ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ - drugo
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
IZVAJALCEM ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Številka: 0072-16/2017-DI/2
Ljubljana, dne 14.12.2017

ZADEVA: Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah – novosti v zvezi z napotovanjemObveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 55/2017, dne 06.10.2017 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah (v nadaljevanju: ZPacP-A), ki je začel veljati petnajsti dan po objavi, to je 21.10.2017, uporabljati pa se začne tri mesece po njegovi uveljavitvi, to je 21.1.2018, razen prvega odstavka 15. b člena in prvega odstavka 16. člena zakona, ki se začneta uporabljati z dnem uveljavitve.

V zvezi z novelo ZPacP-A bi vas želeli obvestiti zlasti o nekaterih novostih v zvezi z napotovanjem pacientov:

1. Na novo je uveden pojem »napotna listina« - to je dokument, s katerim izbrani osebni ali napotni zdravnik prenaša svoja pooblastila na druge zdravstvene delavce na isti ali višji ravni zdravstvene dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje (11. b točka 3. člena ZPacP-A).

Pri tem zakonodajalec pojasnjuje, da pojem »napotna listina« vključuje tudi delovne naloge (npr. za fizioterapevtske storitve). Tako se čakalni seznami in naročilne knjige vodijo tudi za zdravstvene storitve, ki se izvajajo na podlagi delovnih nalogov, saj so npr. na področju fizioterapije čakalne dobe zelo dolge.

2. Novela Zakona med drugim prinaša novo stopnjo nujnosti – »zelo hitro«, pri čemer ohranja dosedanje stopnje nujnosti (»nujno«, »hitro« in »redno«), kar je določeno v novem 14. b členu ZPacP-A.

Določanje stopnje nujnosti ostaja v popolni pristojnosti in odgovornosti zdravnika, ki pacienta napotuje na specialistične storitve, in sicer skladno s pacientovo največjo zdravstveno koristjo, pri čemer se upošteva razumen čas. Stopnja nujnosti se torej opredeljuje glede na zdravstveno stanje konkretnega pacienta in se upoštevajo vse okoliščine na njegovi strani (npr. stopnja bolečine, nosečnost, morebitna bolniška odsotnost ipd.). Z uveljavitvijo ZPacP-A namreč prenehajo veljati prednostni kriteriji znotraj določene stopnje nujnosti. S pravilnikom, ki naj bi bil izdan na podlagi tega zakona, bodo določene najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezne vrste zdravstvenih storitev v okviru posameznih stopenj nujnosti. Do uveljavitev novega pravilnika pa se uporablja Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/10).

3. ZPacP-A v 24. členu na novo določa tudi roke za predložitev napotne listine. Tako mora pacient izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne službe predložiti napotno listino:
  • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
  • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v petih dneh,
  • s stopnjo nujnosti hitro ali redno: v 14 dneh po njeni izdaji.
Če napotna listina izvajalcu ni predložena v zgoraj navedenih rokih, preneha veljati.

To pomeni, da je treba razlikovati med:
  • veljavnostjo napotne listine oziroma danega pooblastila napotnemu zdravniku (za obdobje ali enkratno), ki začne teči od dneva, ko napotni zdravnik sprejme zavarovano osebo na prvo obravnavo, to je na prvo zdravstveno storitev, zaradi katere je bila zavarovana oseba napotena (tretji odstavek 176. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja) in
  • rokom za predložitev napotne listine s strani zavarovane osebe, ki določa obveznost zavarovane osebe, da izvajalcu predloži napotno listino (24. člen ZPacP-A).

V povezavi z rokom za predložitev napotne listine je določeno, da:
  • mora zdravnik, ob izdaji napotne listine pacienta obvestiti o posledicah nepravočasne predložitve napotne listine,
  • se napotna listina, ki je zaradi nepravočasne predložitve postala neveljavna z navedbo razlogov vrne izdajatelju, prav tako se o tem obvesti pacienta.

Pri štetju roka se računa čas od njene izdaje (datum, ki je na listini zapisan), do predložitve izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

4. ZPacP-A določa tudi, da bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v treh mesecih od uveljavitve novele uskladil Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13, 8/15 in 1/16, v nadaljevanju: Pravilnik), s katerim je določena vsebina napotne listine in dopolnil listine napotnica ter delovne naloge.

V primeru izdaje napotnice prek eNaročanja bodo lahko izvajalci že z dnem pričetka uporabe ZPac-A (21.1.2018) vnesli tudi novo stopnjo nujnosti (»zelo hitro«). V primeru izdaje napotnice v papirni obliki pa je potrebno novo stopnjo nujnosti izpisati ročno na listini (zapis stopnje nujnosti, podpis in žig zdravnika, ki pacienta napotuje na zdravstveno storitev), kot je to določeno v 23. členu ZPacP-A.

V primeru izdaje ostalih napotnih listin (delovni nalog, delovni nalog za fizioterapijo) je glede na zdravstveno stanje konkretnega pacienta, od 21.1.2018 do sprejetja Pravilnika, potrebno stopnjo nujnosti na listini izpisati ročno, in sicer:
  • pri delovnem nalogu za fizioterapijo – se lahko izpiše nova stopnja nujnosti »zelo hitro«,
  • pri delovnem nalogu pa se lahko izpišejo vse stopnje nujnosti (»nujno«, »zelo hitro«, »hitro« in »redno«) glede na strokovno oceno izdajatelja napotne listine in glede na to, ali za določeno zdravstveno storitev obstaja čakalna doba (npr. pri negi na domu ni potrebe za določitev stopnje nujnosti, ker ni čakalne dobre in se storitev neovirano izvede, ko zdravnik ugotovi potrebo po tej storitvi).
5. Novost je tudi, da se v okviru stopnje nujnosti "nujno" poleg nujne medicinske pomoči dodaja še nujno zdravljenje, nujna zobozdravstvena pomoč (ki je opredeljena na novo) ter neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene storitve (3. člen ZPacP-A).


Lepo pozdravljeni.


Pripravila:
Tatjana Puketa Kocijančić
                 Področje za odločanje o pravicah
                 in za medicinske pripomočke

               Nina Pirnat, dr.med.,spec.
               Vodja – direktorica področja I

PRILOGE:
- Spremni dopis za izvajalce
Spremni dopis za izvajalce.docx Spremni dopis.tif

- Okrožnica za izvajalce
ZPacP-A, okrožnica za izvajalce.docx ZPacP-A, okrožnica za izvajalce.tifDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane