ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV 0072-21/2018-DI/4

OBMOČNIM ENOTAM ZZZS 28. december 2018


Zadeva: Okrožnica MP št. 6/2018

Dobe trajanja, uvedba oznake predčasnega predpisa MP in nove kontrole v sistemu on-line
  1. Uvod
Novela Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 64/2018, z dne 28. 09. 2018 (nadaljevanju: Pravila OZZ) na novo opredeljuje *dobe trajanja medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju: MP), po preteku katere lahko zavarovana oseba prejme nov istovrstni MP in opredelitev koliko dni pred iztekom dobe trajanja se lahko izda naročilnica za novo količino MP.
  2. Doba trajanja MP določena s Pravil OZZ je skupni izraz za:
  1. trajnostno dobo MP (115. člen Pravil OZZ),
  2. obdobje in količino, ki jo določajo Pravila OZZ(116. člen Pravil OZZ) in
  3. obdobje in količino, ki jo določi pooblaščeni zdravnik (117. člen Pravil OZZ)
  4. enkratno pravico do MP (118. člen Pravil OZZ),
Dobe trajanja posameznih vrst MP so razvidne iz Seznama s šifrantom, MK, postopki in cenami, ki je objavljen na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).

Novost v Pravilih OZZ je tudi, da natančneje opredeljujejo koliko časa pred iztekom dobe trajanja, lahko pooblaščeni zdravnik izda zavarovani osebi novo naročilnico in ni potrebna izdaja odločbe ZZZS ali morebitna druga predhodna odobritev ZZZS. V teh primerih predpisa pred iztekom dobe trajanja se na naročilnico izpiše datum možnega prejema od katerega dalje lahko zavarovana oseba prevzame nov MP pri dobavitelju. V sistemu on-line je ta datum naveden in na naročilnici izpisan kot »Datum možnega prejema od ______dalje.«.

Naročilnice za MP se lahko izdajo pred iztekom dobe trajanja na naslednji način:
  · do 10 pred iztekom za MP za katere:
    a. obdobje in količino, določajo Pravila OZZ,
    b. obdobje in količino določi pooblaščeni zdravnik.
   · do 30 dni pred iztekom za MP:
     a. za katere so določene trajnostne dobe MP ali
     b. ki se lahko predpisujejo na obnovljivo naročilnico, če je predhodno prejeti MP predpisan na obnovljivo naročilnico in se izdaja nova obnovljiva naročilnica ali
     c. ki se izposojajo, če gre za podaljšanje izposoje MP.

  V informacijski sistem izvajalcev zdravstvenih storitev se bo navedena rešitev lahko uvedla od 22.1.2019 dalje in pričakujemo, da bo zaključena najkasneje do 28.2.2019. Ustrezne dopolnitve so prav tako dolžni uvesti dobavitelji MP.

  Za MP predpisane po 1.3.2019 velja, da v primeru, da sistem on-line samodejno ne bo vrnil »Datum možnega prejema od ______ dalje.« prevzem MP na naročilnico ne bo dovoljen. Le v primeru, da gre za zahtevnejši MP ali predpis pred iztekom trajnostne dobe, bo prevzem MP dovoljen na podlagi odločbe imenovanega zdravnika ZZZS.
   3. Predpisovanje MP v primerih sprememb zdravstvenih stanj
  Z dnem 22.1.2019 ZZZS uvaja prav tako ustrezno informacijsko podporo za možnost predčasnega predpisovanja MP pred iztekom obdobja, predhodno prejetega MP, za tiste MP za katere obdobje in količino določajo Pravila OZZ (npr. predloge oziroma hlačne predloge - plenice) ali obdobje in količino določi pooblaščeni zdravnik. Predčasen predpis za navedene MP je možen brez predhodno izdane odločbe ZZZS ali morebitne druge predhodne odobritve ZZZS, če pride do spremembe zdravstvenega stanja pri zavarovanih osebi. V teh primerih pooblaščeni zdravnik v sistemu On line poda posebno oznako in sicer »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema«.

  Vsi izvajalci zdravstvenih storitev so nov podatek v programskih rešitvah dolžni uvesti najkasneje do 28. 2. 2019. Sistem on-line bo omogočal predpis MP pred iztekom obdobja, ki je bilo določeno za predhodno predpisano količino, samo ob ustrezni oznaki »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema.«. MP za katere obdobje in količino določajo Pravila OZZ ali obdobje in količino določi pooblaščeni zdravnik in bodo predpisani pri pooblaščenem zdravniku od vključno 1.3.2019 dalje brez oznake predčasnega predpisa, bo sistem on-line vračal »Datum možnega prejema od __________ dalje.« glede na iztek obdobja določenega za predhodno predpisano količino.
   4. Izdaja MP pri dobavitelju, kontrole na dobe trajanja in druge kontrole
  Sistem on-line bo še naprej izvajal kontrolo NMTZ119 za zahtevnejše MP in MP predpisane pred iztekom trajnostne dobe (zahteva se odločba imenovanega zdravnika). Za MP za katere obdobje in količino določajo Pravila OZZ ali pooblaščeni zdravnik, bo kontrola NMTZ207 preverila iztek dobe trajanja na podlagi podatka »Datum možnega prejema od ______ dalje.«. Dobavitelj ta podatek pridobi z branjem odprte naročilnice.

  V primeru, da naročilnico v sistem on-line zapisuje dobavitelj, se poleg kontrole NMTZ119 in NMTZ207, za MP za katere obdobje in količino določajo Pravila OZZ ali pooblaščeni zdravnik ali je MP enkratna pravica, dodatno izvedejo naslednje kontrole:
    · NMTZ227, da bo doba trajanja iztekla v naslednjih 10 dneh,
    · NMTZ228, da bo doba trajanja iztekla v več kot 10 dneh od zapisa izdaje MP (predhodno določeno obdobje ali doba trajanja ni iztekla).
  Poleg navedenih pri zapisu naročilnice pri dobavitelju je spremenjena še kontrola:
    · NMTZ212, da MP ni predpisal pooblaščeni zdravnik, izdajo MP se zavrne (do sedaj se je napaka beležila kot informativna).
   5. Prehodno obdobje med 22.1.2019 in 28.2.2019 pri dobavitelju
  V prehodnem obdobju od 22.1.2019 do 28.2.2019 bo sistem on-line v primeru, da pri predpisu ne bo vrnjen »Datum možnega prejema od ______ dalje.« omogočil prevzem MP pri dobavitelju, če gre za:
   · MP za izboljšanje vida za osebe z ametropijo vsaj 10 Dsph ali izgubo vida vsaj 90 %
   · dodatke za vozičke, dodatke za stolček za otroka z motorično prizadetostjo, dodatke za očala in olive za slušni aparat.
  Te posebnosti so natančneje pojasnjene v Okrožnici MP št. 5/2018, ki je namenjena izvajalcem zdravstvenih storitev.
   6. Izposoja MP in Branje podatkov o izdanih MP
  Sistem on-line pri branju podatkov o izdanih MP vrne seznam MP, ki so v izposoji, medtem ko na seznamu ni vrnjenih MP. Na pobudo izvajalcev zdravstvenih storitev bo sistem on-line od 22.1.2019 dalje vračal tudi podatke o vrnjenih MP v zadnjem letu od datuma branja podatkov.
   7. Drugo
  Ob objavi te Okrožnice je dopolnjeno Tehnično navodilo za uporabo sistema on-line zdravstvenega zavarovanja, Seznam MP s šifrantom, MK, postopki in cenami. ZZZS bo dne 7.1.2019 vzpostavil testno okolje za potrebe testiranja navedenih rešitev.

  Lepo pozdravljeni.


  Pripravila: mag. Ana Vodičar
  Alenka Franko Hren vodja-direktorica področja
  svetovalka področja področje za odločanje o pravicah
  in za medicinske pripomočke

  po pooblastilu
  Drago Perkič
  vodja oddelka


  Podpisana okrožnica:
  OKROŽNICA MP 6_2018.pdf  Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
  Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
   
  ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane