ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
    Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
    Na podlagi 70. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99), 13. in 51. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije


Na podlagi 70. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99), 13. in 51. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), je Skupščina Zavoda na 7. seji, dne 12.12.2007 sprejela

FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2008

I.

S tem načrtom se določajo prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki Zavoda za leto 2008 za financiranje programov zdravstvenih dejavnosti in uresničevanje ostalih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
II.

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah v evrih, izkazujejo po tem finančnem načrtu v letu 2008 naslednje vrednosti:Natančnejši pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del tega finančnega načrta.
III.

Načrtovani prihodki in odhodki po tem finančnem načrtu ne vključujejo finančnih učinkov novih obveznosti, ki bodo izhajali iz sprejetih predpisov po sprejemu tega finančnega načrta.

Ko bodo znani učinki posledic iz prvega odstavka III. točke tega sklepa, ki bodo povzročili povečanje prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov po tem finančnem načrtu se, v skladu s 54. členom Statuta Zavoda, predloži Skupščini Zavoda rebalans finančnega načrta za leto 2008. Vse potrebne spremembe pa morajo izhajati iz zahteve po uravnoteženosti finančnega poslovanje v letu 2008 tako, da se Zavod zaradi teh sprememb in dopolnitev ali novih obveznosti ne bo zadolževal.

IV.

V skladu s 60. členom Statuta Zavoda se za oblikovanje rezervnega sklada Zavoda nameni 25% realiziranega presežka prihodkov nad odhodki, zmanjšanega za neporabljene načrtovane izdatke, prenesene v realizacijo v naslednje obračunsko obdobje.

V.

Ta finančni načrt velja za obračunsko in poslovno leto 2008 in začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada RS.
VI.

V kolikor Vlada Republike Slovenije ne bo dala soglasja na ta finančni načrt do 1.1.2008, se financiranje obveznosti Zavoda v letu 2008 do prejetja soglasja Vlade Republike Slovenije izvaja po tem finančnem načrtu, v skladu z 2. odstavkom 53. člena Statuta Zavoda.Številka: 9000-9/2007-DI/4
Datum: 12.12.2007
Predsednica Skupščine Zavoda
Pavlina Svetič

1. Obrazložitev finančnega načrta Zavoda za leto 2008:

Obrazložitev FN 2008_ZA SEJO SKUPŠČINE.doc


2. Priloga 1 in 2 k obrazložitvi (po ekonomski in interni klasifikaciji):
Priloga 1 in 2 k FN 2008_ZA SEJO SKUPŠČINE.xlsDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane