ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV

OBMOČNIM ENOTAM ZZZS

0072-21/2018-DI/3

28. december 2018

Zadeva: Okrožnica MP št. 5/2018

Dobe trajanja, uvedba oznake predčasnega predpisa MP in nove kontrole v sistemu on-line

Novela Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 64/2018, z dne 28. 09. 2018 (nadaljevanju: Pravila OZZ) na novo opredeljuje *dobe trajanja medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju: MP), po preteku katere lahko zavarovana oseba prejme nov istovrstni MP in opredelitev koliko dni pred iztekom dobe trajanja se lahko izda naročilnica za novo količino MP. V povezavi z novimi opredelitvami dob trajanja, smo pripravili dopolnitve v kontrolah v sistemu on-line, ki bodo pooblaščenim zdravnikom v pomoč pri predpisovanju MP.

1. Doba trajanja MP določena s Pravil OZZ je skupni izraz za:
  1. trajnostno dobo MP (115. člen Pravil OZZ),
  2. obdobje in količino, ki jo določajo Pravila OZZ(116. člen Pravil OZZ) in
  3. obdobje in količino, ki jo določi pooblaščeni zdravnik (117. člen Pravil OZZ)
  4. enkratno pravico do MP (118. člen Pravil OZZ).
Doba trajanja MP prične teči od dneva, ko zavarovana oseba MP prejme pri dobavitelju. Dobe trajanja posameznih vrst MP so razvidne iz Seznama s šifrantom, MK, postopki in cenami, ki je objavljen na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).

2. Izdaja naročilnice za MP pred iztekom dobe
Novost v Pravilih OZZ je tudi, da natančneje opredeljujejo koliko časa pred iztekom dobe trajanja, lahko pooblaščeni zdravnik izda zavarovani osebi novo naročilnico in ni potrebna izdaja odločbe ZZZS ali morebitna druga predhodna odobritev ZZZS. V primerih predpisa pred iztekom dobe trajanja, se na naročilnico izpiše datum izteka dobe trajanja predhodno prejetega MP, od katerega dalje lahko zavarovana oseba prevzame nov MP pri dobavitelju. V sistem on-line se ta datum vrne kot »Datum možnega prejema od ______dalje. Novost je še, da je zavarovana oseba dolžna naročilnico predložiti dobavitelju najkasneje 30 dni od navedenega datuma možnega prejema na naročilnici ali prejema naročilnice s strani ZZZS.

Pred iztekom dobe trajanja se naročilnice lahko izda na naslednji način:
  · do 10 pred iztekom za MP za katere:
    a. obdobje in količino, določajo Pravila OZZ,
    b. obdobje in količino določi pooblaščeni zdravnik.
   · do 30 dni pred iztekom za MP:
     a. za katere so določene trajnostne dobe MP ali
     b. ki se lahko predpisujejo na obnovljivo naročilnico, če je predhodno prejeti MP predpisan na obnovljivo naročilnico in se izdaja nova obnovljiva naročilnica ali
     c. ki se izposojajo, če gre za podaljšanje izposoje MP.
   3. Predpisovanje MP v primerih sprememb zdravstvenih stanj
   Z dnem 22.1.2019 ZZZS uvaja informacijsko podporo za možnost predčasnega predpisovanja MP pred iztekom obdobja, predhodno prejetega MP, za tiste MP za katere obdobje in količino določajo Pravila OZZ (npr. predloge oziroma hlačne predloge - plenice) ali obdobje in količino določi pooblaščeni zdravnik. Predčasen predpis za navedene MP je možen brez predhodno izdane odločbe ZZZS ali morebitne druge predhodne odobritve ZZZS, če pride do spremembe zdravstvenega stanja pri zavarovanih osebi. V teh primerih pooblaščeni zdravnik v sistemu on line poda posebno oznako »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema«.

   Vsi izvajalci zdravstvenih storitev so nov podatek v programskih rešitvah dolžni uvesti najkasneje do 28.2.2019. Sistem on-line bo omogočal predčasni predpis MP pred iztekom obdobja, ki je bilo določeno za predhodno predpisan MP, samo ob ustrezni oznaki »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema.«. MP za katere obdobje in količino določajo Pravila OZZ ali obdobje in količino določi pooblaščeni zdravnik in bodo predpisani pri pooblaščenem zdravniku od vključno 1.3.2019 dalje brez oznake predčasnega predpisa, bo sistem on-line vračal »Datum možnega prejema od __________ dalje.« glede na iztek obdobja določenega za predhodno predpisano količino.

   4. Napake, opis napak in nasvet za odpravo napake, ki jih bo sistem On-line javljal pri predpisovanju MP v zvezi z dobami trajanja, so naslednje:

   NapakaOpis napakeNasvet za odpravo napakeVrsta napake
   NMTE067MP je predpisan pred iztekom dobe trajanja ali pred iztekom obdobja iz obnovljive naročilnice (10 ali 30 dni).Opozorite osebo na datum, »Pripomoček/ke se lahko izda od ____ dalje«.Evidenčna
   NMTZ069Do izteka obdobja iz Pravil OZZ je več kot 10 dni. V primeru spremembe zdravstvenega stanja lahko podate oznako, ki utemeljuje predčasni predpis MP. Zavrnitev
   NMTZ076Do izteka dobe trajanja 1247 je več kot 30 dni ali ni prevzeta predhodno predpisana količina.Doba trajanja izteče v več kot 30 dneh ali predpisana količina še ni prevzeta.Zavrnitev
   NMTZ093Zavarovana oseba ima odprto naročilnico za MP, ki se s predpisanim izključuje. Preverite do katerega MP je oseba upravičena:do MP ki ga predpisujete ali do predhodno predpisanega. Zavrnitev
   NMTE094Označili ste, da je pri osebi prišlo do spremembe zdravstvenega stanja, ki utemeljuje predčasni predpis MP. Preverite upravičenost do predčasnega predpisa MP. Evidenčna
   NMTE095Do izteka trajnostne dobe (obdobje in količina) je več kot 30 dni.V primeru anatomskih in funkcionalnih sprememb, se lahko poda predlog imenovanemu zdravniku za odobritev pred iztekom TD.Evidenčna
   NMTZ096Predhodno prejeta in predpisana količina MP presega maksimalno dovoljeno količino.Preverite predhodno prejete količine MP in ali iztek dobe trajanja. Zavrnitev
   NMTE097Obdobje, določeno za predhodno prejeto količino ni izteklo.Preverite upravičenost predpisa dodatne količine MP pred iztekom obdobja. Evidenčna
   NMTZ098Zavarovana oseba je že prejela MP, ki je enkratna pravica.Zavrnite predpis MP.Zavrnitev
   NMTZ099Označili ste, da je pri osebi prišlo do spremembe zdravstvenega stanja, ki utemeljuje predčasni predpis MP.Oznaka predčasnega predpisa ni dovoljena npr. trajnostna doba, enkratna pravica, obnovljiva naročilnica.Zavrnitev
    5. Predpis MP za izboljšanje vida za osebe z ametropijo vsaj 10 Dsph ali izgubo vida vsaj 90 %
    Za očala in kontaktne leče je določena trajnostna doba in sicer za zavarovane osebe starejše od 15 let je dve leti, za mlajše od 15 leta pa eno leto. Sistem on-line samodejno upošteva trajnostno dobo 1 oziroma 2 leti glede na starost.

    V primeru, da je zavarovana oseba starejša od 15 let in ima ametropijo vsaj 10 dioptrij ali izgubo vida vsaj 90 % je upravičena do očal in kontaktnih leč po enem letu, brez predhodne odobritve imenovanega zdravnika, saj ne gre za predčasni predpis MP. V tem primeru pooblaščeni zdravnik okulist ob predpisu novega MP označi podatek »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema«. Izdaja nove naročilnice se dovoli torej 1 leto in 30 dni pred iztekom trajnostne dobe že prejetega MP.

    6. Predpisovanje dodatkov za vozičke, dodatkov za stolček za otroka z motorično prizadetostjo, dodatkov za očala in olive za slušni aparat
    Sistem on-line izvaja kontrolo na trajnostno dobo dodatkov za vozičke, stolčke za otroka z motorično prizadetostjo, dodatkov za očala in olive za slušni aparat glede na trajnostno dobo za MP, ki mu je dodatek namenjen. S to dopolnitvijo je v primeru spremembe zdravstvenega stanja, ki zahteva predčasni predpis, z oznako »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema«, v sistemu on-line omogočen, predpis in izdaja dodatka k MP in olive za slušni aparat brez predhodne odobritve imenovanega zdravnika.

    V primeru spremembe zdravstvenega stanja, ki zahteva nov dodatek k MP pred iztekom trajnostne dobe, se poda oznako »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema«, sistem On-line bo vrnil tekoči datum »Datum možnega prejema od ______ dalje.« in napako NMTE094. Na ta način je zagotovljeno, da se v primeru spremembe zdravstvenega stanja tudi v teh primerih dodatkov k MP ne zagotavlja s predhodno odobritvijo imenovanega zdravnika.

    7. Prehodno obdobje za MP za katere je določena trajnostna doba
    Nove kontrole na trajnostne dobe bo sistem on-line pri zdravniku izvajal od 22.1.2019 dalje. V prehodnem obdobju od 22.1.2019 do 28.2.2019 sistem on-line pri dobavitelju ne bo izvajal kontrole na datum možnega prejema, če gre za MP iz 5. in 6. točke te okrožnice. Sistem on-line bo za naročilnice izdane od vključno 1.3.2019 v celoti izvajal kontrole pri dobavitelju na »Datum možnega prejema od ______ dalje.«.

     8. Senzor za kontinuirano merjenje glukoze šifra 1247
     Obdobje in količina senzorjev za kontinuirano merjenje glukoze je eno leto od datuma prvega prejema na naročilnico (npr.: datum prejema MP je 27.11.2018, datum izteka dobe trajanja je 26.11.2019).
      · Novo obnovljivo naročilnico se lahko izda do 30 dni pred iztekom dobe trajanja, če je bila prevzeta celotna predhodno predpisana količina.

      · V primeru, da je predhodno izdana naročilnica še veljavna ali ni bila prevzeta celotna predpisana količina MP, je predpis nove naročilnice zavrnjen.

      · Če obdobje in količina MP iz prve alineje še ni iztekla, je pa prevzeta celotna predhodno predpisana količina se lahko v primeru spremembe zdravstvenega stanja označi »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema«. V tem primeru sistem On-line dovoli izdajo od »Datum možnega prejema od ______ dalje.« in vrne napako NMTE094.


     9. MP pri inkontinenci
     Obdobje in količina za predloge, hlačne predloge (plenice) in posteljne predloge ter kontrole ostajajo nespremenjene.
      · V primeru spremembe zdravstvenega stanja, ki utemeljuje predčasni predpis MP za isto stopnjo inkontinence, bo sistem On-line v primeru, da je podana oznaka »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema«, dovolil izdajo od datuma predpisa dalje.
      · Posteljne predloge se še naprej predpisujejo v kombinaciji s predlogo in hlačnimi predlogami (plenicami).

      · V primeru, da pooblaščeni zdravnik oceni, da je treba posteljne predloge izdati samostojno (brez predloge ali hlačne predloge), poda oznako »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema«, bo sistem on line omogočil predpis. Dobavitelju bo samo v takem primeru omogočena izdaja posteljnih predlog brez kombinacije predlog in/ali hlačnih predlog (plenic). Posebne oznake »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema ni treba podati, če se posteljne predloge predpisuje v kombinaciji s predlogami ali hlačnimi predlogami (plenicami).


     10. Druge kontrole od 22.1.2018 dalje
       · Izključevanje predpisanih in še ne prevzetih MP: sistem on-line izvaja kontrolo na odprto naročilnico za MP, ki se s predpisanim izključuje. Javil bo napako NMTZ093.
       · Kontrola na trajnostno dobo inzulinske črpalke: Pri predpisu MP s šifro 1250 Inzulinska črpalka sistem on-line izvaja kontrolo na iztek trajnostne dobe predhodno prejete inzulinske črpalke 1242 in 1246. Če trajnostna doba predhodno prejete inzulinske črpalke ni iztekla, javi napako NMTE095.
      11. Izposoja MP in Branje podatkov o izdanih MP
      Sistem on-line pri branju podatkov o izdanih MP vrne seznam MP, ki so v izposoji, medtem ko na seznamu ni vrnjenih MP. Na pobudo izvajalcev zdravstvenih storitev bo sistem on-line od 22.1.2019 dalje vračal tudi podatke o vrnjenih MP v zadnjem letu od datuma branja podatkov.

      12. Uvedba sprememb
      V informacijskih sistem izvajalcev zdravstvenih storitev se bo navedena rešitev lahko uvedla od 22.1.2019 dalje in pričakujemo, da bo zaključena najkasneje do 28.2.2019. Ustrezne dopolnitve so pa prav tako dolžni uvesti dobavitelji MP.

      Za MP predpisane po 1.3.2019 velja, da v primeru, da sistem on-line samodejno ne bo vrnil »Datum možnega prejema od ______ dalje.« prevzem MP na naročilnico ne bo dovoljen. Le v primeru, da gre za zahtevnejši MP ali predpis pred iztekom trajnostne dobe, bo prevzem MP dovoljen na podlagi odločbe imenovanega zdravnika ZZZS.

      Ob objavi te Okrožnice je dopolnjeno Tehnično navodilo za uporabo sistema on-line zdravstvenega zavarovanja, Seznam vrst MP s postopki in cenami ter Seznam MP s šifrantom, MK, postopki in cenami, ki so objavljeni na spletni strani ZZZS. Programske hiše izvajalcev zdravstvenih storitev so na to Okrožnico posebej opozorjene zaradi:
       · uvedbe oznake »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema«,
       · pri izposoji, ker bo sistem on-line vračal podatke o vrnjenih MP v zadnjem letu, v funkciji branje podatkov o prejetih MP in
       · ZZZS bo dne 7.1.2019 vzpostavil testno okolje za potrebe testiranja navedenih rešitev.

      Lepo pozdravljeni.


      Pripravila: mag. Ana Vodičar
      Alenka Franko Hren vodja-direktorica področja
      svetovalka področja področje za odločanje o pravicah
      in za medicinske pripomočke
                    po pooblastilu
      Drago Perkič
                    vodja oddelka

      V vednost programskim hišam.

      Podpisana okrožnica:

      OKROŽNICA MP 5_2018.pdf
      Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
      Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
       
      ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane