ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Pravilnik
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 26.04.2014
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C in 111/13 – ZMEPIZ-1)
  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C in 111/13 – ZMEPIZ-1
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Druge</span>]Druge
  Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 − popr.)
  Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje SlovenijeNa podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C in 111/13 – ZMEPIZ-1) ter 18. točke 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 − popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 3. redni seji dne 25. 3. 2014 sprejela


PRAVILNIK O DOLOČITVI IZHODIŠČ ZA CENOVNE STANDARDE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN ZA CENE PRIPOMOČKOV (ARTIKLOV) IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) S tem pravilnikom se določajo izhodišča za cenovne standarde posameznih vrst medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: OZZ) in izhodišča za cene medicinskih pripomočkov iz OZZ.

(2) Izhodišča v skladu s tem pravilnikom se upoštevajo pri:
- določitvi cenovnih standardov za posamezne vrste medicinskih pripomočkov iz OZZ v primerih izdaje in izposoje,
- določitvi pogodbenih cen za pripomočke (artikle) iz OZZ,
- določitvi cen v primerih izjemnih odobritev medicinskih pripomočkov iz OZZ oziroma celotnega ali delnega povračila stroškov na podlagi tretjega odstavka 259. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12,106/12 in 25/14; v nadaljnjem besedilu: Pravila).

(3) Kot izhodišča za določitev cenovnih standardov vrst medicinskih pripomočkov in cen pripomočkov (artiklov) iz 3., 5. in 6. člena tega pravilnika se upoštevajo cene tistih pripomočkov (artiklov), za katere je v skladu s pravilnikom, ki ureja seznam medicinskih pripomočkov, ugotovljeno, da izpolnjujejo zahteve iz prve in druge alinee drugega odstavka 111. člena Pravil.

2. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
- cena na ravni proizvajalca MP je cena proizvajalca medicinskih pripomočkov, zmanjšana za popuste, in brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV);
- dobavitelj je lekarna ali pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z MP na drobno v specializirani prodajalni in ki ima z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjeno pogodbo o izdaji, izposoji ali izdaji in izposoji MP;
- medicinski pripomočki (v nadaljnjem besedilu: MP) so tisti MP, do katerih so zavarovane osebe upravičene v skladu z določbami Pravil in jih na naročilnice predpisujejo pooblaščeni zdravniki;
- pripomočki (artikli) so serijsko izdelani MP z imeni, kot jih je določil proizvajalec MP, ki se zagotavljajo v okviru določene vrste MP;
- proizvajalci MP so proizvajalci MP, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS) in so vpisani v register proizvajalcev MP s sedežem v RS, ki ga upravlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) ter proizvajalci MP, ki imajo sedež v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), in so vpisani v register proizvajalcev MP v državi, kjer imajo sedež, in zagotavljajo izdajo svojih MP pri najmanj enem pogodbenem dobavitelju;
- veletrgovec je poslovni subjekt, ki v skladu z zakonom, ki ureja medicinske pripomočke, opravlja dejavnost prometa z medicinskimi pripomočki na debelo;
- vrste MP so vrste MP, določene v Šifrantu vrst medicinskih pripomočkov;
- zastopniki proizvajalca MP so poslovni subjekti s sedežem v RS, ki imajo s tujim proizvajalcem MP sklenjeno pogodbo o zastopanju in so vpisani v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z MP na debelo, ki ga vodi JAZMP;
- Zavod je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


II. IZHODIŠČA ZA CENOVNE STANDARDE MP IN CENE PRIPOMOČKOV (ARTIKLOV)

3. člen
(izhodišča za določitev cenovnih standardov za vrste MP, ki se zagotavljajo z izdajo)

(1) Izhodišča za določitev cenovnih standardov za vrste MP se upoštevajo pri tistih vrstah MP, pri katerih se pravica zavarovanih oseb do MP zagotavlja z izdajo pripomočkov (artiklov).

(2) Zavod na podlagi pogajanj z najmanj petimi različnimi proizvajalci MP ali zastopniki proizvajalca MP za posamezno vrsto MP, z vsakim proizvajalcem MP ali zastopnikom proizvajalca MP za najmanj en pripomoček (artikel) dogovori ceno na ravni proizvajalca MP. Kadar na slovenskem trgu ni petih proizvajalcev MP ali zastopnikov proizvajalca MP posamezne vrste MP, se Zavod pogaja z vsemi zainteresiranimi proizvajalci MP ali zastopniki proizvajalca MP.

(3) Na podlagi dogovorjenih cen na ravni proizvajalcev MP se določi izhodiščna cena, ki predstavlja povprečje treh najnižje dogovorjenih cen. V primerih manj kot petih proizvajalcev MP ali zastopnikov proizvajalcev MP se upošteva povprečje dveh najnižje dogovorjenih cen.

(4) Cenovni standard za posamezne vrste MP se določi na podlagi izhodiščne cene, 5 % priznanih stroškov prometa na debelo, 9 % priznanih stroškov prometa na drobno in DDV. Če veletrgovca v verigi ni, se cenovni standard za posamezne vrste MP določi na podlagi izhodiščne cene, 9 % priznanih stroškov prometa na drobno in DDV.

(5) Kadar Zavod za določen pripomoček (artikel) znotraj posamezne vrste MP dogovori ceno na ravni proizvajalca MP, ki je vsaj za 10 % nižja od izhodiščne cene iz tretjega odstavka tega člena, Zavod to dogovorjeno ceno, povečano za priznane stroške iz prejšnjega odstavka in DDV, določi kot najvišjo priznano ceno MP znotraj te vrste MP. Ne glede na prejšnji stavek se za vrste MP znotraj skupin MP pri težavah z odvajanjem seča, MP pri umetno izpeljanem črevesju, MP pri zdravljenju sladkorne bolezni in obvezilnih materialov, za katere je veljavni cenovni standard ob določitvi novega cenovnega standarda manj kot 1,00 euro, kot najvišja priznana cena MP določi najnižja cena pripomočka (artikla).

(6) V primeru pripomočka (artikla), katerega uporaba brez drugih pripomočkov (artiklov) ni mogoča, se cenovni standard in najvišja priznana cena vseh pripomočkov (artiklov) določita hkrati, pri čemer se upoštevata povezanost in predvidena količina.

(7) Če je za Zavod ugodneje, lahko določi cenovni standard na podlagi cen istovrstnih pripomočkov (artiklov), ki so bili izbrani v postopkih javnih naročil pri izvajalcih zdravstvenih storitev. V teh primerih se cenovni standard določi na podlagi te cene, 9 % priznanih stroškov prometa na drobno in DDV.

(8) Zavod z vsakim od proizvajalcev MP oziroma zastopnikom proizvajalca MP, s katerim se dogovori za zagotavljanje pripomočkov (artiklov) v skladu s tem členom ter 5. in 6. členom tega pravilnika, sklene dogovor, s katerim se ti zavežejo, da bodo pripomočke (artikle) vsaj eno leto zagotavljali po dogovorjeni ceni na ravni proizvajalca MP. Če se finančno stanje Zavoda v vmesnem obdobju tako spremeni, da obveznosti ne more več poravnati, Zavod proizvajalcem MP ali zastopnikom proizvajalca MP predlaga nova pogajanja o določitvi cene na ravni proizvajalca MP.

4. člen
(izhodišča za določitev cenovnih standardov za vrste MP, ki so izdelani za posamezno zavarovano osebo)

(1) Cenovni standard za vrste MP, ki so izdelani za posamezno zavarovano osebo, se določi na podlagi ugotovljenih povprečnih stroškov materialov, potrebnih za izdelavo, in povprečnih stroškov dela pri najmanj treh proizvajalcih MP, 12 % priznanih stroškov prometa na drobno in DDV.

(2) Kadar v primerih iz prejšnjega odstavka v RS ni vsaj treh proizvajalcev MP, ki zagotavljajo te MP, se cenovni standard določi na podlagi povprečnih stroškov materialov, potrebnih za izdelavo MP, povprečnega stroška dela, 12 % priznanih stroškov prometa na drobno in DDV.

5. člen
(izhodišča za določitev cenovnih standardov za vrste MP, ki se zagotavljajo v izposojo)

(1) Cenovni standard za vrste MP, za katere Zavod omogoči, da jih zavarovane osebe dobijo v izposojo, je dnevna izposojnina.

(2) Zavod pri določitvi dnevne izposojnine za posamezno vrsto MP upošteva:
- izhodiščno ceno MP, določeno na podlagi pogajanj z dobavitelji, kot je določeno v 3. členu tega pravilnika, 9 % priznanih stroškov prometa na drobno in DDV,
- povprečne stroške vzdrževanja v času trajnostne dobe MP na podlagi priporočil proizvajalcev MP, največ v deležu izhodiščne cene, kot to določajo Pravila, za tiste vrste MP, za katere se lahko stroški vzdrževanja zagotavljajo v breme sredstev iz OZZ,
- povprečne stroške popravil v času trajnostne dobe MP, največ v deležu izhodiščne cene, kot to določajo Pravila, za tiste vrste MP, za katere se lahko stroški popravil zagotavljajo v breme sredstev iz OZZ,
- da je v povprečju MP v izposoji 330 dni na leto.

(3) Pri določitvi dnevne izposojnine za MP, ki se uporabljajo pri težavah z dihanjem, se poleg izhodišč iz prejšnjega odstavka upoštevajo še povprečni stroški dostave MP in povprečni stroški prevozov za izvedena vzdrževanja ter popravila tega MP na domu zavarovane osebe.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena v primerih majhne količine MP ali redkih primerov popravil in vzdrževanj MP, Zavod pogodbenemu dobavitelju ob prvi izposoji prizna ceno na ravni proizvajalca MP, 9 % priznanih stroškov prometa na drobno in DDV. Ob naslednji izposoji istega MP drugi zavarovani osebi Zavod prizna stroške priprave MP za drugo zavarovano osebo, ki pa lahko znašajo skupaj največ 20 % cene pripomočka (artikla) na ravni proizvajalca MP. Stroški popravil in vzdrževanja se priznavajo v skladu s Pravili.

6. člen
(izhodišča za določitev pogodbenih cen za pripomočke (artikle))

(1) Izhodišča za določitev pogodbenih cen za pripomočke (artikle) se upoštevajo pri tistih vrstah MP, pri katerih se pravica zavarovanih oseb do MP zagotavlja z izdajo pripomočkov (artiklov), ki se prilagodijo za posamezno zavarovano osebo.

(2) Pogodbena cena v teh primerih se določi na podlagi cene pripomočka (artikla) na ravni proizvajalca MP, cene na ravni proizvajalca sestavnih delov pripomočka (artikla), ki se prilagajo z nastavitvami, 10 % priznanih stroškov prometa in DDV. Stroški prilagoditve se priznajo za posamezno zavarovano osebo na podlagi celotne vrednosti pripomočka (artikla), ki jo predhodno potrdi Zavod.

7. člen
(obveznost dajanja podatkov in predložitve dokazil)

Proizvajalci MP, zastopniki proizvajalcev MP in izvajalci zdravstvenih storitev na podlagi predhodne zahteve Zavoda najpozneje v osmih delovnih dneh od prejema zahteve Zavodu posredujejo podatke in predložijo ustrezna dokazila, ki Zavodu omogočajo ugotavljanje izhodišč iz tega pravilnika.

8. člen
(izhodišča za določitev cen MP, ki so predmet izjemnih odobritev in MP, ki so predmet odločanja o funkcionalni ustreznosti)

(1) Izhodišča za določitev cen za MP, ki so predmet izjemnih odobritev, se upoštevajo pri tistih MP, pri katerih gre za izjemno pravico zavarovanih oseb do MP v skladu s tretjim odstavkom 259. člena Pravil in se odobritev MP lahko uveljavlja kot izposoja, izdaja ali povračilo stroškov nabave MP.

(2) Kadar se izjemna odobritev nanaša na MP, ki so v Pravilih izrecno določeni kot pravica, se smiselno upoštevajo določbe 3., 4., 5. ali 6. člena tega pravilnika.

(3) Kadar se izjemna odobritev nanaša na MP, ki v Pravilih niso izrecno določeni kot pravica, se cena določi kot najnižja cena, ki jo Zavod določi na podlagi pogajanj o ceni pripomočka (artikla) na ravni proizvajalca MP z najmanj tremi proizvajalci MP oziroma zastopniki proizvajalcev MP, ob upoštevanju 9 % priznanih stroškov prometa na drobno in DDV. Če posamezni MP zagotavljajo manj kot trije proizvajalci MP oziroma zastopniki proizvajalca MP, se Zavod pogaja z vsemi.

(4) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi kot izhodišče za določitev cen MP, kadar gre za odločanje Zavoda o funkcionalni ustreznosti MP.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA


9. člen
(prva določitev cenovnih standardov)

Določitev cenovnih standardov, najvišjih priznanih cen in cen za posamezne vrste MP oziroma pripomočke (artikle) se izvede za tiste vrste MP, za katere je v skladu s Pravili minister, pristojen za zdravje, dal soglasje na sprejete zahteve iz prve in druge alinee drugega odstavka 111. člena Pravil, in sicer v treh mesecih od dneva danega soglasja.


10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje minister, pristojen za zdravje, in začne veljati petnajsti dan po objavi.Št. 9000-2/214-DI/19

Ljubljana, dne 25. 3. 2014

EVA 2013-2711-0034
Predsednik skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Jože Smole

Soglašam!

(ime in priimek)
Minister/Ministrica za zdravje

Pravilnik o določitvi izhodišč za cs mp.pdfPravilnik o določitvi izhodišč za cs mp.pdf

soglasje.pdfDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane