ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  . Uradni list RS, št. .

VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV IN
DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

Številka: 0072-16/2014-DI/1

Datum: 23. junij 2014

ZADEVA: Okrožnica MP št. 4/2014:
 • Omogoča se izdajo naročilnice za MP do 10 dni pred iztekom trajnostne dobe,
 • Uvaja se novosti pri mesečni zbirni naročilnici,
 • Uvaja se številčenje in dopolnjuje stornacije pri predpisu naročilnice z več MP ter novi podatek,
 • Sprememba v Okrožnici MP št. 5/2013- kontrola na obdobje in količino,
 • Obračun MP: ukinitev tolerance in posredovanje podatka o vrednosti nadstandardnega MP, podaljšanje izposoje;Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) uvaja s 1.10.2014 spremembe pri predpisovanju iz izdaji medicinskih pripomočkov na naročilnico (v nadaljevanju MP). Spremembe se v celoti informacijsko podpre.

1. Izdaja naročilnice do 10 dni pred iztekom trajnostne dobe MP

Zavod je aprila 2013 uvedel možnost izdaje naročilnice za plenice do 10 dni pred iztekom trajnostne dobe, ki je določeno s Pravili OZZ. Možnost razširja na vse MP, za katere je določena trajnostna doba ali kadar Pravila OZZ določajo obdobje, ki je krajše od enega leta in količine večje od enega kosa (v nadaljevanju obdobje in količina določena s Pravili OZZ). Omogočena bo izdaja naročilnice za MP zavarovani osebi, če do izteka trajnostne dobe ali obdobja in količine določene s Pravili OZZ, krajše od 10 dni. Datum izteka trajnostne dobe oz. obdobja in količine določene s Pravili OZZ, bo izpisoval na naročilnici v rubriko »Pripomoček/ke se lahko izda od_____ dalje.«. V primeru, da je trajnostna doba MP ali obdobje in količina določena s Pravili OZZ potekla ali zavarovana oseba predhodno še ni prejela istovrstnega MP v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, bo informacijski sistem Zavoda vračal tekoči datum možnega prevzema. Pred datumom navedenim v rubriki »Pripomoček/ke se lahko izda od_____ dalje.« je onemogočen prevzem MP pri dobavitelju. Zavarovano osebo je treba na to posebej opozoriti. Kadar pooblaščeni zdravnik izda naročilnico do 10 dni pred iztekom TD, mu bo informacijski sistem Zavoda vrnil napako NMTE067, s posebnim navodilom: »Opozorite osebo na datum, »Zavarovana oseba lahko MP prevzame od ____dne dalje«..

Pri predpisih MP več kot 10 dni pred iztekom trajnostne dobe bo informacijski sistem Zavoda od 1.10.2014 dalje vračal napako NMTE069, da predpisujete MP pred iztekom TD in je v primeru anatomskih in funkcionalnih sprememb pri zavarovani osebi treba pridobiti odločbo imenovanega zdravnika. Do tedaj pa sistem vrača napako NMTE019.
MP za katere obdobje in količino določajo Pravila OZZ, se več kot 10 dne pred iztekom obdobja prevzema predhodne količine MP nove naročilnice ne izdaja in ne izdaja odločbe imenovanega zdravnika, saj je največja možna količina MP v obdobju že določena s Pravili OZZ.

Pri izdaji MP pri dobavitelju bo treba po novem v celoti upoštevati datum iz rubrike »Pripomoček/ke se lahko izda od_____ dalje.«, tudi za vse plenice predpisane od 1.10.2014 dalje, kajti upoštevaje datum izteka trajnostne dobe, bo informacijski sistem Zavoda dobaviteljem vračal zavrnitveni napaki NMTZ118 in NMTZ119.

Datum izteka trajnostne dobe MP ali obdobja in količine določene s Pravili OZZ se pri predpisovanju in izdaji pridobi s funkcijo »Branje podatkov o prejetih MP zavarovane osebe« in po izdaji nove naročilnice s funkcijo »Branje podatkov o izdanih (odprtih) naročilnicah«.

2. Novosti pri mesečni zbirni naročilnici:
 • Pri predpisovanju predlog in plenic za enkratno uporabo na mesečno zbirno naročilnico lahko pooblaščeni zdravnik v primeru izpolnjevanja pogojev za predpis za daljše obdobje v zdravstveni dokumentaciji evidentira zdravstveno stanje, določi potrebno količino te vrste pripomočkov za en mesec ter posebej zapiše, da pripomočke predpisuje za eno leto. Na podlagi takega naročila zdravnika socialni zavod za posamezno zavarovano osebo predloge in plenice za enkratno uporabo naroča eno leto. V primeru spremembe zdravstvenega stanja zavarovane osebe, ki narekuje druge vrste medicinskih pripomočkov, pooblaščeni zdravnik prekine naročila za eno leto in to evidentira v zdravstveni dokumentaciji, tako da zapiše, kateri zapis preklicuje in katere MP naroča. Naročanje predlog in plenic za socialne zavode ostaja nespremenjeno z uporabo mesečne zbirne naročilnice.
 • Omogočena je izdaja mesečne zbirne naročilnice do 10 dni pred iztekom obdobja in količine določene s Pravili OZZ za predhodno prevzete MP. Mesečna zbirna naročilnica ni dopolnjena z rubriko »Pripomoček/ke se lahko izda od_____ dalje.«, zato je treba pri izdaji nove naročilnice podatek o možnem datumu prevzema predpisanih MP pridobiti s funkcijo »Branje podatkov o prejetih MP zavarovane osebe«. Pri izdaji MP na mesečno zbirno naročilnico se podatek o možnem datumu prevzema MP pridobi s funkcijo »Branje podatkov o izdanih (odprtih) naročilnicah«;
 • Uvedena je zaporedna številka naročilnic z več predpisanimi MP (nivo nižje od On-line št. naročilnice) in omogočena izdaja več naročilnic z več MP na isti dan, tudi za mesečne zbirne naročilnice.
 • Mesečne zbirne naročilnice ni treba ločevati glede na izpostavo ali območno enoto Zavoda, ampak se ločujejo le še na zavarovalnice za doplačila in tuje zavarovane osebe.
 • Uvaja se nov podatek šifra izvajalca zdravstvenih storitev za socialni zavod. Pri predpisu MP na mesečno zbirno naročilnico Šifra 5 preverjamo šifro izvajalca za socialni zavod in veljavnost pogodbe z Zavodom. Če socialni zavod nima pogodbe z Zavodom, sistem On-line javni napako NMTZ063.
 • Uvaja se nov podatek šifra MKB po Mednarodni klasifikaciji bolezni, avstralska modifikacija, MKB-10-AM, Šifrant 50. Šifra je veljavna na datum izdaje naročilnice. Navede se vodilna diagnoza zaradi katere se predpisuje MP. Podatek se navaja obvezno za vse MP predpisane od 1.10.2014 dalje. Informacijski sistem Zavoda bo za ne zapis šifre MKB do 4.11.2014 javljal evidenčno napako NMTE066 in nato zavrnitveno napako NMTZ066.
 • Spremenjena je funkcija stornacije predpisa MP, tako da se stornira vedno ena zapisana vrsta MP na mesečni zbirni naročilnici, ob stornaciji predpisanega MP se posreduje številka naročilnice, če številka naročilnice za katero se pošilja stornacija ni posredovana, informacijski sistem Zavoda vrača napako NMTZ068.


3. Uvaja se številčenje in dopolnjuje stornacije pri predpisu naročilnice z več MP ter novi podatek
 • Uvedena je zaporedna številka naročilnic z več predpisanimi MP (nivo nižje od On-line št. naročilnice) in omogočena izdaja več naročilnic z več MP na isti dan.
 • Spremenjena je funkcija stornacije MP tako, da se vedno stornira ena vrsta MP, ne glede ali gre za predpis ene vrste MP na naročilnici ali naročilnico z več predpisanimi MP, tudi mesečne zbirne naročilnice. Ob stornaciji predpisanega MP in/ali prekinitvi obnovljive naročilnice se posreduje številka naročilnice, če številka naročilnice, za katero se pošilja stornacija ali prekinitev obnovljive naročilnice ni posredovana, informacijski sistem Zavoda vrača napako NMTZ068 od uvedbe 1.10.2014.
 • Uvaja se nov podatek šifra MKB po Mednarodni klasifikaciji bolezni, avstralska modifikacija, MKB-10-AM, ZZZS Šifrant 50. Šifra mora biti veljavna na datum izdaje naročilnice. Navede se šifra MKB vodilne diagnoze zaradi katere se predpisuje MP. Podatek se navaja obvezno za vse MP predpisane od 1.10.2014 dalje. Informacijski sistem Zavoda bo za ne zapis šifre MKB od 1.10.2014 do 4.11.2014 javljal evidenčno napako NMTE066 in nato zavrnitveno napako NMTZE066.

4. Sprememba v Okrožnici MP št. 5/2013- kontrola na obdobje in količino
Za pripomočke, za katere trajnostna doba ni določena in potrebno količino in obdobje predpisa MP določi pooblaščeni zdravnik, spreminjamo kontrolo na obdobje predpisa NMTE058 (to trenutno javljamo, če je od zadnjega predpisa MP izteklo manj kot 30 dni). Po novem bo sistem On-line vračal napako NMTE058 v primeru, da je od zadnjega prejema MP preteklo najmanj eno tretjino predhodno določenega obdobja. S tem spreminjamo določilo druge točke Okrožnice MP št. 5/2013.


5. Obračun MP: ukinitev tolerance in posredovanje podatka o vrednosti nadstandardnega MP, podaljšanje izposoje
Pri izvajanju kontrol na obračunane vrednosti OZZ in vrednosti PZZ za MP, v celoti ukinjamo toleranco in nove izračune v celoti usklajujemo z Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov oz. Prilogo 8, Pravila za izračun vrednosti storitev, dokumenta in DDV.

Vrednost OZZ z DDV se izračuna tako, da se celotna vrednost OZZ množi z deležem OZZ in deli s 100, znesek se zaokroži na dve decimalni mesti. V vseh nadaljnjih postopkih se uporablja le zaokroženi znesek. Vrednost PZZ z DDV pa se izračuna tako, da se od celotne vrednosti MP z DDV odšteje vrednost OZZ z DDV. Spreminjamo torej izračunane vrednosti MP za OZZ za izdajo, izposojo, vzdrževanja in popravila MP, to je kontrole na OZZ z DDV: NMTZ154, NMTZ156, NMTZ171 in NMTZ172 in pa kontrolo na PZZ z DDV: NMTZ156.

Uvaja se nove podatke, to je:
   • oznaka, da gre za nadstandardni MP, in
   • podatek o vrednosti nadstandardnega MP z DDV,
   • oznaka, da gre za podaljšanje izposoje.


6. Uvedba sprememb

Navedene dopolnitve se pri dobaviteljih in izvajalcih zdravstvenih storitev uvajajo z dnem 1.10.2014. V zvezi s temi je dopolnjeno Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih medicinskih pripomočkih v sistemu On-line in Tehnično navodilo za On-line.

Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah in za
Alenka Franko Hren medicinske pripomočke
Vodja – direktorica področja I
Uršula Jerše Jan

Okrožnica MP 4_2014.pdfOkrožnica MP 4_2014.pdf
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane