ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Pravilnik
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 01.10.2019
Začetek uporabe: 01.10.2019

Podlage za objavo in posodobitev

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo akta predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Na podlagi 19. točke prvega odstavka 28. člena v zvezi s 13. točko prvega odstavka 70. člena in tretjim odstavkom 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije sprejme


PRAVILNIK O POČITNIŠKI DEJAVNOSTI

I. poglavje: UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet pravilnika)


(1) Ta pravilnik ureja počitniško dejavnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki se izvaja v obliki letovanja v počitniških enotah, s katerimi razpolaga zavod (v nadaljnjem besedilu: počitniška enota), in je primarno namenjena zagotavljanju pogojev za oddih in rekreacijo ter vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti delavcev zavoda (v nadaljnjem besedilu: delavec) ter se izvaja na način, da se omogoči letovanje čim večjemu številu delavcev (v nadaljnjem besedilu: počitniška dejavnost).

(2) Ta pravilnik v okviru ureditve počitniške dejavnosti določa:
1. pogoje letovanja, in sicer:
uporabnike počitniških enot,
postopek dodelitve terminov letovanja na osnovi razpisa in brez razpisa,
plačilo letovanja,
odpoved in prekinitev letovanja ter
uporabo počitniških enot;
2. notranjo organizacijo in poslovanje zavoda s področja počitniške dejavnosti, in sicer:
urejanje in izvajanje počitniške dejavnosti,
tekoče vzdrževanje počitniških enot in njihovo nujno vzdrževanje zaradi izrednih dogodkov,
trženje počitniških enot,
finančne in računovodske naloge s področja počitniške dejavnosti,
financiranje počitniške dejavnosti, cene letovanja in finančni načrt počitniške dejavnosti.

(3) Počitniška dejavnost se izvaja tako, da se:
smotrno gospodari s počitniškimi enotami in z razpoložljivimi sredstvi,
skrbi za dvig kakovosti storitev in pogojev počitniške dejavnosti ter
vzdržuje ustrezna raven kakovosti počitniških enot (npr. periodična obnova počitniških enot, zamenjava izrabljenih osnovnih sredstev in izrabljenega drobnega inventarja).


2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. aplikacija »Nepremičnine ZZZS« je zavodova interna Lotus Notes aplikacija za informacijsko podporo za vpis splošnih podatkov in cen letovanja za posamezno počitniško enoto;
2. dan začetka letovanje je prvi dan odobrenega termina letovanja;
3. delavec je oseba, ki je v delovnem razmerju z zavodom;
4. delavec za vzdrževanje počitniških enot je delavec pristojne območne enote, ki izvaja naloge tekočega vzdrževanja počitniških enot, ki jih upravlja pristojna območna enota, in naloge njihovega nujnega vzdrževanja zaradi izrednih dogodkov;
5. obiskovalec je oseba, ki se zadržujejo v počitniški enoti ali širši okolici z dovoljenjem uporabnika ali souporabnika;
6. obrazci za letovanje so obrazci iz 10. člena tega pravilnika;
7. obvestilo je skupni izraz za naslednja obvestila iz tega pravilnika:
  obvestilo o odpovedi letovanja iz 20. oziroma 22. člena,
  obvestilo o odpovedi ali prekinitvi letovanja zaradi izredne okoliščine iz 23. člena oziroma 24. člena,
  obvestilo o plačilu pogodbene kazni oziroma stroškov zamenjave ključavnice iz 25. člena,
  obvestilo o plačilu stroškov odprave neurejenosti počitniške enote iz 26. člena,
  reklamacijsko obvestilo iz 28. člena,
  odškodninski zahtevek in obvestilo o škodnem dogodku iz 29. člena in
  obvestilo o začasni prepovedi uporabe počitniških enot iz 30. člena;
8. OFR je oddelek za finance in računovodstvo Območne enote Ljubljana;
9. OSZ je oddelek za splošne zadeve;
10. ožji družinski člani so:
  delavčev zakonec, zunajzakonski partner ali partner v partnerski zvezi, kakor je ta partner opredeljen v predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost oziroma partnersko zvezo (v nadaljnjem besedilu: partner),
  otroci, posvojenci in pastorki delavca ali njegovega zakonca oziroma partnerja (v nadaljnjem besedilu: otrok),
  starši in posvojitelji delavca ter
  osebe, ki jih je delavec ali njegov zakonec oziroma partner, poleg otrok, dolžan preživljati v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja;
11. prijavnica je prijavnica za letovanje;
12. pristojna območna enota je območna enota zavoda, ki jo določi generalni direktor in upravlja počitniško enoto s tem, da izvaja naloge njenega tekočega vzdrževanja in nujnega vzdrževanja zaradi izrednih dogodkov;
13. souporabnik je oseba, ki letuje z uporabnikom;
14. SPSZ je sektor za pravne in splošne zadeve;
15. škodni dogodek je okoliščina, iz katere izhaja, da je zavodu zaradi izvajanja počitniške dejavnosti povzročena škoda;
16. takoj je rok, ki pomeni najpozneje naslednji delovni dan od nastopa dogodka ter vključuje pisno posredovanje listine ali drugega podatka;
17. ugovor je skupni izraz za ugovore, ki jih uporabnika lahko vloži zoper obvestilo v skladu s tem pravilnikom;
18. upokojen delavec je oseba, ki ji je prenehalo delovno razmerje v zavodu zaradi upokojitve;
19. upravnik je upravnik počitniške enote, s katerim ima zavod sklenjeno pogodbo;
20. uporabnik je skupni izraz za zunanjega in notranjega uporabnika iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika;
21. zahtevek je dokument, ki ga OFR izda uporabniku in je podlaga za plačilo letovanja.

3. člen
(aplikacija »Počitniške enote ZZZS«)

(1) Aplikacija »Počitniške enote ZZZS« je zavodova interna Lotus Notes aplikacija za informacijsko podporo izvajanju počitniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: aplikacija).

(2) Aplikacija je namenjena:
1. delavcem zaradi dostopa do tehničnih in slikovnih podatkov o počitniških enotah, do podatkov o zasedenosti počitniških enot ter razpisanih in prostih terminih letovanja, do cen in do drugih informacij o letovanju;
2. objavi sezonskih obdobij letovanj za posamezno koledarsko leto;
3. objavi razpisov s sezonskimi termini za posamezno počitniško enoto v skladu s tem pravilnikom;
4. prijavi na termine letovanja, njihovemu potrjevanju in odjavi;
5. izpolnitvi in izpisu obrazcev za letovanje;
6. pripravi podatkov za OFR in njihovemu posredovanju v OFR;
7. objavi skupnega cenika letovanj;
8. vodenju zavodovih evidenc o počitniški dejavnosti.

(3) Če posredovanje podatkov v OFR ni mogoče po aplikaciji, se podatki posredujejo v OFR pisno (npr. po elektronski pošti).


4. člen
(pristojni delavec)

(1) Pristojni delavec je delavec OSZ.

(2) Vodja OSZ imenuje enega ali več pristojnih delavcev.

(3) Pristojni delavec izvaja naslednje naloge:
1. vnaša podatke v aplikacijo, razen podatkov, ki jih v skladu s tem pravilnikom v aplikacijo vnesejo delavci;
2. objavlja podatke v aplikaciji v skladu s tem pravilnikom;
3. posreduje podatke v OFR, ki so podlaga za izstavitev računov ali dobropisa;
4. posreduje uporabniku obvestilo takoj, ko ga prejme oziroma posreduje uporabniku obvestilo skupaj z računom, takoj ko prejme račun iz 3. ali 4. točke tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika;
5. posreduje vodji OSZ in direktorju SPSZ ugovor takoj po njegovem prejemu;
6. druge naloge, določene s tem pravilnikom in z drugimi splošnimi akti zavoda.


5. člen
(komisija za počitniško dejavnost)

(1) Generalni direktor na predlog vodje OSZ med delavci za štiri leta imenuje komisijo za počitniško dejavnost (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki ima tri člane in tri nadomestne člane komisije.

(2) Člani oziroma nadomestni člani komisije imenujejo enega med njimi za predsednika komisije.

(3) Komisija je sklepčna, če sta prisotna dva člana oziroma nadomestna člana, in odloča z večino glasov vseh članov oziroma nadomestnih članov.

(4) O sejah komisije se piše zapisnik.

(5) Komisija izvaja naloge, določene s tem pravilnikom in z drugimi splošnimi akti zavoda.

(6) Komisija sama pridobi podatke, ki jih potrebuje za izvedbo svojih nalog, če ni v tem pravilniku drugače določeno (npr. da pristojni delavec posreduje komisiji izvod poročila o letovanju).


II. poglavje: POGOJI LETOVANJA

6. člen
(uporabniki počitniških enot)


(1) V skladu s tem pravilnikom se lahko na letovanje prijavi delavec, ožji družinski član in upokojen delavec (v nadaljnjem besedilu: notranji uporabnik) ter druga fizična oseba, ki ni notranji uporabnik (v nadaljnjem besedilu: zunanji uporabnik).

(2) Zavod upošteva le prijavo na letovanje tistega uporabnika, ki ima plačane vse zapadle denarne obveznosti iz naslova letovanj v počitniških enotah (npr. plačilo letovanja, stroškov odpovedi letovanja, škode) in ki nima veljavne začasne prepovedi uporabe počitniških enot iz 30. člena tega pravilnika.

(3) Dejstva iz prejšnjega odstavka se ugotavljajo na osnovi podatkov iz prijavnic, evidenc OFR in aplikacije.

(4) Uporabnik odgovarja za resničnost podatkov, ki jih navede v prijavnici in poročilu o letovanju ter za resničnost vseh drugih podatkov, ki jih posreduje zavodu.


7. člen
(pisno posredovanje podatkov zavodu)

(1) Vsa pisanja (npr. prijavnico, odpoved letovanja, poročilo o letovanju, ugovor), druge listine (npr. dokazila) in druge podatke (v nadaljnjem besedilu: podatek) uporabnik posreduje zavodu pisno, ustno pa lahko le obvestilo zavodu iz prve alineje tretjega odstavka 23. člena tega pravilnika.

(2) Delavec posreduje podatke zavodu po aplikaciji, če tako določa ta pravilnik. Podatke, ki jih v skladu s tem pravilnikom delavec ne posreduje po aplikaciji ali če posredovanje podatkov po aplikaciji ni mogoče zaradi tehničnih razlogov (npr. nedelovanje aplikacije) ali drugih razlogov (npr. odsotnost delavca z dela, službena odsotnost delavca), delavec posreduje na način iz četrtega odstavka tega člena.

(3) Ožji družinski član posreduje podatke zavodu na način iz četrtega odstavka tega člena, naslednje podatke pa lahko posreduje po aplikaciji, če jih zanj v aplikacijo vnese delavec, ki je njegov ožji družinski član:
prijavo na termin izven sezone – s prijavnico po aplikaciji v skladu z drugo alinejo petega odstavka 18. člena tega pravilnika;
potrebne podatke za izdajo napotnice za letovanje – z izpolnitvijo napotnice za letovanje v aplikaciji v skladu z drugim odstavkom 19. člena tega pravilnika.

(4) Upokojen delavec in zunanji uporabnik posreduje podatke zavodu na enega od naslednjih načinov:
po elektronski pošti na elektronski naslov: letovanje@zzzs.si;
po navadni pošti na naslov: ZZZS, Direkcija, Oddelek za splošne zadeve, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, s pripisom »letovanje«;
osebno pri pristojnem delavcu na naslovu: ZZZS, Direkcija, Oddelek za splošne zadeve, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana.


8. člen
(račun in stroški iz naslova reklamacije)

(1) Račun za letovanje se izda po zaključenem letovanju na podlagi obračuna za letovanje, vsi drugi računi pa se izdajo na podlagi obvestila.

(2) Račun zapade v plačilo v skladu z valuto, navedeno na računu, razen če se plačilo letovanja izvede, kot odtegljaj pri plači delavca, ko račun za letovanje zapade v plačilo pri izplačilu plače v skladu s splošnim aktom zavoda, ki ureja obračun dohodkov iz delovnega razmerja.

(3) Račun posreduje uporabniku:
1. OFR, če je izdan račun za letovanje;
2. OFR, če je račun izdan na podlagi obvestila vodje OSZ ali direktorja SPSZ, zoper katero uporabnik ni vložil ugovora;
3. OFR , če je račun izdan na podlagi obvestila vodje OSZ iz 24. člena tega pravilnika;
4. pristojni delavec, če je račun izdan na podlagi obvestila generalnega direktorja.

(4) Pristojni delavec posreduje v OFR potrebne podatke za izdajo računa iz prejšnjega odstavka v naslednjem roku:
v treh delovnih dneh od zaključka letovanja za račun iz 1. točke;
v 20 delovnih dneh od izdaje obvestila vodje OSZ ali direktorja SPSZ za račun iz 2. točke;
takoj, ko prejme obvestilo vodje OSZ za račun iz 3. točke;
takoj, ko prejme obvestilo generalnega direktorja, za račun iz 4. točke.

(5) OFR v dveh delovnih dneh od prejema podatkov iz prejšnjega odstavka posreduje uporabniku račun iz 1., 2. in 3. točke oziroma pristojnemu delavcu račun iz 4. točke tretjega odstavka tega člena.

(6) Določbe tega pravilnika, ki veljajo za račun za letovanje, se uporabljajo tudi za zahtevek za letovanje.

(7) Če je treba uporabniku izstaviti dobropis zaradi utemeljene reklamacije, pristojni delavec posreduje v OFR potrebne podatke za izstavitev dobropisa:
v 20 delovnih dneh od izdaje obvestila vodje OSZ, zoper katerega uporabnik ni vložil ugovora;
takoj, ko prejme reklamacijsko obvestilo generalnega direktorja.

(8) V primeru iz prejšnjega odstavka se znesek nakaže na uporabnikov transakcijski račun najpozneje 30. dan od dne, ko OFR prejeme podatke iz prejšnjega odstavka oziroma prvi naslednji delovni dan po tem dnevu, če zadnji dan roka ni mogoče izvesti plačila, ali se ob predhodnem pisnem soglasju delavca kot uporabnika izvede pobot s še neplačanimi obroki letovanja.


9. člen
(roki)

(1) Šteje se, da je obvestilo vročeno uporabniku osmi dan od odpreme tega obvestila oziroma prvi naslednji delovni dan po tem dnevu, če se zadnji dan tega roka izteče na soboto, nedeljo, državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se uporabniku, ki je delavec, lahko obvestilo vroči na delovnem mestu in se rok iz prejšnjega odstavka začne šteti od dne vročitve tega obvestila.

(3) Roki, določeni v tem poglavju pravilnika zaradi notranjega poslovanja zavoda v postopku letovanja (npr. roki za posredovanje dokumentacije in drugih podatkov med organizacijskimi enotami zavoda oziroma med delavci, ki izvajajo naloge na podlagi tega pravilnika), roki za izdajo obvestila in njegovo posredovanje uporabniku ter roki za izdajo računa in njegovo posredovanje uporabniku, so nasproti uporabniku instrukcijski roki.


10. člen
(obrazci za letovanje)

(1) Zaradi izvajanja letovanja se uporabljajo naslednji obrazci za letovanje:
Prijavnica za letovanje, z oznako Obr. PD-PRI;
Obvestilo o letovanju, z oznako Obr. PD-OBV;
Napotnica za letovanje, z oznako Obr. PD- NAP;
Poročilo o letovanju, z oznako Obr. PD-POR.

(2) Obrazci za letovanje so v neposredni elektronski obliki dostopni v aplikaciji.

(3) Obrazec Prijavnica za letovanje in obrazec Poročilo o letovanju sta dostopna tudi na spletni strani zavoda (v nadaljnjem besedilu: prijavnica na obrazcu oziroma poročilo o letovanju na obrazcu).

(4) Prijavnica na obrazcu in poročilo o letovanju na obrazcu se vneseta v aplikacijo.

(5) Uporabnik in pristojni delavec v obrazcu izpolnita vse potrebne rubrike pravilno in čitljivo.

(6) Obliko in vsebino obrazcev za letovanje v papirnati obliki določi direktor SPSZ na predlog vodje OSZ.


11. člen
(termini letovanja)

(1) Počitniška dejavnost se izvaja celo leto, razen če v posamezni počitniški enoti niso zagotovljeni pogoji za celoletno letovanje.

(2) Termini letovanja se delijo na sezonske termine letovanja (v nadaljnjem besedilu: sezonski termini) in termine letovanja izven sezone (v nadaljnjem besedilu: termini izven sezone).

(3) O sprostitvi terminov letovanja se obvešča po elektronski pošti.


12. člen
(sezonski termini)

(1) Sezonski termini, ki se prilagajajo šolskemu koledarju in praznikom v koledarskem letu, vključujejo najmanj termine za čas:
prvomajskih praznikov, vključno s 27. aprilom;
poletnih šolskih počitnic;
jesenskih šolskih počitnic;
božičnih in novoletnih praznikov;
zimskih šolskih počitnic.

(2) Generalni direktor na predlog vodje OSZ do 30. oktobra za naslednje koledarsko leto sprejme sezonska obdobja letovanj, znotraj katerih pristojni delavec določi za posamezno počitniško enoto sezonske termine.

(3) Sezonska obdobja letovanj za posamezno koledarsko leto in sezonski termini za posamezno počitniško enoto se objavijo v aplikaciji.


13. člen
(razpis sezonskih terminov)

(1) Letovanja v sezonskih terminih se dodelijo na osnovi razpisov za letovanje, ki se objavijo v aplikaciji (v nadaljnjem besedilu: razpis sezonskih terminov).

(2) Razpis sezonskih terminov vsebuje naslednje podatke:
1. počitniške enote z navedbo lokacij, velikosti in števila ležišč;
2. termini letovanja in njihovo trajanje v dneh;
3. cena letovanja;
4. rok za prijavo na razpis, opredeljen z datumom;
5. druge podatke, če so potrebni.

(3) V koledarskem letu se sezonski termini objavijo v treh razpisih (poletni, jesenski, zimski) na naslednje datume:
1. poletni razpis, ki vključuje najmanj termine prvomajskih praznikov in poletnih šolskih počitnic, se objavi:

  15. marca (prvi razpis) in
  8. aprila (drugi razpis) za sezonske termine, ki niso dodeljeni na osnovi prvega poletnega razpisa;
2. jesenski razpis, ki vključuje najmanj termine jesenskih šolskih počitnic ter božičnih in novoletnih praznikov, se objavi:
  10. septembra (prvi razpis) in
  2. oktobra (drugi razpis) za sezonske termine, ki niso dodeljeni na osnovi prvega jesenskega razpisa;
3. zimski razpis, ki vključuje najmanj termine zimskih šolskih počitnic, se objavi:
  15. decembra (prvi razpis) in
  5. januarja (drugi razpis) za sezonske termine, ki niso dodeljeni na osnovi prvega zimskega razpisa.

(4) Če datum razpisa iz prejšnjega odstavka pade na soboto, nedeljo, državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan, se razpis objavi prvi naslednji delovni dan.

(5) Razpis sezonskih terminov je zaključen, ko je na osnovi drugega razpisa sprejeta odločitev o dodelitvi razpisanih sezonskih terminov iz 17. člena tega pravilnika.

(6) Sezonski termini, ki niso bili dodeljeni na osnovi prvega in drugega razpisa, se v aplikaciji ponovno objavijo izven razpisa v treh dneh od zaključka drugega razpisa.

(7) V primeru iz prejšnjega odstavka se glede prijave in dodelitve termina letovanja uporablja 18. člen tega pravilnika.


14. člen
(prijava na razpisane sezonske termine)

(1) Na prvi in drug razpis sezonskih terminov se lahko prijavijo le delavci.

(2) Delavec se prijavi na sezonski termin s prijavnico po aplikaciji.

(3) Rok za prijavo na razpis sezonskih terminov je osem dni od datuma objave razpisa.


15. člen
(merila za dodelitev razpisanih sezonskih terminov)

(1) Če se na prvi ali drug razpis sezonskih terminov za isto počitniško enoto v istem sezonskem terminu prijavi več delavcev, komisija določi prednosti vrstni red delavcev (v nadaljnjem besedilu: prednosti vrstni red) po točkovanju prijavnic na osnovi naslednjih meril za dodelitev sezonskih terminov (v nadaljnjem besedilu: merila):(2) Pri merilu iz 3. točke prejšnjega odstavka:
se triletni rok šteje od datuma objave razpisa;
se šteje, da je delavec letoval v počitniški enoti, če je odpovedal letovanje, razen če ga je v skladu z 20. ali 22. členom tega pravilnika odpovedal brez plačila stroškov ali če se v skladu s 23. ali 24. členom tega pravilnika šteje, da je odpovedal letovanje brez plačila stroškov, in
se šteje, da je delavec letoval v počitniški enoti, če je prekinil letovanje, razen če je prekinitev letovanja utemeljena zaradi izredne okoliščine v skladu s 23. členom tega pravilnika ali če ga je prekinil zaradi izredne okoliščine iz 24. člena tega pravilnika.

(3) Merili iz točk a) in b) 4. točke prvega odstavka tega člena:
se upoštevata le, če je delavec starš otroka, ki letuje z njim, in
se med seboj ne izključujeta, kar pomeni, da se točke seštevajo.

(4) Merila iz točk a), b) in c) 5. točke prvega odstavka tega člena:
se upoštevajo le, če ožji družinski član, otrok enostarševske družine oziroma prizadeta oseba letujejo skupaj z delavcem, in
se med seboj ne izključujejo, kar pomeni, da se točke seštevajo.

(5) Dejstva za točkovanje prijavnic se ugotavljajo na osnovi podatkov iz prijavnice in podatkov iz:
kadrovskih evidenc zavoda za merili iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena,
aplikacije za merilo iz 3. točke prvega odstavka tega člena in
dokazil, ki jih delavec posreduje komisiji v skladu s šestim odstavkom tega člena.

(6) Komisija izloči prijavnico kot neveljavno, če ji delavec v dveh dneh od prejema pisnega poziva ne posreduje dokazil o dejstvih, ki jih je navedel v prijavnici in so osnova za točkovanje prijavnice.

(7) Obvestilo o izločitvi prijavnice se posreduje delavcu po aplikaciji po preteku roka iz prejšnjega odstavka.

(8) Točkovanje prijavnic se izvede po aplikaciji.


16. člen
(prednostni vrstni red)

(1) Če je treba določiti prednostni vrstni red, se razpisani sezonski termini za isto počitniško enoto v istem sezonskem terminu dodelijo delavcem, ki dosežejo največje število točk.

(2) Če dva ali več delavcev doseže enako število točk, se pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva doseženo število točk pri posameznem merilu po vrstnem redu meril, kakor so navedena v prvem odstavku prejšnjega člena, in sicer tako, da ima prednost delavec, ki prvi pri posameznem merilu doseže večje število točk.

(3) Če delavca, ki ima prednost, ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, ima prednost delavec, ki je v zadnjih treh letih skupaj manjkrat letoval v počitniških enotah ne glede na termin letovanja in počitniško enoto.

(4) Če delavca, ki ima prednost, ni mogoče določiti niti na način iz prejšnjega odstavka, ima prednost delavec, ki ima najdaljšo skupno delovno dobo v zavodu, izračunano v dneh na datum objave razpisa.

(5) Delavec, ki je dosegel največje število točk na več kot enem prednostnem vrstnem redu, v treh dneh od objave prednostnega vrstnega reda posreduje po aplikaciji obvestilo, za kateri sezonski termin in za katero počitniško enoto se je odločil, sicer se delavec umakne z vseh prednostnih vrstnih redov.

(6) V primeru iz prejšnjega odstavka pristojni delavec umakne prijavnico oziroma prijavnice po aplikaciji in o tem obvesti delavca z naslednjim največjim številom točk na prednostnem vrstnem redu.

(7) Ob upoštevanju odločitev delavcev na podlagi petega in šestega odstavka tega člena se izbranim delavcem po aplikaciji posreduje obvestilo o letovanju.


17. člen
(odločitev o dodelitvi razpisanih sezonskih terminov)

(1) Odločitev o dodelitvi razpisanih sezonskih terminov za posamezno počitniško enoto se posreduje delavcem v osmih dneh od poteka roka za prijavo na razpis.

(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka, zoper katero ni ugovora, sprejme direktor SPSZ na predlog vodje OSZ, ki ga ta pripravi na osnovi predloga odločitve, ki ga pripravi komisija.

(3) Odločitev iz prvega odstavka tega člena se posreduje prijavljenim delavcem z objavo v aplikaciji, pri čemer se prednostni vrstni red posreduje vsem delavcem, ki so oddali prijavnico za isto počitniško enoto v istem sezonskem terminu.


18. člen
(termini izven sezone)

(1) Termini izven sezone se ne razpisujejo.

(2) Termini izven sezone se dodelijo brez časovne omejitve, v dogovoru z uporabnikom.

(3) Termini izven sezone se dodelijo po vrstnem redu prispelih prijavnic. Če so za isti termin ali termine, ki se časovno prekrivajo, na isti dan prispele prijavnice več uporabnikov, se termin izven sezone dodeli uporabniku, ki letuje večje število dni. Če je število dni enako, se termin izven sezone dodeli po naslednjem vrstnem redu: delavec, ožji družinski član, upokojen delavec in zunanji uporabnik.

(4) Uporabnik lahko odda prijavnico za termin izven sezone največ 30 dni pred dnem začetka letovanja.

(5) Uporabnik se prijavi na termin izven sezone s prijavnico na naslednji način:
delavec – s prijavnico po aplikaciji;
ožji družinski član – s prijavnico na obrazcu, ki je dostopna na spletni strani zavoda, ali s prijavnico po aplikaciji, če jo zanj izpolni delavec;
upokojen delavec in zunanji uporabnik – s prijavnico na obrazcu, ki je dostopna na spletni strani zavoda.

(6) Prijavnica za termin izven sezone, ki se odda po aplikaciji, velja, če je oddana v času od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro.

(7) Pristojni delavec v dveh delovnih dneh od prejema prijavnice za termin izven sezone uporabniku posreduje:
obvestilo o letovanju, če pristojni delavec prijavnico potrdi;
obvestilo o zavrnitvi prijavnice, če pristojni delavec prijavnico zavrne, ker termina letovanja uporabniku ni mogoče oddati v skladu s tem pravilnikom.


19. člen
(napotnica za letovanje)

(1) Na napotnici za letovanje se navede uporabnik in število souporabnikov, od teh število otrok in njihova starost. Število uporabnikov in souporabnikov v posamezni počitniški enoti je omejeno z zmogljivostjo počitniške enote.

(2) Uporabnik v treh dneh od prejema obvestila o letovanju posreduje zavodu potrebne podatke za izdajo napotnice za letovanje. Delavec posreduje potrebne podatke za izdajo napotnice za letovanje tako, da izpolni napotnico za letovanje v aplikaciji. Ožji družinski član lahko posreduje potrebne podatke za izdajo napotnice za letovanje po aplikaciji, če delavec zanj izpolni napotnico za letovanje v aplikaciji.

(3) Pristojni delavec v treh dneh od prejema izpolnjene napotnice za letovanje oziroma od prejema podatkov za njeno izpolnitev, dopolni oziroma izpolni napotnico za letovanje, jo potrdi in izpiše iz aplikacije za vse uporabnike. Napotnica za letovanje v počitniških enotah na Hrvaškem se izda, kakor je opredeljeno v pogodbah s pogodbenimi partnerji, ki upravljajo počitniške enote na Hrvaškem.

(4) Pristojni delavec najpozneje en delovni dan pred dnem začetka letovanja posreduje uporabniku podpisano in žigosano napotnico za letovanje ter mu zagotoviti vsa potrebna navodila o uporabi počitniške enote (npr. prevzem in vračilo ključev, plačilo turistične takse, hišni red).


20. člen
(plačilo letovanja)

(1) Letovanje se plača po cenah, ki veljajo v času letovanja (dnevna cena x število dni letovanja).

(2) Če se cene letovanja pred začetkom letovanja zvišajo, lahko uporabnik v treh dneh od uveljavitve novih višjih cen letovanja odpove letovanje brez plačila stroškov odpovedi. Če uporabnik ne ravna v skladu s prejšnjim stavkom in odpove letovanje pozneje kot v treh dneh od uveljavitve novih višjih cen letovanja, se uporablja 22. člen tega pravilnika.

(3) Delavec in ožji družinski član lahko plača letovanje:
na podlagi računa za letovanje kot odtegljaj pri plači delavca v skladu s splošnim aktom zavoda, ki ureja odtegljaje plačil od plače delavca, in sicer v enkratnem znesku ali največ treh zaporednih mesečnih obrokih; ali
na podlagi računa za letovanje v enkratnem znesku.

(4) Upokojen delavec in zunanji uporabnik plača letovanje na podlagi računa za letovanje v enkratnem znesku.


21. člen
(odpoved in prekinitev letovanja)

(1) Uporabnik lahko odpove le celotni termin letovanja. Odpoved letovanja po posameznih dneh znotraj termina letovanja ni mogoča.

(2) Šteje se, da je uporabnik odpovedal letovanje z dnem, ko je zavod prejel odpoved.

(3) Če uporabnik ali souporabnik prekine letovanje, uporabnik plača celotno letovanje, razen, če je prekinitev letovanja utemeljena zaradi izredne okoliščine, ko plača letovanje v skladu s četrtim odstavkom 23. člena oziroma tretjim odstavkom 24. člena tega pravilnika.


22. člen
(stroški odpovedi letovanja)

(1) Uporabnik lahko odpove letovanje brez plačila stroškov odpovedi letovanja, če ga odpove do 15 dni pred dnem začetka letovanja.

(2) Uporabnik plača naslednje stroške odpovedi letovanja, če odpove letovanje v naslednjih rokih (v nadaljnjem besedilu: odpoved letovanja s plačilom stroškov):
14 do 10 dni pred dnem začetka letovanja 10 % cene letovanja;
9 do 5 dni pred dnem začetka letovanja 20 % cene letovanja;
4 dni do en dan pred dnem začetka letovanja 30 % cene letovanja;
na dan začetka letovanja, pozneje ali če odpoved ni bila posredovana 50 % cene letovanja.

(3) Če uporabnik odpove letovanje s plačilom stroškov, mu vodja OSZ izda obrazloženo obvestilo o odpovedi letovanja s plačilom stroškov v 20 dneh na predlog pristojnega delavca, ki mu ga ta posreduje v petih dneh skupaj z vso dokumentacijo, ki je osnova za izdajo obvestila. Roka iz tega odstavka tečeta od dne odpovedi letovanja.

(4) Zoper obvestilo vodje OSZ o odpovedi letovanja s plačilom stroškov lahko uporabnik v osmih dneh od njegovega prejema vloži obrazložen ugovor.

(5) Če uporabnik vloži ugovor zoper obvestilo vodje OSZ o odpovedi letovanja s plačilom stroškov, generalni direktor v 20 dneh izda obrazloženo obvestilo o odpovedi letovanja na predlog direktorja SPSZ, ki mu ga ta posreduje v desetih dneh skupaj z vso dokumentacijo, ki je osnova za izdajo obvestila. Če ugovor ni pravočasen ali obrazložen, se v obvestilu generalnega direktorja navede razlog, zakaj ugovor ne bo obravnavan. Zoper obvestilo generalnega direktorja o odpovedi letovanja ni ugovora. Roka iz tega odstavka tečeta od dne, ko je zavod prejel ugovor.

(6) Obvestilo o odpovedi letovanja iz tega člena se takoj po izdaji posreduje pristojnemu delavcu.


23. člen
(odpoved ali prekinitev letovanja zaradi izredne okoliščine na strani uporabnika)

(1) Določbe tega člena se uporabljajo, če uporabnik odpove ali prekine letovanje zaradi ene ali več naslednjih izrednih okoliščin na strani uporabnika:
1. bolezni uporabnika ali ožjega družinskega člana;
2. smrti v družini uporabnika ali njegovega partnerja ali ožjega družinskega člana;
3. elementarne nesreče, ki prizadene uporabnika ali njegovega partnerja ali ožjega družinskega člana;
4. nujne službene zadržanosti uporabnika.

(2) Določbe tega člena o prekinitvi letovanja se uporabljajo, če so zaradi izredne okoliščine prekinili letovanje uporabnik in souporabniki.

(3) Uporabnik o odpovedi ali prekinitvi letovanja zaradi izredne okoliščine:
nemudoma oziroma prvi delovni dan obvesti pristojnega delavca, lahko tudi ustno (npr. po telefonu), o čemer pristojni delavec naredi uradni zaznamek, in
v treh dneh od nastopa izredne okoliščine posreduje zavodu dokazilo o izredni okoliščini in v primeru prekinitve letovanja tudi datum, ko je s souporabniki zapustil počitniško enoto.

(4) Odpoved ali prekinitev letovanja zaradi izredne okoliščine na strani uporabnika je utemeljena, če je uporabnik ravnal v skladu s prejšnjim odstavkom in iz posredovanega dokazila izhaja, da je posledica izredne okoliščine. V primeru iz prejšnjega stavka se šteje, da je uporabnik odpovedal letovanje brez plačila stroškov oziroma če je uporabnik prekinil letovanje, plača letovanje za dni od dne začetka letovanja do dne, ko so uporabnik in souporabniki zapustili počitniško enoto.

(5) Odpoved ali prekinitev letovanja zaradi izredne okoliščine na strani uporabnika ni utemeljena, če uporabnik ni ravnal v skladu s tretjim odstavkom tega člena, ali če iz posredovanega dokazila ne izhaja, da je posledica izredne okoliščine. V primeru iz prejšnjega stavka se glede plačila odpovedi letovanja uporablja prejšnji člen, oziroma če je uporabnik prekinil letovanje, plača celotno letovanje.

(6) Glede izdaje in posredovanja obvestila o odpovedi ali prekinitvi letovanja zaradi izredne okoliščine na strani uporabnika se smiselno uporabljajo tretji, četrti, peti in šesti odstavek prejšnjega člena, pri čemer se roka za pripravo predloga in izdajo obvestila vodje OSZ štejeta od dne, ko je zavod prejel dokazilo o izredni okoliščini.


24. člen
(odpoved ali prekinitev letovanja zaradi izredne okoliščine na strani zavoda)

(1) Zavod lahko uporabniku odpove letovanje ali zahteva prekinitev letovanja, ne da bi mu moral povrniti škodo, če nastopijo pred dnem začetka letovanja ali med letovanjem izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti vnaprej, niti se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odpraviti pred dnem začetka letovanja ali med letovanjem (višja sila).

(2) Ugotovitev, da je nastala izredna okoliščina na strani zavoda, sprejme direktor SPSZ na obrazložen predlog vodje OSZ.

(3) V primeru iz tega člena se šteje, da je uporabnik odpovedal letovanje brez plačila stroškov oziroma če je prekinil letovanje, plača letovanje za dni od dne začetka letovanja do dne, ko so uporabnik in souporabniki zapustili počitniško enoto.

(4) Zoper obvestilo vodje OSZ o odpovedi ali prekinitvi letovanja zaradi izredne okoliščine na strani zavoda ni ugovora.


25. člen
(izmena letovanja)

(1) Izmena letovanja je navedena na napotnici za letovanje in se začne ob 12.00 uri prvega dne letovanja in konča ob 10.00 uri zadnjega dne letovanja, če ni s hišnim redom počitniške enote drugače določeno.

(2) Uporabnik prevzame ključe počitniške enote v skladu z navodili pristojnega delavca, praviloma na recepciji oziroma pri upravniku, kamor jih vrne na dan, ko konča letovanje. Če uporabnik ne vrne ključev v skladu s prejšnjim stavkom, plača za vsak dan pogodbeno kazen v višini dnevne cene letovanja, vključno za dan, ko vrne ključe v skladu s prejšnjim stavkom, vendar ne več kot za tri dni. Če uporabnik ključev ne vrne v treh dneh od zaključka letovanja ali če jih ne vrne, plača za tri dni pogodbeno kazen v višini dnevne cene letovanja in povrne zavodu stroške zamenjave ključavnice. Glede izdaje in posredovanja obvestila o plačilu pogodbene kazni oziroma stroškov zamenjave ključavnice se smiselno uporabljajo tretji, četrti, peti in šesti odstavek 22. člena tega pravilnika, pri čemer se roka za pripravo predloga in izdajo obvestila vodje OSZ štejeta od dne, ko je zavod prejel podatek o datumu vračila ključev oziroma od dne, ko je zavod plačal stroške zamenjave ključavnice.

(3) Prejšnji odstavek se uporablja tudi v primeru, če uporabnik prekine letovanje zaradi izredne okoliščine na njegovi strani ali na strani zavoda.

(4) Če uporabnik ključ izgubi ali uniči, plača stroške izdelave novega ključa neposredno na recepciji oziroma upravniku in informacijo o tem navede v poročilu o letovanju.


26. člen
(obveznosti in odgovornost uporabnika)

(1) Uporabnik pri uporabi počitniške enote ravna v skladu s tem pravilnikom.

(2) Uporabnik uporablja počitniško enoto kot dober gospodar in med bivanjem v počitniški enoti omogoči vstop vanjo delavcu ali s strani zavoda pooblaščeni osebi, ki je odgovorna za vzdrževanje počitniške enote.

(3) Uporabnik ob prihodu preveri stanje počitniške enote in pregleda drobni inventar ter v poročilu o letovanju navede morebitne pomanjkljivosti, tudi glede na seznam drobnega inventarja, ki je v počitniški enoti.

(4) Poleg drugih obveznosti, ki jih določa ta pravilnik, je uporabnik dolžan med letovanjem:
1. upoštevati, da domače živali v počitniški enoti niso dovoljene, spoštovati hišni red v počitniški enoti in širši okolici (npr. stanovanjskem bloku, počitniškem naselju) in navodila o uporabi počitniške enote;
2. ravnati tako, da ne moti javnega reda in miru ter drugih oseb;
3. vzdrževati red in čistočo v počitniški enoti;
4. varovati opremo (npr. osnovna sredstva, drobni inventar);
5. pravilno ravnati s tehničnimi napravami (npr. električnimi, plinskimi in vodovodnimi napravami);
6. nemudoma obvesti recepcijo oziroma upravnika in nemudoma oziroma prvi delovni dan tudi zavod o večji pomanjkljivosti (npr. povzročeni ali ugotovljeni nepravilnosti ali okvari, povzročeni ali ugotovljeni škodi), ki onemogoča uporabo počitniške enote ali lahko povzroči večjo škodo na počitniški enoti; sicer svoje odgovornosti za to pomanjkljivost, ki bi bila ugotovljena po njegovem odhodu iz počitniške enote, ne more prenesti na predhodnega uporabnika, ter se reklamacija te pomanjkljivosti šteje za nepravočasno in se šteje, da se je uporabnik strinjal s to pomanjkljivostjo, tudi če jo navede kot reklamacijo v pravočasno posredovanem poročilu o letovanju;
7. nemudoma obvesti recepcijo oziroma upravnika in nemudoma oziroma prvi delovni dan tudi zavod o pomanjkljivosti, ki se lahko odpravi v času in na kraju samega letovanja (npr. neprimerna čistoča); sicer se šteje reklamacija te pomanjkljivosti za nepravočasno in se šteje, da se je uporabnik strinjal s to pomanjkljivostjo, tudi če jo navede kot reklamacijo v pravočasno posredovanem poročilu o letovanju.

(5) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za souporabnike in obiskovalce.

(6) Pred odhodom uporabnik počisti počitniško enoto (očisti notranje in zunanje površine in opremo), odstrani vso hrano in embalažo, izključi električno energijo (izjema so grelna telesa v zimski sezoni), zapre plin, okna in vrata ter zaklene počitniško enoto oziroma ravna v skladu z navodili o uporabi počitniške enote.

(7) Uporabnik povrne zavodu stroške odprave neurejenosti počitniške enote (npr. nadomestnega čiščenja). Glede izdaje in posredovanja obvestila o plačilu stroškov odprave neurejenosti počitniške enote se smiselno uporabljajo tretji, četrti, peti in šesti odstavek 22. člena tega pravilnika, pri čemer se roka za pripravo predloga in izdajo obvestila vodje OSZ štejeta od dne, ko je zavod plačal stroške odprave neurejenosti počitniške enote.

(8) Uporabnik je odgovoren za škodo, ki je nastala v času njegovega letovanja v prostorih ali na opremi počitniške enote (npr. na osnovnih sredstvih, drobnem inventarju) ali v širši okolici (npr. stanovanjskem bloku, počitniškem naselju), ki jo povzroči sam, souporabnik ali obiskovalec.

(9) Uporabnik o vsaki povzročeni in ugotovljeni škodi obvesti zavod tudi v poročilu o letovanju, ki mu priloži dokazila o škodi (npr. video posnetek, fotografije, izjave odgovornih oseb v počitniških naseljih, potrdilo receptorja ali upravnika, da jih je obvestil v skladu s 6. in 7. točko četrtega odstavka tega člena).


27. člen
(poročilo o letovanju)

(1) Uporabnik posreduje poročilo o letovanju v osmih dneh od končanega letovanja na naslednji način:
delavec – po aplikaciji;
ožji družinski član – po aplikaciji, če poročilo zanj po aplikaciji posreduje delavec, ali na obrazcu, ki ga prejme z napotnico za letovanje in je dostopen tudi na spletni strani zavoda;
upokojen delavec in zunanji uporabnik – na obrazcu, ki ga prejme z napotnico za letovanje in je dostopen tudi na spletni strani zavoda.

(2) Poročilo o letovanju vsebuje naslednje navedbe:
1. predloge in morebitne pripombe glede stanja in urejenosti počitniške enote ali širše okolice (npr. stanovanjskega bloka, počitniškega naselja);
2. informacijo o izgubi ključa in plačilu stroškov izdelave novega ključa v skladu s četrtim odstavkom 25. člena tega pravilnika;
3. pomanjkljivosti drobnega inventarja v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena;
4. pomanjkljivosti iz 6. in 7. točke četrtega odstavka prejšnjega člena;
5. povzročeno ali ugotovljeno škodo v skladu z devetim odstavkom prejšnjega člena;
6. druge predloge, pripombe ali pomanjkljivosti kot reklamacijo na letovanje.

(3) Uporabnik poročilu o letovanju priloži dokazila za navedbe v poročilu (npr. video posnetek, fotografije, izjave odgovornih oseb v počitniških naseljih, potrdilo receptorja ali upravnika, da jih je obvestil v skladu s 6. in 7. točko četrtega odstavka prejšnjega člena).

(4) Če uporabnik nima predlogov, pripomb in reklamacij, v poročilu o letovanju označi rubriko »Ni pripomb na letovanje«. Če uporabnik ne posreduje poročila o letovanju v skladu s tem pravilnikom, se šteje, da nima predlogov, pripomb in reklamacij.

(5) Poročilo o letovanju pregleda pristojni delavec in njegov izvod v desetih dneh od prejema poročila posreduje:
komisiji, če je v poročilu navedena reklamacija ali če iz poročila izhaja škodni dogodek ali kršitev iz 30. člena tega pravilnika;
vodji OSZ, če iz poročila izhajajo pomanjkljivosti počitniške enote ali da je potrebna investicija v počitniško enoto ali da je potrebno investicijsko vzdrževanje počitniške enote.


28. člen
(reklamacija na letovanje)

(1) Zavod obravnava le pravočasno in popolno reklamacijo uporabnika v zvezi z letovanjem (v nadaljnjem besedilu: reklamacija). Reklamacija je pravočasna in popolna, če jo uporabnik navede v pravočasno posredovanem poročilu o letovanju, h kateremu priloži dokazila iz tretjega odstavka prejšnjega člena za dokazovanje navedb reklamacije.

(2) Uporabniku se o njegovi reklamaciji posreduje obrazloženo reklamacijsko obvestilo. Če reklamacija ni pravočasna in popolna, se v reklamacijskem obvestilu navede razlog, zakaj reklamacija ne bo obravnavana.

(3) Reklamacijsko obvestilo izda vodja OSZ v 30 dneh na predlog komisije, ki mu ga ta posreduje v desetih dneh skupaj z vso dokumentacijo, ki je osnova za izdajo obvestila. Roka iz tega odstavka se štejeta od dne, ko je zavod prejel poročilo o letovanju

(4) Zoper reklamacijsko obvestilo vodje OSZ lahko uporabnik v osmih dneh od njegovega prejema vloži obrazložen ugovor.

(5) Če uporabnik vloži ugovor zoper reklamacijsko obvestilo vodje OSZ, generalni direktor v 30 dneh izda reklamacijsko obvestilo na predlog direktorja SPSZ, ki mu ga ta posreduje v 15 dneh skupaj z vso dokumentacijo, ki je osnova za izdajo obvestila. Zoper reklamacijsko obvestilo generalnega direktorja ni ugovora. Roka iz tega odstavka se štejeta od dne, ko je zavod prejel ugovor.

(6) Reklamacijsko obvestilo se takoj po izdaji posreduje pristojnemu delavcu.


29. člen
(obravnava škodnega dogodka)

(1) Delavec, ki izve za škodni dogodek, o njem takoj obvesti pristojnega delavca. Pristojni delavec o škodnem dogodku takoj obvesti komisijo in vodjo OSZ.

(2) Če zavod meni, da je za škodni dogodek odgovoren uporabnik, mu izda obrazložen odškodninski zahtevek.

(3) Škodni dogodek obravnava komisija, ki v 30 dneh od prejema obvestila iz prvega odstavka tega člena oziroma od prejema poročila o letovanju, iz katerega izhaja škodni dogodek, posreduje direktorju SPSZ svojo odločitev skupaj z vso dokumentacijo, ki je osnova za izdajo odločitve. Komisija glede škodnega dogodka izda:
obrazloženo mnenje o škodnem dogodku – če meni, da ni škodnega dogodka ali da zanj ni odgovoren uporabnik; ali
predlog odškodninskega zahtevka in ob izpolnjenih pogojih iz 5. točke prvega odstavka 30. člena tega pravilnika tudi predlog obvestila o začasni prepovedi uporabe počitniških enot – če meni, da je za škodni dogodek odgovoren uporabnik.

(4) Direktor SPSZ lahko pred izdajo odškodninskega zahtevka ali glede obrazloženega mnenja komisije zaprosi za mnenje vodjo OSZ, ki svoje mnenje poda v 15 dneh. Če je stališče vodje OSZ drugačno od odločitve komisije, lahko direktor SPSZ zahteva ponovno obravnavo škodnega dogodka.

(5) Direktor SPSZ se lahko strinja z obrazloženim mnenjem ali predlogom odškodninskega zahtevka komisije ali pa se odloči drugače od komisije in v 15 dneh z uradnim zaznamkom zaključi zadevo o sprejemu mnenja komisije, ali izda predlagani odškodninski zahtevek in ob izpolnjenih pogojih iz 5. točke prvega odstavka 30. člena tega pravilnika tudi predlog obvestila o začasni prepovedi uporabe počitniških enot.

(6) Zoper odškodninski zahtevek direktorja SPSZ in njegovo obvestilo o začasni prepovedi uporabe počitniških enot lahko uporabnik v osmih dneh od njegovega prejema vloži obrazložen ugovor.

(7) Če uporabnik vloži ugovor zoper odškodninski zahtevek direktorja SPSZ, generalni direktor v 30 dneh na podlagi dokumentacije, ki mu jo v treh dneh posreduje direktor SPSZ, obrazloženo odloči o ugovoru z obvestilom generalnega direktorja, zoper katerega ni ugovora. Če ugovor ni pravočasen ali obrazložen, se v obvestilu generalnega direktorja navede razlog, zakaj ugovor ne bo obravnavan. Rok iz tega odstavka se šteje od dne, ko je zavod prejel ugovor.

(8) Če uporabnik vloži ugovor zoper obvestilo direktorja SPSZ o začasni prepovedi uporabe počitniških enot, generalni direktor v skladu s prejšnjim odstavkom izda obvestilo o začasni prepovedi uporabe počitniških enot, zoper katerega ni ugovora. Pravočasen in obrazložen ugovor zoper obvestilo direktorja SPSZ o začasni prepovedi uporabe počitniških enot zadrži začasno prepoved uporabe počitniških enot od dne, ko zavod prejme ugovor do izdaje obvestila generalnega direktorja o začasni prepovedi uporabe počitniških enot.

(9) Odškodninski zahtevek direktorja SPSZ z morebitnim obvestilom o začasni prepovedi uporabe počitniških enot ter obvestilo generalnega direktorja o škodnem dogodku se takoj po izdaji posreduje pristojnemu delavcu.


30. člen
(začasna prepoved uporabe počitniških enot)

(1) Uporabniku se za eno leto od izdaje obvestila o začasni prepovedi uporabe počitniških enot prepove uporaba počitniških enot v primeru naslednje hujše kršitve tega pravilnika:
1. če bivajo v počitniški enoti osebe, ki niso prijavljene na recepciji oziroma pri upravniku;
2. če uporabnik, souporabnik ali obiskovalec ne spoštuje prepovedi, da v počitniški enoti niso dovoljene živali, ali če ne spoštuje hišnega reda v počitniški enoti in širši okolici (npr. stanovanjskem bloku, počitniškem naselju) ali navodil o uporabi počitniške enote;
3. če uporabnik, souporabnik ali obiskovalec moti javni red in mir ali druge osebe;
4. če uporabnik pred odhodom ne počisti počitniške enote;
5. če uporabnik, souporabnik ali obiskovalec namenoma ali iz hude malomarnosti poškoduje, ali uniči počitniško enoto ali širšo okolico ali poškoduje, uniči, ali odtuji opremo v počitniški enoti (npr. osnovna sredstva, drobni inventar) ali širši okolici.

(2) Glede izdaje in posredovanja obvestila o začasni prepovedi uporabe počitniških enot se smiselno uporabljajo drugi, tretji, šesti, sedmi, deveti in deseti odstavek prejšnjega člena.


III. poglavje: NOTRANJA ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE ZAVODA S PODROČJA POČITNIŠKE DEJAVNOSTI

31. člen
(urejanje počitniške dejavnosti)


Počitniško dejavnost ureja OSZ, ki ima v tem okviru naslednje naloge:
1. je skrbnik tega pravilnika;
2. je vsebinski skrbnik aplikacije;
3. je vsebinski skrbnik aplikacije »Nepremičnine ZZZS« v delu, ki se nanaša na počitniško dejavnost;
4. posodablja seznam počitniških enot v »Registru nastanitvenih obratov« po spletni aplikaciji AJPES;
5. je skrbnik pogodb z izvajalci, ki upravljajo počitniške enote;
6. je skrbnik pogodb za izvajanje storitev in nakup blaga zaradi tekočega vzdrževanja počitniških enot;
7. pripravi podatke o izvajanju počitniške dejavnosti za poročilo o tržni dejavnosti zavoda in sodeluje pri pripravi tega poročila;
8. druge naloge, določene z drugimi splošnimi akti zavoda in s predpisi s področja urejanja počitniške dejavnosti.

32. člen
(izvajanje počitniške dejavnosti)

Počitniško dejavnost izvaja OSZ, ki ima v tem okviru naslednje naloge:
1. naloge iz prejšnjega poglavja tega pravilnika;
2. obvešča delavce za vzdrževanje počitniških enot o morebitnih pomanjkljivostih v počitniških enotah, kolikor te izhajajo iz poročil o letovanju;
3. obvešča oddelek za investicije in javna naročila o potrebnih investicijah in potrebnem investicijskem vzdrževanju počitniških enot, kolikor to izhaja iz poročil o letovanju;
4. objavi skupni cenik letovanj;
5. vnaša cene letovanja za posamezno počitniško enoto v aplikacijo »Nepremičnine ZZZS«;
6. vnaša podatke o počitniških enotah in podatke o letovanju uporabnikov v spletne aplikacije pogodbenih upravljavcev počitniških enot, če je z njimi tako določeno v pogodbi o upravljanju počitniških enot;
7. pomaga delavcem pri uporabi aplikacije;
8. druge naloge, določene z drugimi splošnimi akti zavoda in s predpisi s področja izvajanja počitniške dejavnosti.

33. člen
(tekoče vzdrževanje počitniških enot in njihovo nujno vzdrževanje zaradi izrednih dogodkov)

(1) Tekoče vzdrževanje počitniških enot in njihovo nujno vzdrževanje zaradi izrednih dogodkov izvajajo pristojne območne enote z delavcem za vzdrževanje počitniških enot.

(2) Koordinacijo nalog tekočega vzdrževanja počitniških enot izvaja OSZ.

(3) Tekoče vzdrževanje počitniških enot se izvaja v sodelovanju z upravniki.

(4) Delavec za vzdrževanje počitniških enot izvaja naslednje naloge:
1. koordinira in nadzira izvajanje nalog izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga v počitniških enotah, ki jih ti opravljajo na podlagi pogodb iz 6. točke 31. člena tega pravilnika;
2. pregleda poročila o letovanju v obsegu iz 2. točke prejšnjega člena;
3. pregleda drobni inventar in čistilni material v počitniških enotah najmanj enkrat letno;
4. obvešča OSZ o potrebnih nabavah osnovnih sredstev in drobnega inventarja;
5. v OSZ posreduje zahtevek za izdajo naročilnice iz 2. točke petega odstavka tega člena, če predmet naročilnice ni vključen v pogodbe z izvajalci storitev in dobavitelji blaga;
6. izvaja nujno vzdrževanje počitniških enot zaradi izrednih dogodkov, če izvedba ni mogoča s strani pogodbenega izvajalca, in o tem takoj obvesti oddelek za investicije in javna naročila;
7. sodeluje z OSZ pri koordinaciji izvajanja nalog tekočega vzdrževanja;
8. druge naloge, določene z drugimi splošnimi akti zavoda.

(5) OSZ izvaja naslednje naloge koordiniranja nalog tekočega vzdrževanja počitniških enot:
1. načrtuje in spremlja stroške tekočega vzdrževanja;
2. predlaga izdajo (letnih) naročilnic za izvajanje storitev in nakup blaga za potrebe tekočega vzdrževanja na predlog delavcev za vzdrževanje počitniških enot v skladu s splošnim aktom zavoda, ki ureja javno naročanje;
3. koordinira izvajanje nalog delavcev za vzdrževanje počitniških enot in njihovih nalog z nalogami upravnikov;
4. pomaga delavcem za vzdrževanje počitniških enot pri izvajanju njihovih nalog.

(6) Območno enoto Ljubljana bremenijo stroški na podlagi potnih nalogov, ki jih pristojne enote izdajo delavcem za vzdrževanje počitniških enot, pri čemer mesečno bremenitev pripravi oddelek za finance in računovodstvo pristojne območne enote.


34. člen
(trženje počitniških enot)

(1) Trženje počitniških enot se izvaja zaradi zagotavljanja boljše zasedenosti počitniških enot.

(2) Trženje počitniških enot izvaja OSZ.


35. člen
(finančne in računovodske naloge s področja počitniške dejavnosti)

Finančne in računovodske naloge s področja počitniške dejavnosti izvaja OFR v skladu s tem pravilnikom, z drugimi splošnimi akti zavoda in s predpisi s področja financ in računovodstva.

36. člen
(financiranje počitniške dejavnosti in cene letovanja)

(1) Počitniška dejavnost se financira in cene letovanja se oblikujejo v skladu s splošnim aktom zavoda, ki ureja tržno dejavnost.

(2) OSZ pripravi in posreduje v OFR:
1. podatke o letovanju (npr. število dejanskih in predvidenih dni uporabe posamezne počitniške enote);
2. vsebinska izhodišča za izdelavo kalkulacij cen letovanja po posamezni počitniški enoti za vse počitniške enote;
3. primerljive tržne cene za kalkulacije cen letovanja po posamezni počitniški enoti za vse počitniške enote.

(3) OFR ob upoštevanju podatkov, vsebinskih izhodišč in primerljivih tržnih cen iz prejšnjega odstavka pripravi:
1. kalkulacije in predlog cen letovanja po posamezni počitniški enoti za vse počitniške enote;
2. skupni cenik letovanj.


37. člen
(finančni načrt počitniške dejavnosti)

(1) Finančni načrt počitniške dejavnosti se pripravi v skladu s splošnim aktom zavoda, ki ureja pripravo finančnega načrta.

(2) Vsebinska izhodišča za pripravo finančnega načrta počitniške dejavnosti pripravi OSZ.

(3) Finančni načrt počitniške dejavnosti pripravi OFR.


PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
(začeti postopki letovanja)


Postopki v zvezi z letovanjem, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega pravilnika, se zaključijo v skladu s pravilnikom iz 42. člena tega pravilnika.

39. člen
(imenovanje komisije)

(1) Generalni direktor na podlagi prvega odstavka 5. člena tega pravilnika imenuje komisijo do začetka uporabe tega pravilnika.

(2) Z dnem začetka uporabe tega pravilnika prenehajo veljati naslednji sklepi o imenovanju komisij, izdani na podlagi pravilnika iz 42. člena tega pravilnika:
sklep o imenovanju komisije za počitniško dejavnost v OE Novo mesto, št. 020-5/2008-NM/60 z dne 22. 3. 2017;
sklep o imenovanju komisije OE Murska Sobota z dne 23. 12. 2016;
sklep o imenovanju komisije za letovanje v počitniški kapaciteti v Barbarigi, št. 020-3/2017-KP/1 z dne 1. 1. 2017;
sklep o imenovanju komisije za izvajanje počitniške dejavnosti za izvajanje nalog v zvezi s počitniško dejavnostjo v OE Celje, št. 9203-1/2005-CE/261;
sklep komisije za letovanje OE Krško, št. 020-2/2019-KK/2 z dne 19. 3. 2019;
sklep o imenovanju komisije za počitniško dejavnost OE Maribor, št. 9302-SKPD-MB/2013 z dne 30. 9. 2013;
sklep o imenovanju komisije za letovanje OE Ljubljana z dne 9. 10. 2010;
sklep o imenovanju komisije za počitniško dejavnost PE Informacijski center z dne 10.3.2014.


40. člen
(naloge OFR s področja počitniške dejavnosti do 1. januarja 2020)

Naloge, ki so na podlagi tega pravilnika v pristojnosti OFR, izvajajo do 31. decembra 2019 območne enote zavoda, ki do 30. septembra 2019 upravljajo posamezno počitniško enoto.

41. člen
(določitev in objava obrazcev za letovanje v papirnati obliki)

(1) Direktor SPSZ določi obrazce za letovanje iz šestega odstavka 10. člena tega pravilnika do začetka uporabe tega pravilnika.

(2) Prijavnica na obrazcu in poročilo o letovanju na obrazcu se objavita na spletni strani zavoda do začetka uporabe tega pravilnika.


42. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o počitniški dejavnosti (št. 0071-9/2016-DI/1 z dne 12. 12. 2016 in št. 0071-9/2016-DI/3 z dne 10. 12. 2018), uporablja pa se do 30. septembra 2019, razen določb, ki urejajo postopke v zvezi z letovanjem, ki se uporabljajo tudi po 30. septembru 2019 do zaključka postopkov iz 38. člena tega pravilnika.

43. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani zavoda, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2019.

Številka: 0071-5/2019-DI/1

Ljubljana, dne 25. 9. 2019

                    Marjan Sušelj
                    generalni direktor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veljavni pravilnik, obrazci, sklepi:

Pravilnik počitniška dejavnost_cistopis_25092019.docxPravilnik počitniška dejavnost_cistopis_25092019.docx Pravilnik.PDFPravilnik.PDF

Poročilo_letovanje_Obr_PD-POR.docxPoročilo_letovanje_Obr_PD-POR.docxPrijavnica_Obr_PD-PRI.docxPrijavnica_Obr_PD-PRI.docxNapotnica_Obr_PD-NAP.docxNapotnica_Obr_PD-NAP.docxObvestilo_o_letovanju_Obr_PD-OBV.docxObvestilo_o_letovanju_Obr_PD-OBV.docx

Sklep o določitvi obrazcev.PDFSklep o določitvi obrazcev.PDFPriloga - Obr. PD-NAP.PDFPriloga - Obr. PD-NAP.PDFPriloga - Obr. PD-OBV.PDFPriloga - Obr. PD-OBV.PDFPriloga - Obr. PD-POR.PDFPriloga - Obr. PD-POR.PDFPriloga - Obr. PD-PRI.PDFPriloga - Obr. PD-PRI.PDF

sklep gd vzdrževanje poč kap 02092019.pdfsklep gd vzdrževanje poč kap 02092019.pdf Pravilnik_poc_dej_sklep_OSZ_pristojni_delavec.pdfPravilnik_poc_dej_sklep_OSZ_pristojni_delavec.pdf

Sklep o imenovanju komisije.PDFSklep o imenovanju komisije.PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodovina:

Pravilnik o počitniški dejavnosti Zavoda, št. 0071-9/2016-DI/4 z dne 10.12.2018 (Neuradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o počitniški dejavnosti ZZZS-npb1.docxPravilnik o počitniški dejavnosti ZZZS-npb1.docx

Pravilnik o spremembah Pravilnika o počitniški dejavnosti Zavoda, št. 0071-9/2016-DI/3 z dne 10.12.2018

Pravilnik_poc_dejavnost_NOVELA_07112018.pdfPravilnik_poc_dejavnost_NOVELA_07112018.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravilnik o počitniški dejavnosti Zavoda, št. 0071-9/2016-DI/1 z dne 15.12.2016

ZZZZS_Pravilnik_pocit_dejav_dopolnitve_cistopis_objava.pdfZZZZS_Pravilnik_pocit_dejav_dopolnitve_cistopis_objava.pdf

ZZZS_Pocitniska_dejavnost_posodobitev_PRIJAVNICA_15122015_objava.docx

ZZZS_Pocitniska_dejavnost_posodobitev_POROČILO_15122015_objava.docx

Pravilnik_pocitniska_dejavnost_ZZZS_obr_OBVESTILO_čistopis_15122015.docx


KALKULACIJA POCK.xlsx

Pravilnik o počitniški dejavnosti Zavoda, št. 0071-9/2015-DI/1 z dne 15.12.2015

ZZZS_Pocitniska_dejavnost_posodobitev_15122015_objava.PDFZZZS_Pocitniska_dejavnost_posodobitev_15122015_objava.PDF

Pravilnik o počitniški dejavnosti Zavoda, številka 0071-8/2013-DI/1 z dne 16.9.2013

Pravilnik_pocitniska_dejavnost_OBJAVA_16032013.PDFPravilnik_pocitniska_dejavnost_OBJAVA_16032013.PDF

ZZZS_Prijavnica za letovanje.tifZZZS_Prijavnica za letovanje.tif ZZZS_Obvestilo o letovanju.tifZZZS_Obvestilo o letovanju.tif ZZZS_Poročilo o letovanju.tifZZZS_Poročilo o letovanju.tif
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane