ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne

  Na podlagi 70. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99), 13. in 51. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Na podlagi 70. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 126/03, 76/05, 38/06, 91/07, 76/08), 13., 51. in 54. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), je Skupščina Zavoda na 12. seji, dne 12.5.2009 določila


SKLEP
O REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
ZA LETO 2009


I.

V skladu s III. točko sklepa finančnega načrta Zavoda za leto 2009 (štev. 9000-8/2008-DI/3 z dne 10.12.2008, ki ga je Skupščina Zavoda sprejela na 10. seji) Skupščina Zavoda ugotavlja:
1. da se je spremenila osnova, na kateri se je pripravljal finančni načrt Zavoda za leto 2009,
2. da so se spremenili globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije za leto 2009, na podlagi katerih je bil pripravljen finančni načrt za leto 2009,
3. da bo na osnovi Aneksa št. 5 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2008 prišlo do hitrejše dinamike uveljavitve novega plačnega sistema, kot je predvidena z Aneksom št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2008 in s finančnim načrtom Zavoda za leto 2009,
4. da so na osnovi Aneksa št. 4 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2008 potrebna dodatna sredstva zaradi dviga plačnega razreda za zobozdravnike ter dviga plačnega razreda in dodatka za pogodbeno delo za socialno varstvene zavode,
5. da se v predlogu Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009 predlagajo nove kapacitete in nove izvajalce socialno varstvenih zavodov,
6. da je potrebno v načrtovane odhodke vključiti predvidene učinke iz ukrepov za zagotavljanje vzdržnosti sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja sprejete na Skupščini Zavoda, z dne 26.3.2009; dodatne ukrepe za zagotavljanje vzdržnosti sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja (zaradi slabših makroekonomskih izhodišč za leto 2009, ki jih je Urad za makroekonomske analize in razvoj izdal marca 2009) ter dodatne ukrepe v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 23.4.2009 (št. 41004-1/2009/2).
  Navedene spremembe posledično pomenijo spremembo obsega prvotno načrtovanih prihodkov in odhodkov po finančnem načrtu Zavoda za leto 2009, ki po 54. členu statuta Zavoda zahtevajo rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2009.

  II.

  Druga točka sklepa finančnega načrta Zavoda za leto 2009 se spremeni in glasi:

  »Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah, izkazujejo po tem rebalansu finančnega načrta v letu 2009 naslednje vrednosti:

  Natančnejši pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja rebalansa finančnega načrta Zavoda za leto 2009 je prikazan v prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del tega rebalansa finančnega načrta.«


             III.

  Načrtovani primanjkljaj bo Zavod pokril iz lastnih virov, to je iz prostih sredstev na računu Zavoda, ustvarjenih s presežki prihodkov nad odhodki v preteklih letih. V ta namen se lahko porabijo tudi sredstva rezervnega sklada.

             IV.

  Ostale določbe sklepa finančnega načrta Zavoda za leto 2009, sprejetega na 10. seji Skupščine Zavoda dne 10.12.2008, ostanejo nespremenjene in skupaj s temi dopolnitvami tvorijo rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2009.
  Številka: 9000-4/2009-DI/2
  Datum: 12.05.2009 Predsednica Skupščine Zavoda
  Pavlina Svetič  Sklep RFN, sprejet na Skupščini 12.5.2009: Sklep RFN ZZZS za leto 2009.pdf
  Priloga 1 - RFN 2009 po ekonomski klasifikaciji: Priloga 1.pdf

  Priloga 2 - RFN 2009 po interni klasifikaciji: priloga 2.pdf


  Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
  Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
   
  ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane