ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  70. člen zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 13. in 51. člen Statuta Zavoda Uradni list RS, št. 20-872/2004, 87-4452/2001
Na podlagi 70. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99), 13. in 51. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), je Skupščina Zavoda na 14. seji, dne 30.03.2005 sprejela

FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2005

I.

S tem načrtom se določajo prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki Zavoda za leto 2005 za financiranje programov zdravstvenih dejavnosti in uresničevanje ostalih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
II.

Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz finančnih terjatev in naložb ter izkaz financiranja, izraženi v tekočih cenah, izkazujejo po tem finančnem načrtu v letu 2005 naslednje vrednosti:
           v tisoč SIT
           LETO 2005
           A. Izkaz prihodkov in odhodkov:
           Prihodki
           428.101.681
           Odhodki
           422.601.681
           Presežek
           5.500.000
           B. Izkaz finančnih terjatev in naložb:
           Prejeta vračila danih posojil
           7.216
           Dana posojila
           0
           Prejeta minus dana posojila
           7.216
           C. Izkaz financiranja:
           Zadolževanje
           0
           Odplačila dolga
           0
           Neto zadolževanje
           0
           POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
           5.507.216

Natančnejši pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del tega finančnega načrta.
            III.

Ta finančni načrt velja za obračunsko in poslovno leto 2005 in začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada RS.


Številka: 0201-14/5-2005
Datum: 30.03.2005
Predsednica Skupščine Zavoda
Ana Mokorel

Obrazložitev finančnega načrta Zavoda za leto 2005

FN 05-4zadnji.doc

Priloga 1: Finančni načrt Zavoda za leto 2005 po ekonomski klasifikaciji

fn2005-4.xls

Priloga 2: Finančni načrt Zavoa za leto 2005 po interni klasifikaciji

FN2005-4-INTERNO.xlsDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane