ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
    Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
    Na podlagi 70. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99), 13. in 51. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Na podlagi 70. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UPB 3 Ur. list RS 72/06, 91/07, 76/08), 13. in 51. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ur. list RS 87/01 (v nadaljevanju Zavod), je Skupščina Zavoda na 3. seji, dne 15.02.2010 sprejela

FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2010


I.

S tem načrtom se določajo prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki Zavoda za leto 2010 za financiranje programov zdravstvenih dejavnosti in uresničevanje ostalih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

II.

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah v evrih, izkazujejo po tem finančnem načrtu v letu 2010 naslednje vrednosti:


Natančnejši pregled bilanca prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v prilogi 1 (po ekonomski klasifikaciji) in 2 (po interni namenski klasifikaciji), ki sta sestavni del tega finančnega načrta.

III.

Načrtovani primanjkljaj prihodkov nad odhodki za leto 2010 se pokrije iz lastnih virov sredstev, t.j. iz tistega dela splošnega sklada, ki je bil oblikovan iz v preteklih letih ustvarjenih in neporabljenih presežkov prihodkov nad odhodki, v kolikor pa ta ne zadostujejo pa še iz rezervnega sklada Zavoda, v skladu s 60. členom Statuta Zavoda.

IV.

Načrtovani prihodki in odhodki po tem finančnem načrtu ne vključujejo finančnih učinkov novih obveznosti, ki bodo izhajali iz predpisov sprejetih po sprejemu tega finančnega načrta.

V primeru, da bo med letom prišlo do takšnih pogojev poslovanja, ki:
- ne bodo zagotavljala realizacijo načrtovanih prihodkov, ali
- bodo naložili Zavodu obveznosti, ki jih ta finančni načrt ne vključuje, ali
- učinki predvidenih ukrepov za uravnoteženje finančnega poslovanja, vključeni v načrtovane odhodke po tem finančnem načrtu ne bodo realizirani v načrtovani višini, ali
- bodo med letom spremenjeni elementi za oblikovanje cen programov ter storitev po 66. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju glede na predvidena po tem finančnem načrtu in bodo povečali odhodke nad načrtovane za leto 2010,
se Skupščini Zavoda predloži rebalans finančnega načrta za leto 2010, v skladu s 54. členom Statuta Zavoda. Rebalans finančnega načrta mora temeljiti na uravnoteženosti finančnega poslovanja do konca leta 2010 brez zadolževanja.

V.

Ta finančni načrt velja za poslovno leto 2010.

VI.

Financiranje obveznosti Zavoda v letu 2010, do prejetja soglasja Vlade Republike Slovenije, se izvaja po tem finančnem načrtu, v skladu z 2. odstavkom 53. člena Statuta ZavodaŠtevilka: 9000-2/2010-DI/2
Datum: 15.2.2010
Predsednik Skupščine Zavoda
Vladimir Tkalec

Podpisan sklep FN za leto 2010: Sklep FN 2010.pdf

Priloga 1: Priloga 1 - sprejet FN 2010.pdf

Priloga 2: Priloga 2 - sprejet FN 2010.pdf
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane