ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti:
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Splošni dogovor za pogodbeno leto 2003Na podlagi določil 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 56/99, 99/2001 in 60/2002) je arbitraža, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: partnerji), z dne 15.5.2003 in Vlada Republike Slovenije na seji dne 5.6.2003 odločila o spornih vprašanjih in s tem določila besedilo:

ANEKS ŠT. 1
K SPLOŠNEMU DOGOVORU ZA POGODBENO LETO 2003

1. člen

V 2. člen Dogovora 2003 se doda nova 15. točka, ki glasi:
Za materiale, storitve in opremo, ki jih opredeli Ministrstvo za zdravje, se izvajajo centralni javni razpisi preko Ministrstva za zdravje, upoštevaje veljavne predpise.
Ostale točke se preštevilčijo.
2. člen

V 1. odstavku 1. točke 3. člena Dogovora 2003 se sedanji 2. stavek črta in nadomesti s stavkom, ki glasi:
Program bo ostal na ravni plana iz pogodb 2002.

V 1. odstavku 4. točke 3. člena Dogovora 2003 se sedanji 1. stavek črta in nadomesti s stavkom, ki glasi:
Program bo ostal na ravni plana iz pogodb 2002.

V 1. odstavku 6. točke 3. člena Dogovora 2003 se sedanji 1. stavek črta in nadomesti s stavkom, ki glasi:
Program bo ostal na ravni plana iz pogodb 2002.

Letnice “1997 - 1999” v 2. stavku 6. točke 3. člena Dogovora 2003 se nadomestijo z “2000 - 2002”.

V 1. odstavku 8. točke 3. člena Dogovora 2003 se sedanji 1. stavek črta in nadomesti s stavkom, ki glasi:
Program števila obravnavanih bolnikov bo ostal na ravni plana iz pogodb 2002.

Za prvim odstavkom 3. člena Dogovora 2003 se doda 2. odstavek, ki glasi:
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka partnerji lahko dogovorijo povečanje programa za tiste dejavnosti, za katere v 25. členu tega Dogovora opredelijo dodatna finančna sredstva.

V 3.členu Dogovora 2003 se spremeni prvi odstavek in doda novi, drugi odstavek 8. točke, ki se glasita:
(1) Program števila obravnavanih bolnikov bo v primerjavi s planom iz pogodb 2002 selektivno zmanjšan v skupni vrednosti znižanih materialnih stroškov za bolnišnično dejavnost iz 14. člena Dogovora 2003. Podrobneje se o tem dogovorijo partnerji Področnega dogovora za bolnišnice. V letu 2003 bodo povečani le tisti programi bolnišnične dejavnosti, za katere so v 25. členu Dogovora 2003 načrtovana dodatna sredstva. Program bolnišnične dejavnosti se lahko spremeni (zmanjša) tudi zaradi prenosa bolnišničnega programa v dnevno oziroma enodnevno bolnišnico, ambulantno dejavnost ali obravnavo na domu. Program za posameznega izvajalca bo določen v skladu s standardi iz Področnega dogovora za bolnišnice.
(2) Program transplantacij bo enak realizaciji v letu 2002.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
(3) Programe iz 1.,2.,6., in 8. točke tretjega odstavka tega člena bodo izvajalci načrtovali ločeno po strokah iz šifranta 2 (Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev; Priročnik št. 3), razen v dejavnostih odraslega in mladinskega zobozdravstva, kjer bodo izvajalci načrtovali program zdravljenja in protetike skupaj, ter v dejavnosti nege in patronaže, kjer bodo izvajalci načrtovali obe dejavnosti skupaj. Izvajalec lahko preliva program med posameznimi strokami največ do 3 % na letni ravni. V primeru, da posamezni izvajalec tri mesece ne zagotavlja 85 % dogovorjenega programa posamezne stroke, Zavod lahko dogovori z drugim izvajalcem začasni prevzem programa.
3. člen

Dopolni se 6. člen Dogovora 2003, 6. odstavek, tako, da glasi:
“… Načrtovanje števila timov bo temeljilo na 1430 urah letnega efektivnega dela ambulante, če je nosilec programa zdravnik, psiholog, klinični psiholog, defektolog, logoped oziroma surdopedagog in klinični logoped, sicer pa….”
4. člen

7. člen Dogovora 2003 se spremeni tako, da glasi:
(1) Kvalifikacijski količniki planiranih delavcev se načrtujejo na podlagi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, določili aneksov h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in h kolektivnim pogodbam na področju zdravstva in sredstvi, načrtovanimi v 25. členu tega Dogovora.
(2) Standardizirani kvalifikacijski količniki planiranih delavcev za zdravstvene domove, zasebne izvajalce in specialistično ambulantno dejavnost v bolnišnicah, so:

1.1.2003
1.4.2003
1.5.2003
- splošni zdravniki in specialisti
5,800
5,800
5,904
- specialisti klinične psihologije
5,326
5,326
5,420
- zobozdravniki za mladino
4,900
4,900
4,984
- zobozdravniki za odrasle, biologi
4,700
4,700
4,784
- zdravstveni delavci z univerzitetno izobrazbo
(logopedi, psihologi, ortopedagogi...)
4,550
4,600
4,660
- zdravstveni delavci z visoko strokovno izobrazbo
(diplomirane medicinske sestre) *
3,400
3,400
3,444
- zdravstveni delavci z višješolsko in visokošolsko izobrazbo
3,270
3,400
3,412
- zdravstveni delavci s srednješolsko izobrazbo
2,710
2,710
2,722
- upravno tehnični delavci
2,420
2,710
2,722
- reševalec
2,620
2,620
2,632

* Opomba: Navedeni kvalifikacijski količnik velja za višje in diplomirane medicinske sestre.

(3) Za dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje, dežurne službe v osnovni in zobozdravstveni dejavnosti, zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje, razvojnih ambulant, nujne medicinske pomoči, centrov za zdravljenje odvisnosti in nujnih reševalnih prevozov izvajalci načrtujejo kvalifikacijske količnike v skladu z drugim odstavkom tega člena.

(4) Povprečni kvalifikacijski količnik za bolnišnično dejavnost po skupinah bolnišnic so:


1. skupina
2. skupina
3. skupina
1.1.03
1.4. 03
1.5. 03
1.1.03
1.4. 03
1.5. 03
1.1. 03
1.4. 03
1.5. 03
1. kirurgija
3,021
3,038
3,056
3,021
3,038
3,056
3,169
3,186
3,206
2. internistika
3,101
3,116
3,130
3,101
3,116
3,130
3,232
3,249
3,264
3. pediatrija
3,010
3,050
3,062
3,010
3,050
3,062
3,158
3,200
3,213
4. ORL, maks.krg.
3,104
3,127
3,153
3,248
3,281
3,308
5. okulistika
3,062
3,082
3,107
3,202
3,233
3,259
6. ginekologija
2,959
2,964
2,986
2,959
2,964
2,986
3,106
3,108
3,131
7.dermatologija
2,958
3,049
3,074
3,073
3,198
3,224
8.doječe matere
2,109
2,114
2,132
2,109
2,114
2,132
2,109
2,114
2,132
9.dnevna bolnišnica
2,942
2,946
2,966
2,942
2,946
2,966
2,942
2,946
2,966

(5) Za bolnišnično dejavnost psihiatrije (vključno z dnevno bolnišnico) izvajalci, z izjemo Psihiatrične klinike Ljubljana, načrtujejo naslednje kvalifikacijske količnike:

1.1.2003
1.4.2003
1.5.2003
psihiatrija
2,981
2,989
3,009

- Psihiatrična klinika Ljubljana načrtuje kvalifikacijski količnik v bolnišnični dejavnosti (vključno z dnevno bolnišnico) v naslednji višini:

1.1.2003
1.4.2003
1.5.2003
Psihiatrična klinika Lj - bol.dej.
3,245
3,253
3,282

- Za dejavnost oskrbe v tuji družini načrtuje Psihiatrična klinika Ljubljana kvalifikacijski količnik v naslednji višini:

1.1.2003
1.4.2003
1.5.2003
Psihiatrična klinika Lj - oskrba
1,946
2,005
2,018

(6) Za program dnevne in enodnevne bolnišnice izvajalci načrtujejo kvalifikacijski količnik v skladu s planirano kadrovsko strukturo in standardiziranimi kvalifikacijskimi količniki iz drugega odstavka tega člena.
(7) Bolnišnice, ki niso razporejene v nobeno od treh skupin, ne morejo preseči naslednjih kvalifikacijskih količnikov:

Povprečni KV količnik
1.1.2003
1.4.2003
1.5.2003
- CZBO Šentvid
2,737
2,771
2,787
- Bolnišnica Valdoltra
3,054
3,063
3,085
- Bolnišnica Sežana
2,789
2,890
2,911
- Inštitut RS za rehabilitacijo
3,132
3,142
3,177
- Onkološki inštitut Ljubljana
3,567
3,572
3,611

(8) Za specialistično ambulantne dejavnost zgoraj navedene bolnišnice načrtujejo kvalifikacijske količnike v skladu s standardi za delo ambulant. V primeru, da za njihovo dejavnost standard za delo ambulant ni določen, izračunajo kvalifikacijski količnik za specialistično ambulantno dejavnost tako, da upoštevajo planirano kadrovsko strukturo in standardizirane kvalifikacijske količnike iz drugega odstavka tega člena.

(9) Za program zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih izvajalci načrtujejo naslednje kvalifikacijske količnike:

1.1.2003
1.4.2003
1.5.2003
- nega I
2,350
2,357
2,362
- nega II
2,448
2,457
2,462
- nega III
2,638
2,646
2,656

Za dejavnost zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih tipa D, E, F, G in H izvajalci načrtujejo kvalifikacijske količnike tako, da upoštevajo dejansko kadrovsko strukturo in kvalifikacijske količnike iz drugega odstavka tega člena;
(10) Izvajalci lekarniške dejavnosti in zdraviliškega zdravljenja načrtujejo za vrednotenje programov naslednje kvalifikacijske količnike:

1.1.2003
1.4.2003
1.5.2003
- lekarniška dejavnost
3,790
3,790
3,805
- dejavnost zdraviliškega zdravljenja (točke)
3,033
3,100
3,120
5. člen

12. člen Dogovora 2003 se spremeni tako, da glasi:
(1) Dodatki, ki izhajajo iz aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS, za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter za zdravstveno nego (Ur. l. RS, št. 19/96, 22/96, 39/98, 46/98, 73/98, 63/99, 97/2000, 101/2000, 102/2000, 62/2001) se vračunajo v cene zdravstvenih storitev v naslednji višini:

1) Ambulantne dejavnosti, lekarniška in zdraviliška zdravstvena dejavnost, dejavnost Inštituta za varovanje zdravja, socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje ter reševalna služba:

1.1.2003
1.4. 2003
1.5.2003
- zdravniki in zobozdravniki specialisti
4,880
4,880
4,952
- zobozdravniki
4,564
4,564
4,564
- diplomirane medicinske sestre
1,550
1,550
1,550
- fizioterapevti
1,327
1,455
1,455
- inženirji radiologije
2,276
2,350
2,350
- psihologi, logopedi, defektologi
1,895
1,915
1,915
- biokemiki, biologi, specialisti klinične psihologije, specialisti klinične logopedije
2,390
2,390
2,390
- zdravstveni tehniki
1,225
1,225
1,225
- zobni tehniki
1,145
1,145
1,163
- upravno tehnični delavci
0,890
1,180
1,180
- reševalna služba (brez upravno tehničnega kadra)
1,240
1,240
1,240
- Inštitut za varovanje zdravja - na del. iz ur
1,632
2,574
2,599
- lekarne - na delavca iz ur
1,549
1,549
1,552
- zdravilišča (točke) - na delavca iz ur
1,287
1,306
1,316
- socialnovarstveni zavodi - na delavca iz ur
1,080
1,115
1,127
- zavodi za usposabljanje gibalno oviranih oseb - na delavca iz ur (Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik in Zavod za usposabljanje invalidnih otrok “Janka Premrla Vojka” Vipava)
1,609
1,631
1,635

2) Oddelki v bolnišnicah - dodatki na zdravnika:
1.1.20031.4.20031.5.2003
- kirurgija
6,883
6,883
6,955
- internistika
6,397
6,397
6,469
- pediatrija
6,537
6,537
6,609
- ORL, maksilofacialna kirurgija
6,978
6,978
7,050
- okulistika
6,547
6,547
6,619
- ginekologija in porodništvo
6,144
6,144
6,216
- dermatovenerologija
5,838
5,838
5,910

3) Oddelki v bolnišnicah - dodatki na ostale delavce iz ur:
1.1.2003
1.4. 2003
1.5.2003
- kirurgija
1,104
1,107
1,115
- internistika
1,110
1,118
1,124
- pediatrija
1,125
1,132
1,139
- ORL, maksilofacialna kirurgija
1,129
1,129
1,138
- okulistika
1,137
1,137
1,147
- ginekologija in porodništvo
1,115
1,115
1,124
- dermatovenerologija
1,109
1,109
1,118

4) Dodatki na delavca iz ur v specialistično ambulantni in bolnišnični dejavnosti:

1.1.20031.4.20031.5.2003
- Inštitut RS za rehabilitacijo
1,897
1,994
2,029
- Onkološki inštitut Ljubljana
2,011
2,112
2,115
- Bolnišnica F.Derganca - rehabilitacija invalidne mladine
1,480
1,569
1,609
- Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični
1,308
1,397
1,434

5) Dodatki na delavca iz ur v bolnišnični dejavnosti:
1.1.2003
1.4.2003
1.5.2003
- Bolnišnica Valdoltra
1,521
1,621
1,649
- Bolnišnica Sežana
1,519
1,645
1,667

6) Psihiatrija - na delavca iz ur:
1.1.2003
1.4.2003
1.5.2003
- bolnišnična dejavnost
1,492
1,584
1,621
- dnevna bolnišnica
1,492
1,584
1,621
- oskrba v tuji družini
1,492
1,584
1,621

7) Nemedicinski oskrbni dan - na delavca iz ur
1.1.2003
1.2.2003
1.5.2003
- nemedicinski oskrbni dan
0,613
0,613
0,625

Dodatki so izraženi v vrednosti količnika z 1. tarifni razred na zdravnika ali delavca iz ur.

V vrednost programov za transplantacije, magnetno resonanco in dialize se ti dodatki ne vračunajo.

Izračun sredstev za dežurno službo v zdravstvenih domovih bo temeljil na kvalifikacijskih količnikih:
osnovni kvalifikacijski količnik
dodatki v količnikih
efektiva
neefektiva
efektiva
neefektiva
1.1.031.5.031.1.031.5.031.1.031.5.031.1.03
1.5.03
zdravnik5,8005,9044,700
4,784
4,880
4,952
4,243
4,306
zdrav. tehnik2,7102,7222,466
2,477
1,225
1,225
1,183
1,183

Izračun sredstev za dežurno službo v lekarnah bo temeljil na kvalifikacijskih količnikih:

osnovni kvalifikacijski količnik
dodatki v količnikih
efektiva
neefektiva
efektiva
neefektiva
1.1.031.5.031.1.031.5.031.1.031.5.031.1.03
1.5.03
farmacevt4,8104,8263,850
3,863
1,9982,0001,675
1,677
6. člen

V 14. členu Dogovora 2003 se v prvem odstavku spremeni prvi stavek tako, da glasi:
(1) Materialni stroški na enoto storitve oziroma na tim se v globalu vračunajo v vrednost programov, oziroma cene zdravstvenih storitev na ravni iz decembra 2002, znižani za 3,19 %.

V 14. členu se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
(2) Tako znižani materialni stroški pa se s 1.1.2004 povišajo za 0,79 %.

Prvi stavek 3. odstavka 14. člena Dogovora 2003 se nadomesti z besedilom , ki se glasi:
Za sofinanciranje stroškov specializacij v osnovnem zdravstvu se za specializante, ki so prejeli odločbo za specializacijo do konca leta 2002, v letu 2003 planira 331.721.400 SIT (v cenah december 2001).

Doda se nov 4. odstavek, ki glasi:
Alokacijo sredstev za specializacije se opredeli s prilogo k Dogovoru 2003 v skladu z Zakonom o zdravniški službi na predlog imenovane delovne skupine.
7. člen

Prvi in drugi odstavek 25. člena Dogovora 2003 se spremenita tako, da glasita:

(1) Okvirna vrednost celotnega dogovorjenega programa (obvezno zdravstveno zavarovanje in doplačila) znaša v cenah december 2002, brez nabavne vrednosti zdravil v lekarnah, 274.364.407 tisoč SIT oziroma v tekočih cenah 282.663.424 tisoč SIT. Ta sredstva se razporedijo po tipih izvajalcev:

v tisoč SIT
cene
tekoče (povp.)
december 2002
cene 2003
1. zdravstveni domovi
58.358.697
60.331.183
od tega:
- program NMP
2.161.044
2.231.789
- program odvisnosti od drog
475.334
490.308
2. bolnišnice - skupaj
159.671.491
164.391.596
od tega:
- sekundarna raven
135.302.142
139.257.838
- terciarna raven
24.369.349
25.133.757
3. lekarne
6.622.164
6.853.650
4. zdravilišča
6.379.905
6.525.242
5. domovi za starejše občane
12.553.244
12.912.199
6. posebni in vzgojni
socialnovarstveni zavodi
4.084.877
4.198.558
7. IVZ
1.282.757
1.318.170
8. zasebni zdravniki - skupaj
23.574.243
24.251.333
od tega:
- osnovna zdravstvena dejavnost
15.978.958
16.537.664
- specialistična ambulantna dejavnost
7.595.285
7.713.669
9. ostali zasebniki na primarni ravni
1.447.166
1.481.494
10. specializacije zdravnikov
389.864
400.000
SKUPAJ
274.364.407
282.663.424

(2) Okvirna vrednost celotnega dogovorjenega programa (obvezno zdravstveno zavarovanje in doplačila) se razporedi po posameznih dejavnostih na naslednji način:

v tisoč SIT
cene
tekoče (povp.)
december 2002
cene 2003
1. osnovna zdravstvena dejavnost
75.111.822
77.602.957
2. specialistična ambulantna dej.
in boln. sekund. in terc. dej.
170.735.675
175.731.520
3. zdraviliška zdravstvena dejavnost
5.256.625
5.364.540
4. lekarniška dejavnost
6.622.164
6.853.650
5. dejavnost socialnovarstv. zav.
16.638.121
17.110.757
SKUPAJ
274.364.407
282.663.424


V 25. členu Dogovora 2003 se spremenijo in dodajo naslednje točke četrtega odstavka, tako da glasijo:

8. selektivno povečanje materialnih stroškov v 585,8
specialistično ambulantni dejavnosti
(znesek vključuje zdravilo Cerezyme)

11. nove kapacitete v domovih za starejše občane 122,7
od tega: - celodnevno varstvo 97,9
- dnevno varstvo 24,8

15. dvig kvalifikacijskih količnikov za plače 1.650,0
(znesek je za celo leto, določilo se uporablja od 1.5.2003)

16. program transplantacij 146,0

17. program operacij na odprtem srcu in 600,0
zdravljenje kardiovaskularnih obolenj

18. sprememba nazivov za 21 zaposlenih
(Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije) 10,0

19. sprememba nazivov za zdravstvene delavce v domovih 32,0
za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih
(Skupnost socialnih zavodov Slovenije)

20. za specializacije zdravnikov 400,0

SKUPAJ 6.768,8
8. člen

V 31. členu Dogovora 2003 se 3. odstavek črta.
9. člen


Za 3. točko 45. člena Dogovora 2003 se doda 4. točka, ki glasi:
4. v zdravstveni dokumentaciji ne vodi ustrezne evidence, s katero utemeljuje nadaljnje uveljavljanje pravic pri drugih izvajalcih, ali pa je ta evidenca pomanjkljiva.

Ostale točke se preštevilčijo.

Za 11. točko se doda nova 12. točka, ki glasi:
12. postopa v nasprotju s Pravilnikom o natančnejši opredelitvi, načinu razvrščanja, predpisovanja in izdajanja zdravil za uporabo v humani medicini in Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja."
10. člen

Črtata se drugi in tretji odstavek 46. člena Dogovora 2003.
11. člen

Doda se nov 56. člen Dogovora 2003, ki glasi:
V področnih dogovorih lahko partnerji dogovorijo diferenciran pristop zniževanja vrednosti programov zdravstvenih storitev (materialni stroški) po posameznih ožjih dejavnostih.
Sedanji členi od 56. do 60. se ustrezno preštevilčijo.
12. člen

Prvi odstavek 59. člena Dogovora 2003 se spremeni tako, da glasi:
Aneks št. 1 k Dogovoru 2003 velja od dneva podpisa vseh partnerjev oziroma odločitve arbitraže ali sklepa Vlade, uporablja pa se od 1. 4. 2003 dalje, razen določil o povečanju obsega oziroma vrednosti programa iz 7. člena Aneksa št. 1 k Dogovoru 2003, ki se uporabljajo od 1. 1. 2003.Številka: 5102/2003-01
Datum: 5.6.2003
         Ministrstvo za zdravje
         Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
         Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
         Zdravniška zbornica Slovenije
         Lekarniška zbornica Slovenije
         Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč
         Skupnost socialnih zavodov Slovenije
         Skupnost organizacij za usposabljanjeDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane