ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti:
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Splošni dogovor za pogodbeno leto 2005

Na podlagi 62. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: SD 2005) je arbitraža, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč in Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije, na seji dne 7. 9. 2005, določila besedilo:

Aneks št. 1
k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2005

1. člen

V 8. členu se v 4. odstavku spremeni povprečni kvalifikacijski količnik za podaljšano bolnišnično zdravljenje, zdravstveno nego in paliativna oskrba tako, da glasi:
»podaljšano bolnišnično zdravljenje, zdravstvena nega in paliativna oskrba 3,144«.

2. člen
  V 12. členu se v 1. odstavku doda nova 12. alinea (ostale alinee se ne spreminjajo), ki glasi:
  » - v specialistični bolnišnični dejavnosti – doječe matere, spremljanje 5,50«.
   3. člen
  V 13. členu se 6. odstavek spremeni tako, da glasi:
  » 6) Dodatki izraženi v količnikih za podaljšano bolnišnično zdravljenje, zdravstveno nego in paliativno oskrbo so 1,550«.
  4. člen

  V 17. členu se v prvem odstavku (1) doda nova 14. točka, ki se glasi:
  »14. Inštitut RS za rehabilitacijo – polnjenje baklofenske črpalke«.

  Na koncu 2. stavka se v četrtem odstavku besedilo »(Ur. l. RS, št. 67/2002)« nadomesti z besedilom »in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Ur. l. RS, št. 69/2005)«.
  5. člen

  V prvem odstavku 23. členu se doda nova 11. točka, ki se glasi:
  »11. dan priprave rizičnih bolnikov na koloskopijo za Zdravilišče Rogaško Slatino.«
  6. člen

  Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:

  ''(1) Cene, oblikovane po Dogovoru 2005, in določene s pogodbo med izvajalci in Zavodom, se uporabljajo tudi za izračun doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev po konvencijah, za begunce, zapornike, nezavarovane osebe in za ostale osebe, za katere se stroški zdravljenja krijejo iz državnega proračuna ter za obračun storitev med izvajalci, ki imajo sklenjeno pogodbo z Zavodom. Zdravljenje pripornikov, zapornikov, oseb, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu oziroma obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov, in nezavarovanih oseb v psihiatričnih bolnišnicah se državnemu proračunu zaračuna na podlagi bolnišnično oskrbnih dni. V primeru, da je zdravljenje daljše od povprečne ležalne dobe za psihiatrijo, se bolnišnično oskrbni dnevi nad povprečno ležalno dobo zaračunajo v višini 50% vrednosti bolnišnično oskrbnega dne. Kemične in biokemične laboratorijske storitve si bodo izvajalci med seboj obračunavali po evidenčni ceni točke za laboratorijske storitve, ki je določena v standardih za delo ambulant, ostale laboratorijske storitve pa po povprečni ceni točke za specialistično ambulantno dejavnost internistike, ki je dogovorjena v pogodbi z Zavodom, razen če se naročnik in izvajalec laboratorijskih storitev ne dogovorita drugače. Storitve zobozdravstvenega rentgena si bodo izvajalci med seboj obračunavali po evidenčni ceni točke, razen če se naročnik in izvajalec teh storitev ne dogovorita drugače.''

  7. člen
   V 5. odstavku 26. člena se dodajo nove točke, ki se glasijo:


   v tolarjih (tekoče cene 2005)
   letni znesek
   od 1.4.2005
   37. Klinični center Ljubljana – očesne
   proteze iz akrilata
   18.000.000
   13.500.000
   38. Onkološki inštitut – sistemsko zdravljenje raka
   dojke- Herceptin (od 1.10.2005)
   200.000.000
   39. Inštitut RS za rehabilitacijo – kontrolni pregled
   voznikov motornih vozil – invalidi (od 1.10.2005)
   2.125.000
   40. Baklofenska črpalka - strošek vzdrževanja terapije
   in polnjenja za bolnike, ki že imajo vgrajeno baklofensko
   črpalko (Inštitut za rehabilitacijo RS)
   8.690.728
   6.518.046
   41. Klinični center Ljubljana – ventilator pri bolnikih z
   ASL boleznijo
   1.000.000
   750.000
   42. Nerealizirani program NOD zdraviliškega zdravljenja
   v letu 2004
   34.700.000

   V tabeli se ustrezno popravi znesek skupaj ter podatki v tabelah iz prvega in drugega odstavka tega člena.

   Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:

   »Izvajalcem se z namenom skrajšanja čakalnih dob namenijo enkratna sredstva za:


   PROGRAM / IZVAJALEC
   skupaj št. primerov*
   Vrednost
   mamografija
   BGP KRANJ
   1.340
   7.986.680
   SB BREŽICE
   1.506
   8.975.800
   SB IZOLA
   1.200
   7.151.150
   SB JESENICE
   300
   1.787.788
   SB MARIBOR
   614
   3.659.005
   SB SLOVENJ GRADEC
   750
   4.469.469
   ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE
   722
   4.300.520
   ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
   1.402
   8.355.296
   ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
   1.000
   5.959.292
   ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
   1.199
   7.145.621
   ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA
   100
   595.929
   ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
   412
   2.457.440
   ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
   1.122
   6.686.080
   KOS SNEŽANA
   1.683
   10.029.304
   BARSOS-MC D.O.O.
   1.040
   6.197.664
   GPD D.O.O.
   4.170
   24.847.667
   18.560
   110.604.705
   angiografija
   SB IZOLA
   120
   45.000.000
   SB MARIBOR
   38
   6.032.956
   SB SLOVENJ GRADEC
   10
   1.200.000
   MC MEDICOR D.D. - MEDICOR ANGIO
   50
   25.000.000
   SB NOVO MESTO
   60
   10.380.000
   KC
   653
   367.260.500
   931
   454.873.456
   operacije sive mrene
   KC
   347
   48.580.000
   SB CELJE
   208
   29.120.000
   SB Dr. Franca Derganca Nova Gorica
   100
   14.000.000
   SB IZOLA
   177
   24.780.000
   SB MARIBOR
   108
   15.120.000
   SB MURSKA SOBOTA
   150
   21.000.000
   SB PTUJ
   100
   14.000.000
   VID D.O.O.
   548
   76.720.000
   IRMAN D.O.O.
   3
   420.000
   PFEIFER
   279
   39.060.000
   PUŠNIK NOVLJAN D.O.O.
   200
   28.000.000
   MORELA OKULISTI D.O.O.
   100
   14.000.000
   OČESNI KIRURŠKI CENTER MAG. PRIMOŽ LOGAR DR.MED., STUDIO D.O.O.
   100
   14.000.000
   HELENA GERBEC
   224
   31.360.000
   KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA D.D.
   200
   28.000.000
   SB NOVO MESTO
   696
   97.440.000
   3.540
   495.600.000
   operacije na ožilju
   SB CELJE
   160
   43.200.000
   SB MARIBOR
   46
   45.027.284
   SB MURSKA SOBOTA
   18
   7.290.000
   SB TRBOVLJE
   70
   17.500.000
   KIRURŠKI CENTER TOŠ
   30
   7.500.000
   KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA D.D.
   193
   54.024.529
   MC MEDICOR D.D. - MEDICOR ANGIO
   50
   100.000.000
   SB NOVO MESTO
   89
   19.910.000
   SB IZOLA
   115
   58.633.210
   SB BREŽICE
   30
   5.775.000
   SB SLOVENJ GRADEC
   72
   17.887.680
   873
   376.747.703
   operacije kil
   SB BREŽICE
   97
   22.584.124
   SB CELJE
   200
   46.565.205
   SB IZOLA
   62
   14.435.214
   SB JESENICE
   193
   44.935.423
   SB MARIBOR
   90
   20.954.342
   SB MURSKA SOBOTA
   24
   5.587.825
   SB NOVO MESTO
   90
   20.954.342
   SB PTUJ
   87
   20.255.864
   SB SLOVENJ GRADEC
   141
   32.828.470
   SB TRBOVLJE
   117
   27.240.645
   IATROS, dr. Košorok D.O.O.
   120
   27.939.123
   KIRURŠKI CENTER TOŠ
   15
   3.492.390
   KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA D.D.
   299
   69.614.982
   KC
   256
   59.603.463
   1.791
   416.991.412
   operacije žolčnih kamnov
   SB BREŽICE
   98
   35.040.317
   SB CELJE
   200
   71.510.851
   SB IZOLA
   64
   22.883.472
   SB JESENICE
   145
   51.845.367
   SB MURSKA SOBOTA
   24
   8.581.302
   SB NOVO MESTO
   93
   33.252.546
   SB PTUJ
   32
   11.441.736
   SB SLOVENJ GRADEC
   139
   49.700.041
   SB TRBOVLJE
   137
   48.984.933
   KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA D.D.
   198
   70.795.742
   KC
   208
   74.371.285
   1.338
   478.407.591
   balonske diletacije koronarnih arterij
   SB MARIBOR
   193
   193.651.913
   MC MEDICOR D.D.
   52
   56.803.244
   KC
   448
   487.259.420
   693
   737.714.577
   SB Maribor: 93 bal. dil., 100 obloženi stenti
   KC: 142 bal.dil., 306 obloženi stenti
   MC MEDICOR D.D.: 16. bal. dil., 36 obloženi stenti
   endoproteza artroplastika kolka
   BOLNIŠNICA VALDOLTRA
   131
   117.900.000
   SB CELJE
   62
   55.800.000
   SB Dr. Franca Derganca Nova Gorica
   11
   9.900.000
   SB JESENICE
   93
   83.700.000
   SB MARIBOR
   82
   73.800.000
   SB NOVO MESTO
   26
   23.400.000
   SB SLOVENJ GRADEC
   17
   15.300.000
   KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA D.D.
   62
   55.800.000
   484
   435.600.000
   endoproteza kolena in gležnja
   KC
   30
   28.500.000
   BOLNIŠNICA VALDOLTRA
   82
   77.900.000
   SB CELJE
   62
   58.900.000
   SB Dr. Franca Derganca Nova Gorica
   6
   5.700.000
   SB MARIBOR
   27
   25.650.000
   KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA D.D.
   39
   37.050.000
   246
   233.700.000
   artroskopija kolena in gležnja
   SB MARIBOR
   82
   13.409.670
   SB BREŽICE
   46
   7.522.498
   KIRURŠKI CENTER TOŠ
   20
   3.270.651
   SB NOVO MESTO
   77
   12.592.008
   BOLNIŠNICA VALDOLTRA
   255
   41.700.804
   480
   78.495.631
   ortopedske operacije rame
   SB NOVO MESTO
   55
   24.310.000
   rekonstrukcija križne vezi na kolenu
   SB BREŽICE
   31
   11.560.000
   ligamenti (rekonstr.križne vezi)
   SB CELJE
   10
   5.000.000
   rekonstrukcija rot.manšete ram.sklepa
   SB CELJE
   20
   9.000.000
   operacija golše
   KC
   32
   14.598.533
   ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
   19
   8.759.120
   SB IZOLA
   21
   9.720.487
   SB MARIBOR
   48
   22.218.255
   SB SLOVENJ GRADEC
   50
   23.144.016
   KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA D.D.
   132
   60.886.564
   301
   139.326.974
   koronarografija
   KC
   589
   226.765.000
   SB MARIBOR
   272
   104.720.000
   MC MEDICOR D.D. - MEDICOR ANGIO
   100
   38.500.000
   961
   369.985.000
   operacije hrbtenice in kolkov v ortopediji
   KC
   12
   12.422.932
   SB MARIBOR
   14
   14.493.420
   SB CELJE (spondilodeze)
   11
   27.500.000
   37
   54.416.352
   operacije nosu in grla v ORL
   SB Dr. Franca Derganca Nova Gorica
   121
   24.818.146
   SB IZOLA
   137
   28.099.884
   SB JESENICE
   50
   10.255.432
   SB MARIBOR
   250
   51.277.160
   SB MURSKA SOBOTA
   50
   10.255.432
   SB NOVO MESTO
   50
   10.255.432
   658
   134.961.486
   CT
   SB NOVO MESTO
   250
   13.677.100
   SB BREŽICE
   46
   2.534.214
   SB IZOLA
   1.559
   85.290.396
   SB JESENICE
   1.200
   65.650.080
   SB MARIBOR
   625
   34.192.750
   SB MURSKA SOBOTA
   300
   16.412.520
   SB PTUJ
   100
   5.470.840
   SB SLOVENJ GRADEC
   50
   2.735.420
   RADIOMED D.O.O.
   642
   35.143.261
   MEDILAB D.O.O.
   285
   15.619.227
   SB Dr. Franca Derganca Nova Gorica
   76
   4.153.572
   KC
   347
   18.977.361
   5.481
   299.856.740
   DIAGNOSTIKA
   barvna doppler sonografija vratnega in perifernega ožilja
   BARSOS-MC D.O.O.
   1.600
   28.800.000

   Doppler vratnih žil
   SB IZOLA
   400
   4.217.414
   diagnostika krvavitve na črevo (proktoskopija, rektoskopija, koloskopija)
   IATROS, dr. Košorok D.O.O. (v točkah)
   20.000
   10.786.200
   kolonoskopija
   DIAGNOSTIKA D.O.O. KRANJ (v točkah)
   35.000
   18.875.850
   kolonoskopija
   GASTROMEDICA d.o.o. (v točkah)
   6.789
   3.661.160
   kolonoskopija
   MEDICINSKI CENTER HELIKS (v točkah)
   7.317
   3.946.131
   UZ
   KC
   150
   2.055.000
   UZ dojk
   BARSOS-MC D.O.O.
   800
   7.200.000
   ECHO srca
   BARSOS-MC D.O.O.
   1.600
   28.800.000
   perfuzijska scintigrafija miokarda
   KC
   160
   16.000.000
   nevrološke diagnostike (EEG, EMG, ASG)
   SB MARIBOR (v deležu tima)
   0,50
   12.371.670
   AMBULANTNA OBRAVNAVA
   ambulanta za terapijo koagulopatij
   SB MARIBOR (v deležu tima)
   0,80
   22.171.078
   dermatološka ambulanta
   SB MARIBOR (v deležu tima)
   0,65
   12.886.785
   diabetologija
   ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE (v točkah)
   11.000
   6.710.000
   fizioterapija
   SB SLOVENJ GRADEC (v točkah)
   5.185
   2.081.518
   kardiološka ambulanta
   SB MARIBOR (v deležu tima)
   0,46
   13.765.601
   medicinska rehabilitacija
   SB MARIBOR (v deležu tima)
   0,60
   51.286.286
   psihiatrična ambulanta
   ZDRAVSTVENI DOM KOPER (v deležu tima)
   0,40
   7.704.147
   ORL
   SB Dr. Franca Derganca Nova Gorica (v točkah)
   7.008
   3.770.935
   ortopedija spec. ambulanta
   SB SLOVENJ GRADEC (v točkah)
   1.252
   779.645


   pulmologija
   ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE (v točkah)
   10.000
   6.105.300
   zobna in čeljustna ortopedija - ortodontija
   KC (v točkah)
   62.275
   29.500.000
   ščitnična ambulanta
   SB CELJE
   200
   1.300.000
   BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA
   benigne hiperplazije prostate
   SB MARIBOR
   20
   8.536.954
   karpalni sindrom
   SB MARIBOR
   100
   9313200
   hiperhidroza
   KC
   40
   14.400.000
   IVF
   SB MARIBOR
   50
   25.309.550
   korekcija prirojenih anomalij
   KC
   20
   23.535.250
   laparaskopska funduplikacija
   KC
   40
   44.080.000
   linfadenektomija
   KC
   4
   5.784.000
   odstranitev kožnih tvorb
   SB MARIBOR
   100
   8.592.389
   operacija fimoze
   SB MARIBOR
   40
   4.989.129
   operacija velikih slinavk
   SB MARIBOR
   30
   6.236.411
   operacije-nestabilne poškodbe
   KC
   50
   40.950.000
   operacije-OSM EX
   KC
   100
   51.300.000
   operativno zdravljenje stresne inkontinence pri ženskah
   SB SLOVENJ GRADEC
   50
   11.750.000
   oskrba hemoroidov po metodi PPH
   SB SLOVENJ GRADEC
   50
   7.250.000
   psihogeriatrija
   SB MARIBOR
   232
   209.999.904
   PTA
   SB MARIBOR
   40
   12.352.400
   PTA
   KC
   200
   200.000.000
   PTA (vstavitev stentov)
   SB CELJE
   125
   85.000.000
   Stent grafti - anevrizme torakalne in abominalne aorte
   KC
   30
   75.000.000
   radikalna nefrektomija
   KC
   10
   8.270.000
   radikalna prostatektomija
   KC
   26
   33.098.000
   radikalno operativno zdravljenje raka prostate
   SB SLOVENJ GRADEC
   60
   59.409.000
   rak mehurja
   SB MARIBOR
   22
   39940750
   rak prostate
   SB MARIBOR
   15
   16879887
   retinirani testisi
   SB MARIBOR
   40
   6.873.911
   TVT
   SB TRBOVLJE
   50
   11.750.000
   TVT
   BGP KRANJ
   25
   5.875.000
   TVT
   KC
   250
   58.750.000
   vstavitev pacemakerja
   SB MARIBOR
   50
   38.665.751
   rehabilitacija po nezgodni možganski poškodbi
   INŠTITUT ZA REHABILITACIJO RS
   40
   55.000.000
   zdravljenje motenj hranjenja
   PSIHIATRIČNA KLINIKA
   6
   6.365.521
   zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
   PSIHIATRIČNA KLINIKA
   15
   15.913.802
   * navzdol omejeno št. primerov
   6.363.097.158

   (8) Izvajalci morajo ob podpisu pogodbe za dodatni enkratni program z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije predložiti seznam čakajočih iz čakalne knjige, ki se vodi skladno z določili splošnega dogovora, in sicer na dan 31.12.2004 ter na dan 1.7.2005. Izvajalci lahko poleg seznama čakajočih iz lastne čakalne knjige predložijo tudi seznam čakajočih iz čakalne knjige drugega izvajalca, če je med njima dogovorjen prevzem in obravnava čakajočih.

   (9) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po podpisu pogodb za dodatni enkratni program z vsemi potencialnimi izvajalci partnerjem sporoči z izvajalci dogovorjeno količino in vrednost programov po posameznih programih ter znotraj tega po izvajalcih.
   Izvajalci dodatni enkratni program izvajajo na podlagi stanja iz čakalne knjige, pri čemer vrstni red obravnavanih temelji od najdlje evidentiranih v čakalni knjigi do čakajočega, ki najmanj čaka.

   (10) Izvajalci mesečno poročajo Ministrstvu za zdravje in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije o realizaciji dodatnega enkratnega programa in sicer do petega dne v mesecu za pretekli mesec (izvajalci prvič poročajo za obdobje do vključno meseca septembra). Standardizirano obliko poročila, ki vsebuje podatke o načrtovanem in realiziranem številu obravnav iz naslova rednega programa, začetnem stanju čakajočih (na dan 1.7.2005) po posameznem programu, skupnem načrtovanem številu obravnav iz naslova dodatnega enkratnega programa in realiziranem številu obravnav po posameznih mesecih po posameznem programu, pripravi Ministrstvo za zdravje in ZZZS. Standardizirani obliki poročila mora izvajalec vedno priložiti komentar zaključene obravnave po posameznem bolniku.

   (11) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi mesečnih poročil mesečno plačuje izvajalcem realizacijo dodatnih enkratnih programov do dogovorjenega obsega in po dogovorjeni ceni ob 100% realizaciji rednega programa.

   (12) Ministrstvo za zdravje na podlagi mesečnih poročil izvajalcev spremlja in analizira dinamiko realizacije načrtovanega obsega dodatnega enkratnega programa. Ob neustrezni dinamiki realizacije in morebitni razliki v sredstvih, ki so v skladu s sklepom Vlade RS namenjena za skrajšanje čakalnih dob in sredstvih za skrajšanje čakalnih dob opredeljenih v pogodbah med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izvajalci, Ministrstvo za zdravje partnerjem predlaga prestrukturiranje programa in sicer primarno v okviru istega programa na nacionalni ravni, ki se izvaja na podlagi prelivanja k izvajalcem z ustrezno dinamiko realizacije ter evidentiranim številom čakajočih in čakalno dobo, ter sekundarno v okviru programov istega izvajalca, ob evidentiranem številu čakajočih in čakalnih dobah. Ob soglasju partnerjev se prestrukturiranje odrazi v pogodbi med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izvajalci.

   (13) V primeru nerealizacije sredstev, ki so skladno s sklepom Vlade RS namenjena skrajšanju čakalnih dob, do 31.12.2005, Ministrstvo za zdravje do 15.1.2005 pripravi predlog prestrukturiranja programov primarno upoštevajoč realizacijo dodatnega enkratnega programa po posameznem izvajalcu v letu 2005 ter v prejšnjem odstavku navedena kriterija ter posreduje partnerjem v obravnavo.

   (14) Za pripravo poročila o stanju čakajočih po posameznih programih na dan 31.12.2005 partnerji ustanovijo komisijo, ki poročilo pripravi po posameznih programih v roku 14 dni, ter ga posreduje partnerjem.


   (15) 1. Vsak izvajalec posreduje samo eno mesečno poročilo, ki zajema vse programe s katerimi je sklenil pogodbo z ZZZS.
   2. Standardizirano obliko poročila pripravita MZ in ZZZS.
   3. Na podlagi seznama čakajočih iz čakalne knjige na dan 1.7.2005 izvajalec pri vsaki obravnavani osebi navede aktivnosti, ki so bile izvedene do zaključene obravnave (tel. klic, odpoved obravnave s strani čakajočega, premestitev, diagnosticiranje, ambulantna oz. bolnišnična obravnava z navedbo datuma aktivnosti) in, ki posledično pomenijo umik čakajočega iz seznama čakajočih v čakalni knjigi. V kolikor pri obravnavani osebi, ki je bila umaknjena iz seznama čakajočih v čakalni knjigi, ni bila izvedena diagnostika, ambulantna oz. bolnišnična obravnava, se obravnava ne plača (npr. tel. klic, odpoved obravnave s strani čakajočega, premestitev, ...)«.

   8. člen

   V 43. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
   » V primeru, da izvajalec trajno prekine z izvajanjem zdravstvenih programov v času pred končnim letnim obračunom, bo Zavod ob prejemu informacije o trajnem prenehanju, izvede za njega končni letni obračun. Zavod bo izvedel izredni obračun na podlagi zadnjih veljavnih meril za obračun zdravstvenih storitev, ki so jih sprejeli partnerji.«
   9. člen
    V 3. odstavku 49. člena se v 2., 3., in 4. točki črta besedilo:
    » do 10. 1. za preteklo leto«

    10. člen

    Sporna vprašanja na Aneks št. 1 k SD 2005, ki niso bila sprejeta na arbitraži, se v okviru Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2005 posredujejo Vladi RS v odločanje.

    11. člen

    Ta aneks velja od dneva podpisa vseh partnerjev oziroma odločitve arbitraže ali sklepa Vlade RS, uporablja pa se od 1. 4. 2005 dalje.


    Številka: 5102-1/2005-A1

    Datum: 07.09.2005    Ministrstvo za zdravje

    Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

    Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

    Zdravniška zbornica Slovenije

    Lekarniška zbornica Slovenije

    Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč

    Skupnost socialnih zavodov Slovenije

    Skupnost organizacij za usposabljanje    Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
    Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
     
    ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane