ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV 0072-14/2020-DI/1
DOBAVITELJEM MP IN
OBMOČNIM ENOTAM ZZZS
04. 05. 2020ZADEVA: Okrožnica MP št. 2/2020 - spremembe s 1. 6. 2020
Zavod za zdravstveno zavarovanja Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je o spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvnenega zavarovanja (v nadaljevanju: novela Pravil OZZ), obvestil vse izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov z obvestilom, št. 0072-5/2020-DI/1, z dne 12. 2. 2020. V takratnem obvestilu so bile navedene tudi spremembe na področju ureditve medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju: MP), ki se začenjo uporabljati s 1. 6. 2020. Tako kot novela Pravil OZZ je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 4/2020, objavljen tudi Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Sklep o ZS in drugih pogojih), ki stopi v veljavo prav tako s 1. 6. 2020. Oba navedena akta s 1. 6. 2020 prinašata za zavarovane osebe širitve pravic do medicinskih pripomočkov, s ciljem boljše zdravstvene obravnave in uskladitve z razvojem medicinske stroke. V nadaljevanju natančneje pojasnjujemo spremembe.

1. Spremembe pravic pri medicinskih pripomočkih pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča:
1.1 Predloge, hlačne predloge (plenice), posteljne podloge in mobilne neprepustne hlačke za enkratno uporabo
Z novelo Pravil OZZ se širijo pravice zavarovanih oseb pri inkontinenci do novih MP, tako da bodo lahko zavarovane osebe v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja prejele še mobilne neprepuste hlačke. Zavarovane osebe imajo pravico do mobilnih neprepustnih hlačk, če so upravičene do predlog ali hlačnih predlog (plenic). Mobilne neprepustne hlačke so nov MP in se zagotovijo do največ 30 kosov na 30 dni tako, da se en kos lahko predpiše namesto dveh predlog ali hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo na dan. Do mobilnih neprepustnih hlačk so upravičene tudi osebe, ki bivajo v socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo, in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego.

Na naročilnico se lahko predišejo naslednje vrste teh MP:
1112 MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu do 65 cm
1113 MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 50–90 cm
1114 MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 80–110 cm
1115 MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 100–150 cm
1116 MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu več kot 150 cm.

Zavarovanim osebam z inkontinenco urina in/ali blata se glede na stopnjo inkontinence ob upoštevanju Sklepa o ZS in drugih pogojih, lahko predpiše na naročilnico 1 kos več na dan, skupaj torej do največ 120 kosov na mesec, predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog (v nadaljevanju: MP pri inkontinenci) in mobilnih neprepustnih hlačk in če gre za zavarovano osebo s pridruženimi *težkimi stanji 2 kosa več na dan, to je skupaj do največ 150 kosov na mesec.

Zavarovane osebe so upravičene do skupaj največ 150 kosov na mesec MP pri inkontinenci in mobilnih neprepustnih hlačk, če imajo pridružena *težka stanja v okviru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni. V primeru celostnega razvojnega zaostanka je do plenic za otroka upravičen otrok od 3. leta starosti dalje, sicer ostaja starostna meja 4.5 let nespremenjena.

Da gre za pridružena *težka stanja v okviru navedenih diagnoz, ugotavlja pooblaščeni zdravnik glede na veljavno Mednarodno klasifikacijo funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF) – splošni opisovalec z negativno lestvico, ki označuje obseg in težo okvare. Pričakuje se, da so z navedeno klasifikacijo seznanjeni vsi zdravniki, ki so pooblaščeni za predpisovanje MP pri inkontinenci in mobilnih neprepustnih hlačk, saj jo je potrdilo več razširejnih strokovnih kolegijev pri ministrstvu za zdravje, med njimi tudi RSK za družinsko medicino in RSK za pediatrijo.

Pri predpisovanju MP pri inkontinenci in mobilnih neprepustnih hlačk pooblašeni zdravnik poda oznako »Da« v sistemu on line, če gre za zavarovano osebo s srednjo, težko ali zelo težko stopnjo inkontinence in ima pridružena težka stanja po MFK v okviru celostnega razvojenga zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni. V zvezi s tem je potrebna dopolnitev informacijskega sistema pri izvajalcih zdravstenih storitev, tako da se v strukturi podatkov za zapis MP v sistem on-line dodana oznaka: »Zavarovana oseba je upravičena do največ 150 kosov plenic mesec.«.

Prehodno obdobje
Zaradi enakopravne obravnave zavarovnih oseb je omogočen predpis in izdaja dodatne količine MP pri inkontinenci in mobilnih neprepustnih hlačk v primeru, ko je bila naročilnica izdana do vključno 31. 5. 2020 in doba trajanja teh MP pri inkontinenci in mobilnih neprepustnih hlačk ni iztekla.

Zavarovanim osebam, ki bodo uveljavljale pravico do dodatne količine MP pri inkontinenci in jim obdobje na izdani prvotni naročilici še ni izteklo, se glede na zdravstveno stanje lahko izda novo naročilnico s predpisom dodatnih količin (enega ali dveh kosov na dan). Dodatna količina se določi za obdobje od datuma izdaje naročilnice do datuma izteka obdobja predhodno prejetih MP pri inkontinenci. Zapis v sistem on-line se omogoči z oznako »Predpis pred iztekom obdobja predhodnega prejema«. Primer: oseba je MP pri dobavitelju prejela 1. 4. 2020 določeno količino za obdobje 3 mesecev (torej ponovno bi bila upravičena do nove količine 30. 6. 2020), zdravnik dne 10. 6. 2020 lahko predpiše za obdobje do 30. 6. 2020 (torej vključno z 10. 6. je to 21 dni) dodatnih 21 kosov, če gre za inkontinenco ali 42 kosov, če gre ob inkontinenci še za pridružena *težka stanja.

Zavarovana oseba, ki ji je pred 1. 6. 2020 izdana naročilnica za predloge ali hlačne predloge (plenice), vendar teh še ni prevzela, se lahko obrne na pooblaščenega zdravnika za izdajo druge naročilnice in tudi mobilnih neprepustnih hlačk (v tem primeru se prvotno naročilnico stornira) ali pa zavarovana oseba pravico uveljavi pravico do dodatnih predlog ali hlačnih predlog (plenie), posteljnih predlog in mobilnih neprepustnih hlačk.

Stopnje inkontinence, opisi zdravstvenih stanj in drugih pogojev, vrste, velikosti in maksimalno dovoljena količina za predpis predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih podlog in mobilnih neprepustnih hlačk za enkratno uporabo so navedeni v Prilogi 1 k tej okrožnici. Vsakokrat veljavni Seznam MP s šifrantom, zdravstvenimi stanji in drugimi pogoji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi je objavljen na spletni povezavi: https://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/DFDC914987E44E2AC1257353003EC73A?OpenDocument

1.2 Vrečke in zbiralniki za seč
Z novelo Pravil OZZ se je razširil obseg pravic za zavarovane osebe, ki uporabljajo urinal kondom ali stalni urinski kateter tako, da niso več upravičene samo do zbiralnika za seč v primerih uporabe urinal kondoma oziroma samo do vrečk za seč v primerih uporabe stalnega urinskega katetra. Po novem so tako zavarovane osebe, ki uporabljajo urinal kondom, kot tudi zavarovane osebe, ki uporabljajo stalni urinski kateter upravičene do vrečk za seč ali zbiralnika za seč. Poleg tega so zavarovane osebe v obeh primerih upravičene še do nočne urinske vrečke. Dodatni širitvi sta še pravica do nefrostomske vrečke in vrečke za seč pri cistostomi.

Vrečke in zbiralniki za seč so v novih opredelitvah vrst MP, ki se lahko predpisujejo na naročilnico, razdeljeni glede na namen njihove uporabe:
 • zbiralniki za seč so namenjeni osebam, ki zbiralnik za seč preko dneva nosijo na nogi, za druge osebe je predvideno, da uporabljajo urinske vrečke;
 • sterilne urinske vrečke in sterilni zbiralniki za seč so namenjeni za uporabo skupaj s stalnimi urinskimi katetri ali cistostomskimi katetri;
 • nesterilne urinske vrečke in nesterilni zbiralniki za seč so namenjeni za uporabo skupaj z urinal kondomi;
 • nefrostomska vrečka je sterilna, ima poseben nastavek za priključitev na nefrostomski kateter in se za drenažo preko noči lahko priključi na nočno urinsko vrečko, ki je nesterilna;
 • nočna urinska vrečka služi za zbiranje urina preko noči in je namenjena za priključitev na sterilno ali nesterilno urinsko ali nefrostomsko vrečko in na zbiralnik za seč.

Nove vrste MP pri vrečkah za seč in zbiralnikih za seč so naslednje:
1106 VREČKA ZA SEČ NE-STERILNA MED 1300 IN 2000 ml
1107 ZBIRALNIK ZA SEČ STERILEN MED 300 IN 600 ml
1108 ZBIRALNIK ZA SEČ STERILEN MED 700 IN 1200 ml
1109 ZBIRALNIK ZA SEČ STERILEN MED 1300 IN 2000 ml
1110 NEFROSTOMSKA VREČKA STERILNA MED 400 IN 800 ml
1111 NOČNA URINSKA VREČKA NE-STERILNA 2000 ml

Pravice do sterilnih in nesterilnih vrečk za seč se medsebojno izključujejo s pravicami do zbiralnikov za seč. V primeru urinske inkontinence se izključujejo pravice do predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog, neprepustnih mobilnih hlačk s stalnimi urinskimi katetri in urinal kondomi. Ker so predloge, hlačne predloge (plenice), posteljne predloge in mobilne neprepustne hlačke namenjene tudi inkontinenci blata, se te lahko predpišejo zavarovani osebi zaradi inkontinence blata, tudi če uporablja stalni urinski kateter ali urinal kondom.

V skladu z določili Pravil OZZ potrebno število urinskih vrečk in zbiralnikov za seč določi pooblaščeni zdravnik (praviloma osebni zdravnik) zavarovane osebe, v skladu s strokovno doktrino in strokovnimi smernicami.

2. Nove pravice in spremembe pravic, ki se nanašajo na MP pri sladkorni bolezni
2.1. Nov sistem za spremljanje glukoze v medceličnini
Z novelo Pravil OZZ se med pravice zavarovanih oseb pri sladkorni bolezni dodaja nov MP in sicer Sistem za spremljanje glukoze v medceličnini (v nadaljevanju: sistem SGM), ki obsega senzor in čitalnik. V skladu s tem se bosta na naročilnico lahko predpisovali naslednji vrsti MP:
1253 SENZOR ZA SPREMLJANJE GLUKOZE V MEDCELIČNINI
1254 ČITALNIK ZA SPREMLJANJE GLUKOZE V MEDCELIČNINI

Do sistema SGM so upravičene zavarovane osebe s sladkorno boleznijo, ki so na podlagi meritev sposobne izboljšati urejenost glikemije, če imajo pravico do inzulinske črpalke, se zdravijo s štiri ali več injekcijami inzulina dnevno, ali so noseče in se zdravijo z inzulinom. Trajnostna doba čitalnika za spremljanje glukoze v medceličnini je štiri leta, pravica zavarovane osebe do senzorja za spremljanje glukoze v medceličnini je 1 kos za obdobje 14 dni.

Pooblastila za predpisovanje sistema SGM se dodelijo zdravnikom, ki so že pooblaščeni za predpisovanje inzulinskih črpalk in sistemov za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini.

Sistem SGM se lahko predpisuje na enkratno ali obnovljivo naročilnico.

Pravici do sistema SGM in sistema za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini se medsebojno izključujeta.

Z novelo Pravil OZZ je določena tudi omejitev, da ima zavarovana oseba, ki uporablja sistem SGM pri sočasni uporabi diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze, pravico do naslednjega števila diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze v krvi:
- do enega kosa na dan pri sladkorni bolezni tipa 2;
- do dveh kosov na dan pri sladkorni bolezni tipa 1;
- do petih kosov na dan med nosečnostjo.
  2.2 Sistem za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini (v nadaljevanju: sistem KMGM)
  Določena je pravica do večjega števila senzorjev za sistem KMGM, in sicer največ 1 kos za obdobje 7 dni, namesto dosedanjih 40 kosov na leto. Določena je omejitev, da ima zavarovana oseba, ki uporablja sistem KMGM pri sočasni uporabi diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze, pravico do naslednjega števila diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze v krvi:
  - štirih kosov na dan in
  - med nosečnostjo osmih kosov na dan.

  Sistem KMGM se lahko predpisuje na enkratno ali obnovljivo naročilnico, to je največ 13 kosov za 90 dni.

  Prehodno obdobje
  Dodatna količina senzorjev za KMGM v skladu z novo ureditvijo, se po 1. 6. 2020 lahko predpiše zavarovanim osebam, če so na predhodno obnovljivo naročilnico prevzele že celotno predpisano količino. Dodatna količina, največ 13 senzorjev za KMGM, se lahko predpiše za preostanek obdobja, od datuma izdaje naročilnice do izteka veljavnosti (1 leta) predhodno izdane obnovljive naročilnice. Zapis v sistem on-line je omogočen z oznako »Predpis pred iztekom obdobja predhodnega prejema«.

  3. Zagotavljanje toaletnih medicinskih pripomočkov
  Z novelo Pravil OZZ se pravica do toaletnega stola in pravica do sedeža za kopalno kad ali tuš kabino ne izključujeta več.

  4. Zagotavljanje medicinskih pripomočkov za slepe, slabovidne in gluhoslepe
  Z novelo Pravil OZZ se pravica do Braillovega pisalnega stroja in Braillove vrstice ne izključujeta več. Za Braillovo vrstico je določena trajnostna doba pet let in torej ta ni več enkratna pravica. Zavarovana oseba bo po izteku trajnostne dobe, lahko prejela novo Braillovo vrstico. Drugi pogoji predpisovanja ostajajo nespremenjeni.

  5. Zagotavljanje medicinskih pripomočkov za dihanje
  Z novelo Pravil OZZ je zagotovljen en dodaten kos katetra za dovajanje kisika za odrasle, to je največ dva katetra na 30 dni, namesto dosedanjega enega katetra na 30 dni.

  Prehodno obdobje
  Zavarovane osebe, ki jim je bila izdana naročilnica za katetre za dovajanje kisika do 1. 6. 2020 in so katetre tudi prejele, lahko prejmejo dodatno količino katetrov v skladu z novo ureditvijo, za obdobje od izdaje naročilnice po 1. 6. 2020 do izteka obdobja na prvotno izdani naročilnici.

  6. Seznam zahtevnejših MP
  Na podlagi sklepa Upravnega odbora ZZZS se je spremenil seznam zahtevnejših MP, torej tistih MP o upravičenostih katerih na podlagi izdane naročilnice in predloga pooblaščenega zdravnika, potem z odločbo odloča imenovani zdravnik ZZZS. Iz seznama zahtevnejših medicinskih pripomočkov se črtajo:
  teleskopska očala,
  digitalni slušni aparati in
  električni stimulatorji pri inkontinenci urina in blata.
   Za predpisovanje teleskopskih očal bo s sklepom generalnega direktorja ZZZS dano poimensko pooblastilo posameznim zdravnikom specialistom. Za predpisovanje digitalnih slušnih aparatov bodo pooblaščeni vsi zdravniki specialisti otorinolaringologi, ki dejavnost opravljajo na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva. Za predpisovanje električnih stimulatorjev pri inkontninenci urina in blata pa so še naprej pooblaščeni zdravniki specialisti ginekologi, uroginekologi, urologi, proktologi in sorodnih dejavnosti, ki dejavnost opravljajo na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva.

   Za odobritev teh medicinskih pripomočkov se za naročilnice izdane od 1. 6. 2020 naprej, ne posredujejo več predlogov imenovanim zdravnikom na ZZZS.

   7. Sklepanje pogodb z dobavitelji
   Pogodbene dobavitelje prosimo, da z aneksom k pogodbi za izdajo (izposojo), servisiranje in vzdrževanje MP predlagajo ustrezne dopolnitve za zagotavljanje artiklov za nove oziroma spremenjene vrste MP, ki se lahko izdajajo od 1. 6. 2020 dalje. Cenovni standardi za nove vrste MP so objavljeni na spletni strani ZZZS od 4. 5. 2020 dalje, modul za vnos novih artiklov bo objavljen od 11. 5. 2020 dalje.

   Zaradi spremembe v nazivih vrst MP v Prilogi 1 k pogodbi ni treba sklepati posebnega aneksa. Uskladitev bo izvedena s prvim naslednjim aneksom k pogodbi.

   Dobavitelje prosimo, da glede na razširjene opise vrečk za seč in zbiralnikov za seč preverijo nabor artiklov, ki jih imajo v Prilogi 1 k pogodbi in po potrebi predlagajo spremembe v naboru artiklov.

   8. Uvedba sprememb – dopolnitve v informacijskem sistemu
   Z dnem objave te Okrožnice je na spletni strani ZZZS objavljeno dopolnjeno Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih MP v on-line sistem V14, ki dopolnjuje strukturo podatkov pri predpisovanju MP s podatkom »Predpis posteljne podloge, predloge ali hlačne predloge (plenice) za enkratno uporabo za osebe s * pridruženimi težkimi zdravstvenimi stanji po MKF«. Nova oznaka omogoča pooblaščenemu zdravniku predpis do 150 kosov predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog in neprepustnih mobilnih hlačk na naročilnico.

   O objavi testne verzije sistema on-line in Tehničnega navodila za uporabo sistema on-line zdravstvenega zavarovanja ter šifrantov bo ZZZS obvestil programske hiše. O vsebini novih kontrol, ki jih bo v zvezi z navedenimi dopolnitvami izvajal sistem on-line, bo za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje MP izdana posebna okrožnica.

   Lepo pozdravljeni.


   Pripravila:
   Alenka Franko Hren
   Drago Perkič
   mag. Ana Vodičar
   vodja-direktorica področja I
   področje za odločanje o pravicah
   in za medicinske pripomočke


   Priloge:
   • Priloga 1, Stopnje inkontinence, opisi zdravstvenih stanj in drugih pogojev, vrste, velikosti in maskimalno dovoljena količina za predpis predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih podlog in mobilnih neprepustnih hlačk za enkratno uporabo
   Okrožnica MP št. 2/2020 - spremembe s 1. 6. 2020:

   Okrožnica MP št. 2_2020.pdfOkrožnica MP št. 2_2020.pdf

   01 06 2020 Okrožnica MP št. 2-2020 Pravila OZZ uveljavitev 1. 6. 2020.docx01 06 2020 Okrožnica MP št. 2-2020 Pravila OZZ uveljavitev 1. 6. 2020.docx


   Priloga k okrožnici:

   Priloga k Okrožnici.PDFPriloga k Okrožnici.PDF


   Popravek priloge k okrožnici - popravek je pri šifri vrste MP Predloge za težko inko., vpojnost vsaj 1000 ml (šifra pravilno glasi 1148):

   Popravek priloge k okrožnici_1.6.2020.pdfPopravek priloge k okrožnici_1.6.2020.pdf

   01 06 2020 Popravek Priloga k Okrožnici MP 2-2020-plenice.xlsx01 06 2020 Popravek Priloga k Okrožnici MP 2-2020-plenice.xlsx   Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
   Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
    
   ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane