ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev

POOBLAŠČENIM ZDRAVNIKOM, KI PREDPISUJEJO:
- vozičke in počivalnike na terciarni ravni;
- prenosne posebne sedeže;
- funkcionalne električne stimulatorje,
- inzulinske črpalke in sistem za kontinuirano merjenje glukoze.

0072-17/2017-DI/1

21. 12. 2017


OKROŽNICA MP št. 3/2017: Spremembe seznama zahtevnejših medicinskih pripomočkov

1. Uvodna pojasnila

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) je na 53. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel nov Seznam zahtevnejših medicinskih pripomočkov, o upravičenosti katerih z odločbo odločajo imenovani zdravniki Zavoda.

2. Spremembe seznama zahtevnejših MP

Seznam zahtevnejših medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju: MP), o upravičenosti katerih od 1. 1. 2018 dalje odločajo imenovani zdravniki Zavoda, je Priloga 1 te Okrožnice.

Seznam zahtevnejših MP, o upravičenosti katerih odločajo imenovani zdravniki Zavoda, po novem ne vključuje več:
· vozičkov terciarne ravni,
· počivalnikov,
· električnega skuterja,
· prenosnih posebnih sedežev,
· funkcionalnih električnih stimulatorjev,
· inzulinskih črpalk,
· sistema za kontinuirano merjenje glukoze (oddajnik, senzor, monitor).

Na podlagi posebnega sklepa Upravnega odbora Zavoda pooblaščeni zdravniki specialisti predpisujejo navedene MP na naročilnico. Zavarovane osebe bodo uveljavile pravico pri pogodbenem dobavitelju:
· brez odobritve na Zavodu - če gre za električni skuter, prenosni posebni sedež, funkcionalni električni stimulator, inzulinsko črpalko ali sistem za kontinuirano merjenje glukoze;
· na podlagi predhodne odobritve na Zavodu - v primerih, ko bo šlo za odločanje o upravičenosti do funkcionalno ustreznih MP (ko je vrednost MP višja od tiste, ki je določena s cenovnim standardom ali pogodbeno ceno) ali za potrditev predračuna za vse vozičke terciarnega nivoja in počivalnike.

3. Zagotavljanje sistema za kontinuirano merjenje glukoze

V zvezi s spremembo Seznama zahtevnejših MP, o upravičenosti katerih odločajo imenovani zdravniki Zavoda, je spremenjeno in dopolnjeno tudi Navodilo o zagotavljanju sistema za kontinuirano merjenje glukoze, ki je Priloga 2 te Okrožnice, in s katerim je določeno, da o predlogu o upravičenosti do monitorja za prikaz rezultatov SKMG odloča Območna enota Ljubljana.

4. Zagotavljanje vozičkov in ostalih funkcionalno ustreznih MP

Med zahtevnejšimi MP, o katerih z odločbo odločajo imenovani zdravniki Zavoda, pri vozičkih še naprej ostajajo tisti vozički na ročni pogon in vozički na elektromotorni pogon, ki se predpisujejo na sekundarni ravni (predpisujejo jih lahko torej zdravniki specialisti pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev).

Zavod hkrati s 1. 1. 2018 spreminja pristojnost območnih enot glede določenih postopkov pri MP, in sicer:

1) Območna enota Koper bo reševala vse predloge pooblaščenih zdravnikov in zahtevke zavarovanih oseb, ki se nanašajo na zagotavljanje terciarnih vozičkov, prenosnih posebnih sedežev in električnih skuterjev. Imenovani zdravnik OE Koper bo obravnaval predloge za odobritev navedenih MP pred iztekom trajnostne dobe, vključno z zahtevo za funkcionalno ustrezen MP v teh primerih, za zavarovane osebe iz vseh območnih enot. Oddelek za izvajanje OZZ OE Koper bo reševal predloge pooblaščenih zdravnikov in zahtevke zavarovanih oseb za prvič predpisane navedene MP in predpisane po izteku trajnostne dobe (potrditve predračunov, zahteve za izdajo funkcionalno ustreznih MP, odobritve prilagoditev, popravil, vzdrževanj ter dodatkov). Pri električnih skuterjih ni pravice do dodatkov in prilagoditev.

2) Območna enota Krško bo reševala vse predloge pooblaščenih zdravnikov in zahtevke zavarovanih oseb, ki se nanašajo na zagotavljanje počivalnikov. Imenovani zdravnik OE Krško bo obravnaval predloge za odobritev MP pred iztekom trajnostne dobe, vključno z zahtevo za funkcionalno ustrezen MP v teh primerih, za vse zavarovane osebe iz vseh območnih enot. Oddelek za izvajanje OZZ OE Krško bo reševal predloge pooblaščenih zdravnikov in zahtevke zavarovanih oseb za prvič predpisane navedene MP in predpisane po izteku trajnostne dobe (potrditev predračunov, zahteve za izdajo funkcionalno ustreznih MP, odobritve prilagoditev, popravil, vzdrževanj ter dodatkov).

3) Območna enota Novo mesto bo reševala vse predloge pooblaščenih zdravnikov in zahtevke zavarovanih oseb, ki se nanašajo na zagotavljanje vozičkov sekundarne ravni. Imenovani zdravnik OE Novo mesto bo obravnaval predloge in zahtevke za odobritev teh vozičkov v primerih prvih predpisov in po izteku trajnostne dobe (ostanejo v seznamu zahtevnejših MP) ter v primerih predpisov pred iztekom trajnostne dobe, vključno s funkcionalno ustreznostjo, za zavarovane osebe iz vseh območnih enot. Oddelek za izvajanje OZZ OE Novo mesto bo obravnaval predloge in zahteve za prilagoditve, popravila, vzdrževanja in dodatke za te MP.

4) Oddelek za izvajanje OZZ Območne enote Ljubljana bo reševal predloge pooblaščenih zdravnikov in zahtevke zavarovanih oseb iz vseh območnih enot za odobritev funkcionalno ustreznega MP, kadar gre za prvi predpis MP ali MP po izteku trajnostne dobe, za vse vrste MP, ki niso navedeni v točkah 1), 2) in 3).

Zgoraj predstavljeni postopki so razvidni tudi iz Priloge 3 k tej okrožnici.

5. Začetek uporabe novega seznama zahtevnejših MP

Nov seznam zahtevnejših MP, o upravičenosti katerih z odločbo odločajo imenovani zdravniki Zavoda, je stopil v veljavo 25. 10. 2017, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2018 naprej.

Lepo pozdravljeni,

Pripravila: Področje za odločanje o pravicah in za
Tomaž Bregar Horvat, univ. dipl. prav. medicinske pripomočke
Alenka Franko Hren, univ. dipl. org. Vodja – direktorica področja I
Nina Pirnat, dr. med., spec.

po pooblastilu

Vodja oddelka I
Drago Perkič, univ. dipl. ekon.Podpisana Okrožnica MP 3_2017.pdf

Priloge:
- Priloga 1 - Seznam zahtevnejših medicinskih pripomočkov;
Priloga 1 - Seznam zahtevnejših MP.pdf

- Priloga 2 - Navodilo o zagotavljanju sistema za kontinuirano merjenje glukoze;
Priloga 2 - Navodilo o zagotavljanju SKMG.pdf

- Priloga 3 - Postopki odločanja o upravičenosti do MP
Priloga 3 - Procesi MP 2018.xlsxDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane