ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitevNa podlagi 3. alinee drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 – Skl. US, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/2015 – ZZSDT) ter 4. točke 13. člena, 51., 52., 53. in 54. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02-popr.),je Skupščina Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije na 11. redni seji, dne 9.11.2016 sprejela naslednji

s k l e p:

1. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) določi rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2016 s katerim se druga točka sklepa Skupščine ZZZS o določitvi Finančnega načrta ZZZS za leto 2016, številka 9000-8/2015-DI/5 z dne 8.12.2015 (v nadaljevanju Sklep), spremeni tako, da se glasi:

» 2. Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah v evrih izkazujejo po tem rebalansu finančnega načrta v letu 2016 naslednje vrednosti:

  Natančnejši pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v Prilogi 1 (po ekonomski klasifikaciji) in v Prilogi 2 (po interni namenski klasifikaciji), ki sta sestavni del tega rebalansa finančnega načrta.«.

2. V primeru, da prihodki ne bodo dosegli načrtovane višine ali bi odhodki presegli načrtovano višino po tem rebalansu finančnega načrta ZZZS za leto 2016, se plačilo odhodkov za zdravstvene storitve za ugotovljeno razliko v prihodkih zagotovi v naslednjem letu, v skladu z določbo prvega odstavka 38. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016.

3. Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2016 se pošlje v soglasje Vladi Republike Slovenije.


Prilogi:
- Priloga 1 – Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji
- Priloga 2 - Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po interni namenski klasifikaciji
Številka: 9000-4/2016-DI/3
Datum: 9.11.2016
               Predsednik Skupščine
           Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
               Jože Smole
Priloga 1: RFN 2016 ekonomska klasifikacija.pdfRFN 2016 ekonomska klasifikacija.pdf

Priloga 2: RFN 2016 interna klasifikacija.pdfRFN 2016 interna klasifikacija.pdf

Sklep: sklep Skupščine RFN 2016.pdfsklep Skupščine RFN 2016.pdfDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane