132
Splošna bolnišnica Novo mesto
8.564
43
368.252
Zavod Vaše zdravje
8.564
361
3.091.604
SKUPAJ UZ abdomna
1.254
10.739.256
UZ dojkBarsos
6.600
10
66.000
Splošna bolnišnica Brežice
6.600
86
567.600
SKUPAJ UZ dojk
96
633.600
UZ mehkih tkivBarsos
14.000
5
70.000
UZ mikcijski cistogram z levovistomKlinični center Ljubljana
56.863
215
12.225.545
UZ ožiljaBarsos
14.105
165
2.327.325
Endomed d.o.o.
14.105
232
3.272.360
Medik
14.105
13
183.365
Splošna bolnišnica Brežice
14.105
114
1.607.970
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
14.105
52
733.460
SKUPAJ UZ ožilja
576
8.124.480
UZ srcaBarsos
18.635
83
1.546.705
Endomed d.o.o.
18.635
86
1.602.610
Internistična ambulanta za srčne, pljučne in druge notranje bolezni Vodopivec Vesna
18.635
31
577.685
Klinični center Ljubljana
18.635
86
1.602.610
Splošna bolnišnica Brežice
18.635
183
3.410.205
Splošna bolnišnica Celje
18.635
258
4.807.830
Splošna bolnišnica Maribor
18.635
344
6.410.440
Splošna bolnišnica Novo mesto
18.635
86
1.602.610
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
18.635
129
2.403.915
Splošna bolnišnica Trbovlje
18.635
129
2.403.915
Zorko Tatjana
18.635
86
1.602.610
SKUPAJ UZ srca
1.501
27.971.135
UZ vratnih arterijAzur
14.105
64
902.720
zobna in čeljustna ortopedijaMediacom Kranj d.o.o.
57.860
56
3.240.160
zobna protetikaKlinični center Ljubljana
79.250
69
5.468.250
zobozdravstvo za odrasleZdravstveni dom Domžale
18.586
301
5.594.386
SKUPAJ PROGRAM
18.476
354.841.124
SKUPAJ ENKRATNI DODATNI PROGRAM
27.539
2.655.520.399


(4) Doda se nov deseti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»(10) Enkratni dodatni program (v nadaljevanju: EDP) za leto 2006 se izvaja do 31.12.2006.«

(5) Doda se nov enajsti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»(11) Izvajalci morajo ob podpisu pogodbe za enkratni dodatni program Zavodu predložiti seznam čakajočih na dan 1.7.2006. Izvajalci lahko obračunavajo EDP iz tega aneksa za zavarovane osebe ne glede na to ali so na seznamu čakajočih ali ne.«

(6) Doda se nov dvanajsti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»(12) V kolikor redni program v letu 2006 ne bo v celoti realiziran, se bo realizirani in že plačani EDP ustrezno odštel v okviru obračuna izvajalca za prvo četrtletje leta 2007. Pri izračunu zmanjšanja obveznosti Zavoda do izvajalcev se upošteva količina nerealiziranega rednega programa in cena EDP po tem aneksu.«

(7) Doda se nov trinajsti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»(13) Realizacijo o EDP izvajalci mesečno poročajo Ministrstvu za zdravje in Zavodu do petega dne v mesecu za pretekli mesec, in sicer na enak način, kot to določa Dogovor 2005 in skladno z navodili Zavoda. EDP po tem aneksu in EDP po Aneksu št. 5 k Dogovoru 2005 se poročata ločeno.«
8. člen

(1) V 31. členu se doda nov drugi odstavek:
»(2) Zavod po sprejemu aneksa št. 1 k Dogovoru 2006, objavi dodatni razpis programov zdravstvenih storitev 01.11. 2006. Razpis se bo nanašal na nove izvajalce. Pogodbe sklenjene med Zavodom in izvajalci, na podlagi tega razpisa, se uporabljajo od 01.12.2006.

Ostali odstavki se preštevilčijo.
9. člen

(1) Prvi stavek 9. točke prvega odstavka 38. člena se spremeni tako, da glasi:

»9. ob vpisu zavarovane osebe v čakalno knjigo, v primerih, ko je to mogoče, določili datum in uro pregleda, preiskave ali posega, v ostalih primerih pa v skladu z navodili Zavoda,«
10. člen

(1) V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:

»(2) Izvajalci poročila (realizacijo) za mesec december 2006 pošljejo do 8.1.2007.«

Ostali odstavki se preštevilčijo.
11. člen

(1) Spremeni se tretja točka, drugega odstavka, 48. člena tako, da glasi:

» 3. zaračuna ločeno zaračunljive materiale ali storitve: ki niso dogovorjene s pogodbo, po večji količini, kot je bila dejansko porabljena ali pa po višji ceni od nabavne ali dogovorjene.«
12. člen

(1) Črta se 56. člen.

Ostali členi se preštevilčijo.
13. člen

(1) Doda se nov 61. člen, ki glasi:

»(1) Po sprejemu finančnega načrta Zavoda za leto 2007 in sprejemu posebnega sklepa Upravnega odbora Zavoda o obsegu programa zdravstvenega letovanja otrok in obnovitvene rehabilitacije lahko Zavod objavi razpis o izbiri organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in obnovitvene rehabilitacije za leto 2007.«

Ostali členi se preštevilčijo.
14. člen

(1) Doda se nov 63. člen, ki glasi:

»(1) Izvajalci bodo, zaradi prehoda na euro s 1.1.2007, izstavili račune za mesec december 2006 ter račune za končni letni obračun v skladu z navodili Zavoda.

(2) Partnerji soglašajo, da Zavod s 1.1.2007 vse zneske v Dogovoru 2006 in v področnih dogovorih preračuna v eure v skladu z nepreklicnim tečajem zamenjave.

(3) Partnerji soglašajo, da se cene zdravstvenih storitev s 1.1. 2007, s prevzemom eura kot nacionalne valute, zaokrožijo na dve decimalni mesti.«

Ostali členi se preštevilčijo.
15. člen

(1) Doda se nov 64. člen, ki glasi:

»(1) Partnerji soglašajo z navodili izvajalcem za vodenje čakalne knjige v bolnišnični in izven bolnišnični dejavnosti, ki jih je Zavod izdal junija 2006 in so objavljena na spletnih straneh Zavoda.«

Ostali členi se preštevilčijo.
16. člen

(1) V Prilogi II (cenik ločeno zaračunljivega materiala) se v okviru (1) točke 5 postavke »specifikacija / gel«, »titri protiteles« ter »določitev antigena (1x)« spremenijo tako, da se v tekstu doda navedba »pri nosečnicah«.

specifikacija / gel (pri nosečnicah)
preiskava
17.450,00
titri protiteles (pri nosečnicah)
preiskava
32.354,00
določitev antigena (1x) (pri nosečnicah)
preiskava
704,00


V Prilogi II (cenik ločeno zaračunljivega materiala) se postavka (1) točka 7 (laboratorijske preiskave beta HCG ) in postavka (1) točka 8 (trojni hormonski test) spremenita tako, da glasita:

meritev nuhalne svetline in dvojni presejalni test (PAPP-A, prosti hCG)
test
9.300,00
četverni presajalni test (AFP, hcg.uE3, Inhibin A in BIP)
test
8.000,00
17. člen

(1) Sporna vprašanja na Aneks št. 1 k Dogovoru 2006, ki niso bila sprejeta na arbitraži, se v okviru Aneksa št. 2 k Dogovoru 2006 posredujejo Vladi RS v odločanje.

18. člen

(1) Ta aneks velja od podpisa vseh partnerjev, uporablja pa se od 01.04.2006 dalje, razen 2. člena in tretjega odstavka 3. člena, ki se uporabljata od 01.05.2006 dalje ter prvega odstavka 6. člena, ki se uporablja od 01.01.2007 dalje.


Številka: 5102-1/2006-A1
Datum: 27.09.2006

               Ministrstvo za zdravje
               Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
               Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
               Zdravniška zbornica Slovenije
               Lekarniška zbornica Slovenije
               Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč
               Skupnost socialnih zavodov Slovenije
               Skupnosti organizacij za usposabljanje SlovenijeDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane