ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za nadomestila
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
    Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
    Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Uradni list RS, št. Ur. l. RS št. 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08, 76/08Pravica do nadomestila plače zaradi nege – izvajanje 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV

Številka:180-245/2008-DI/2
Datum: 16.12.2008


Zadeva: Pravica do nadomestila plače zaradi nege – izvajanje 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

S 01.01.2009 se na podlagi novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (17. člen ZZVZZ-K, Ur. list RS, št. 76/2008) prične uporabljati spremenjena določba 30. člena ZZVZZ, ki spreminja pogoje za upravičenost do nadomestila plače, razširja krog upravičencev do nadomestila plače in opredeljuje trajanje upravičenja do nadomestila plače.

1) Pogoji za uveljavljanje nadomestila plače zaradi nege

Na podlagi spremenjene določbe 30. člena ZZVZZ, so do nadomestila plače zaradi nege upravičeni zavarovanci, ki negujejo osebo, ki potrebuje nego - zakonca, zunajzakonskega partnerja ali otroka (ožji družinski član, varovanec, rejenec, pastorek), ne glede na to ali z osebo, ki potrebuje nego živi v skupnem gospodinjstvu.1

1 V zvezi s tem pogojem je bilo s sklepom Ustavnega sodišča (Ur. list RS, št. 71/08) že delno zadržano izvajanje 30. člena ZZVZZ in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer v kolikor se pogoj nanaša na nego otroka.

2) Upravičenci do nadomestila plače zaradi nege

Zakon je poleg spremembe pogojev do uveljavljanja pravice do nadomestila plače zaradi nege tudi razširil krog upravičencev, ki zajema:
1. zakonca ali izvenzakonskega partnerja, ki neguje svojega zakonca ali izvenzakonskega partnerja,
2. starša, ki neguje svojega otroka (zakonskega otroka, zunajzakonskega otroka in posvojenca)
3. zavarovanca, ki neguje otroka, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino zavarovanca z namenom posvojitve
4. zakonca ali zunajzakonskega partnerja, kadar dejansko neguje in varuje pastorka (otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja);
5. skrbnika, kadar dejansko neguje in varuje otroka – varovanca in;
6. rejnika, kadar dejansko neguje in varuje otroka – rejenca;

Izjema: V primeru, da rejnik opravlja rejniško funkcijo kot poklic in je obvezno zavarovan iz naslova opravljanja te funkcije (zavarovalna podlaga 019), nima pravice do nadomestila zaradi nege otroka, saj je po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti dolžan rejenca negovati tudi v času bolezni.

3) Trajanje upravičenja do nadomestila plače zaradi nege

1. zakonca ali izvenzakonskega partnerja, ki neguje svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja:
- v času trajanja zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti
2. starša, ki neguje svojega otroka (zakonskega otroka, zunajzakonskega otroka in posvojenca)
- do dopolnjenega 18. leta starosti otroka oziroma dokler traja roditeljska pravica.
Roditeljska pravica preneha2 s polnoletnostjo otroka, to je ko otrok dopolni 18 let oziroma že prej če mladoletnik pred polnoletnostjo sklene zakonsko zvezo ali če je mladoletniku, ki je postal roditelj, s strani sodišča podeljena popolna poslovna sposobnost.
Roditeljska pravica se lahko podaljša3 čez otrokovo polnoletnost, če otrok zaradi telesne ali duševne prizadetosti ni sposoben, da sam skrbi zase, za svoje koristi in pravice. V primeru podaljšanja roditeljske pravice, izda sodišče odločbo o podaljšanju roditeljske pravice. Ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila podaljšana roditeljska pravica, izda sodišče na predlog centra za socialno delo odločbo o prenehanju roditeljske pravice. Odločbe o podaljšanju in prenehanju roditeljske pravice se zaznamujejo v matični knjigi.
3. zavarovanca, ki neguje otroka, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino zavarovanca z namenom posvojitve
- v času veljavnosti odločbe, s katero je otrok nameščen v družino zavarovanca z namenom posvojitve
4. zakonca ali zunajzakonskega partnerja, kadar dejansko neguje in varuje pastorka (otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja);
- dokler traja roditeljska pravica starša otroka torej zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja zavarovanca.
5. skrbnika, ki neguje varovanca
- do prenehanja skrbništva nad mladoletnikom vendar najdalj do dopolnjenega 18 leta starosti varovanca.
Skrbništvo nad mladoletnikom preneha, ko postane mladoletnik polnoleten oziroma že prej, ko sklene zakonsko zvezo, ko ga kdo posvoji ali je postal roditelj in mu je z odločbo sodišča priznana popolna poslovna sposobnost.4
6. rejnika, ki neguje rejenca
- do prenehanja rejništva vendar najdalj do dopolnjenega 18 leta starosti rejenca. Izjemoma je upravičen do nadomestila plače zaradi nege po dopolnjenem 18 letu starosti rejenca, če je rejništvo podaljšano iz razloga, da otrok zaradi motenj v telesnem ali duševnem razvoju ni sposoben za samostojno življenje in delo5.
Rejništvo preneha s polnoletnostjo otroka oziroma že prej, če je rejenec usposobljen za samostojno življenje ali če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila potrebna oddaja otroka v rejništvo.6

2 117. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. list RS, št. 69/2004, v nadaljevanju ZZZDR)
3 118. člen ZZZDR
4 205. člen ZZZDR
5 46. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Ur. list RS, št. 102/2002)
6 170. člen ZZZDR

4) Upravičenost do nadomestila plače zaradi nege ugotavlja izbrani osebni zdravnik

Izbrani osebni zdravnik (osebni zdravnik zavarovanca oziroma otrokov osebni zdravnik) lahko ugotavlja začasno zadržanost od dela zaradi nege in izda zavarovancu Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (obr. BOL) le, če zavarovanec izpolnjuje predpisane pogoje za uveljavljanje pravice do nadomestila plače (1. in 2. točka tega obvestila). Podatke o izpolnjevanju pogojev je zavarovanec dolžan posredovati zdravniku in ga tudi obvestiti o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na uveljavljanje pravice do nadomestila plače.

Če izbrani osebni zdravnik razmerja med zavarovancem in osebo, ki jo neguje, ne pozna, bo od zavarovanca pridobil izjavo v kakšnem razmerju je z osebo, ki jo neguje. Izjavo je potrebno priložiti tudi Predlogu imenovanemu zdravniku (obr. IZ/03) v primerih, ko o upravičeni zadržanosti od dela zaradi nege odloča tudi imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod).


Pripravila: Rosana Lemut - Strle
Valentina Vehovar Direktorica področja za obvezno
zdravstveno zavarovanje

PRILOGE:

IZJAVA
IZJAVA.docDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane