ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
Na podlagi 3. alinee drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 – Skl. US, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11 in 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZIUPTDSV-A, 95/14 – ZUJF-C, 47/2015 - ZZSDT) ter 4. točke 13. člena in 54. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02-popr.), je Skupščina Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije na 4. izredni seji, dne 8. 12. 2015 sprejela naslednji

s k l e p:

1. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) določi rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2015 tako, da se druga točka izreka sklepa Skupščine Zavoda, številka 9000-6/2014-DI/7 z dne 17. 12. 2014 (v nadaljevanju Sklep), spremeni tako, da se glasi:

» 2. Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah v evrih izkazujejo po tem rebalansu finančnega načrta v letu 2015 naslednje vrednosti:
  Natančnejši pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v Prilogi 1 (po ekonomski klasifikaciji) in v Prilogi 2 (po interni namenski klasifikaciji), ki sta sestavni del tega rebalansa finančnega načrta.«.2. Dodata se novi 3. in 4. točka Sklepa, ki glasita:

» 3. V primeru, da bo ZZZS leto 2015 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki, se 25 % tega presežka nameni za oblikovanje rezervnega sklada ZZZS v skladu s 60. členom Statuta ZZZS.

4. Sprejet rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2015 se pošlje v soglasje Vladi Republike Slovenije.«


Prilogi:
- Priloga 1 – Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji
- Priloga 2 - Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po interni namenski klasifikaciji
Številka: 9000-8/2015-DI/4
Datum: 8. 12. 2015
               Jože Smole Predsednik Skupščine
               Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Priloga 1: RFN ZZZS 2015 ekonomska.pdfRFN ZZZS 2015 ekonomska.pdf
Priloga 2: RFN ZZZS 2015 interna.pdfRFN ZZZS 2015 interna.pdf


Sklep: skleprfn2015.pdfskleprfn2015.pdf
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane