ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  70. člen zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS 72/06), 13. in 51. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije


Na podlagi 70. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99), 13., 51. in 54. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), je Skupščina Zavoda na 7. seji, dne 12.12.2007 sprejela


SKLEP
O REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
ZA LETO 2007

I.

V skladu s IV. točko sklepa finančnega načrta Zavoda za leto 2007 (štev. 0201-4/5-2006 z dne 23.11.2006, ki ga je Skupščina Zavoda sprejela na 4. seji) Skupščina Zavoda ugotavlja:
1. da se je spremenila osnova, na kateri se je pripravljal finančni načrt Zavoda za leto 2007,
2. da se načrtovana sredstva za dodatni program za leto 2006 niso v celoti porabila v letu 2006, zato se neporabljena sredstva prenesejo v leto 2007,
3. da so se spremenili globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije za leto 2007, na podlagi katerih je bil pripravljen finančni načrt za leto 2007,
4. da so v skladu z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2007 v rebalans vključena sredstva za plače in nadomestila zdravnikov pripravnikov in sekundarijev,
5. da so bila na podlagi Aneksa št. 2 in Aneksa št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2007 ter arbitražnih postopkov dogovorjeni dodatni programi za leto 2007, boljše vrednotenje programov in nujne širitve programov oz. uvajanje novih terapij pri zdravljenju, ki niso bila vključena v finančni načrt za leto 2007,
6. da projekcija finančnega poslovanja Zavoda v letu 2007 (pripravljena na podlagi realizacije v obdobju januar – julij 2007) kaže na nekatera odstopanja načrtovanih prihodkov in odhodkov Zavoda od finančnega načrta Zavoda za leto 2007.
  Navedene spremembe posledično pomenijo spremembo obsega prvotno načrtovanih prihodkov in odhodkov po finančnem načrtu Zavoda za leto 2007, ki po 54. členu statuta Zavoda narekujejo rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2007.

  II.

  Druga točka sklepa finančnega načrta Zavoda za leto se spremeni in glasi:

  »Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah, izkazujejo po tem rebalansu finančnega načrta v letu 2007 naslednje vrednosti:

  Natančnejši pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja rebalansa finančnega načrta Zavoda za leto 2007 je prikazan v prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del tega rebalansa finančnega načrta.«

  III.

  Tretja točka sklepa finančnega načrta Zavoda za leto se spremeni in glasi:

  »Del načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki v višini 17.475 tisoč evrov se ob zaključnem računu za leto 2007 nameni in rezervira za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah v javnem sektorju na osnovi zakona o sistemu plač v javnem sektorju za porabo v tistem letu, ko se bodo plače začele obračunavati po tem zakonu.

  Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij plač, načrtovana s tem rebalansom finančnega načrta, Zavod izloči in zbira na posebnem podračunu v skladu z Navodilom za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2007 (Uradni list RS, št. 61/07, z dne 10.7.2007).«
  IV.

  V skladu s 60. členom Statuta Zavoda se za oblikovanje rezervnega sklada Zavoda 25% presežkov prihodkov nad odhodki, zmanjšanega za oblikovanje namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij plač v javnem sektorju za leto 2007 ter zmanjšanimi za druge neporabljene načrtovane izdatke, prenesene v realizacijo v naslednje obračunsko obdobje.
  V.

  Ostale določbe finančnega načrta Zavoda za leto 2007, sprejetega na 4. seji Skupščine Zavoda dne 23.11.2006, ostanejo nespremenjene in skupaj s temi dopolnitvami tvorijo rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2007.


  Številka: 90000-9/2007-DI3
  Datum:12.12.2007 Predsednica Skupščine Zavoda
  Pavlina Svetič


  1. Obrazložitev rebalansa finančenga načrta Zavoda za leto 2007
  Obrazložitev RFN 2007_1 za SK.doc

  2. Priloga 1 in 2 k obrazložitvi (po enkonomski in interni klasifikaciji)
  Priloga 1 in 2 k RFN 2007 za SK.xls  Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
  Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
   
  ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane