ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti:
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Splošni dogovor za pogodbeno leto 2004

  Splošni dogovor za pogodbeno leto 2004
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Druge</span>]Druge
  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Na podlagi določil 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 56/99, 99/01 in 60/02) je arbitraža, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na sejah dne 4. 10. 2004, 11. 10. 2004, 18. 10. 2004 in Vlada Republike Slovenije na seji dne 23. 12. 2004 odločila o spornih vprašanjih in s tem določila besedilo:

ANEKSA ŠT. 2 K SPLOŠNEMU DOGOVORU ZA POGODBENO LETO 2004

1. člen

10. člen Dogovora 2004 se spremeni, tako da glasi:
''Dodatek za delovno dobo znaša v vseh dejavnostih 9,75 % osnovne plače.''

2. člen

Črta se drugi odstavek 14. člena Dogovora 2004.

Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.

3. člen

V 14. členu Dogovora 2004 se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
''Za financiranje stroškov specializacij za specializante z odločbami o specializaciji, izdanimi po 1. 8. 2003, se v obdobju od aprila 2004 do decembra 2004 nameni 1.016.281.882 tolarjev. Alokacija sredstev za specializacije je priloga tega aneksa. Končni letni obračun stroškov specializacij za leto 2004 bo opredeljen z aneksom k Dogovoru 2004, ki bo pripravljen do konca februarja 2005.''

4. člen

V drugem odstavku 16. člena Dogovora 2004 se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10.polipektomijske zanke (zanke za endoskopsko operativno odstranjevanje polipov – elektroresekcija) v Zdravilišču Rogaška.«

5. člen

V 3. točki prvega odstavka 22. člena Dogovora 2004 se spremeni besedilo prve in druge alinee, tako, da glasita:
''- nujne reševalne prevoze: pavšal, cena za točko za konvencije, evidenčna točka za poškodbe po tretji osebi,
- nenujne reševalne prevoze: cena za točko,''

6. člen

V četrtem odstavku 25. člena Dogovora 2004 se doda nova alinea:
''- nova zdravila za sistemsko zdravljenje raka na Onkološkem inštitutu v višini 400 milijonov tolarjev.''

Zneski v 1., 2. in 4. odstavku 25. člena Dogovora 2004 se ustrezno popravijo.
7. člen

Nov 6. odstavek 25. člena Dogovora 2004 (glej 9. člen Aneksa št. 1 k Dogovoru 2004) se črta.

Ostali odstavki se preštevilčijo.
8. člen

Za 38. členom Dogovora 2004 se doda novo poglavje Nadzor.

Za 38. členom Dogovora 2004 se doda novi 39. člen, ki glasi:
''Zavod izvaja nadzor nad izvajanem pogodb v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti.

Izvajalec, ki krši pogodbene obveznosti je dolžan Zavodu povrniti škodo, ki je s kršitvijo nastala.«

Za novim 39. členom Dogovora 2004 se doda novi 40. člen, ki glasi:
''V letu 2004 bodo klinike, Ministrstvo za zdravje in Zavod izvedli strokovno inštruktažne nadzore nad pravilnostjo evidentiranja diagnoz in postopkov, ki so podlaga za oblikovanje skupin primerljivih primerov.''

Ostali členi se preštevilčijo.

9. člen

V 47. členu Dogovora 2004 se doda nov odstavek, ki se glasi:
''Zavod je dolžan povrniti izvajalcem škodo, ki je nastala zaradi kršitev pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka tega člena.''
10. člen

V drugem odstavku novega 59. člena Dogovora 2004 (14. člen Aneksa št. 1 k Dogovoru 2004) se dodata novi alinei:
''- zdravljenje raka na oddelkih urologije v Kliničnem centru…………………..........72 mio tolarjev
- zdravljenje raka na oddelkih urologije v bolnišnicah………………............... 163,2 mio tolarjev

Delitev sredstev za zdravljenje raka na oddelkih urologije v bolnišnicah se opredeli v Prilogi 1 tega aneksa.«11. člen

V zadnjem odstavku novega 59. člena Dogovora 2004 (14. člen Aneksa št. 1 k Dogovoru 2004) se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
''Izvajalcem, ki bodo presegli z ZZZS dogovorjeni program, za katere so značilne dolge čakalne dobe (programi iz ankete ZZZS opravljene v septembru 2004), bo retrospektivno povečan program in sicer v okviru sredstev opredeljenih za posamezni dodatni program na ravni Slovenije.''


12. člen

Doda se nov zadnji člen, ki glasi:
»Ta aneks velja od dneva podpisa vseh partnerjev oziroma odločitve arbitraže ali sklepa Vlade Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.4. 2004.«Številka: 5102/2004-02
Datum: 23.12.2004Ministrstvo za zdravje

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Zdravniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč

Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Skupnost organizacij za usposabljanjePrilogi I in II Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2004 Prilogi I. in II.docDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane