ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
Na podlagi 3. alineje drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT) ter 4. točke 13. člena in 54. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02-popr.), je Skupščina Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije na 2. redni seji dne, 13. 12. 2017 sprejela

s k l e p:

1. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) določi Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2017, s katerim se druga točka sklepa Skupščine ZZZS o določitvi Finančnega načrta ZZZS za leto 2017, številka 9000-4/2016-DI/4 z dne, 13. 12. 2016 (v nadaljevanju Sklep), spremeni tako, da se glasi:

» 2. Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah v evrih izkazujejo po tem rebalansu finančnega načrta v letu 2017 naslednje vrednosti:
v €
LETO 2017
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:
Prihodki
2.684.957.256
Odhodki
2.684.957.256
Razlika med prihodki in odhodki
0
B. Račun finančnih terjatev in naložb:
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev
0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
Prejeta minus dana posojila in sprememba kap. deležev
0
C. Račun financiranja:
Zadolževanje
0
Odplačilo dolga
0
Neto zadolževanje/neto odplačilo dolga
0
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
0

  Natančnejši pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v Prilogi 1 (po ekonomski klasifikaciji) in v Prilogi 2 (po interni namenski klasifikaciji), ki sta sestavni del tega rebalansa finančnega načrta.«.

2. Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2017 se pošlje v soglasje Vladi Republike Slovenije.Prilogi:
- Priloga 1 – Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji
- Priloga 2 - Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po interni namenski klasifikaciji
Številka: 9000-5/2017-DI/3
Ljubljana, 13. 12. 2017
               Predsednica Skupščine
           Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
               Lučka BӧhmSklep Skupščine: sklep RFN ZZZS 2017.pdfsklep RFN ZZZS 2017.pdf

Priloga 1: RFN 2017 ekonomska.pdfRFN 2017 ekonomska.pdf

Priloga 2: RFN 2017 interna.pdfRFN 2017 interna.pdfDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane